Regeling vervallen per 25-11-2023

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2022-2023

Geldend van 25-02-2023 t/m 24-11-2023

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2022-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

Overwegende dat in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 de wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

Overwegende dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie wordt beschreven;

Overwegende dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeente Stadskanaal een tweetal specifieke uitkeringen heeft toegekend om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (ASV 2018);

b e s l u i t e n :

de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2022-2023 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

aanvraag: het verzoek dat de aanvrager volgens een vastgesteld formulier indient, en dat ziet op energiebesparende maatregelen aan de woning, zoals hier verder in deze regeling verwoord.

aanvrager: de in de gemeente Stadskanaal woonachtige natuurlijke persoon (eigenaar/bewoner) die in een koopwoning een huishouden voert en die tot de groep met een laag besteedbaar inkomen gerekend wordt.

ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

laag besteedbaar inkomen: de natuurlijke persoon die een huishouden voert en van wie het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm op enig moment in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

subsidieontvanger: de aanvrager die de subsidie ontvangt.

subsidieplafond: het hoogst beschikbare bedrag voor de verstrekking van subsidies zoals dat in de ASV 2018 reeds is bepaald of dat met deze regeling beschikbaar is.

voorziening: de activiteit of maatregel die aan de woning wordt uitgevoerd en die gericht is op energiebesparing.

Artikel 1.2 Doelstelling subsidieregeling

Met deze subsidieregeling wil het college stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen, met een laag besteedbaar inkomen, energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 1.3 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen of voorzieningen (opgenomen in bijlage 1 Energielijst).

Hoofdstuk 2 Doelgroep en aanvraagprocedure

Artikel 2.1 Wie kunnen aanvragen?

De aanvrager die woonachtig is in de gemeente Stadskanaal en:

 • a.

  eigenaar is van een koopwoning met een bouwjaar van 1995 of ouder;

 • b.

  met een laag besteedbaar inkomen, dat wil zeggen een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm op enig moment in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2.2 Wat kan worden aangevraagd?

 • 1.

  Maatregelen en/of voorzieningen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn benoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2.

  De maatregelen en/of voorzieningen dienen bij te dragen aan de realisatie van de hierover in deze regeling opgenomen doelstelling.

 • 3.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. Btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de maatregelen en voorzieningen.

Artikel 2.3 Voorschotten

De te verlenen subsidie wordt als voorschot uitbetaald. Na realisatie van de maatregel en/of voorziening wordt een verantwoording gevraagd en daarna vindt dan een definitieve vaststelling van de subsidie plaats (zie ook artikel 3.3).

Artikel 2.4 Procedurele bepalingen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV kunnen subsidieaanvragen worden ingediend één dag na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de woning van de aanvrager.

 • 3.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorziening(en). De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier.

 • 4.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte worden in behandeling genomen.

 • 5.

  De subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2023. Nadien vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die tot en met 31 december 2023 zijn ingediend. Aanvragen ingediend na 31 december 2023 worden niet in behandeling genomen.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van twee weken te completeren.

 • 7.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Hoofdstuk 3 Subsidieplafond, verlening, vaststelling en verantwoording

Artikel 3.1 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op € 600.000,-

 • 2.

  Voor de koopwoning waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie maximaal €3.000,-.

Artikel 3.2 Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidie wordt alleen verstrekt aan de aanvrager.

 • 2.

  De subsidie wordt éénmalig verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de “Energielijst” in bijlage 1, behorende bij deze regeling en waarvan de woning een bouwjaar kent van 1995 of ouder.

 • 3.

  De subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorziening wordt toegepast aan een woning op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal.

 • 4.

  De subsidie zal worden verstrekt tot het moment dat het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

 • 5.

  Op de subsidie zelf wordt geen voorschot verleend maar wordt ineens als voorschot verstrekt (zie 2.3).

Artikel 3.3 Subsidieverlening

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 15, lid 1, van de ASV worden de subsidies door het college eerst als voorschot verleend en op basis van een verantwoording definitief vastgesteld. In de verleningsbeschikking worden de voorwaarden en termijn van verantwoording opgenomen.

 • 2.

  Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met drie weken worden verlengd.

 • 3.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 4.

  Ingeval de aanvraag incompleet is geweest en de aanvrager is verzocht om aanvullende gegevens aan te leveren, dan geldt in afwijking van het vorige lid de dag van ontvangst als de dag waarop de aanvraag is aangevuld, zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst.

 • 5.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen bepalend voor toekenning, waarbij de eerst ingediende aanvragen voorrang krijgen op de later ingediende aanvragen.

Artikel 3.4 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel/voorziening technisch uitvoerbaar is en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen zijn verkregen voor het uitvoeren van de maatregel/voorziening.

 • 2.

  De gerealiseerde maatregel/voorziening dient uiterlijk 12 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht door de aanvrager zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 3.5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de aangevraagde voorziening voor 1 januari 2022 al is gerealiseerd.

 • b.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3.2 en artikel 2.1.

 • c.

  voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van € 600.000,- is bereikt.

Artikel 3.6 Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvrager verantwoordt aan het college de volgens deze subsidieregeling toegekende subsidie via een daartoe bestemde declaratieformulier.

 • 2.

  Het college beslist en stelt het subsidiebedrag vast na het indienen van het daartoe bestemde declaratieformulier.

 • 3.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieregeling, te weten maximaal € 3.000,-.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld nadat het declaratieformulier is ingediend, en aansluitend betaalbaar gesteld.

 • 5.

  Ingeval de maatregelen en voorzieningen definitief niet voor de termijn, als bedoeld in artikel 3.4, lid 2, plaats hebben gevonden, vindt terugvordering plaats van de verstrekte en vastgestelde subsidie.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van dit besluit, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2022-2023.

Artikel 4.3 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

 • 2.

  Op aanvragen die vóór de datum van beëindiging van deze regeling zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 3.

  Op subsidiebeschikkingen tot verlening of vaststelling die bekend gemaakt zijn en waartegen bezwaar- en (hoger)beroepschriften zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 4.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

Artikel 4.4 Bijlage

Bijlage 1, Energielijst maakt deel uit van deze regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester

Bijlage 1 Energielijst

 • 1.

  Dakisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 2.

  Vloerisolatie (Rc ≥ 3,0 m2 K/W)

 • 3.

  Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,3 m2 K/W)

 • 4.

  Paneelisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 5.

  Isolatie massieve muur (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 6.

  Bodemisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 7.

  HR++-glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m2)

 • 8.

  Raamkozijn indien van toepassing of bij het plaatsen van triple glas

 • 9.

  Zonnepanelen.

 • 10.

  Witgoed (koelkast of wasmachine)

Toelichting

Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem (punt 1,2,3,4,5 en 6): In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc-waarden vermeld. De RC-waarde staat voor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de RC-waarde hoe beter de isolatie. Bij de isolatie gaat het alleen om de isolatiematerialen.

De U-waarde HR++ glas (punt 7) wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouwtussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien de plaatsing van HR++ of triple glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.