Verordening Waarderingssubsidie 2023

Geldend van 02-03-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Waarderingssubsidie 2023

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023

gelet op:

Artikel 149 Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Vast te stellen de ‘Verordening Waarderingssubsidie 2023’

Artikel 1. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van waarderingssubsidies door burgemeester en wethouders, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen en subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is).

Artikel 2. Activiteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie verstrekken voor zover de initiatieven:

  • a.

   Bijdragen aan de participatie en leefbaarheid in de gemeente Boekel;

  • b.

   Een aanvulling zijn op het huidige aanbod van activiteiten binnen de gemeente Boekel;

  • c.

   Plaatsvinden in de gemeente Boekel; en

  • d.

   (Openbaar) toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  Natuurlijke personen;

 • b.

  Rechtspersonen uit de gemeente Boekel zonder winstoogmerk.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 500,- per initiatief en is eenmalig aan te vragen.

Artikel 5. Subsidieplafond

De raad stelt het subsidieplafond jaarlijks bij de begroting vast.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Een aanvrager mag maximaal één aanvraag voor de waarderingssubsidie per jaar doen.

 • 3. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Als hiervoor een aanvraagformulier is vastgesteld geschiedt dit met gebruikmaking daarvan.

 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   De doelen en resultaten, welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen.

  • c.

   Een begroting van en/of dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   Informatie waaruit blijkt dat het initiatief haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is.

 • 3. Als de subsidie is aangevraagd door een rechtspersoon, legt deze tevens over: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede een exemplaar van de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

 • 4. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 8. Aanvraag- en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag om een subsidie wordt uiterlijk ingediend 10 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 2 uiterlijk binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.

Artikel 9. Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval weigeren:

  • a.

   Als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

  • b.

   Als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van activiteiten waarvoor deze wordt aangevraagd;

  • c.

   Als de aanvraag niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • d.

   Als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift;

  • e.

   Als de subsidieverstrekking niet past binnen beleid van de gemeente;

  • f.

   Als de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden beschikt, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, hetzij uit eigen vermogen;

  • g.

   Als het activiteiten betreft die uitsluitend of in hoofdzaak een levensbeschouwelijk, politiek of emancipatorisch karakter hebben;

  • h.

   Als het activiteiten betreft die ten doel hebben een jubileum te vieren;

  • i.

   Als de activiteiten ten doel hebben het oprichten van een rechtspersoon;

  • j.

   Als de activiteiten gericht zijn op deelname aan wedstrijden en concoursen;

  • k.

   Als de activiteiten passen binnen de reguliere activiteiten van de rechtspersoon;

  • l.

   Als de activiteiten zijn gericht op het werven van inkomen ten behoeve van een rechtspersoon of natuurlijk persoon.

  • m.

   Als de activiteit of het initiatief al eerder is gesubsidieerd;

  • n.

   Als het initiatief een activiteit betreft waarvoor de initiatiefnemer via een andere subsidiesoort van de gemeente Boekel subsidie kan ontvangen.

Artikel 10. Subsidiebeschikking

De verleningsbeschikking vermeldt:

 • a.

  De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend;

 • b.

  Op welk bedrag de subsidieontvanger aanspraak maakt;

 • c.

  De termijn waarin de betaling plaats zal vinden;

 • d.

  De verplichtingen die verbonden worden aan de subsidie;

 • e.

  De termijn waarop de verantwoording dient te worden ingediend en de wijze waarop deze moet worden ingediend.

Artikel 11. Algemene verplichtingen van subsidieontvanger

 • 1. Als aannemelijk is dat één of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat onverwijld schriftelijk aan burgemeester en wethouders.

 • 2. Een subsidieontvanger informeert burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk over:

  • a.

   Beslissingen of procedures die zijn gericht op beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;

  • b.

   Relevante financiële en organisatorische wijzigingen;

  • c.

   Ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat de subsidieontvanger de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zal kunnen nakomen;

  • d.

   Wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders, en het doel van de rechtspersoon.

Artikel 12. Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen

 • 1. Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kunnen aan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen dan genoemd in artikel 4:37 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht worden opgelegd, voor zover deze strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 2. Bij subsidieregeling kunnen verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie aan de subsidie worden verbonden, voor zover deze verplichtingen betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

 • 3. Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidieontvanger, voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor aan burgemeester en wethouders een vergoeding verschuldigd is als zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe de hoogte van de vergoeding wordt bepaald.

Artikel 13. Wijze van verstrekking en eindverantwoording subsidies

 • 1. Subsidies worden door burgemeester en wethouders verleend.

 • 2. De subsidieontvanger dient uiterlijk 8 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht een aanvraag tot vaststelling in.

 • 3. De aanvraag bevat een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

 • 4. Bij verleningsbeschikking kan worden bepaald dat op een andere manier wordt aangetoond in hoeverre de activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 14. Subsidievaststelling

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen een subsidie vast binnen 8 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling, tenzij bij subsidieregeling anders is bepaald.

 • 2. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

 • 3. Bij subsidieregeling kunnen categorieën subsidieontvangers worden aangewezen waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat een aanvraag tot subsidievaststelling hoeft te worden ingediend.

 • 4. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip, bedoeld in artikel 13, tweede lid, is ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger schriftelijk een nieuwe termijn stellen. Als de aanvraag niet binnen deze termijn wordt ingediend, kunnen zij overgaan tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 15. Hardheidsclausule

 • 1. Als een bij of krachtens verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de te dienen belangen, kunnen burgemeester en wethouders een andere termijn vaststellen.

 • 2. In een subsidieregeling kan worden bepaald dat door burgemeester en wethouders van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 3. Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt, indien gebruik van gemaakt, periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Waarderingssubsidie 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 16 februari 2023.

de griffier

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter

C.J.M. van den Elsen