Nadere regel subsidie tegemoetkoming stijgende energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Utrecht

Geldend van 25-02-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie tegemoetkoming stijgende energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op het Amendement A99 2022 “Energiesteun voor maatschappelijke instellingen”;

 • gezien het collegebesluit d.d. 17 januari 2023 Tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke partners, kenmerk 10851993;

Overwegende dat:

 • Maatschappelijke organisaties onder druk staan door de stijgende energiekosten als gevolg van de gestegen energietarieven.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie tegemoetkoming stijgende energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • 1.

  Broedplaats: een verzamelgebouw met werkruimten voor kleinschalige bedrijven in de kunst en cultuur met daarbij (daaraan ondergeschikt als alternatief) tevens ruimten voor exposities en optredens;

 • 2.

  Culturele instelling: instelling van algemeen nut die is gevestigd in de gemeente Utrecht en op basis van statuten zijn kernactiviteit ontleent aan een of meer kunst- en cultuurdisciplines, en artistiek-inhoudelijke publieksactiviteiten organiseert;

 • 3.

  Energieaansluiting: Een eigen energieaansluiting van en voor rekening van de maatschappelijke organisatie of op naam van de Vereniging van Eigenaren waarvan de maatschappelijke organisatie één van de deelnemers is;

 • 4.

  Energiegedragsmaatregelen: maatregelen van de aanvrager om het energieverbruik terug te dringen (bijv. verwarming graadje lager);

 • 5.

  Energiemaatregelen: maatregelen om structureel het energieverbruik terug te dringen (bijv. zonnepanelen, LED-verlichting, laten opstellen van een energiescan);

 • 6.

  Energiescan: Een advies van een gespecialiseerd bureau om een accommodatie te verduurzamen;

 • 7.

  Essentiële sportorganisatie: een organisatie die niet als sportclub aangemerkt kan worden, maar die een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van het in eigendom hebben van een sportaccommodatie in de gemeente Utrecht en voornamelijk wordt georganiseerd op vrijwillige basis;

 • 8.

  Gemeentelijke bijdrage: gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie tegen een gereduceerd tarief en/of ontvangen van subsidie en/of ondersteuning door SportUtrecht en/of de inzet van een buurtsportcoach;

 • 9.

  Maatschappelijke organisaties zijn culturele instellingen, sportclubs, essentiële sportorganisaties, broedplaatsen, buurtcentra, welzijnsorganisaties, bibliotheken, stedes, stadsboerderijen en zorgorganisaties;

 • 10.

  Netto elektriciteitsverbruik: het energieverbruik na aftrek van zelfopgewekte energie;

 • 11.

  Sportclub: een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, die sportactiviteiten aanbiedt binnen de gemeente Utrecht, gericht op groepsactiviteiten die behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting stimuleert en voornamelijk wordt georganiseerd op vrijwillige basis;

 • 12.

  Stijgende energiekosten: een stijging van de energiekosten als gevolg van een stijging van het tarief voor elektriciteit en/of gas en/of warmte (stadsverwarming) vanwege een nieuw energiecontract of een energiecontract met een variabel tarief;

 • 13.

  TEK-regeling: Rijksmaatregel Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB;

 • 14.

  Welzijnsorganisatie: aanbieder van (gesubsidieerde) welzijnsactiviteiten;

 • 15.

  Zorgorganisatie: aanbieder van (gesubsidieerde) activiteiten op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet.

Artikel 2 Doel

De gemeente streeft naar een sterke sociale basis in de stad. Met deze regeling wordt beoogd te voorkomen dat maatschappelijke organisaties in continuïteitsproblemen komen als gevolg van de stijgende energiekosten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023. Met deze regeling wil de gemeente de sociaal maatschappelijke infrastructuur voor de stad op peil houden.

Het effect van de stijgende energiekosten is voor veel maatschappelijke organisaties een groot probleem. Dit geldt voor maatschappelijke organisaties met een eigen accommodatie en/of een eigen energieaansluiting, maar ook voor maatschappelijk organisaties die onderdeel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren.

Deze nadere regel is gericht op maatschappelijk organisaties en is aanvullend op de TEK-regeling.

Daarnaast wil de gemeente maatschappelijke organisaties stimuleren het energieverbruik terug te dringen door energiegedragsmaatregelen en energiemaatregelen door te voeren waardoor leden en gebruikers bewuster omgaan met energie.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die aangemerkt kan worden als maatschappelijke organisatie, en die een eigen energieaansluiting heeft.

 • 2. De aanvrager die aangemerkt kan worden als sportclub is al (deels) afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage.

 • 3. De accommodatie of accommodaties waarvoor subsidie wordt aangevraagd is/zijn gelegen in de gemeente Utrecht.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 3.100.000,-.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Er kan een eenmalige subsidie worden aangevraagd als de energietarieven van gas en/of elektra en/of warmte aantoonbaar met minimaal 30% zijn gestegen in de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene Subsidieverordening van Gemeente Utrecht.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door middel van het online aanvraagformulier met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 3.

  Bij het online aanvraagformulier worden de navolgende documenten meegestuurd:

  • a.

   Bewijs waaruit blijkt dat de energietarieven van gas en/of elektra en/of gas met minimaal 30% zijn gestegen in de periode 1 januari 2022 tot met 30 juni 2023:

   • i.

    Stijging komt door een nieuw of gewijzigd energiecontract: stuur het oude contract en het nieuwe contract mee;

   • ii.

    Stijging komt door variabele tarieven: een factuur of ander document van de energieleverancier waarop het hoogste energietarief staat vermeld en een factuur of ander document van de energieleverancier waarop het laagste energietarief staat vermeld. Het document met het laagste tarief moet van een eerdere datum zijn dan het document met het hoogste tarief.

  • b.

   Een overzicht van het totale energieverbruik van gas en/of elektra en/of warmte in 2022;

   • i.

    een jaarnota waarop het verbruik van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 staat vermeld of;

   • ii.

    een verbruiksrapport over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 of;

   • iii.

    alle maandelijks ontvangen facturen met verbruik van de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

   • iv.

    Bij een VvE-aansluiting dient de aanvrager zijn (aan)deel van het totale energieverbruik te specificeren.

  • c.

   Een overzicht van de energiegedragsmaatregelen die de aanvrager vanaf 1 januari 2022 heeft getroffen om kosten te besparen;

  • d.

   Voor organisaties die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling: een uitdraai uit de boekhouding waaruit de omzet van het afgelopen boekjaar blijkt;

  • e.

   Alleen voor sportclubs, indien beschikbaar: een recente energiescan (2021 of later);

  • f.

   Aanvragers die voor het eerst subsidie aanvragen of waarvan gegevens zijn gewijzigd of die voor 2020 voor het laatst een subsidieaanvraag hebben ingediend sturen ook mee:

   • i.

    Een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden).

   • ii.

    Een bankafschrift of bankpas waarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende rechtspersoon te zien zijn.

   • iii.

    De statuten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 juni 2023 worden ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  Per aanvraag/aanvrager wordt het te verlenen subsidiebedrag als volgt berekend:

  1.1 Voor maatschappelijk organisaties die in aanmerking komen voor de TEK-regeling;

 • Het verschil van het hoogste tarief en laagste tarief elektra en/of gas en/of warmte in de periode 1 januari 2022 tot en met uiterlijk 30 juni 2023 vermenigvuldigd met 45% van het energieverbruik in 2022 (voor elektriciteit geldt het netto elektriciteitsverbruik).

  1.2 Voor maatschappelijk organisaties die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling;

 • Het verschil van het hoogste tarief en laagste tarief elektra en/of gas en/of warmte in de periode 1 januari 2022 tot en met uiterlijk 30 juni 2023 vermenigvuldigd met 75% van het energieverbruik in 2022 (voor elektriciteit geldt het netto elektriciteitsverbruik).

 • 2.

  Als de aanvrager bij een andere regeling van de gemeente Utrecht al subsidie heeft ontvangen voor de energiekosten of daarvoor geld heeft ontvangen vanuit de noodsteun voor maatschappelijke organisaties of als huurder van de gemeente een lagere huurindexatie heeft ontvangen (gerekend over een jaar vanaf de nieuwe huurindexatie), dan wordt dat ontvangen bedrag in mindering gebracht op het subsidiebedrag van lid 1.

 • 3.

  Het maximaal te verlenen subsidiebedrag bedraagt € 150.000 per organisatie.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • 2.

  Aanvragen worden direct vastgesteld, met uitzondering van de aanvragen als bedoeld in lid 3.

 • 3.

  Aanvragers zijnde sportclubs die bij de subsidieaanvraag geen recente energiescan (2021 of later) overleggen, ontvangen bij verlening 90% van het subsidiebedrag en de overige 10% als de energiescan als eindrapportage voor 30 november 2023 wordt ingediend.

Artikel 11 Verplichtingen aan de subsidievaststelling

 • Wanneer de aanvrager een sportclub is die nog geen energiescan heeft laten doen, moet hij voor 1 november 2023 alsnog een energiescan laten uitvoeren. Wanneer de aanvrager zijnde een sportclub voor 30 november 2023 geen energiescan als eindrapportage heeft ingediend ten behoeve van de vaststelling, wordt de subsidie op nihil vastgesteld en wordt het al ontvangen subsidiebedrag teruggevorderd.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie tegemoetkoming stijgende energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 21 februari 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen