Beleidsregels Studietoeslag gemeente Lochem 2023

Geldend van 02-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Studietoeslag gemeente Lochem 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

gelet op:

• artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 36b Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt vast te leggen in welke situaties en onder welke voorwaarden belanghebbenden in aanmerking kunnen komen voor de Studietoeslag.

B E S L U I T:

vast te stellen

Beleidsregels Studietoeslag Gemeente Lochem 2023

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b lid 1 Pw

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • c.

  Pw: Participatiewet

 • d.

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • e.

  WSF: Wet studiefinanciering 2000

 • f.

  WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 2. Voorwaarden

 • 1.

  Er bestaat recht op studietoeslag als belanghebbende:

 • a.

  als rechtstreeks gevolg van een ziekte of beperking structureel niet in staat is naast de studie inkomsten te ververwerven;

 • b.

  Studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder;

 • c.

  geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Artikel 3. Structurele medische beperking

 • 1.

  Structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medische beperking die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen deze beperking en het structureel niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.

 • 2.

  Structureel: als er binnen een periode van 12 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen.

 • 3.

  Er is in ieder geval geen sprake van een structurele medische beperking bij:

 • mantelzorg;

 • een gebroken been;

 • kortdurende beperkingen;

 • beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Artikel 4. Aanvraag

De aanvraag voor studietoeslag wordt digitaal ingediend via een aanvraagformulier op de website van de gemeente Lochem.

 • 1.

  In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag ook mogelijk. In dit geval kan het schriftelijke aanvraagformulier worden aangevraagd bij ’t Baken, gemeente Lochem.

 • 2.

  Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

 • a.

  een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;

 • b.

  bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

 • 3.

  Belanghebbende kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

Artikel 5. Toekennen en uitbetalen

 • 1.

  Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:

 • a.

  belanghebbende daarom verzoekt; en

 • b.

  belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;

 • 3.

  In afwijking van lid 2 wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

 • a.

  voor 1 april 2022;

 • b.

  5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend;

 • c.

  voor de periode waarin belanghebbende nog niet voldoet aan de voorwaarden.

 • 4.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 5.

  De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 6. Hoogte studietoeslag

 • 1.

  De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a van de AMvB van 23 maart 2022.

 • 2.

  Met ingang van de dag waarop het netto minimumloon – zoals is bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Participatiewet – wijzigt, worden de bedragen waarnaar verwezen wordt in lid 1 van dit artikel, gewijzigd met het percentage van die wijziging.

 • 3.

  De aanvrager die in het kader van zijn studie inkomsten uit een stage ontvangt, behoudt het recht op de studietoeslag, met dien verstande dat de hoogte van de studietoeslag wordt verminderd met het bedrag aan inkomsten uit de stage voor zover dat het in de AMvB van 23 maart 2022 bepaalde bedrag te boven gaat.

Artikel 7. Medisch advies

 • 1.

  Het college is verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een structurele medische beperking.

 • 2.

  Het college vraagt het medisch advies aan bij onafhankelijke medische adviseurs.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 kan het college alleen in deze situaties een medisch advies achterwege laten als:

 • a.

  direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;

 • b.

  vaststaat dat belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt ontvangen;

 • c.

  belanghebbende recht heeft op een Wajong uitkering;

 • d.

  belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

Artikel 8. Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepaalt het college dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of belanghebbende nog steeds niet in staat is om naast de studie te werken.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waar toepassing van de beleidsregels leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, afwijken van het bepaalde in het voordeel van belanghebbende.

Artikel 10. Inwerkingtreding beleidsregels en toepassingsbereik

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad en werken terug tot en met 1 april 2022.

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Studietoeslag gemeente Lochem 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouder van de gemeente Lochem in de vergadering van 7 februari 2023

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

D.C. Kerkdijk S.W. van ‘t Erve