Subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge

Geldend van 24-02-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

overwegende dat het gewenst is dat inwoners van de gemeente ondersteund worden bij het klimaatadaptief maken van hun woning en tuin;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

BESLUITEN:

vast te stellen: de Subsidieregeling Klimaatbestendig Halderberge.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. groene daken: beplante daken met een waterbergend vermogen, een substraat laag en met een gevarieerde samenstelling van sedumbeplanting, grassen en kruiden, dan wel vaste planten;

c. regenwatervoorzieningen, waterpasserende verharding, waterdoorlatende verharding, afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en infiltratieobjecten: voorzieningen die regenwater vasthouden, dan wel laten infiltreren in de bodem.

d. onttegelen - en vergroenen van tuinen: het verwijderen van verharding en deze vervangen door een robuuste vergroening, zoals ras, planten, struiken en bomen.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van maatregelen die:

a. de afvoer van regenwater op de riolering verminderen en hiermee de kans op wateroverlast beperken;

b. bijdragen aan herstel van het natuurlijk watersysteem en hiermee verdroging van de bodem tegengaan;

c. de leefomgeving voor planten en dieren bevorderen;

d. door het groene karakter een positieve bijdrage leveren aan verkoeling van de buitenruimte.

Artikel 3 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Op grond van deze regeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie

verstrekken voor:

a. de aanleg van groene daken;

b. het installeren van regenwatervoorzieningen, het aanbrengen van waterpasserende, en waterdoorlatende verharding, het afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en de aanleg infiltratieobjecten;

c. het onttegelen en vergroenen van tuinen.

Artikel 4 Doelgroep

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan

a. natuurlijke personen;

b. rechtspersonen die voor zichzelf eigenaar of huurder zijn van een bestaande opstal binnen de gemeente Halderberge.

2. Huurders en andere gebruikers leggen bij de aanvraag voor een subsidie voor de aanleg van groene daken of andere maatregelen die direct invloed hebben op de opstal de schriftelijke toestemming over van de verhuurder.

3. Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening

wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de subsidieverstrekking niet past binnen het door de gemeenteraad of het college vastgestelde beleid;

c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 6 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd volgens de procedure als omschreven op de website van de gemeente Halderberge.

2. In afwijking van artikel 6, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt:

a. volledig ingevuld aanvraagformulier;

b. offerte of raming voor de betreffende materialen en of uitvoering van de werkzaamheden;

c. foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen;

d. facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen;

e. foto’s van de situatie na uitvoering van de maatregelen;

3. De beslistermijn bedraagt 8 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 8 weken. Burgemeester en wethouders delen dit binnen de beslistermijn als hiervoor aangehaald mee aan de aanvrager.

4. De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het vaststellen van de subsidie.

5. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 8 weken na het vaststellen van de subsidie.

6. De facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en de foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen wordt uiterlijk binnen 10 weken na het vaststellen van de subsidie verstrekt.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Als subsidiabel komen in aanmerking de kosten voor het nemen van maatregelen , zoals vermeld in bijlage 1.

2. Kosten voor andere maatregelen dan vermeld in het eerste lid zijn niet subsidiabel, zoals:

a. constructieve voorzieningen, zoals nieuwbouw of aanpassingen van dakconstructies en overkappingen;

b. vervanging van bestaande beplanting en groen;

c. kosten die verband houden met de eigen inzet of de inzet van eigen personeel van de aanvrager, waaronder gederfde inkomsten;

d. kosten voor het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag.

Artikel 8 Stapelen van subsidies

1. De aanvrager mag de ‘subsidie Klimaatbestendig Halderberge’ op grond van deze verordening combineren met andere subsidies van rijk, provincie of waterschap (‘stapelen’) mits:

a. de subsidie van het college niet meer bedraagt dan de subsidie die de aanvrager van het rijk, de provincie of het waterschap ontvangt;

b. de totaal gestapelde subsidies niet meer bedragen dan 100% van de totale kosten van de voorgenomen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden.

2. De aanvrager stelt het college ervan in kennis als rijk, provincie of waterschap een subsidie of korting verstrekt voor dezelfde maatregel.

3. Bij constatering van het ten onrechte hebben ontvangen van de verleende subsidie vordert het college te verstrekte subsidiebedrag terug.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Er gelden maximum toe te kennen bedragen voor de maatregelpakketten. De maximum bedragen zijn gespecificeerd in bijlage 2.

3. Aanvragen waarbij doelbewust een maatregel(pakket) is opgesplitst om onder genoemde drempelwaarde te blijven worden afgewezen.

4. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

5. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

6. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De subsidieontvanger is gehouden de maatregelen uit te voeren, zoals deze zijn opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen van deze subsidieregeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

2. De Subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 09-02-2021, wordt ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 14 februari 2023,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs de heer drs. B.J.A. Roks

Bijlage

Bijlage 1: subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurders

 

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

Groen dak

 • 1.

  substraatlaag tot 40 mm

 • 2.

  Met een minimum van 25 liter per m2

 • 3.

  Met een minimum van 8 m2

 • 1.

  Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • 2.

  Aanlegkosten.

 • 3.

  Bouwkundige onderzoekskosten.

 • 1.

  Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • 2.

  Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

35%

€ 1.500,-

Groen dak

 • 1.

  substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm

 • 2.

  Met minimaal 8 inheemse plantensoorten

 • 3.

  Met een minimum van 25 liter per m2

 • 4.

  Met een minimum van 8 m2

 • 1.

  Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • 2.

  Aanlegkosten.

 • 3.

  Bouwkundige onderzoekskosten.

 • 1.

  Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • 2.

  Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

45%

€ 2.500,-

Waterreservoir

 • 1.

  Met een minimale opvang van 220 liter per stuk

 • 1.

  Bijvoorbeeld

  • 1.

   Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging

  • 2.

   Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

  • 3.

   wadi

 • 1.

  Aansluiten op de hemelwaterafvoer,

 • 2.

  bezorgkosten.

35%

€ 250,-

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding.(open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)

 • 1.

  Met een minimum van 20 m2

 • 1.

  Verhardingsmateriaal,

 • 2.

  kosten van de aannemer

 • 3.

  Afvoer van originele stenen/tegels.

 • 1.

  Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

35%

€ 1.000,-

Afkoppelen of niet aan koppelen regenwater vanaf daken

 • 1.

  Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

 • 2.

  Aanleg infiltratievoorziening

 • 3.

  Kosten infiltratievoorziening

 • 4.

  Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

 • 5.

  Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

 • 1.

  HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte

35%

€ 1.500,-

Tegel eruit, groen erin

 • 1.

  Met een minimum van 10 m2

 • 1.

  Beplanting,

 • 2.

  potgrond,

 • 3.

  hovenierskosten.

 • 1.

  Verplaatsen kabels en leidingen

35%

€ 500,-

Bijlage 2: VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

Groen dak

 • 1.

  substraatlaag tot 40 mm

 • 2.

  Met een minimum van 25 liter per m2

 • 3.

  Met een minimum van 8 m2

 • 1.

  Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • 2.

  Aanlegkosten.

 • 3.

  Bouwkundige onderzoekskosten.

 • 1.

  Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • 2.

  Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

35%

€ 3.500,-

Groen dak

 • 1.

  substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm

 • 2.

  Met minimaal 8 inheemse plantensoorten

 • 3.

  Met een minimum van 25 liter per m2

 • 4.

  Met een minimum van 8 m2

 • 1.

  Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • 2.

  Aanlegkosten.

 • 3.

  Bouwkundige onderzoekskosten.

 • 1.

  Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • 2.

  Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

45%

€ 5.000,-

Waterreservoir

 • 1.

  Met een minimale opvang van 350 liter per stuk

 • 1.

  Bijvoorbeeld

  • 1.

   Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging

  • 2.

   Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

  • 3.

   wadi

 • 1.

  Aansluiten op de hemelwaterafvoer,

 • 2.

  bezorgkosten.

35%

€ 500,-

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding o(pen verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)

 • 1.

  Met een minimum van 20 m2

 • 1.

  Verhardingsmateriaal,

 • 2.

  kosten van de aannemer

 • 3.

  Afvoer van originele stenen/tegels.

 • 1.

  Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

35%

€ 2.000,-

Afkoppelen of niet aan koppelen regenwater vanaf daken

 • 1.

  Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

 • 2.

  Aanleg infiltratievoorziening

 • 3.

  Kosten infiltratievoorziening

 • 4.

  Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

 • 5.

  Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

 • 1.

  HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte

35%

€ 3.500,-

Tegel eruit, groen erin

 • 1.

  Met een minimum van 10 m2

 • 1.

  Beplanting,

 • 2.

  potgrond,

 • 3.

  hovenierskosten.

 • 1.

  Verplaatsen kabels en leidingen

35%

€ 1.000,-