Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de ondersteuning van fracties (Verordening fractieondersteuning gemeente Zutphen 2023)

Geldend van 02-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de ondersteuning van fracties (Verordening fractieondersteuning gemeente Zutphen 2023)

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het Fractievoorzittersoverleg van 16 januari 2023;

gelet op artikel(en) 108 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de ondersteuning van fracties (Verordening fractieondersteuning gemeente Zutphen 2023)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  fractie: raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zittingsperiode als één fractie beschouwd conform artikel 2, eerste lid van het geldende Reglement van Orde van de gemeenteraad;

 • b.

  gemeente: gemeente Zutphen;

 • c.

  zittingsjaar: de tijdsperiode van 1 januari in enig jaar tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Artikel 2 Financiële bijdrage

 • 1.

  Alle fracties ontvangen voor 31 januari als voorschot op dat zittingsjaar een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die nodig zijn om de fractie goed te laten functioneren en om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken.

 • 2.

  Deze financiële bijdrage bestaat uit:

  • a.

   een vast bedrag voor elke fractie van € 940,-, en

  • b.

   een vast bedrag per raadslid van € 150,-.

 • 3.

  De hoogte van de financiële bijdrage wordt berekend naar het aantal raadsleden dat elke fractie bij de aanvang van een zittingsjaar telt.

 • 4.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden, wordt de financiële bijdrage verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden, wordt de financiële bijdrage verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 5.

  Betaling van de financiële bijdrage vindt plaats zonder voorafgaande vaststellingsbeschikking.

Artikel 3 Betaling

Het totale bedrag van de financiële bijdrage per fractie wordt jaarlijks vóór 31 januari van een zittingsjaar overgemaakt op het bankrekeningnummer dat de fractie heeft aangegeven bij de financiële administratie van de gemeente.

Artikel 4 Besteding

 • 1.

  De financiële bijdrage wordt uitsluitend besteed aan ondersteuning van inhoudelijke aard die ertoe strekt de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.

 • 2.

  De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   bijdragen in strijd met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, dan wel met politieke partijen verbonden instellingen dan wel natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten en/ of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie;

  • c.

   giften die meer bedragen dan € 50,-- per individueel geval per jaar, en

  • d.

   uitgaven die moeten worden betaald uit vergoedingen die de raadsleden op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers toekomen.

Artikel 5 Tussentijdse wijzigingen

 • 1.

  Als het zeteltal van een fractie als gevolg van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage op de eerste dag van de maand na de maand waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden.

 • 2.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële bijdrage ter ondersteuning van de fractie waar zij uittreden, toebedeeld aan de nieuw gevormde fractie of aan de fractie waarbij aangesloten wordt.

 • 3.

  Als zich een situatie als bedoeld in het eerste lid voordoet, wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid van het nog resterende aantal maanden van het jaar waarvoor het bedrag beschikbaar is gesteld onverwijld bijgesteld overeenkomstig de uit het eerste lid voortvloeiende verdeling.

Artikel 6 Administratie

 • 1.

  Elke fractie houdt een deugdelijke administratie bij van de besteding van de financiële bijdrage.

 • 2.

  Deze administratie moet op eerste verzoek door of vanwege de door de raad aangewezen accountant worden getoond.

Artikel 7 Verantwoording

 • 1.

  Elke fractie legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage.

 • 2.

  De jaarlijkse verantwoording wordt afgelegd vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de verantwoording betrekking heeft.

 • 3.

  In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt - naast de verantwoording als bedoeld in het tweede lid - een extra verantwoording afgelegd voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden.

 • 4.

  De saldo’s van de verantwoordingen van de financiële bijdragen gedurende de periode gelegen tussen twee gemeenteraadsverkiezingen mogen met elkaar worden verrekend.

 • 5.

  Het niet verantwoorde deel en het onderbenutte saldo van de verantwoordingen van de financiële bijdrage zijnde de totaal afrekening over de periode gelegen tussen de twee laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen moeten uiterlijk 15 dagen na de meest recente gemeenteraadsverkiezingen zijn teruggestort in de gemeentekas van de gemeente.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het fractievoorzittersoverleg kan één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het ondersteunen van de fracties, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013, zoals vastgesteld bij besluit van 2 december 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fractieondersteuning gemeente Zutphen 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 30 januari 2023

De voorzitter, de griffier,

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze verordening gehanteerde begrippen omschreven.

Artikel 2Financiële bijdrage

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het totale budget voor fractieondersteuning neemt de raad in de gemeentebegroting op. De fractieondersteuning bestaat uit een basisbedrag per in de raad vertegenwoordigde fractie en een variabel deel per raadszetel van die fractie (tweede lid). Het basisbedrag garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op een gelijkwaardig basisniveau te laten ondersteunen. Naar rato van fractiegrootte wordt daarnaast een variabel deel toegekend, zodat ook ieder fractielid op gelijkwaardig niveau ondersteund kan worden.

De bijdrage wordt verstrekt voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

De financiële bijdrage voor fractieondersteuning voldoet aan de definitie van subsidie van artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Betaling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 4 Besteding

Voor wat betreft de besteding van de fractieondersteuning worden de fracties grotendeels vrijgelaten.

Minimumvoorwaarde is wel dat de financiële bijdrage besteed wordt aan ondersteuning om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken. Daarnaast is in het tweede lid een aantal doelen genoemd waarvoor de financiële bijdrage voor fractieondersteuning in ieder geval niet gebruikt mag worden. Deze opsomming is niet uitputtend.

Artikel 5 Tussentijdse wijzigingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 6 Administratie

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7 Verantwoording

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het fractievoorzittersoverleg één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het ondersteunen van de fracties, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Dit kan echter alleen in die gevallen die niet zijn voorzien ten tijde van het vaststellen van de verordening. Wordt een geval onder de hardheidsclausule gebracht, dan heeft dit tot gevolg dat de verordening op dit punt moet worden aangepast. Het geval is immers voorzienbaar geworden.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.