Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling collectieve woningaanpassingen en scootmobielstallingen Rotterdam 2023-2025

Geldend van 23-02-2023 t/m 31-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling collectieve woningaanpassingen en scootmobielstallingen Rotterdam 2023-2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp, Directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling; Registratienummer M2212-4089

gelet op de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende:

 • -

  dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verantwoordelijk is voor het treffen van voorzieningen waardoor ingezetenen langer thuis kunnen blijven wonen;

 • -

  voor veel ouderen en mensen met een lichamelijke beperking het noodzakelijk is om gemeenschappelijke ruimten in wooncomplexen veilig te kunnen gebruiken en beter toe- door- en uitgankelijk te maken;

 • -

  dat het met het oog daarop wenselijk is om een subsidie beschikbaar te stellen om het voorgaande mogelijk te maken;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanpassingskosten: kosten die de eigenaar van een wooncomplex moet maken voor het realiseren van collectieve woningaanpassingen;

 • -

  collectieve woningaanpassing: aanpassing en voorziening voor collectief gebruik door de bewoners ten behoeve van een bestaand wooncomplex:

  • a.

   bestaande uit in of bij het wooncomplex aangebrachte stallingsruimte; of

  • b.

   ten behoeve van de verbetering van de toe- door- en uitgankelijkheid van gemeenschappelijke ruimten voor bewoners die aangewezen zijn op het gebruik van een rollator of scootmobiel.

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  diensten van algemeen economisch belang (DAEB): diensten die zich op het grensvlak tussen publieke belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt bevinden, zoals bouwen en beheren van sociale huurwoningen

 • -

  gemeenschappelijke ruimte: gedeelte van een wooncomplex, niet behorend tot de eigen woonruimte van de bewoner, bestemd en noodzakelijk om die woonruimte vanaf de toegang tot het wooncomplex te bereiken met inbegrip van binnenruimten, bedoeld voor voetgangers en gemeenschappelijk recreatief gebruik;

 • -

  inwoner: ingezetene van de gemeente Rotterdam als bedoeld in de Basisregistratie personen;

 • -

  woningcorporatie: een instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet;

 • -

  wooncomplex: een complex met wooneenheden in Rotterdam waar ouderen en mensen met een lichamelijke beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van subsidies voor het realiseren van collectieve woningaanpassingen of het plaatsen van een scootmobielstalling ten behoeve van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking, die woonachtig zijn in een woning die deel uitmaakt van een wooncomplex in Rotterdam. Hierbij dient de toe- en doorgankelijkheid van deze complexen voldoende te zijn voor gebruik van een rollator in de woning, en gebruik van een rollator en scootmobiel in de gemeenschappelijke en verkeersruimtes buiten de woning.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

  • a.

   het realiseren van noodzakelijke collectieve woningaanpassingen die voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en de aanvullende eisen zoals opgenomen in bijlage 2, het Handboek voor Toegankelijkheid en de Standaard Wegenbouw Details;

  • b.

   het aanpassen van meerdere individuele woningen in een complex om het stallen van een scootmobiel mogelijk te maken.

  • c.

   het realiseren van een scootmobielstalling

 • 2. Het realiseren van collectieve woningaanpassingen in gemeenschappelijke ruimten, die resulteren in de verbetering van de toe- door- en uitgankelijkheid van het wooncomplex naar de eigen woonruimte, waardoor bewoners langer in hun woning kunnen blijven wonen, kan bestaan uit:

  • a.

   het verbreden van toegangsdeuren;

  • b.

   het aanbrengen van elektrische deuropeners;

  • c.

   het nivelleren van niveauverschillen;

  • d.

   het verwijderen van drempels;

  • e.

   het aanbrengen van een extra trapleuning bij portiekwoningen;

  • f.

   een andere aanpassing, voor zover deze naar het oordeel van het college in overeenstemming is met het doel van deze nadere regels.

Artikel 4 Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een daartoe bevoegd persoon namens:

 • a.

  de eigenaar van een wooncomplex;

 • b.

  een vereniging van eigenaren.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Uitsluitend de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten, bedoeld in artikel 3, komen voor subsidiëring in aanmerking.

 • 2.

  Voor subsidie komen voorts in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Aanvragen worden ingediend via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam.

 • 2. De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   een vereiste plan van aanpak zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze subsidieregeling;

  • b.

   een kopie van de notariële eigendomsakte waaruit blijkt dat de aanvrager de eigenaar is van het wooncomplex of van een vereniging van eigenaren.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag voor het jaar 2023 wordt uiterlijk op 1 mei 2023 ingediend. Een subsidieaanvraag voor het jaar 2024 wordt uiterlijk op 1 mei 2024 ingediend en een subsidieaanvraag voor 2025 wordt uiterlijk 1 mei 2025 ingediend.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt per wooncomplex ten hoogste € 50.000.

 • 2. Per aanvrager kan per jaar ten hoogste een bedrag van € 100.000 worden verleend.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt per jaar € 500.000.

Artikel 10 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Complexen die vermeld zijn op de lijst van “urgente complexen”, samengesteld door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, krijgen voorrang.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1. Het college kan een subsidie weigeren indien:

  • a.

   de collectieve woningaanpassing niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en de aanvullende eisen zoals opgenomen in bijlage 2, het Handboek voor de Toegankelijkheid en de Standaard Wegenbouw Details;

  • b.

   de realisatie van de woningaanpassing of scootmobielstalling leidt tot een verhoging van de huur- of servicekosten voor bewoners;

  • c.

   een collectieve woningaanpassing leidt tot een tijdelijke verhuizing van bewoners;

  • d.

   het wooncomplex is gebouwd in het jaar 2012 of later;

  • e.

   het wooncomplex naar verwachting niet tot ten minste 2037 als zodanig zal worden gebruikt;

  • f.

   de woningen in het wooncomplex niet geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor bewoning door inwoners die binnen de eigen woning zijn aangewezen op het gebruik van een rollator of buiten de eigen woning zijn aangewezen op het gebruik van een rollator en/of scootmobiel;

  • g.

   de aanvraag is ingediend ten behoeve van:

   • 1°.

    een wooncomplex met onzelfstandige woonruimten;

   • 2°.

    een instelling in de zin van Wet toelating zorginstellingen; of

   • 3°.

    een wooncomplex die door verhuurder gelabeld is als rollator- of rolstoelgeschikt, tenzij de aanvraag betrekking heeft op de realisatie van een scootmobielstalling;

  • h.

   eventueel benodigde vergunningen niet voor de aanvraagdatum zijn verkregen;

  • i.

   voor de aanvraagdatum reeds een aanvang is gemaakt met de daadwerkelijke bouwactiviteiten;

  • j.

   de aanpassingskosten minder dan € 500,- bedragen;

  • k.

   blijkens het ingediende plan van aanpak de aangevraagde subsidie onvoldoende oplossing biedt voor de beschreven problematiek of de problematiek onvoldoende duidelijk is gemaakt;

  • l.

   blijkens de ingediende begroting de aanvrager niet minimaal 30 procent van de aanpassingskosten voor eigen rekening neemt.

 • 2. Het college kan een subsidie tevens weigeren voor zover voor de aanpassingskosten uit andere bronnen een vergoeding kan worden verkregen.

Artikel 12 Subsidieverplichtingen

Het college verbindt aan de subsidieverlening de volgende verplichtingen:

 • a.

  de collectieve woningaanpassingen worden gerealiseerd met inachtneming van de geldende wettelijke eisen;

 • b.

  de activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden gestart voor 31 december van het jaar waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend;

 • c.

  de activiteiten, bedoeld in artikel 3 zijn volledig gerealiseerd binnen 18 maanden na het subsidieverleningsbesluit;

 • d.

  de scootmobielstalling waarvoor subsidie is verleend behoudt deze functie gedurende ten minste 15 jaar vanaf de vaststelling van de subsidie.

Artikel 13 Uitbetaling

Het volledige subsidiebedrag wordt binnen 14 dagen na de verleningsbeschikking beschikbaar gesteld.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 8, tweede lid, en artikel 12, onderdelen b en c buiten toepassing laten of daarvan afwijken indien, gelet op het doel en de strekking van deze subsidieregeling, de toepassing hiervan naar het oordeel van het college voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de met deze subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2026, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling collectieve woningaanpassingen en scootmobielstallingen Rotterdam 2023-2025.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2023.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

Bijlage 1. Vereiste Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel a van de Subsidieregeling collectieve woningaanpassingen en scootmobielstallingen Rotterdam 2023-2025

Stel uw Plan van aanpak op aan de hand van de onderstaande indeling en instructies.

Omvang Plan van Aanpak: maximaal 5 A4 lettertype Arial 10 (excl. eventuele bijlagen en voorblad).

Kader: het Plan van Aanpak dient te worden opgesteld aan de hand van de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen en scootmobielstallingen Rotterdam 2023-2025.

Inhoud Plan van Aanpak: door het volledig beantwoorden van onderstaande vragen in het formulier stelt u uw Plan van Aanpak op.

Plan van aanpak: Subsidieregeling collectieve woningaanpassingen en scootmobielstallingen Rotterdam 2023-2025

Aanvrager

:

Aanvraag omschrijving

:

Meegestuurde bijlagen

:

Datum indiening

:

Aangevraagd bedrag incl. btw

:

Totale kosten van het project

:

Bedrag eigen bijdrage/eigen kosten

(minimaal 30%)

:

Periode uitvoering activiteiten

(vanaf datum verleningsbeschikking tot uiterlijk 18 maanden hierna)

:

Complex

Bouwjaar complex (t/m 2011)

:

Aantal woningen

:

Zijn de routes naar de woningen rollator- en scootmobielgeschikt of worden deze dat door de aanpassingen? Breng dit zo mogelijk in beeld met enkele foto’s.

:

Zijn de woningen rollatorgeschikt?

:

Blijft het complex tot minimaal 2037 als woongebouw in gebruik?

:

Geef een analyse van het aantal oudere mensen en mensen met een scootmobiel of met een wens daarvoor.

:

Aanpassingen

Geef een omschrijving van de problematiek, die opgelost moet worden met de aanpassingen en visualiseer deze met foto’s en/ of tekeningen.

:

Omschrijf de gewenste aanpassingen zo uitgebreid mogelijk. Vul zo mogelijk aan met tekeningen of schetsen (eventueel in bijlagen). Geef een onderbouwing waarom voor de voorgestelde oplossingen wordt gekozen.

:

In geval van een scootmobielstalling, geef het te realiseren aantal stallingsplekken aan.

 

Technische en Financiële onderbouwing

Geef een functionele en financiële onderbouwing van de kosten door een begroting van de aanpassing te geven.

:

Geef, indien bekend, een gespecificeerde technische omschrijving van de aanpassingen, met bijbehorende kosten, bijvoorbeeld door een gespecificeerde offerte bij te voegen.

:

Geef een verklaring dat er geen omgevingsvergunning nodig is of dat de benodigde vergunningen verkregen zijn.

:

In geval van een scootmobielstalling, geef aan op welke manier deze brandveilig wordt gemaakt.

 

Geef een verklaring dat realisatie niet leidt tot verhoging huur- en/of servicekosten (Elektrakosten mogen wel met bewoners verrekend worden).

:

Bijlage 2. Eisen scootmobielstallingen als bedoeld in artikel 3 lid 1 onderdeel a en artikel 11 lid 1 onderdeel a van de Subsidieregeling collectieve woningaanpassingen en scootmobielstallingen Rotterdam 2023-2025

Te allen tijde dienen de plannen te voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Aanvullend op de eisen van het Bouwbesluit 2012, die besloten liggen in de afgegeven vergunning, wordt aanvullend het onderstaande geëist.

(In) de stallingsruimte moet:

 • -

  voor scootmobielen regendicht zijn en afsluitbaar zijn tegen diefstal en vandalisme.

 • -

  voorzien zijn van doorgangen in de route naar de stallingsplek die minimaal 90 cm breed zijn.

  • -

   hoogteverschillen in de ondergrond mogen niet hoger zijn dan 2 cm. Indien er hoogteverschillen van meer dan 2 cm overbrugd moeten worden, dient dit met een hellingbaan opgelost te worden.

  • -

   als er zich deuren in de toegangsroute bevinden, deze makkelijk te openen zijn (bijv. voorzien van elektrische deuropeners).

Iedere stallingsplek voor een scootmobiel:

 • -

  beschikt over een wandcontactdoos om de scootmobiel op te laden;

 • -

  is voorzien zijn van een mogelijkheid om de oplader op te plaatsen;

 • -

  beschikt over voldoende ruimte naast de geparkeerde scootmobiel om op- en af te stappen (minimaal 80 cm vrije ruimte); deze ruimte mag ook bestemd zijn voor de naastgelegen stallingsplek (1 ruimte voor 2 scootmobielen).

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat ouderen en mensen met een lichamelijke (functie)beperking zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Velen van hen willen ook graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om langer zelfstandig te kunnen wonen zijn soms aanpassingen nodig. Met deze regeling wil de gemeente Rotterdam collectieve aanpassingen gericht op het veilig stallen van scootmobielen en de toe- door- en uitgankelijkheid van gemeenschappelijke ruimten in wooncomplexen stimuleren. Deze regeling is gebaseerd op de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014).

Alle bepalingen uit de SVR 2014 zijn van toepassing op deze regeling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3Activiteiten

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor collectieve woningaanpassingen in wooncomplexen gericht op het verhelpen van stallingsproblematiek van scootmobielen en die veroorzaakt wordt door brandveiligheidseisen en het verbeteren van de toe-, door- en uitgankelijkheid van het wooncomplex naar de eigen woonruimte. Het creëren van brandveilige stallingsmogelijkheden en collectieve aanpassingen van gemeenschappelijke ruimten past bij de beweging om mensen zo lang mogelijk in zelfstandigheid te laten wonen.

Ook kan de subsidie betrekking hebben op het creëren van scootmobielstallingen in of bij meerdere woningen in het wooncomplex, als dit bouwtechnisch mogelijk is.

Woningaanpassingen die in het collectief kunnen worden geregeld zorgen ervoor dat in een later stadium maatwerkvoorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 niet nodig zijn en dat hiermee voorkomen wordt dat cliënten hun scootmobiel niet langer kunnen gebruiken. De aanpassingen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen het doel van de subsidieregeling, zoals verwoord in artikel 3.

Artikel 4 Doelgroep

Op grond van deze subsidieregeling kan een subsidie aangevraagd worden door zowel sociale als particuliere verhuurders in de hoedanigheid van eigenaar van een wooncomplex. Uit een daartoe over te leggen kopie van een notariële akte moet blijken dat de aanvrager daadwerkelijk eigenaar is van het wooncomplex.

Ook een Vereniging van Eigenaren (VVE) kan een aanvraag indienen. Uit een daartoe over te leggen kopie van de statuten alsmede van het daartoe strekkende besluit van de VVE moet blijken of de aanvraag rechtsgeldig is ingediend.

Artikel 5 Kosten

De subsidieverlening ziet op de noodzakelijke kosten die gemoeid zijn met de activiteiten, bedoeld in artikel 3, voor zover zij niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden.

Artikel 6 Aanvraag

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via de subsidieportal van de gemeente. De aanvraag wordt ingediend door een daartoe bevoegd persoon. De aanvrager is tevens contactpersoon voor de gemeente. Dit moet blijken uit de verklaring of inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Tevens dient de aanvrager de aanvragen in (verlening en vaststelling) en ontvangt hij de betreffende beschikkingen. De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de beschikking. Hij ontvangt het subsidiebedrag. Ook een eventuele lagere vaststelling en/of terugvordering zullen aan hem zijn gericht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de aanvraag en subsidieverstrekking vloeien, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, voort uit zijn hoedanigheid als aanvrager.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

Aanvragen worden ingediend tot en met uiterlijk 1 mei van het jaar waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend. De subsidieaanvragen voor het jaar 2023 worden uiterlijk 1 mei 2023 ingediend. De subsidieaanvragen voor het jaar 2024 worden uiterlijk 1 mei 2024 ingediend en de subsidieaanvragen voor 2025 worden uiterlijk 1 mei 2025 ingediend. Er is pas sprake van een ingediende aanvraag als deze volledig is. Dat betekent dat het laat indienen van een aanvraag, waardoor deze niet meer tijdig kan worden aangevuld als blijkt dat deze onvolledig is, voor rekening en risico van aanvrager komt.

Artikel 8 De hoogte van de subsidie

Per wooncomplex wordt maximaal een bedrag van € 50.000 gesubsidieerd. Per aanvrager wordt per jaar maximaal een bedrag van € 100.000 gesubsidieerd. Dit betekent dat afhankelijk van de kosten per wooncomplex de aanvrager in meerdere wooncomplexen een scootmobielstalling of collectieve aanpassingen kan realiseren.

Artikel 10 Wijze van verdeling

In artikel 9 is een subsidieplafond opgenomen. In artikel 10 is opgenomen hoe met dit subsidieplafond wordt omgegaan. Bepalend is de volgorde van de ingediende aanvragen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Uit artikel 7 vloeit voort, dat het moet gaan om de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Een subsidie kan allereerst worden geweigerd als niet wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014.

Daarnaast is er in het eerste lid een aantal algemene weigeringsgronden opgenomen in dit artikel.

Onderdeel b bepaalt dat de aanpassing niet mag leiden tot een extra huurverhoging. Indien blijkt dat dit toch gebeurt, kan dit leiden tot terugvordering van de subsidie, maar komt ook de status van dienst van algemeen economisch belang in gevaar

Onderdeel e heeft te maken met de duurzaamheid van de investering. Er wordt geen subsidie verleend als blijkt dat het wooncomplex niet nog tot ten minste 2037 als zodanig blijft bestaan.

Onderdeel g, sub 3o, vermeldt dat aanvragen voor collectieve woningaanpassingen in gemeenschappelijke ruimten die betrekking hebben op wooncomplexen die door de verhuurder aangemerkt zijn als rollator- en/of rolstoelgeschikt, voor zover de aanvraag betrekking heeft op de basisuitrusting van het betreffende wooncomplex, niet voor subsidiëring in aanmerking komen. Indien een wooncomplex door de verhuurder is aangemerkt als geschikt voor rollator- en/of rolstoelgebruik mag worden verwacht dat de basisuitrusting van deze wooncomplexen ten minste rollatorgeschikt en/of rolstoelgeschikt is. Hieronder wordt verstaan:

Rollatorgeschikt:

 • gelijkvloerse woning of alle dagelijkse gebruiksfuncties (wonen, koken, slapen, wassen) op één verdieping en toegankelijk (niveauverschillen niet meer dan 20 mm);

 • woning op begane grond of bereikbaar met lift;

 • toegangspad tot wooncomplex en woning min. 1200 mm breed met een maximale helling van 1:12;

 • deuren eenvoudig te openen (zonder dranger of automatisch te openen).

Rolstoelgeschikt;

 • gelijkvloerse woning of alle dagelijkse gebruiksfuncties (wonen, koken, slapen, wassen) op één verdieping en toegankelijk (niveauverschillen niet meer dan 20 mm);

 • woning op begane grond of bereikbaar met lift;

 • toegangspad tot wooncomplex en woning minimaal 1200 mm breed met een maximale helling van 1:12;

 • deuren eenvoudig te openen (geen dranger, of automatisch);

 • alle deuren van de woning hebben een minimale vrije doorgang van 850 mm;

 • voldoende manoeuvreerruimte voor een rolstoel, zowel in de algemene ruimte als in de keuken, toilet, natte cel en slaapkamer;

 • vlakke douchevloer aanwezig (evt. naast bad);

 • bedieningselementen (zoals lichtknoppen) bereikbaar vanuit rolstoel.

Aanpassingen die betrekking hebben op de basisuitrusting van deze rollator- en of rolstoelgeschikte wooncomplexen komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Algemene collectieve woningaanpassingen in een wooncomplex die al is aangemerkt als rolstoel- of rollatorgeschikt worden niet gehonoreerd, omdat deze complexen geacht worden al voldoende aangepast te zijn. Dit ligt anders voor voorzieningen voor de stalling van scootmobielen.

Aanvrager moet bij de aanvraag een vergunning voor de woningaanpassing kunnen overleggen, voor zover deze noodzakelijk is voor het realiseren hiervan.

Aanvrager wordt geacht ten minste 30 procent van de begrote kosten voor eigen rekening te nemen.

Onder k wordt vermeld dat de subsidie geweigerd kan worden indien blijkens het ingediende plan van aanpak de aangevraagde subsidie onvoldoende oplossing biedt voor de beschreven problematiek. Uit het gevraagde plan van aanpak moet blijken dat de oplossing die de aanvrager voor ogen heeft effectief is voor de bestaande (stallings)-problemen, zowel op inhoud als omvang van de problematiek.

Het tweede lid bepaalt dat voor zover er sprake is van financiering van de collectieve woningaanpassingen vanuit een andere bron, een beroep op subsidie op grond van de nadere regels niet mogelijk is. Met deze bron wordt niet gedoeld op de mogelijkheden van financiering vanuit een lening van een bank of een individuele maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015. Subsidieverstrekking is uitsluitend mogelijk voor het deel dat niet door middel van bekostiging door derden wordt gedekt.

Artikel 12Subsidieverplichtingen

Naast de subsidieverplichtingen die voortvloeien uit de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014, zijn in dit artikel nog aanvullende verplichtingen opgenomen.

In dit artikel wordt vermeld dat voldaan moet worden aan de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op dergelijke woningaanpassingen in wooncomplexen. Met name zijn hierbij het Bouwbesluit 2012, het Handboek voor Toegankelijkheid en de Standaard Wegenbouw Details van belang.

Daarnaast zijn er verplichtingen opgenomen over de voortgang van de realisatie van de woningaanpassingen.

Ook is bepaald dat een scootmobielstalling ook niet binnen 15 jaar een andere functie mag krijgen: de investering moet duurzaam zijn.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Het betreft hier een regeling voor de periode 2023-2025. Aanvragen dienen uiterlijk op 1 mei van het betreffende subsidiejaar ingediend te zijn.

De regeling vervalt per 1 januari 2026. Ten aanzien van de afhandeling van de subsidieaanvraag, waaronder ook de vaststelling daarvan en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures of terugvordering, blijft de regeling wel onverkort toegepast.