Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS)

Geldend van 07-03-2023 t/m 02-10-2023

Intitulé

Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Overwegende dat:

 • Er een ernstige energiecrisis is in Nederland;

 • Dat deze energiecrisis bij vele huishoudens leidt tot energiearmoede;

 • Dat degene met de krapste beurs wonende in een slecht tot matig geïsoleerde woningen snel moeten worden geholpen;

 • Dat deze huishoudens veelal in kleinere woningen wonen in een tussen- of hoekwoning;

 • Dat er middelen zijn om deze doelgroep te helpen;

 • Vanuit het college de wens is de woningeigenaren uit deze doelgroep snel te helpen met verduurzaming van hun woning;

 • Dat ‘Winst uit je Woning’ is gevraagd om de bewoners te helpen door advies op maat, uitvoering en, als gemandateerde partij, verantwoording van de activiteiten in het kader van deze subsidie.

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT vast te stellen:

Kleine Woning Aanpak subsidie (KWAS)

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Arnhem;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • c.

  Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die:

  - een woning in eigendom heeft waarin hij/zij zijn/haar hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

 • d.

  ISDE subsidie: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van het Ministerie van EZK en eventuele opvolgende regelingen;

 • e.

  Betaalbaarheidsgrens: de grens zoals deze wordt gehanteerd voor betaalbare koopwoningen in de regionale woondeals, conform het programma Woningbouw. Deze is ten tijde van inwerkintreding van de regeling € 355.000,-;

 • f.

  Woning: woning in de zin van artikel 1, derde lid van de Woningwet met een WOZ-waarde onder de betaalbaarheidsgrens;

 • g.

  WOZ-waarde: waarde Waardering Onroerende Zaken;

 • h.

  KWAS: Kleine Woning Aanpak Subsidie;

 • i.

  SEWA: de subsidieregelingen ‘Subsidieregeling Collectieve aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost’ en ‘Subsidieregeling Individuele aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost’, zoals gewijzigd op 23 november 2022.

 • j.

  Wet: de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • k.

  Kleine woning: maximaal 100 m2 volgens gegevens kadaster.

 • l.

  Aanvrager: is de eigenaar-bewoner die de subsidie aanvraagt.

 • m.

  Externe partij: de aannemer die de renovatie/verduurzaming uitvoert.

Artikel 2: Subsidiëring

Het college kan aan de eigenaar-bewoner van een woning met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken ten behoeve van kosten die in redelijkheid direct verband houden met maatregelen gericht op de spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie en HR++ glas.

Artikel 3: Subsidieplafond en maximaal bedrag

 • 1. Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 1 miljoen totaal.

 • 2. Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van de indiening van complete aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt (wie het eerst komt wie het eerst maalt).

 • 3. Per woning wordt voor 100% van de kosten (inclusief BTW) subsidie tot een bedrag van maximaal € 2.000,00 verstrekt voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 4: Aanvraag en aanvraagprocedure

 • 1. Aanvragen voor deze regeling kunnen bij het college worden ingediend van 7 maart 2023 t/m 30 april 2023.

 • 2. De aanvrager mag uit deze regeling slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de eigen bestaande woning.

 • 3. Naast de gegevens en bescheiden die op grond van de ASV moeten worden overgelegd dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen:

  • a.

   Het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, naam en contactgegevens van de aanvrager;

  • b.

   Verklaring dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager;

  • c.

   Een omschrijving van de te verwachte te nemen maatregelen als bedoeld in artikel 2 van de regeling.

Afdeling 2 Subsidies hoekwoning en tussenwoning

Artikel 5: Criteria verduurzamen hoekwoning en tussenwoning

Maatregelen tot het verduurzamen van hoekwoningen en tussenwoningen komen slechts in aanmerking voor subsidiering op grond van deze regeling indien:

 • a.

  de woning staat binnen de gemeente Arnhem en volgens kadastrale informatie geen woonoppervlak heeft die groter is dan 100 vierkante meter;

 • b.

  deze woning niet is opgenomen in een door het college in het kader van SEWA aangewezen cluster;

 • c.

  de aanvrager de eigenaar-bewoner van de woning is;

 • d.

  het bouwjaar van de woning 1982 of eerder is;

 • e.

  de WOZ-waarde van de woning niet hoger is dan de betaalbaarheidsgrens, nu maximaal € 355.000,-;

 • f.

  door de uit te voeren activiteiten isolatie van de woning wordt gerealiseerd.

Artikel 6: Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1.

  De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan controle, evaluatie en monitoring.

 • 2.

  Een subsidieontvanger informeert het college onverwijld schriftelijk over onder meer:

  • a.

   ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;

  • b.

   beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

 • 3.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • 4.

  De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 3 maanden na de subsidieverlening te zijn uitgevoerd door een externe partij.

 • 5.

  De toegekende subsidie wordt slechts toegekend voor de kosten van energiebesparende maatregelen, die via Winst uit je Woning worden aangevraagd en uitgevoerd.

Artikel 7: Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 10 ASV én artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • 1.

  de aanvrager of de aanvraag niet aan de eisen van de regeling voldoet;

 • 2.

  de aanvrager geen eigenaar-bewoner is voor de woning waarop de aanvraag ziet;

 • 3.

  de aanvraag ziet op een woning uit een door het college in het kader van SEWA aangewezen cluster;

 • 4.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • 5.

  de uit te voeren activiteiten geen isolatie van de woning bewerkstelligen.

Afdeling 3 Slotbepalingen

Artikel 8: Vaststelling subsidie

Subsidies tot en met € 2.000 worden door het college direct vastgesteld.

Artikel 9: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 10: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 7 maart 2023.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS).

Toelichting

Er is een ernstige energiecrisis is in Nederland, waardoor ook veel Arnhemmers in de problemen komen. Deze crisis leidt tot energiearmoede, waarbij de mensen met de krapste beurs het hardst worden geraakt. Binnen het klimaatfonds en vanuit de SPUK-gelden zijn er middelen gevonden om deze doelgroep te helpen. Vanuit het gemeentebestuur is dan ook de wens om de meest kwetsbare groepen die een woning bezitten te helpen met het verduurzamen van hun woning, zodat hiermee de energiearmoede kan worden aangepakt.

Artikel 1

In deze regeling worden meerdere begrippen en afkortingen genoemd die in dit artikel worden toegelicht.

Artikel 2

Bij deze regeling is er een doelgroep. Alleen eigenaar-bewoners van hoekwoningen en tussenwoningen kunnen een aanvraag indienen. Kosten van verduurzaming moeten direct verband houden met maatregelen gericht op spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie en HR++-glas.

Artikel 3

Het bedrag van de subsidie dat uitgegeven gaat worden aan deze regeling is aan een subsidieplafond gebonden. Dit wordt in dit artikel geregeld. Om deze aanpak goed te laten verlopen én ervoor te zorgen dat er niet meer geld uitgegeven wordt - zolang het subsidieplafond het toestaat - de subsidie verdeeld via het criterium “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Per woning wordt 100% van de kosten inclusief btw tot een maximum van € 2.000,- verstrekt.

Artikel 4

De activiteiten/werkzaamheden waarvan verwacht wordt dat die verricht zullen worden om de benodigde isolatie te realiseren moeten nader gespecificeerd worden in de aanvraag. Naar aanleiding van een huisbezoek worden deze nader gespecificeerd en in de subsidiebeschikking opgenomen.

Artikel 5

Omdat het van belang is om de subsidie ook daar te laten landen waar hij het meest nodig is, worden er criteria gesteld aan de woningen die worden gesubsidieerd. Het gaat om de kleinere hoek- en tussenwoningen. Vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen worden niet meegenomen in de subsidiëring. Ook woningen waarop de SEWA regelingen van toepassing zijn, worden niet meegenomen. Bij deze woningen is reeds in een hogere subsidiemogelijkheid voorzien. Het bouwjaar is gesteld op 1982 of eerder, omdat vanaf 1983 met inwerkingtreding van het Bouwbesluit betere eisen gesteld werden aan isolatie bij nieuwbouwhuizen. De WOZ-waarde van de woning mag niet hoger zijn dan de betaalbaar-heidsgrens, nu maximaal € 355.000,-

Artikel 6

Omdat na de aanpak van de woningen geëvalueerd wordt en er ook verantwoording afgelegd moet worden over de ontvangen subsidiegelden, is de aanvrager verplicht mee te werken aan de controle, monitoring en evaluatie van deze aanpak. Voorts is hij verplicht om onverwijld belangrijke ontwikkelingen te melden aan het college. De belangrijkste situaties zijn opgenomen in de regeling, maar deze zijn niet uitputtend bedoeld.

Artikel 7

Zoals eerder aangegeven dient de aanvraag ingediend te worden door de eigenaar. Om de subsidie effectief daar te gebruiken waar de kwetsbare groepen zich bevinden is gekozen voor bepaalde criteria zoals vermeld in artikel 5. De woningen uit Arnhem-Oost waarvoor reeds een aanpak in het leven is geroepen – SEWA – behoort niet tot de doelgroep van deze subsidie. Met genoemde weigeringsgronden wordt het doel van de subsidie gerealiseerd: verduurzaming van woningen en daarmee energiebesparing en lagere energiekosten voor de bewoners.

Artikel 8

Zoals ook in artikel 3 beschreven wordt maximaal € 2.000,- subsidie verstrekt

Artikel 9

Niet alle situaties kunnen vooraf worden overzien. Vandaar dat het college de mogelijkheid krijgt om in bijzondere gevallen ten gunste van de regeling af te wijken ten behoeve van een aanvrager.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 februari 2023,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,