Openstellingsbesluit 2023 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Geldend van 23-02-2023 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit 2023 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 2.3, eerste lid, van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit 2023 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Artikel 1 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in paragraaf 2 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland, kan worden aangevraagd van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2023 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 14 februari 2023,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. N. Baljeu, plv. voorzitter