Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Staphorst 2023

Geldend van 23-02-2023 t/m heden

Intitulé

Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Staphorst 2023

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 18 december 2022;

gelet op artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Staphorst 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

Griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

Werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffier is gedelegeerd.

Artikel 2 Organisatie van de griffie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 3 Aansturing griffier

 • 1. De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier;

 • 2. De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet;

 • 3. De griffier handelt naar zijn instructie;

 • 4. De griffier legt verantwoording af aan de raad over de werkzaamheden van de griffie middels een jaarplan en een jaarverslag.

Artikel 4 Arbeidsvoorwaarden

De Cao Gemeenten en het Personeelshandboek Staphorst zoals deze op dit moment zijn vastgesteld en in de toekomst (gewijzigd) worden vastgesteld, zijn van toepassing op de griffier en de andere bij de griffie werkzame werknemers.

Artikel 5 Mandaten

 • 1. De werkgeverscommissie mandateert de bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de bij de griffie werkzame werknemers, met uitzondering van de griffier, aan de griffier;

 • 2. Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereiding- en uitvoeringshandelingen;

 • 3. De krachtens mandaat te nemen besluiten moeten in overeenstemming zijn met alle terzake geldende regelingen, het door de raad en de werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding;

 • 4. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de werkgeverscommissie in de gelegenheid gesteld haar wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit te melden aan de griffier.

Artikel 6 Financiën

De raad stelt jaarlijks in de programmabegroting de financiële middelen van de griffie vast.

Artikel 7 Beheer

De griffier kan afspraken over dienstverlening maken met het college of de secretaris voor het gebruik van de binnen de ambtelijke organisatie bestaande ondersteunende faciliteiten zoals op het terrein van Personeel, Informatievoorziening, Juridische Zaken, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 8 Privaatrechtelijke (rechts)handelingen

Indien er sprake is van privaatrechtelijke overeenkomsten ten behoeve van de raad dan is de griffier namens de raad de functionaris aan wie het college en de burgemeester respectievelijk het aangaan en het ondertekenen van die overeenkomsten kunnen mandateren.

Artikel 9 Medezeggenschap

 • 1. De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming;

 • 2. De griffier regelt als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in overleg met de Werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie;

 • 3. De ondernemingsraad van de ambtelijke organisatie van de gemeente behartigt ook de belangen van de bij de griffie werkzame werknemers.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Staphorst 2023’.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De organisatieverordening griffie 2023 treedt in werking op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Organisatieverordening griffie 2011.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst op 14 februari 2023.

J. ten Kate,

voorzitter

S.M.H. Voortman,

Griffier

Toelichting organisatieverordening griffie

Algemeen

In artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet is de raad de mogelijkheid geboden regels te stellen over de organisatie van de griffie. De raad legt deze regels vast in een organisatieverordening. Het college stelt regels vast over de collegeorganisatie in een organisatieregeling.

Artikel 2 Organisatie van de griffie

Het is van belang dat de raad stilstaat bij wat voor een soort griffie hij als ondersteuning wenst te hebben en dus welke functies hij wenst te zien ingevuld. In dat kader is het van belang de organisatiedoelstellingen te benoemen en de formatie van de griffie te bepalen.

Artikel 3 Aansturing griffier

De raad kan de aansturing van de griffie neerleggen bij de werkgeverscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier.

De raad kan verder op basis van de wettelijke instructie de griffier aansturen. De griffier legt als diensthoofd verantwoording af aan de raad over de werkzaamheden van de griffie in een jaarplan en jaarverslag.

Artikel 4 Dit artikel spreekt voor zich

Artikel 5 Dit artikel spreekt voor zich

Artikel 6 Dit artikel spreekt voor zich

Artikel 7 Beheer

Het is niet efficiënt en doelmatig dat de griffier alle uit de arbeidsvoorwaardenregelingen en de hierop gebaseerde personele besluiten voortvloeiende technische uitvoeringshandelingen verricht. Dat geldt evenzeer voor overige bedrijfsvoeringtechnische handelingen (huisvesting, financiën, e.d.). Daarnaast is het ook van belang de advisering en de overige ondersteuning van bijvoorbeeld een afdeling Personeelszaken te regelen. In dit kader is het aan te bevelen om dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten. Om deze overeenkomsten als griffier te kunnen aangaan is het wel noodzakelijk dat het college op grond van artikel 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen aan hem mandateert. Zowel de raad als de griffier moet expliciet met dit mandaat van het college instemmen.

Naast het mandaat van het college zal de burgemeester, gelet op zijn bevoegdheid neergelegd in artikel 171 van de Gemeentewet, de griffier een algemene volmacht moeten geven.

Artikel 8 Privaatrechtelijke (rechts)handelingen

Privaatrechtelijke aangelegenheden, zoals het aangaan van huurovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten bijvoorbeeld voor audio-verslagen welke de raad officieel sluit, kunnen worden ondertekend door de griffier. Formeel berust de bevoegdheid nog bij het college. Om praktische en juridische redenen maakt dit artikel het mogelijk dat het college en de burgemeester dit kunnen mandateren aan de griffier. Op basis hiervan kunnen mandaten aan de griffier verleend worden.

Artikel 9 Medezeggenschap

In het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de gemeente, als publiekrechterlijke rechtspersoon, worden aangemerkt als ondernemer. De griffie en de collegeorganisatie kunnen beiden worden beschouwd als onderneming en de griffier en de secretaris als bestuurder in de zin van de WOR. Als zodanig kunnen zij ook optreden als adviseur bij het overleg tussen de vertegenwoordigers van raad en het college met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 10 Dit artikel spreekt voor zich

Artikel 11 Dit artikel spreekt voor zich

Artikel 12 Dit artikel spreekt voor zich