Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de algemene inkoopvoorwaarden voor de leveringen en van diensten 2023 (Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Edam-Volendam 2023)

Geldend van 22-02-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de algemene inkoopvoorwaarden voor de leveringen en van diensten 2023 (Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Edam-Volendam 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet en de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Edam-Volendam 2023.

I Algemeen

Artikel 1 Definities

 • Aflevering: het verschaffen van het bezit van de goederen aan de gemeente

 • Contractant: de in de overeenkomst genoemde wederpartij van de gemeente

 • Diensten (Dienst): de door de contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de gemeente, niet zijnde werken of leveringen

 • Gemeente: de gemeente Edam-Volendam, zetelend aan de W. v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN te Volendam

 • Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek

 • Leveringen (Levering): de door de contractant op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gemeente te leveren goederen

 • Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek

 • Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de gemeente voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG

 • Overeenkomst: al hetgeen tussen de gemeente en de contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen

 • Partijen/Partij: de gemeente en/of de contractant

 • Personeel van contractant: de door de contractant voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

 • Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of diensten

 • Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de gemeente aangewezen brugdagen

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de offerteaanvraag en overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en diensten.

 • 2.2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 2.3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 • 2.4. De gemeente wijst contractantsvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Op de opdrachten, verlengingen en procedures zijn uitsluitend de bijgevoegde inkoopvoorwaarden van toepassing. Door het indienen van de offerte wijst de contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn en de Algemene voorwaarden van derden (onder elke benaming dan ook) uitdrukkelijk af.

Artikel 3 offerte, opdracht en totstandkoming overeenkomst

 • 3.1. De gemeente kan een offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De gemeente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 3.2. De offerte van de contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de offerteaanvraag.

 • 3.3. Een overeenkomst komt tot stand nadat de gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding van de offerte van de contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de gemeente is opgedragen. Op eerste verzoek van de contractant legt de gemeente een kopie van dit besluit over.

 • 3.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 217, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3.5. Alle handelingen die de contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van de contractant.

II Uitvoering overeenkomst

Artikel 4 Algemene verplichtingen contractant

 • 4.1. De contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in nauwe samenwerking met de gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de contractant.

 • 4.2. De contractant zal de gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 4.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente, kan de contractant de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

 • 4.4. De contractant garandeert ter zake van de overeenkomst dat de contractant of personeel van contractant of een met de contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

 • 4.5. De contractant vrijwaart de gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de overeenkomst en die de contractant of de gemeente krijgt opgelegd.

 • 4.6. De contractant zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de contractant, in acht nemen. Indien de contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de contractant dit eerst voorleggen aan de gemeente.

 • 4.7. De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de contractant en de gemeente bij de uitvoering van de overeenkomst.

 • 4.8. Slechts voor zover de contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de gemeente zal de contractant optreden als gemachtigde van de gemeente. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de contractant.

 • 4.9. Contractant zal aan gemeente, of zijn medewerker, noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor hemzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.

Artikel 5 Algemene verplichtingen gemeente

 • 5.1. De gemeente zal op verzoek van de contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 5.2. De gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

 • 6.1. De contractant garandeert dat de geleverde prestaties voldoen aan de overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. Alsmede hetgeen de gemeente in het algemeen daarvan in alle redelijkheid en billijkheid mag verwachten.

 • 6.2. De gemeente is gerechtigd om de prestaties te keuren en de contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de gemeente bepaalde prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die prestaties.

 • 6.3. Indien contractant niet tijdig voldoet aan zijn garantieverplichting onder andere uit de artikelen 19.8 en 22.2 is de gemeente, onverminderd haar verdere rechten, gerechtigd de gebreken en/of tekortkomingen, na voorafgaande schriftelijke of elektronische bekendmaking op kosten van contractant hetzij zelf hetzij door derden te doen verhelpen. Contractant is verplicht hieraan mee te werken.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 7.1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt. Deze verplichting geldt ook zonder enige beperking, na afloop van de genoemde overeenkomst.

 • 7.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 7.3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere partij en/of de voor die partij werkzame personen en/of door die partij ingeschakelde derden de overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 7.4. De contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente personeel van contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 • 8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de gemeente. De contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 • 8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de contractant daarbij gebruikmaakt van enige bijdrage van de gemeente en/of derden.

 • 8.3. De contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 • 8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de overeenkomst. De gemeente verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht – zonder daarvoor nadere vergoedingen verschuldigd te zijn – met betrekking tot alle resultaten voortvloeiende uit de overeenkomst.

 • 8.5. De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de overeenkomst aan contractant openbaar gemaakt werk. De contractant erkent dit voorbehoud.

 • 8.6. De contractant garandeert dat de gekochte goederen en toebehoren alsmede de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. Deze verplichting strekt ook zonder enige beperking, na afloop van de genoemde overeenkomst.

 • 8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de contractant alles in het werk stellen om in overleg met de gemeente te bewerkstelligen dat de gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de contractant alle schade van de gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

 • 8.9. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de gemeente gerechtigd, indien derden gemeente ter zake van een aan contractant toe te rekenen, schending van intellectueel (eigendoms-) rechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9 Wijziging overeenkomst

 • 9.1. De gemeente is bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 • 9.2. In dit kader blijven partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

 • 10.1 De contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken – niet van de gemeente afkomstige – materialen en uitrusting (waaronder gereed- schappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 10.2. De contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

 • 11.1. De contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende prestaties, zoals vermeld in de overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 • 11.2. De contractant stelt de gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

 • 12.1. Indien één van de partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende partij, alvorens gebruik te maken van de partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige partij direct in verzuim verkeert.

 • 12.2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 12.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

 • 13.1. De contractant kan zich jegens de gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de contractant de gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

 • 13.2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen van door hem ingeschakelde derden, storingen in de productie van de contractant en een liquiditeit- of solvabiliteitsprobleem aan de zijde van de contractant.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

 • 14.1. De contractant vrijwaart de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de contractant van de overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van de contractant.

 • 14.2. De contractant zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

  De in het kader van de overeenkomst door de contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van:

 • € 150.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000;

 • € 300.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000;

 • € 500.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000;

 • € 1.500.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000;

 • € 2.000.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000 maar kleiner of gelijk aan € 750.000;

 • € 3.000.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 750.000.

  De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in 14.2 komt te vervallen:

  • Ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

  • Als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van contractant of personeel van de contractant;

  • In geval van een schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de inkoopvoorwaarden.

 • 14.3. De contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van de gemeente wijzigen, tenzij de gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 14.4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarover de contractant nog niet beschikt, zal de contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

 • 14.5. Als contractant een combinatie of een consortium (een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen) is, zijn alle deelnemers voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 15 Boete

 • 15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

 • 15.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 • 16.1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 16.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de offerteaanvraag, de totstandkoming van de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de gemeente gevestigd is.

 • 16.4. In geval van geschillen, kunnen partijen – voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure – eerst trachten deze minnelijk te schikken. In eerste instantie zal het overleg plaatsvinden tussen de aangewezen contactpersonen in de overeenkomst. Indien daartoe aanleiding bestaat kan het overleg plaatsvinden tussen of voortgezet worden door de directie van partijen. In uiterste gevallen kunnen partijen gebruik maken van mediation, waarbij de partijen de kosten daarvan in gelijke delen dragen. Indien een geschil wordt voorgelegd aan de rechter zal dit uitsluitend gebeuren middels daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de gemeente gevestigd is.

III Financiële bepalingen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

 • 17.1. De contractant zal de overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn offerte genoemde prijzen in euro’s.

 • De overeengekomen prijzen voor de goederen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie-, verpakkingskosten, verwijderingskosten en eventuele installatie- en montagekosten.

 • De overeengekomen prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop aanpassingen plaatsvinden.

 • 17.2. Niet redelijkerwijs in de overeenkomst inbegrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de gemeente is toe te rekenen.

 • 17.3. Meerwerk zal door de contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de gemeente.

 • 17.4. Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minderwerk niet in de offerte zijn opgenomen, verplicht de contractant zich ertoe voor meerwerk en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

 • 17.6. Als door de gewijzigde inzichten van de gemeente of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die contractant op grond van deze overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk dat kan worden verrekend. Als een partij meent dat sprake is van minderwerk, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere partij. Als een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk dat met de te betalen prijs wordt verrekend.

 • 17.7. Bij opdrachten die betrekking hebben op diensten/inhuur die worden verlengd en oorspronkelijk starten met een uurtarief of maandprijs moet wijziging van de aangegane prijsafspraken mogelijk zijn.

Artikel 18 Facturering en betaling

 • 18.1. Op de factuur vermeldt de contractant:

 • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:

  naam, adres, postcode, woonplaats, bank-/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

 • het factuuradres van de contractant;

 • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

 • eventuele nadere eisen in overleg met de gemeente.

 • 18.2. De contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen partijen in de overeenkomst. De gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de contractant betalen.

 • 18.3. Indien de goederen of diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst is de gemeente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

Artikel 19 Leveringen

 • 19.1. De contractant levert de goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 19.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 19.3. Indien de gemeente de goederen gemotiveerd afkeurt, zal de contractant op zijn eigen kosten de goederen ophalen.

 • 19.4. De goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

 • 19.5. De contractant verleent tenminste een garantie voor de goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de gemeente de goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de contractant.

 • 19.6. De contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na aflevering van de goederen, onderdelen van de goederen kunnen worden geleverd.

 • 19.7. De contractant is gehouden om alle bij de goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de gemeente ter beschikking te stellen.

 • 19.8. De contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde goederen na aflevering of voltooiing binnen de door de gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging. Indien contractant van mening is dat het gebrek of de tekortkoming niet tot de gegarandeerde eigenschappen behoort, rust de bewijslast op de contractant. Ingeval van herstel wordt de garantieperiode voor de duur van het herstel opgeschort.

Artikel 20 Verpakking en transport

 • 20.1. De contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in een goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 20.2. De contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

 • 21.1. De eigendom van de geleverde goederen gaat over op het moment van aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de gemeente na acceptatie van de goederen door de gemeente.

 • 21.2. De acceptatie van de goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de gemeente, na aflevering en eventuele installatie van de goederen. Indien de gemeente de goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 22 Diensten

 • 22.1. De contractant zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst.

 • 22.2. De contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties, prestaties van personeel van contractant alsmede prestaties van de door de contractant ingeschakelde derden. Alle voorkomende gebreken aan de geleverde diensten tijdens uitvoering of na voltooiing binnen de door de gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn zijn voor rekening en risico van de contractant. Als contractant van mening is dat het gebrek of de tekortkoming niet tot de gegarandeerde eigenschappen behoort, rust de bewijslast op de contractant. Ingeval van herstel wordt de garantietermijn voor de duur van het herstel opgeschort.

 • 22.3. Feitelijke uitvoering van de diensten door de contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de gemeente de diensten zonder meer goedkeurt. De gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

 • 22.4. De goedkeuring van de diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de gemeente. Indien de gemeente de diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

 • 22.5. Indien contractant handelt als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP), dient hij zich te houden aan de vigerende wet- en regelgeving en in het bezit te zijn van geldige verklaringen en overeenkomst die daartoe worden geëist. Deze verplichting strekt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.

 • 22.6. De contractant wenst uitsluitend krachtens een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW werkzaam te zijn en wenst uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. Tussen de partijen bestaat geen arbeidsrechtelijke relatie.

Artikel 23 Personeel van contractant

 • 23.1. Voor zover diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de gemeente, zijn de contractant, personeel van contractant en de door de contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 23.2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat personeel van contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de gemeente het recht de desbetreffende persoon door de contractant te laten vervangen. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de overeenkomst is vastgelegd. Indien vervanging niet mogelijk is, kan de gemeente de overeenkomst per direct ontbinden.

 • 23.3. Voor de vervanging van personeel van contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de gemeente, tenzij directe vervanging van personeel van contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de offerteaanvraag).

 • 23.4. Vervanging van personeel van contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de contractant.

 • 23.5. De contractant staat ervoor in dat het personeel van contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel diensten te verrichten.

 • 23.6. De contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De contractant vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken ter zake. De contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door de gemeente wordt vereist – met een G-rekening werken. Indien de gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de contractant.

VI Einde overeenkomst

Artikel 24 Opzegging

 • 24.1. De gemeente is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen, kan de gemeente de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de overeenkomst.

Artikel 25 Ontbinding

 • 25.1. Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

 • de andere partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

 • de zeggenschap van de andere partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst;

 • ten aanzien van de andere partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

 • de andere partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

 • de andere partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen;

 • Dit bij rechtelijke uitspraak wordt opgelegd;

 • Nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

 • 25.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 25.3. Ingeval van ontbinding door de gemeente als bedoeld in lid 1 is de gemeente geen vergoeding verschuldigd aan de voor de prestaties die niet door contractant zijn verricht.

  Eventuele aan de contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de contractant terug aan de gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26 Vernietiging

 • 26.1. Indien één van de partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 februari 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.