Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming Energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023

Geldend van 24-05-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming Energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van 14 februari 2023;

overwegende dat ;

 • -

  De energiekosten een zeer grote stijging laten zien.

 • -

  Deze gestegen kosten grote gevolgen hebben voor diverse bedrijven die actief en gevestigd zijn in de gemeente Roermond;

 • -

  Het toekomstperspectief van bedrijven en een gezonde financiële huishouding hierdoor onder druk kan komen en in enkele gevallen zelfs het voorbestaan van sommige bedrijven bedreigd wordt;

 • -

  Het college belang hecht aan de waarde die de lokale bedrijven in Roermond toevoegen voor haar inwoners;

 • -

  Het college daarom steun wenst te verlenen aan lokale bedrijven die aan de voorwaarden van deze regeling voldoen, ter behoud van deze bedrijven, in de vorm van een subsidie om deze bedrijven (gedeeltelijk) financieel te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming Energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008.

 • 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv 2008: Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008;

  • b.

   Lokaal bedrijf: een organisatie met winstoogmerk, gevestigd en actief binnen de gemeente Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die een economische activiteit uitoefent met een fysieke bedrijfslocatie in Roermond op een adres met niet alleen een woonbestemming;

  • c.

   niet-informatieplichtige bedrijven krachtens de Wet Milieubeheer: bedrijven met een verbruik tot 25.000 m3 aan gas en/of 50.000 kWh aan stroom;

  • d.

   materiële maatregel: een energiebesparende maatregel, niet bestaande uit een gedragsmaatregel.

  • e.

   Pilot Energiebrigade: Tijdelijk project van gemeente Roemrond waarbij 50 lokale bedrijven die niet-informatieplichtig zijn krachtens de Wet Milieubeheer, zich kunnen aanmelden voor een adviesgesprek betreffende hun energielasten en een subsidie kunnen aanvragen op grond van deze beleidsregel.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel wordt beoogd te voorkomen dat lokale bedrijven die als gevolg van de stijgende energielasten in de problemen raken.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 • 1. Voor de subsidie komt in aanmerking een lokaal bedrijf, zijnde een niet-informatieplichtig bedrijf krachtens de Wet Milieubeheer, dat deelneemt aan de Pilot Energiebrigade. Het betreft maximaal 50 deelnemers.

 • 2. Ieder bedrijf als bedoeld in het vorige lid kan maximaal één aanvraag indienen.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten en hoogte subsidie

 • 1. Het college verstrekt op aanvraag een eenmalige subsidie, als tegemoetkoming in de daadwerkelijk te maken kosten tot maximaal € 1.000 voor:

  • a.

   het laten uitvoeren van een onderzoek in relatie tot energieverbruik en/of;

  • b.

   de aanschaf van materialen voor energiebesparende maatregelen en/of;

  • c.

   het laten uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen.

 • 2. De activiteiten als bedoeld in het eerste lid moeten, in afwijking van het gestelde in artikel 26, lid 1 van de Asv 2008, worden uitgevoerd in de periode tussen 1 februari 2023 en 31 maart 2024.

 • 3. De energiebesparende maatregelen zoals bedoeld in het eerste lid, sub b en c van dit artikel, moeten 'materiële maatregelen' zijn, zoals energiebesparende verlichting, radiatorfolie, deurdrangers, isolatie, dubbel glas of een energiezuinige compressor.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte, dan wel te maken, kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 4.

 • 2. Eventuele kosten die betrekking hebben op belasting toegevoegde waarde (btw) komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Kosten die reeds vergoed worden op grond van een landelijke of provinciale maatregel komen niet voor subsidie in aanmerking. .

Artikel 6 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling bedraagt € 150.000.

 • 2. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum en tijdstip waarop de aanvraag is gecompleteerd.

Artikel 7 De aanvraag en verlening

 • 1. Voor de aanvraag van een subsidie wordt een digitaal aanvraagformulier gebruikt en bij de aanvraag worden de op het aanvraagformulier vermelde bijlagen ingediend.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 1 oktober 2023.

 • 3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag is volledig indien:

  • a.

   de aanvrager gebruik maakt van het door of namens het college van burgemeester en wethouders vastgestelde digitale aanvraagformulier;

  • b.

   de aanvrager voldoet aan de criteria als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregel;

  • c.

   het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • d.

   alle in het digitale aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd.

 • 4. Met het aanvraagformulier wordt in ieder geval de volgende informatie verstrekt: een ondertekende offerte, een opdracht of een betaalbewijs voor de uit te voeren of reeds uitgevoerde activiteit of aangekochte materialen, zoals bedoeld onder artikel 4;

 • 5. De subsidie wordt gelijktijdig verleend en vastgesteld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2. Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Tijdelijke tegemoetkoming energiebesparende maatregelen ondernemers gemeente Roermond 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 14 februari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de (wnd) secretaris, S.C.J. Scheepers

de (wnd) burgemeester, O. Hoes