Nadere regels terrassen Boekel 2012

Geldend van 26-04-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere regels terrassen Boekel 2012

1. Begripsomschrijving

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  banken: los staande banken die nergens aan zijn bevestigd;

 • b.

  bestekbak: een klein kastje of kleine tafel met bestek, glazen, porselein, servetten, asbakken, kruiden en specerijen;

 • c.

  exploitant: de uitbater van het terras;

 • d.

  exploitatievergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boekel 2010;

 • e.

  horeca-inrichting: een inrichting die horeca-activiteiten als hoofdactiviteit of nevenactiviteit uitvoert;

 • f.

  rijweg: het fysiek of optisch in de bestrating van de straat opgenomen gedeelte bestemd voor (brom)fietsers en motorvoertuigen;

 • g.

  terras: een buiten de besloten ruimte van de horeca-inrichting liggend deel van de inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden verstrekt;

 • h.

  weg: het fysiek of optisch in de bestrating van de straat opgenomen gedeelte bestemd voor verkeer.

2. Werkingssfeer

 • 1. Deze nadere regels gelden voor alle terrassen die bedrijfsmatig geëxploiteerd worden.

 • 2. Indien voldaan wordt aan de in deze nadere regels opgenomen regels, is het niet nodig over een ontheffing als bedoeld in art. 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening te beschikken.

3. Melding

 • 1. Alvorens een terras in gebruik wordt genomen, dat niet vermeld staat op de exploitatievergunning en/of de drank- en horecavergunning moet de exploitant hiervan eerst een melding doen bij de gemeente.

 • 2. Deze melding bevat:

  • a.

   de naam en het adres van de horeca-inrichting;

  • b.

   de locatie en omvang van het terras;

  • c.

   de indeling van het terras;

  • d.

   de periode(n) waarin het terras geëxploiteerd zal worden.

4. Locatie, grootte en plaatsing terras

 • 1. Toegestaan zijn alleen open terrassen en overdekte terrassen c.q. serres waarvoor de vereiste omgevingsvergunningen zijn verleend.

 • 2. De omvang van het terras moet in redelijke verhouding staan tot de horeca-inrichting waartoe het terras behoort.

 • 3. Terrassen worden in directe nabijheid van het horecabedrijf dat het terras exploiteert geplaatst.

 • 4. Terrassen mogen niet op de rijweg of op een parkeergelegenheid worden geplaatst.

 • 5. De vrije doorgang voor het voetgangersverkeer moet tenminste 1,50 meter zijn, waarbij de blindengeleidenroute wordt vrijgelaten.

 • 6. In straten waar geen rijweg aanwezig is moet het terras zodanig geplaatst worden, dat er een vrije doorgangsbreedte van minimaal 3,50 meter overblijft voor (hulpverlenings)voertuigen.

 • 7. Het is verboden het terras te plaatsen op een wijze waardoor ingangen en (nood)uitgangen van het eigen pand of andere panden worden geblokkeerd.

 • 8. Brandkranen, bluswaterwinplaatsen en nutsvoorzieningen moeten worden vrijgehouden, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

 • 9. Voorzieningen van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld banken en prullenbakken dienen rondom ter breedte van 1 meter vrij te blijven van het terras.

5. Eisen aan het terrasmeubilair

 • 1. Het terras mag alleen worden ingericht met stoelen, banken, tafels, statafels, barkrukken, windschermen, terrasafscheidingen, parasols, plantenbakken en een bestekbak. In bijzondere situaties kan de gemeente een verbod tot het plaatsen van windschermen en parasols instellen.

 • 2. De hoogte van schermen en overige terrasafscheidingen mag maximaal 1,50 meter zijn. Hierbij moeten minimaal de bovenste vijftig centimeter van een doorzichtig materiaal gemaakt zijn.

 • 3. Het gebruik van volledig kunststof meubilair is niet toegestaan.

 • 4. Al het terrasmeubilair dient demontabel en/of verplaatsbaar te zijn.

 • 5. Tappunten en dergelijke zijn niet toegestaan op het terras, tenzij de burgemeester hier ontheffing voor heeft verleend.

 • 6. Reclame is alleen toegestaan wanneer de reclame bedrijfsgerelateerd is, en mag enkel aangebracht worden op de onderste meter van de terrasafscheiding en op de parasols. Wel is het toegestaan via een bord kenbaar te maken bij welke horeca-inrichting het terras behoort.

 • 7. Eventuele kabels, snoeren en dergelijke moeten zodanig zijn bevestigd dat zij geen aanleiding kunnen geven tot ongevallen.

 • 8. Verwarmingselementen op het terras zijn toegestaan. Verboden zijn verwarmingselementen die aan de gevel bevestigd worden, zonder dat hiervoor de vereiste omgevingsvergunning is verleend.

 • 9. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van bevestigingsconstructies in de bestrating ten behoeve van parasols en/of terrasafscheidingen is alleen mogelijk na melding aan en goedkeuring van de gemeente, waarbij de exploitant er rekening mee moet houden, dat de bestrating na het plaatsen, wijzigen of verwijderen van de voorziening door de gemeente hersteld wordt voor rekening van de exploitant.

 • 10. Wanneer het terras niet in gebruik is c.q. het horecabedrijf is gesloten is de exploitant verplicht:

  • a.

   de statafels te verwijderen van het terras en inpandig op te slaan;

  • b.

   parasols in te klappen en ingeklapt te houden;

  • c.

   tafels en stoelen van de openbare weg te verwijderen of in normale toestand aan elkaar geketend op de weg te laten staan.

6. Openbare orde

Het terras mag op zichzelf of door de wijze van het gebruik van het terras geen ontoelaatbare overlast opleveren, gevaar vormen voor de openbare orde of de woon- en leefsituatie in de omgeving van het terras op een ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloeden.

7. Openingstijden

 • 1. Het terras mag alleen geopend zijn op die tijden waarop het horecabedrijf geopend is, en dan slechts op de volgende tijden:

  • a.

   zondag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 23.00 uur;

  • b.

   vrijdag en zaterdag tussen 10.00 uur en 24.00 uur.

 • 2. De burgemeester kan in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer terrassen tijdelijk andere geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

8. Ruimen terras

Terrassen moeten op eerste aanzegging van de gemeente of de politie in hun geheel ontruimd worden in verband met officiële gelegenheden, evenementen of openbare orde, gedurende de in de aanzegging vermelde tijdstippen.

9. Weekmarkt

Indien het terras geplaatst is op een locatie waar ook de weekmarkt wordt gehouden, gelden de precieze locatie en afmetingen zoals op bijgevoegde tekening vermeld.

10. Schoonmaak terras

De schoonmaak van het terras geschiedt door de exploitant. Zwerfvuil in de directe nabijheid van het terras dient door de exploitant opgeruimd te worden. Afval dient minimaal dagelijks van het terras verwijderd te worden.

11. Verstrekken dranken/spijzen

 • 1. Het is slechts toegestaan op een terras dranken of spijzen te verstrekken aan personen die deze dranken of spijzen op het terras nuttigen.

 • 2. Het is verboden op een terras spijzen te bereiden.

 • 3. Voor het bepaalde in het tweede lid kan onder bijzondere omstandigheden ontheffing verleend worden door de burgemeester.

 • 4. Het is bij evenementen en collectieve festiviteiten verboden dranken in glas of blik te verstrekken.

12. Schenken alcohol

 • 1. Het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse is uitsluitend toegestaan op terrassen die zijn opgenomen in een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a. van de Drank- en Horecawet, of waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend.

13. Huur

Wanneer een terras wordt geplaatst op gemeentegrond dan dient er eerst een huurovereenkomst gesloten te worden voor het gebruik van de gemeentegrond. Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid tot opzegging.

14. Verantwoordelijk bij schade

 • 1. De exploitant is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat de gemeente Boekel dan wel derden als gevolg van het gebruik van het terras schade lijden. De kosten voortvloeiende uit het herstellen van schade aangebracht aan de openbare weg worden bij de terrashouder in rekening gebracht.

 • 2. Indien de gemeente of een nutsbedrijf werkzaamheden moet uitvoeren aan of onder de bestrating, is de gemeente niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met het afbreken en opbouwen van het terras en mogelijk verminderde omzet.

15. Nadere regels door de burgemeester

De burgemeester kan in situaties waarbij de openbare orde en veiligheid op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed nadere regels stellen aan één terras of meerdere terrassen tegelijkertijd, met het doel de openbare orde en veiligheid te herstellen.

16. Handhaving

Op geconstateerde overtredingen van deze nadere regels terrassen is artikel 6:1 van de Algemene

Plaatselijke Verordening gemeente Boekel 2010 van toepassing.

17. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

18. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels terrassen Boekel 2012”.

Ondertekening