Beleidsregels inzake het intern klachtrecht

Geldend van 22-02-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels inzake het intern klachtrecht

De gemeenteraad van Boekel;

burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel;

de burgemeester;

ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2004;

gelet op de verordening intern klachtrecht alsmede afdeling 3.6, artikel 4:81, hoofdstuk 9 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t (-e n) :

tot het vaststellen van het onderstaande beleidsregels inzake het intern klachtrecht

Artikel 1 Klachtencoördinator

Als klachtencoördinator wordt aangewezen de gemeentesecretaris van Boekel die namens het bestuursorgaan de klachten afhandelt.

De klachtencoördinator wordt verantwoordelijk geacht voor de correcte afhandeling van de ingekomen klacht.

Artikel 2 Vervanging van de klachtencoördinator

Voor het geval dat klachten betrekking hebben op gedragingen van de gemeentesecretaris, treedt de burgemeester op als klachtencoördinator. Deze vervanging vindt ook plaats indien de gemeentesecretaris verhinderd is.

Artikel 3 Centraal meldpunt

Ter ondersteuning van de klachtencoördinator wordt de stafafdeling bestuursondersteuning (cluster ondersteuning) aangewezen als centraal meldpunt voor het indienen van mondelinge dan wel schriftelijke klachten. Het meldpunt vervult de taken zoals die in de verordening zijn vermeld.

Artikel 4 Ondermandaat

De klachtencoördinator kan zijn taken middels ondermandaat door anderen laten uitvoeren.

Artikel 5 Bekendmaking

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag waarop het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 19 mei 2004.

De griffier,

De voorzitter,

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d 9 januari 2001.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten door de burgemeester op 9 januari 2001.

H.G.M van de Vondervoort