Regeling vervallen per 30-06-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Gooise Meren

Geldend van 23-02-2023 t/m 29-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 12-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Gooise Meren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Gooise Meren.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  wet: Participatiewet;

 • 2.

  college: college van burgemeester en wethouders van de Gooise Meren;

 • 3.

  ambtshalve: een automatische toekenning van de eenmalige energietoeslag 2022 zonder dat hiervoor een aanvraag ingediend hoeft te worden;

 • 4.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin zoals bedoeld in artikel 4 van de wet die een eigen woonruimte in eigendom, óf een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of kostganger, bewoont;

 • 5.

  bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

 • 6.

  minimabeleid: Doe-budget, Kinder- en jeugdbudget, Tegemoetkoming eigen risico en Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering;

 • 7.

  inkomen: alle inkomsten zoals bedoeld in artikel 32 en 33 van de wet, waarbij de middelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid van de wet, niet tot het inkomen worden gerekend;

 • 8.

  peildatum: bij ambtshalve toekenning is de peildatum 1 april 2022. Bij aanvragen in het jaar 2022 is de peildatum de aanvraagdatum van de energietoeslag. Bij aanvragen binnen de gestelde termijn in 2023 om een energietoeslag over het jaar 2022 te kunnen krijgen, is de peildatum 31 december 2022.

 • 9.

  referteperiode: bij aanvragen in 2022 de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de peildatum ligt. Bij wisselende inkomsten bedraagt de referteperiode 3 kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de peildatum ligt. Bij aanvragen binnen de gestelde termijn in 2023 om een energietoeslag over het jaar 2022 te kunnen krijgen, is de referentieperiode december 2022. Bij wisselende inkomsten bedraagt de referteperiode de 3 laatste kalendermaanden in 2022.

 • 10.

  Energietoeslag: de eenmalige energietoeslag 2022 van € 1800,00.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De energietoeslag is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Onder een laag inkomen wordt tevens verstaan de situatie waarin het besteedbaar inkomen vanwege een executoriaal beslag dan wel vanwege een schuldhulpverleningstraject (‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ en ‘Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen’) minder is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; of

  • d.

   geen betalingsverplichting aan een energieleverancier heeft.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en in de referteperiode:

  • a.

   een uitkering voor de kosten van levensonderhoud hebben ontvangen op grond van de Participatiewet of inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), of

  • b.

   een uitkering hebben ontvangen vanuit het minimabeleid, ontvangen de energietoeslag ambtshalve.

 • 2. Voor huishoudens die vallen onder het eerste lid onderdeel b van dit artikel is de referteperiode, in afwijking van artikel 1 lid 9 van deze beleidsregels, een kalendermaand in de periode 1 juli 2021 tot 1 april 2022.

 • 3. De toeslag wordt uiterlijk in maart 2023 uitbetaald.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022.

 • 2. Bij wisselende inkomsten wordt het gemiddelde inkomen bepaald gedurende de referteperiode van 3 kalendermaanden.

 • 3. Wanneer er sprake is van inkomsten uit onderneming dan overlegt de aanvrager de meest recente aangifte inkomstenbelasting en de kolommenbalans over de referteperiode van 3 kalendermaanden.

 • 4. De toeslag wordt bij toekenning uiterlijk in de daarop volgende kalendermaand uitbetaald.

 • 5. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 april 2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van publicatie, en werken terug tot en met 12 april 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen automatisch op 30 juni 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Gooise Meren 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

burgemeester,

drs. H.M.W. ter Heegde

gemeentesecretaris,

M. Voorhorst