Subsidieregeling Groene daken

Geldend van 01-03-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Groene daken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

Gelet op het bepaalde in artikel 4.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Assen en de door de gemeenteraad aangenomen motie duurzaamheid en het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan 2019-2024 op 16 januari 2020. Overwegende dat het wenselijk is om een subsidie beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een groen dak om zo te stimuleren dat de inwoners van Assen bewuster worden gemaakt van de klimaatverandering en het opvangen, vasthouden en bergen van regenwater.

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

“SUBSIDIEREGELING GROENE DAKEN 2023 en 2024”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een formulier die bij de gemeente wordt ingediend.

 • b.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon of bedrijf die in de gemeente Assen op dat woon of bedrijfsadres staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (Brp).

 • c.

  Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

 • e.

  Woning: het gebouw waarin aanvrager woont of is gevestigd.

 • f.

  Bijgebouw: een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

 • g.

  Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • h.

  Groene daken: daken, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit bijvoorbeeld een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogte resistente soorten, en die geen gebruiksfunctie hebben.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doelen:

 • a.

  De inwoners van de gemeente Assen bewuster te maken van de klimaatverandering en effecten hiervan in en rond de woning door het opvangen, vasthouden en bergen van regenwater.

 • b.

  Het regenwater in het watersysteem vast te houden en te bergen om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress en droogte in de bestaande stad te verminderen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager subsidie verstrekken voor het aanbrengen van een groen dak mits het woonadres dan wel bedrijfsadres gelegen is binnen de gemeente Assen en de aanvrager voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 5 van deze regeling.

Artikel 4 Subsidiehoogte en subsidieplafond

De subsidie bedraagt € 20 per vierkante meter aangebracht groen dak inclusief BTW. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Artikel 5 Voorwaarden en verplichtingen

Het college kan aan de aanvrager, als tegemoetkoming in de aanschafkosten, een subsidie verlenen, onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • a.

  Het adres van de aanvrager bevindt zich binnen de gemeente Assen.

 • b.

  De aanvrager is eigenaar of huurder van de woning/ bedrijfsgebouw / bijgebouw, waarbij een eventuele huurder toestemming heeft van de eigenaar.

 • c.

  Het groene dak wordt permanent aangebracht op een gebouw op het betreffende adres van de aanvrager.

 • d.

  De subsidie wordt verstrekt na de opdrachtverlening van het aanbrengen van het groene dak.

 • e.

  Het groene dak dient gedurende de actieve periode van de subsidieregeling te zijn aangekocht of opdracht voor te zijn gegeven tijdens de subsidieaanvraag.

 • f.

  Herstel, reparatie, onderhoud of uitbreiding van het groene dak zijn uitgesloten van subsidie.

 • g.

  Een bouwvergunning of een monumentenvergunning moet aanwezig zijn indien vereist.

 • h.

  De oppervlakte van het aan te brengen groene dak moet minimaal 6 m2 zijn.

 • i.

  Een subsidieaanvraag kan gaan tot een maximaal dakoppervlak van 500 m2.

 • j.

  De aanvraag moet gaan over een bestaand gebouw. Nieuwbouwprojecten op een uitleglocatie of grote inbreidingslocatie worden niet gesubsidieerd. Als er nieuwbouw plaats vindt bij bestaande bouw dan wordt het wel gesubsidieerd. Voorbeeld: Iemand sloopt een schuurtje en plaats een nieuwe.

Artikel 6 Aanvraag

Voor realisatie van het groene dak kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het

insturen van:

 • a.

  Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • b.

  Een offerte met technische specificatie, situatietekening op schaal (1:1000) en/of foto en aankoopdatum.

 • c.

  Het college is bevoegd ook andere dan de gevraagde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op die aanvraag noodzakelijk zijn.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:25 of 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht of in artikel 9 van de Asv.

 • b.

  De aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten, zoals bedoeld in artikel 2 en 3 van deze regeling.

 • c.

  Er niet wordt voldaan aan de vereisten, zoals bedoeld in artikel 5.

 • d.

  Er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor het gehele aangevraagde bedrag ook vanuit een andere regeling of voorziening van een andere overheid (instelling) al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden.

 • e.

  Met de werkzaamheden is gestart voordat de aanvraag is ingediend.

 • f.

  Niet binnen 12 maanden na de datum van verlening van de subsidie de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of van de bepalingen in deze regeling afwijken als daaraan vastgehouden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2023 onder intrekking van de subsidieregeling groene daken 2021 en 2022.

Artikel 10 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als ”subsidieregeling groene daken”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van B&W van Assen op 7 februari 2023

burgemeester en wethouders,

burgemeester gemeentesecretaris M.L.J. Out T. Dijkstra