Beleidsregels Bijzondere Bijstand Doetinchem

Geldend van 22-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Doetinchem

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem;

Overwegende dat het college de bevoegdheid heeft om gemeentelijke beleidsregels vast te stellen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

 • -

  Participatiewet

Gelet op de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Doetinchem

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Begrippenlijst

 • 3.

  Bijzondere bijstand en de regeling Compensatie zorgkosten

 • 4.

  Beleidsregels

  • 4.1

   Vaststellen bijzondere bijstand

  • 4.2

   Voorliggende voorziening

  • 4.3

   Moment van aanvragen

  • 4.4

   Draagkracht

  • 4.5

   Draagkracht uit vermogen

  • 4.6

   Draagkracht uit inkomen

  • 4.7

   Draagkrachtperiode

  • 4.8

   Drempelbedrag

  • 4.9

   Duur van de bijstand

  • 4.10

   Vorm van de bijstand

 • 5.

  Kostensoorten

  • 5.1

   Woonkosten

  • 5.2

   Woonkostentoeslag

  • 5.3

   Kinderopvang

Inleiding

Wanneer een inwoner voor bijzondere kosten geen beroep kan doen op een voorliggende voorziening dan kan de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Hierbij moet worden vastgesteld of de uitgaven noodzakelijk zijn, daadwerkelijk gemaakt zijn en voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Bij het beoordelen van een aanvraag voor bijzondere bijstand levert de gemeente maatwerk. Dit betekent dat de gemeente die voorziening biedt die past bij de hulpvraag van de belanghebbende. Hierbij wordt rekening gehouden met de hele situatie waarin de belanghebbende zich bevindt en wordt ingeschat wat er op dat moment nodig is. Hierbij worden de wettelijke kaders gehanteerd en wordt willekeur voorkomen.

Artikel 2. Begrippenlijst

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op de huurtoeslag.

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Belanghebbende:

De alleenstaande of het gezin die in aanmerking wenst te komen voor bijzondere bijstand;

Bijstandsniveau:

100% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm;

Bijstandsnorm:

De op grond van paragraaf 3.2 van de Participatiewet op de belanghebbende van toepassing zijnde norm, verminderd met de op grond van paragraaf 3.3 van de Participatiewet vastgestelde verlaging. In afwijking van de Participatiewet is de kostendelersnorm (artikel 22a van de Participatiewet) niet van toepassing;

College:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

Draagkracht:

Het gedeelte van het inkomen en/of vermogen dat aangewend dient te worden voor financiering van de bijzondere kosten;

Draagkrachtperiode:

De periode waarover de draagkracht van een belanghebbende wordt vastgesteld;

Duurzame gebruiksgoederen:

Goederen behorend tot de gebruikelijke huisraad, met uitzondering van vervoermiddelen;

Inkomen:

Het inkomen volgens artikel 32 van de Participatiewet. De middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 en artikel 33 lid 5 van de Participatiewet worden niet tot het inkomen van belanghebbende gerekend;

Meerinkomen:

Het inkomen boven de geldende bijstandsnorm;

Vermogen:

Het in aanmerking te nemen vermogen volgens artikel 34 van de Participatiewet;

Bewindvoering:

Wanneer er in de beleidsregels wordt gesproken over bewindvoering wordt hiermee beschermingsbewind bedoeld. Dezelfde regels gelden ook bij, mentor- en curatorschap.

Woonkosten eigen woning:

De tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten, minus het verschil tussen de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait per maand;

Woonkosten huurwoning:

de op de aanvangsdatum van het lopende huurtoeslagtijdvak per maand geldende huurprijs als omschreven in de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 3. Bijzondere bijstand en de regeling Compensatie zorgkosten

Alle medische kosten zijn ondergebracht bij het onderdeel Compensatieregelingen zorgkosten. Dit geldt voor de GarantVerzorgd verzekering, de Compensatieregeling Meerkosten Chronisch zieken/gehandicapten en de maatwerkvoorziening. De vragen rondom zorgkosten worden via deze regelingen behandeld. De beleidsregels en uitgangspunten, zoals deze bij bijzondere bijstand worden gehanteerd, gelden ook voor de regeling Compensatie Zorgkosten.

Artikel 4. De beleidsregels

Het verstrekken van bijzondere bijstand is maatwerk. Het college houdt rekening met de individuele omstandigheden van de aanvrager bij het bepalen van het recht op en de hoogte van bijzondere bijstand. Voor het verlenen van bijzondere bijstand zijn beleidsregels opgesteld. Beleidsregels geven aan hoe in zijn algemeenheid met de bevoegdheid omgegaan wordt. Een beleidsregel is dan ook sterk richtinggevend, maar niet alles bepalend. In uitzonderingsgevallen kan afgeweken worden van de beleidsregels. Als door bijzondere omstandigheden de gevolgen voor aanvrager onevenredig zwaar zijn, moet in afwijking van het geldende beleid besloten worden (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht).

Artikel 4.1 Vaststellen bijzondere bijstand

Het gaat bij de verstrekking van bijzondere bijstand om bijstand die wordt verstrekt indien bijzondere omstandigheden in het individuele geval leiden tot noodzakelijke kosten van het bestaan, waarin het inkomen niet voorziet, die niet gedekt worden door een voorliggende voorziening en die niet uit de draagkracht kunnen worden voldaan. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • -

  Belanghebbende kan geen beroep doen op een voorliggende voorziening;

 • -

  De kosten moeten daadwerkelijk gemaakt worden;

 • -

  Het zijn noodzakelijke kosten;

 • -

  Er zijn bijzondere omstandigheden; en

 • -

  Belanghebbende kan de kosten zelf niet dragen.

Voor schulden wordt geen bijzondere bijstand verstrekt.

Artikel 4.2 Voorliggende voorziening

Bij de beoordeling van een aanvraag is van belang of er een voorliggende voorziening aanwezig is die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn (artikel 15 Participatiewet).

Let wel, het gaat er hierbij niet om of de belanghebbende daadwerkelijk gebruik maakt van deze voorziening. Het gaat om de aanwezigheid daarvan en of de belanghebbende daar een beroep op kan of had kunnen doen. Het standpunt is, dat de belanghebbende (redelijkerwijs) van deze voorziening gebruik had kunnen maken.

Directe voorliggende voorziening

Hiermee worden voorzieningen bedoeld die specifiek voor de gevraagde kosten aanwezig zijn. Voorbeelden zijn:

 • -

  De Gemeentepolis (GarantVerzorgd) en de aanvullende verzekering;

 • -

  Zorgverzekering en de aanvullende verzekering;

 • -

  Wet op de huurtoeslag;

 • -

  Lening Kredietbank Nederland.

  Een lening bij de Kredietbank Nederland geldt ook als een voorliggende voorziening. Dit leidt ertoe, dat bij een aanvraag voor bijzondere bijstand eerst moet worden onderzocht of de belanghebbende voor een dergelijke lening in aanmerking kan komen. In de praktijk betekent dit dat de belanghebbende eerst een kredietgesprek krijgt via het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO).

Artikel 4.3 Moment van aanvragen

Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd voordat de kosten zijn gemaakt. Voor kosten die voor de melding en aanvraag zijn gemaakt, wordt geen bijzondere bijstand verstrekt. Er zijn uitzonderlijke situaties, waarom iemand zich niet op tijd heeft kunnen melden. Gegevens kunnen indien nodig na aanvraag nog worden aangevuld.

Het moment waarop de kosten worden gemaakt, is niet de datum van de factuur, maar de periode waarin de kosten zijn opgekomen. Er zijn uitzonderlijke situaties waarin wij afwijken van deze regel:

 • a.

  Bewindvoering :

  De aanvraag bijzondere bijstand moet binnen 1 maand na de datum van de beschikking van de rechtbank worden ingediend. Hierbij gaan wij uit van de datum van ontvangst van de aanvraag. Wanneer er in de beschikking van de rechtbank expliciet een andere ingangsdatum van het bewind wordt genoemd, geldt deze datum als datum van het opkomen van de kosten. Wanneer de termijn van indiening eindigt in bijvoorbeeld het weekend of op een feestdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einde van de termijn op grond van de bepalingen in de Algemene termijnenwet.

  Voor de griffiekosten in verband met het aanvragen van bewindvoering wordt de datum van de factuur van de rechtbank als datum van het opkomen van de kosten aangehouden.

 • b.

  Entreekosten bewindvoering :

  De aanvraag bijzondere bijstand moet binnen 1 maand na beschikking van de rechtbank worden ingediend.

Wat is de ingangsdatum van de periodieke bijstand wanneer de aanvraag tijdig is ingediend?

Wanneer een aanvraag tijdig is ingediend, gaat de periodieke bijzondere bijstand in op de 1ste dan wel de 16de dag van de maand waarin de bewindvoerder is benoemd, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

Voorbeeld ingangsdatum:

Bij beschikking van 22 november is het bewind uitgesproken. De aanvraag voor de kosten van bewindvoering is op 20 december ingediend. De ingangsdatum van de bijstand is 16 november.

De aanvraag voor de bijstand moet binnen een maand na de beschikking binnen zijn. In dit voorbeeld moet de aanvraag 21 december binnen zijn.

Wat is de ingangsdatum van de periodieke bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wanneer de aanvraag niet tijdig is ingediend?

Wanneer een aanvraag voor de periodieke bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten niet tijdig is ingediend, gaat de bijzondere bijstand in op de 1ste van de maand waarin de aanvraag is ingediend.

Voorbeeld ingangsdatum:

Bij beschikking van 13 november is het bewind ingesteld. De aanvraag voor de kosten van bewindvoering is op 20 december ingediend. De ingangsdatum van de bijstand is 1 december.

Wat is de ingangsdatum van de bijzondere bijstand bij al lopende kosten voor bewindvoering?

Het kan voorkomen dat er al eerder een beschikking is afgegeven door de rechtbank, maar er nog niet eerder bijzondere bijstand voor deze kosten is aangevraagd, bijvoorbeeld omdat de klant is verhuisd of het vermogen te hoog was. De bijzondere bijstand gaat dan in op de 1ste dag van de maand waarin de aanvraag is ingediend.

 • c.

  Advocaatkosten:

  De aanvraag voor bijzondere bijstand voor advocaatkosten moet binnen 1 maand na het opkomen van deze kosten zijn ingediend. Hierbij gaan wij uit van de datum van ontvangst van de aanvraag. Hierbij wordt de datum van de factuur van de advocaat als datum van het opkomen van deze kosten aangehouden.

Artikel 4.4. Draagkracht

De bijzondere bijstand is een vangnet, bedoeld voor inwoners die het echt nodig hebben. Of iemand het echt nodig heeft, is ook afhankelijk van het inkomen dat iemand krijgt of het vermogen dat iemand heeft.

Wij vinden dat iemand zelf (een gedeelte) van de kosten kan betalen als het inkomen van het huishouden hoger is dan de bijstandsnorm die voor dat huishouden geldt of wanneer de kosten uit het aanwezige vermogen betaald kunnen worden.

Artikel 4.5. Draagkracht uit vermogen

Als iemand een saldo op zijn bankrekening heeft dat hoger is dan de kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, betekent dat niet dat er geen recht op bijzondere bijstand bestaat. Iedereen heeft een saldo nodig op de lopende rekening om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. De huur moet immers betaald worden en er moeten boodschappen worden gedaan. Daarom houden wij bij de beoordeling van de draagkracht rekening met een vrij te laten vermogen.

Wanneer er sprake is van een aanvraag waarvoor de kosten die voor bijzondere bijstandsverlening in aanmerking komen lager zijn dan € 350,-, houden we alleen rekening met het vermogen waarover iemand direct kan beschikken (hiermee bedoelen wij het geld op de bank/spaarrekening).

Als de kosten hoger zijn dan € 350,- houden we rekening met alle vermogensbestanddelen, zoals hieronder beschreven:

 • a)

  Het vrij te laten vermogen voor de bijzondere bijstand in Doetinchem is gelijk aan de norm die geldt binnen artikel 34 van de participatiewet. Het vermogen wordt op de eerste dag van de maand waarop de bijzondere bijstand betrekking heeft vastgesteld.

 • b)

  Bij de berekening van het vermogen houden we geen rekening met de vrijlating op grond van artikel 34, tweede lid van de Participatiewet (onder andere eigen huis, auto en levensverzekering).

 • c)

  Sparen voor de uitvaart.

  Veel mensen hebben geld gespaard voor hun uitvaart, bijvoorbeeld omdat zij daar geen verzekering voor hebben afgesloten. Onder bepaalde voorwaarden laten wij dat gespaarde bedrag vrij. De voorwaarden zijn dat:

  • 1.

   Het geld op een aparte en daarvoor bedoelde spaarrekening staat (deposito);

  • 2.

   Er geen uitvaartverzekering is afgesloten; en

  • 3.

   Het gespaarde bedrag lager is dan de kosten van een uitvaart volgens het Nibud.

Artikel 4.6. Draagkracht uit inkomen

Bijzondere bijstand is er niet alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering. Ook inwoners met een ander inkomen of met een inkomen boven bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand.

 • a)

  Welke inkomsten wij meenemen in de berekening zijn beschreven in artikel 31 van de PW.

 • b)

  Wij houden geen rekening met de vrijlatingen die in het tweede lid van artikel 31 zijn beschreven.

 • c)

  Wanneer inwoners een inkomen hebben boven de bijstandsnorm die voor hun geldt, berekenen we de draagkracht. De draagkracht die we hanteren is als volgt opgebouwd:

  • 1.

   10% draagkrachtruimte tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm

  • 2.

   50% draagkrachtruimte over meer dan 120% en tot met 150% van de geldende bijstandsnorm.

  • 3.

   100% draagkrachtruimte over meer dan 150% van de geldende bijstandsnorm.

Draagkracht tijdens WSNP/MSNP:

Hetgeen dat een belanghebbende heeft gespaard uit het vtlb telt mee als vermogen.

In het gemeentelijke beleid is geregeld dat het spaargeld meeteelt als vermogen. Hoe het spaargeld is gefinancierd, maakt niet uit.

Schulden:

In geval van beslag of wanneer de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is, geldt dat de belanghebbende op grond van een gerechtelijke uitspraak niet daadwerkelijk de beschikking heeft over een deel van het inkomen, zodat dat deel niet als inkomen kan worden gezien. Voor de draagkracht geldt dan het inkomen dat overblijft (in de regel 90% van zijn bijstandsnorm).

In geval van een schuldregeling bij het BvFO of een erkende (NVVK) schuldregelaar geldt, dat er al wel een reservering wordt ingehouden op het inkomen, vooruitlopend op een nog te realiseren akkoord of wanneer er al een regeling van kracht is. Omdat dit via een schuldregelaar gaat, mag ervan uit worden gegaan dat zijn volledige aflossingscapaciteit wordt benut en voor zijn draagkracht dus moet worden uitgegaan van het inkomen dat men overhoudt.

Artikel 4.7. Draagkrachtperiode

 • a.

  De draagkracht in het inkomen wordt vastgesteld voor een periode van 12 maanden. Tussentijdse wijzigingen worden in de draagkrachtberekening meegenomen.

 • b.

  Voor de vaststelling van de draagkracht als bedoeld in sub a van dit artikel wordt de draagkracht die is vastgesteld per maand toegerekend naar een periode van 12 maanden.

 • c.

  De draagkracht uit het vermogen wordt vastgesteld per 1ste van de maand waarop de bijzondere bijstand betrekking heeft.

 • d.

  De vastgestelde draagkracht als bedoeld in sub a en c van dit artikel wordt in geval van incidentele bijzondere bijstand in één keer in mindering gebracht op de in aanmerking komende noodzakelijke kosten.

 • e.

  In geval van periodieke verlening van bijzondere bijstand wordt de draagkracht uit het inkomen gespreid over de maanden waarover de bijzondere bijstand wordt verstrekt en naar evenredigheid in mindering gebracht op de in aanmerking komende noodzakelijke kosten.

 • f.

  In geval van periodieke verlening van bijzondere bijstand wordt bij een vermogen boven de hierbij geldende vermogensgrens de aanvraag afgewezen of de lopende periodieke bijstand beëindigd.

Artikel 4.8. Drempelbedrag

De gemeente Doetinchem hanteert geen drempelbedrag.

Artikel 4.9. De duur van de bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor éénmalige kosten, de zogenaamde incidentele bijstand, maar ook voor periodieke kosten. Daarvoor wordt dan periodieke bijzondere bijstand toegekend. De periodieke bijzondere bijstand wordt in Doetinchem toegekend voor een periode van maximaal één jaar. In een jaar kan er veel veranderen, bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen of het vermogen of bijvoorbeeld door verhuizing. Die veranderingen hebben gevolgen voor de toegekende bijzondere bijstand.

De bijzondere bijstand voor bewindvoering wordt toegekend zonder einddatum, maar hier vindt periodiek over de voorgaande periode een hercontrole plaats.

Artikel 4.10. Vormen van de bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kan om niet worden verstrekt, in de vorm van een geldlening of borgtocht, of in natura. In beginsel behoort bijzondere bijstand om niet te worden verstrekt.

 • a.

  Bijstand in de vorm van een geldlening of borgtocht

  In de artikelen 48 en 51 van de Participatiewet wordt een vijftal omstandigheden aangegeven, waarbij de bijstand als geldlening of borgtocht kan worden verstrekt:

  • 1.

   Wanneer de bijstand is bedoeld voor duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting;

  • 2.

   Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op korte termijn over voldoende middelen zal beschikken om over de betreffende periode in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien;

  • 3.

   Wanneer de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;

  • 4.

   Wanneer de aanvraag een door de belanghebbende te betalen waarborgsom betreft;

 • b.

  Bijzondere bijstand in natura

  De bijzondere bijstand kan in natura worden betaald (artikel 57 van de Participatiewet). Dat betekent dat er geen geld wordt gegeven, maar een product of dienst.

5. Enkele kostensoorten beschreven

Artikel 5.1 Kosten woninginrichting

In beginsel zijn de kosten voor woninginrichting voor degene die voor het eerst zelfstandig gaan wonen algemene kosten van bestaan en dient hiervoor te worden gereserveerd of te worden geleend.

Er zijn bijzondere situaties denkbaar waarvoor bijzondere bijstand om niet wordt verstrekt, bijvoorbeeld:

 • -

  De eerste huisvesting voor asielzoekers die onder de taakstelling (zoals bedoeld in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014) van de gemeente Doetinchem vallen;

Hoogte bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting:

Bij het verstrekken van bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting worden de normen van het Nibud als richtlijn genomen. De hoogte van de bijzondere bijstand is maximaal 70% van de kostprijs die het Nibud rekent.

Een kamerbewoner heeft minder woninginrichting nodig dan iemand met een zelfstandige woonruimte. Voor kamerbewoning hanteren we een maximaal bedrag van 35% de alleenstaande Nibudnorm.

Verantwoordingsplicht woninginrichting:

 • -

  Cliënten moeten de bijzondere bijstand die verleend wordt voor woninginrichting achteraf verantwoorden bij het BvFO door het inleveren van bonnen.

  De belanghebbende krijgt een lijst met richtbedragen (gebaseerd op normen van het Nibud) waarin belanghebbende de ruimte krijgt tot aan de bovengrens van het inventarispakket.

 • -

  Voor witgoed moet vooraf een offerte worden opgevraagd. Er wordt bijstand toegekend tot de maximale bedragen voor witgoederen conform de Nibudnorm. Waar mogelijk wordt het geld voor de witgoederen rechtstreeks door de gemeente aan de leverancier overgemaakt.

 • -

  Televisie en computer zijn een onderdeel van het inventarispakket. Hiervoor wordt een maximumbedrag gehanteerd.

Artikel 5.2 Woonkostentoeslag

Door bepaalde veranderingen kan het zijn dat een inwoner zijn woonkosten niet kan betalen. Bijvoorbeeld door een plotselinge daling van het inkomen of door een echtscheiding. Er moet dan worden gezocht naar een woning die past bij het inkomen. Dit kost vaak tijd en in die tijd moeten wel de woonkosten betaald worden.

In uitzonderlijke situaties ondersteunt de gemeente met bijzondere bijstand voor de kosten van de huur of voor de kosten van de eigen woning.

Huurwoning:

 • -

  Voor de kosten van huur is de Wet op de Huurtoeslag een voorliggende voorziening.

Koopwoning:

 • -

  Voor een eigen woning is er geen toeslag, zoals de huurtoeslag. Wel is er de voorlopige teruggave van de belastingdienst en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) waarop een beroep kan worden gedaan.

Inspanningsverplichting:

In de periode dat wij belanghebbende ondersteunen met bijzondere bijstand verwachten wij wel wat terug; een inspanningsverplichting. Wij verplichten inwoners er alles aan te doen de eigen woning te verkopen en huisvesting te vinden die past bij hun financiële situatie. Hierbij moet gedacht worden aan:

Bij een eigen woning:

 • de woning te koop aanbieden;

 • het inschakelen van een makelaar;

 • een reële vraagprijs vaststellen (op of onder de WOZ-waarde);

 • geen aanbod weigeren, als het aanbod op of rond de vraagprijs is;

 • inschrijven bij de woningbouwcorporatie.

Bij een huurwoning:

 • inschrijven bij de woningbouwcorporatie;

 • maandelijks meerdere malen reageren op woningen uit het huuraanbod;

 • geen goedkoper beschikbare woning weigeren als daar geen gegronde reden voor is.

Voorwaarden voor bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag:

 • -

  Er moet sprake zijn van een bijzondere situatie.

 • -

  De woonkostentoeslag is bedoeld om woonkosten te compenseren ter overbrugging naar huisvesting die past bij de financiële situatie

 • -

  Bij woonkosten boven de maximale huurgrens leggen wij inwoners een inspanningsverplichting op; Inwoners moeten actief op zoek naar passende en betaalbare woonruimte.

 • -

  Elke drie maanden bespreken wij de wijze waarop de inwoner de inspanningsverplichting nakomt.

 • -

  De duur van de woonkostentoeslag is in de regel een half jaar.

 • -

  Alleen wanneer wij van oordeel zijn dat de inwoner alles heeft gedaan passende en betaalbare woonruimte te krijgen en het niet is gelukt binnen een periode van een half jaar, verlengen we de periode tot een maximale periode van twee jaar.

 • -

  Bij de berekening voor woonkostentoeslag voor woningeigenaren houden wij rekening met de belastingaftrek.

 • -

  In tegenstelling tot de draagkrachtregels, wordt bij de woonkostentoeslag het volledige meerinkomen boven bijstandsniveau berekend en ingezet als draagkracht.

 • -

  De hoogte van de bijzondere bijstand voor de woonkosten tot de maximale huurgrens wordt berekend volgens de systematiek van de Huurtoeslag.

 • -

  De hoogte van de bijzondere bijstand voor woonkosten boven de maximale huurgrens is gemaximaliseerd en wordt afgebouwd:

  • € 400,- per maand voor het eerste half jaar

  • € 250,- per maand voor het tweede half jaar

  • € 100,- per maand voor het tweede jaar

Artikel 5.3 Richtlijn bijzondere bijstand SMI (sociaal medische indicatie) regeling

Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een vangnetregeling die gemeenten de mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De ouder of beide ouders kunnen niet werken door (psychische) ziekte of door een crisis in het gezin.

Doelgroep:

Tot de doelgroep behoren gezinnen uit de gemeente Doetinchem waarvan de ouder(s) (tijdelijk) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat zij niet kunnen werken vanwege een sociale of medische situatie. De kinderen in het gezin zijn tussen de 0 t/m 12 jaar. De regeling SMI is in principe toegankelijk voor iedereen. We hanteren op voorhand geen uitsluitingsgronden.

De redenen waardoor ouders tijdelijk in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvangtoeslag op basis van de SMI verschillen per geval.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • -

  De ouder heeft een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking waardoor kinderen in het gezin beter af zijn met kinderopvang;

 • -

  Het gezin is in een sociale of medische crisissituatie beland waardoor de ouders niet in staat zijn de verzorging van het kind op zich te nemen.

  Daarnaast;

 • -

  Is er geen recht op kinderopvangtoeslag, èn

 • -

  Heeft de ouder onvoldoende draagkracht om de kosten van kinderopvang zelf volledig te kunnen voldoen.

Werkwijze

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor kinderopvang met een SMI moet de ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij gemeente Doetinchem afdeling BvFO / bijzondere bijstand en hiervoor voldoende duidelijke informatie leveren om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 • 2.

  Indien nodig worden nadere gegevens opgevraagd, Zodat er kan worden beoordeeld of de aanvrager tot de doelgroep (zoals hierboven beschreven) behoort.

 • 3.

  Een kopie van de plaatsingsovereenkomst met een kinderopvangorganisatie is noodzakelijk. Indien er nog geen sprake is van kinderopvang kan de plaatsingsovereenkomst na het advies worden opgevraagd.

 • 4.

  Een medisch advies kan worden opgevraagd bij een onafhankelijk arts.

 • 5.

  De vergoeding wordt voor een bepaalde periode toegekend. Er moet een plan/doel aan de toekenning ten grondslag liggen (Wat wil men met het toekennen van een vergoeding voor de kinderopvang bereiken?). Er moet toezicht worden gehouden of dit doel wordt bereikt. Dit ook in verband met de eventuele verlenging.

De beleidsregels Bijzondere bijstand Doetinchem treden in werking de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Hiermee komen de vorige beleidsregels ‘Bijzondere bijstand 2022’ te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem op 14-02-2023

Burgemeester,

Secretaris,