Beleid Meedoenarrangement Doetinchem

Geldend van 22-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleid Meedoenarrangement Doetinchem

1. Uitleg begrippen

Gemeente Doetinchem

Het college van burgemeester en wethouders is het bestuur van de gemeente Doetinchem.

De gemeenteraad houdt toezicht op de uitvoering door de gemeente. Het team financiële ondersteuning van het Zorgplein voert de werkzaamheden uit op het gebied van

inkomensondersteuning en schulddienstverlening.

BvFO

Bureau voor Financiële ondersteuning. Het BvFO geeft uitvoering aan het Meedoenarrangement voor gemeente Doetinchem.

Inwoner

Iemand die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij de gemeente Doetinchem is ingeschreven.

Aanvrager

Inwoner die zich bij het Meedoenarrangement gemeld heeft en gebruik wil maken van het Meedoenarrangement.

Bijstandsnorm

Zoals deze wordt gehanteerd in de Participatie Wet artikel 34

Aanbod

participatiemogelijkheden die via de site www.meedoenarrangement.nl worden aangeboden

Het Meedoenarrangement

regeling waarin aan mensen met laag inkomen een bedrag, d.m.v. punten ter besteding wordt aangeboden voor participatie.

Aanbieder

persoon, organisatie, bedrijf of vereniging die een product aanbiedt via de site van het Meedoenarrangment, www.meedoenarragement.nl

2. Aanvragen

Aanvragers:

 • 1.

  In aanmerking voor het Meedoenarrangement komen inwoners van de gemeente Doetinchem. Ook kinderen kunnen gebruik maken van het Meedoenarrangement.

 • 2.

  Personen vanaf 18 jaar kunnen een aanvraag indienen via de site www.meedoenarrangment.nl . Eén aanvraag kan worden ingediend voor meerdere personen tegelijk namelijk voor gehuwden/ samenwonenden, alleenstaande ouders met hen ten laste komende kinderen. Met het indienen geeft aanvrager de gemeente Doetinchem toestemming het door hem verklaarde te controleren op juistheid.

 • 3.

  De deelnemers moeten zich houden aan de algemene voorwaarden zoals opgesteld en terug te vinden op de site www.meedoenarrangement.nl

Aanbieders:

 • 1.

  Het aanbod moet aansluiten bij de doelstellingen van het Meedoenarrangement

 • 2.

  Er wordt van de aanbieders verwacht dat zij een korting van minimaal 11% doorrekenen op hun reguliere tarieven bij het aanbod dat zij bieden binnen het Meedoenarrangement.

 • 3.

  De aanbieders moeten zich houden aan de algemene voorwaarden zoals opgesteld en terug te vinden op de site www.meedoenarrangement.nl

Hoofdstuk 3 Inkomen en vermogen

 • 1. Het Meedoenarrangement staat open voor volwassen inwoners van de gemeente Doetinchem met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm van de van toepassing zijnde norm.

 • 2. Het Meedoenarrangement staat open voor kinderen tot 18 jaar waarvan ouders/verzorgers een inkomen hebben tot 130%vande bijstandsnorm van de van toepassing zijnde norm. Hierbij krijgen kinderen punten toegewezen. Ouders ontvangen in dit geval géén punten.

 • 3. Het Meedoenarrangement staat open voor inwoners die verkeren in een problematische schuldensituatie én zich met het behulp van het BvFO actief inzetten deze problemen op te lossen.

Hoofdstuk 4. Bedrag en beschikkingstelling

 • 1. In onderstaande tabel staan het aantal punten met de bijbehorende bedragen per leeftijdscategorie

   
   

  Leeftijdscategorie

  Punten

  Euro

  0 – 4 jaar

  500

  250

  4 – 18 jaar

  900

  450

  12 – 18 jaar

  900

  450

  18 + jaar

  500

  250

 • 2. Het bedrag is een individueel tegoed dat alleen kan worden besteed via de aanbieders van de site www.meedoenarrangment.nl

 • 3. De toekenning c.q. afwijzing inzake de aanvraag Meedoenarrangement wordt via het opgegeven mailadres naar de aanvrager verzonden.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2. Deze beleidsregels wordt aangehaald als: beleidsregels Meedoenarrangement Doetinchem

 • 3. De beleidsregels Meedoenarrangement Doetinchem treden in werking de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Hiermee komen de vorige beleidsregels ‘Meedoenarrangement 2018-2022’ te vervallen.

Ondertekening