Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Kampen

Geldend van 01-03-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel met kenmerk 1158-2023,

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Kampen

Artikel 1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Kampen;

 • -

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  maatschappelijke organisaties: organisaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk die een bijdrage leveren aan welzijn, sport, cultuur, ontmoeting, maatschappelijke dienstverlening en recreatie;

 • -

  referentieperiode: de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;

 • -

  subsidiabele periode: door het college vastgestelde periode waarover subsidie kan worden aangevraagd;

 • -

  subsidieplafond: het maximale bedrag dat aan organisaties in de gemeente Kampen wordt verleend in het kader van deze subsidieregeling.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel

Deze regeling heeft als doel een tegemoetkoming te bieden in de gestegen energiekosten voor maatschappelijke organisaties met een locatie in de gemeente Kampen.

Artikel 4 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties: organisaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk die een bijdrage leveren aan welzijn, sport, cultuur, ontmoeting, maatschappelijke dienstverlening en recreatie.

 • 2.

  De maatschappelijke organisatie als bedoeld in het eerste lid is gevestigd in de gemeente Kampen.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een bijdrage in gestegen energiekosten van een aanvrager met vestiging in Kampen, in de subsidiabele periode.

Artikel 6 Subsidiecriteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  de energiekosten hebben betrekking op een vestiging in de gemeente Kampen die geen onderdeel uitmaakt van een woning;

 • 2.

  de energiekosten komen ten laste van aanvrager, blijkens:

  • a.

   een aan aanvrager gerichte energieafrekening van een energiebedrijf; of

  • b.

   een op naam van aanvrager opgestelde huurovereenkomst, waaruit blijkt dat aanvrager de vestiging inclusief gas en elektriciteit huurt; of

  • c.

   een aan aanvrager gerichte door verhuurder opgestelde energierekening.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidieverlening wordt geweigerd als het verschil op basis van het tarief voor de stroomprijs per kWh of gasprijs per m3 kleiner is dan € 500.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 9 van de ASV wordt subsidieverlening door het college geweigerd als de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 3 tot en met 6 van deze regeling gestelde eisen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op het verschil in de energiekosten. Het verschil wordt berekend door het verschil tussen de energiekosten in de referentieperiode en de energiekosten in de subsidiabele periode te bepalen.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, onder aftrek van de compensatie voor gestegen energiekosten ontvangen uit rijksmiddelen in de subsidieperiode, met een maximum van € 10.000.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond, de aanvraagperiode en de subsidiabele periode vast.

Artikel 11 Wijze van verdeling

Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die in dezelfde aanvraagperiode als bedoeld in artikel 10 zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager naar rato verdeeld.

Artikel 12 Indieningsvereisten

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk - met gebruik van het daarvoor op de website van de gemeente Kampen, www.kampen.nl, beschikbare aanvraagformulier ingediend.

 • 2.

  Daarbij wordt in ieder geval de volgende informatie aangeleverd:

  • a.

   de naam en het adres, de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s) en de aanvraag voorzien van een dagtekening;

  • b.

   een schriftelijk bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging dan wel een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   het IBAN-nummer waarop de subsidiebijdrage gestort dient te worden.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 12, eerste en tweede lid van deze regeling en in aanvulling op artikel 6 van de ASV overlegt de aanvrager die op eigen naam een energiecontract heeft:

  • a.

   de eindafrekening van de werkelijk gemaakte energiekosten in de referentieperiode van de vestiging;

  • b.

   de eindafrekening van de werkelijk gemaakte energiekosten in de subsidiabele periode van de vestiging;

  • c.

   voor zover de eindafrekening niet of niet volledig betrekking heeft op de subsidiabele periode, tevens een overzicht van de bevoorschotte energiekosten in de subsidiabele periode; en

  • d.

   documenten waaruit de aangevraagde of verkregen rijksmiddelen ter compensatie van energiekosten blijken.

 • 4.

  In aanvulling op artikel 12, eerste en tweede lid van deze regeling en in aanvulling op artikel 6 van de ASV overlegt de aanvrager die een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft:

  • a.

   kopie van de huurovereenkomst van de vestiging waaruit blijkt dat aanvrager inclusief vaste lasten huurt;

  • b.

   documenten waaruit de aangevraagde of verkregen rijksmiddelen ter compensatie van energiekosten blijken;

  • c.

   documenten waaruit blijkt dat de energiekosten van aanvrager zijn gestegen in de subsidieperiode, bestaande uit een huurverhoging ten opzichte van de referentieperiode, in welk verband de verhuurder expliciet verklaart welk deel van de huurverhoging het gevolg is van de hogere energiekosten; of

  • d.

   een op naam van aanvrager door verhuurder opgestelde energierekening over de referentieperiode en de subsidiabele periode.

Artikel 13 Beslistermijn

Het college beslist over de aanvraag in overeenstemming met de ASV binnen dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Als tijdstip van binnenkomst wordt aangemerkt het tijdstip dat de aanvraag volledig is in de zin van artikel 12 van deze regeling.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2023.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 januari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen,

N.J. Middelbos,

secretaris

S. de Rouwe,

burgemeester