Regeling vervallen per 19-04-2024

Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe

Geldend van 01-03-2023 t/m 18-04-2024

Intitulé

Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe,

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012

overwegende dat:

 • het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke nadere regelingen vast te stellen;

 • het gewenst is klimaatadaptatie maatregelen te stimuleren;

besluit:

de volgende subsidieregeling vast te stellen:

Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a anvraag: een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in deze regeling die de aanvrager indient;

a anvrager :

 • een natuurlijk persoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand, dan wel huurder of pachter is van het pand en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient;

 • een rechtspersoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand, dan wel huurder of pachter en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient;

a fkoppelen:hemelwater aangesloten op het gemengd rioolstelsel via fysieke ingrepen loskoppelen en ter plaatse vasthouden of infiltreren en wanneer dat niet mogelijk is via oppervlaktewater of het hemelwaterriool verwerken;

Asv : Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012;

Awb: Algemene wet bestuursrecht;

BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

Bestaand pand:een pand dat is opgericht en opgeleverd;

Collectieve aanvraag:

 • een gezamenlijke aanvraag die wordt gedaan door minimaal drie verschillende natuurlijke personen en/of rechtspersonen van verschillende panden; of

 • de aanvraag die wordt gedaan door een school, stichting, vereniging of coöperatie (één rechtspersoon) en voorzien van een schriftelijke verklaring van actief betrokken leerlingen, ouders, leden of vrijwilligers.

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe;

Gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte voor de gecombineerde inzameling en afvoer van afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuivering;

Groen dak: dak met een laag vegetatie als onderdeel van de dakconstructie, hoofdzakelijk bestaand uit levende planten (vegetatiedak), zeer traag groeiend en sterk ‘zelfvoorzienend’;

Groengevels: een begroeide gevel voorzien van klimplanten (grondgebonden systeem) of cassettes die in rijen aan de gevel worden vastgemaakt met een kunstmatige bodem voor planten (modulair systeem);

Hemelwater: regenwater, ijzel, sneeuw en hagel;

Hemelwater riolering: riolering in de openbare ruimte alleen bestemd voor de inzameling en afvoer van hemelwater, doorgaans naar oppervlaktewater;

Infiltratie: het op eigen terrein hemelwater infiltreren van een afgekoppeld dakoppervlak of bestrating in de bodem door via het maaiveld (bodempassage) of door middel van een (boven- of ondergrondse)voorziening;

Natuurlijk persoon: een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten;

Nuttig gebruik hemelwater: buffering en filtering van neerslag ten behoeve van (laagwaardig) gebruik ter vervanging van drinkwater, maar niet voor consumptiedoeleinden;

Oppervlaktewater: openbaar water, bijvoorbeeld een vijver of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden;

Rechtspersoon: een NV, BV, VoF, vereniging, stichting, coöperatie of school;

Pand: woning inclusief aanbouw(en), uitbouw(en) en bijgebouw(en), bedrijfspand, kantoorgebouw of school, alle met bijbehorend erf, tuin, terrein en ondergrond en opgenomen in de BAG en legaal gebouwd;

Vergroenen: verharding, in de vorm van asfalt, beton, steen of ander slecht waterdoorlatend materiaal, in een tuin of op een terrein vervangen door beplanting als gras, planten, struiken of bomen; ook wel ontstenen genoemd;

Verhard oppervlak: het oppervlak van daken, wegen, verharde terreinen, waarvan hemelwater tot afstroming komt naar een riool;

Voorziening: maatregel, product of activiteit gericht op het beperken van de gevolgen van een veranderend klimaat, te weten: het plaatsen van een regenton, -zuil of -schutting, het planten van bomen, het afkoppelen van verhard oppervlak, vergroenen, het aanleggen van een groen dak/gevel en het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater.

Artikel 1.2 Doel subsidie

Deze regeling heeft als doel inwoners, bedrijven en andere organisaties in de gemeente Midden-Drenthe te stimuleren om zelf klimaatadaptatie maatregelen te treffen op/bij het pand. Het gaat om lokale maatregelen op privaat terrein waarmee effecten van de klimaatverandering worden beperkt, zoals wateroverlast, droogte en hitte. De maatregelen leiden tot een afname van de risico’s op (economische) schade of ongemak.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager voor de volgende categorieën voorzieningen a t/m f subsidie verstrekken onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden:

 • a.

  het planten van bomen;

 • b.

  ontstenen en vergroenen;

 • c.

  het afkoppelen van verhard oppervlak eventueel in combinatie met infiltratievoorzieningen;

 • d.

  het aanleggen van een groen dak en groengevels

 • e.

  voorzieningen voor regenwateropslag;

 • f.

  gebruik van hemelwater in panden.

Artikel 1.4 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb vast en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 2. Het subsidieplafond voor 2023 wordt vastgesteld op € 16.116,00 (inclusief uitvoeringskosten).

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 4. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.

Artikel 1.5 Algemene voorwaarden en verplichtingen

 • 1. Het college kan aan de aanvrager een subsidie verlenen onder de volgende algemene voorwaarden en verplichtingen:

 • a.

  met het treffen van de voorzieningen wordt het beleidsdoel zoals genoemd in artikel 1.2 in voldoende mate gediend;

 • b.

  de aanvraag betreft een bestaand pand;

 • c.

  de aanvraag is ingediend binnen zes maanden na aankoop én realisatie van de voorzieningen waar de aanvraag betrekking op heeft;

 • d.

  de aanvraag is ingediend op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag is volledig ingevuld en voorzien van alle informatie en bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld en in artikel 1.6 staan opgenomen;

 • e.

  per categorie voorzieningen zoals genoemd in artikel 1.3 kan er één aanvraag per pand worden ingediend;

 • f.

  ontwerp, aanleg en/of installatie zijn deugdelijk uitgevoerd;

 • g.

  de voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, etc.);

 • h.

  de aanvrager dient de voorzieningen blijvend in stand te houden en deugdelijk te onderhouden;

 • i.

  herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande voorziening is uitgesloten van subsidie, en;

 • j.

  de aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

 • 2. Naast deze algemene voorwaarden en verplichtingen die voor iedere voorziening gelden, gelden er per voorziening ook nog specifieke voorwaarden en verplichtingen. Die zijn hieronder in hoofdstuk 2 t/m 7 opgenomen.

Artikel 1.6 Aanvraag

 • 1. Na aankoop en realisatie van de voorziening(en), kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het insturen van:

 • a.

  een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een factuur met technische specificaties en aankoopdatum en/of uitvoeringsdatum alleen bij aankopen boven de € 250,00 euro;

 • c.

  een foto van de bestaande situatie zonder voorziening en de nieuwe situatie met voorziening, waarbij het pand op de foto duidelijk zichtbaar is;

 • d.

  als deze is vereist: een omgevingsvergunning of de monumentenvergunning;

 • e.

  schriftelijke toestemming van de eigenaar (als de aanvrager een huurder of pachter is).

 • 2. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op de aanvraag noodzakelijk respectievelijk voldoende zijn.

Artikel 1.7 Beslissing op aanvraag

 • 1. Het college neemt in beginsel binnen zes weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

 • 2. Als het college de subsidie verleent, wordt deze gelijktijdig vastgesteld.

 • 3. Het college stelt de subsidie vast met inachtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 en 7.3.

 • 4. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen acht weken na de subsidievaststelling.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie van rechtswege) is niet van toepassing.

Hoofdstuk 2 Planten van bomen

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

 • 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel a, geldt in aanvulling op artikel 1.5 dat de aanplant van bomen voor maximaal twee inheemse loofbomen per pand subsidiabel is.

 • 2. Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • lei- en of vormbomen;

 • bomen die in het kader van een herplantverplichting moeten worden geplant;

Artikel 2.2 Hoogte subsidie

De subsidie voor het plaatsen van bomen bedraagt € 35,00 per boom.

Hoofdstuk 3 Ontstenen en vergroenen

Artikel 3.1 Subsidievoorwaarden

De voorzieningen die aangelegd worden betreffen een groenere tuin of terrein waarbij verharding wordt vervangen voor groen (heesters, hagen, vaste planten, bomen, gras, klimop etc.). Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, gelden er geen aanvullende voorwaarden dan de voorwaarden benoemd in artikel 1.5.

Artikel 3.2 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor het vergroenen ofwel ontstenen bedraagt € 4,00 per m²;

 • 2. Per pand wordt niet meer subsidie verleend dan de werkelijke kosten, met een maximum van

  € 500,00.

Hoofdstuk 4 Afkoppelen van verhard oppervlak

Artikel 4.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel c, geldt in aanvulling op artikel 1.5 dat bij infiltratie de bodem daarvoor geschikt moet zijn.

Artikel 4.2 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor het afkoppelen van verhard oppervlak zonder specifieke voorzieningen bedraagt per pand € 40,00;

 • 2. De subsidie voor het afkoppelen van verhard oppervlak met specifieke voorzieningen bedraagt voor:

 • a.

  het plaatsen van infiltratiekratten € 50,00 per krat (van minimaal 100 liter), en;

 • b.

  het aanleggen van een infiltratieveld € 100,00 per m³ verwijderde grond ten behoeve van berging middels maaiveldverlaging.

 • 3. Per pand wordt niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van € 1.000,00 subsidie toegekend.

Hoofdstuk 5 Aanleg van een groen dak en groengevel

Artikel 5.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel d, geldt in aanvulling op artikel 1.5. dat bij het aanleggen van een groengevel het gaat om de aanleg van een gevel met kunstmatige bodem (modulair systeem) in of op de gevel.

Artikel 5.2 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor het aanleggen van een groen dak/gevel bedraagt:

 • € 20,00 per m² aangelegd dak met een laagdikte van 8-20 centimeter;

 • € 30,00 per m² aangelegd dak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter;

 • € 30,00 per m² aangelegde gevel met een kunstmatige bodem.

 • 2. Per pand wordt niet meer subsidie verleend dan de werkelijke kosten met een maximum van € 2.500,00.

Hoofdstuk 6 voorzieningen voor regenwateropslag

Artikel 6.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel e, gelden in aanvulling op artikel 1.5 de volgende specifieke voorwaarden:

 • a.

  de regenwateropslag heeft een minimale capaciteit van 100 liter;

 • b.

  per pand wordt subsidie verleend voor maximaal twee van de onder a. genoemde voorzieningen.

Artikel 6.2 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor het plaatsen van een regenton bedraagt € 20,00 per regenton.

 • 2. De subsidie voor het plaatsen van een regenschutting/regenzuil bedraagt € 25,00 per segment/zuil.

Hoofdstuk 7 Gebruik van hemelwater in panden

Artikel 7.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel f, gelden in aanvulling op artikel 1.5 de volgende specifieke voorwaarden:

 • a.

  de installatie (hemelwaterbuffer: filters/pomp/waterverdeling) moet zodanig zijn uitgevoerd dat deze alleen wordt ingezet voor het doel watervoeding van toilet, wasmachine, het leveren van was- en proceswater en vergelijkbare toepassingen in de woning/bedrijf of als tuindruppelinstallatie, waarbij geldt dat de voorziening voldoende bereikbaar is voor onderhoud en inspectie. In verband met gezondheidsrisico’s mag het gebufferd hemelwater alleen ingezet worden voor bovengenoemde doelen, maar niet worden versproeid of verneveld en mag het niet voor consumptiedoeleinden worden gebruikt;

 • b.

  er wordt minimaal 1000 liter hemelwater gebufferd ter vervanging van het gebruik van leidingwater.

Artikel 7.2 Subsidiabele kosten

 • 1. Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de eenmalige investeringskosten verbonden aan de uitvoering, waaronder in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en de omzetbelasting zijn inbegrepen.

 • 2. Niet tot de subsidiabele kosten worden in ieder geval gerekend:

 • de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

 • de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Artikel 7.3 Hoogte subsidie

De subsidie voor het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500,00 per pand.

Hoofdstuk 8 Collectieve aanvragen

Artikel 8.1 Subsidievoorwaarden

Bij een collectieve aanvraag gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie:

 • a.

  er sprake is van een subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 1.3;

 • b.

  de aanvraag wordt gezamenlijk gedaan door minimaal drie verschillende natuurlijke personen en/of rechtspersonen van verschillende panden, of;

 • c.

  de aanvraag wordt gedaan door een school, stichting, vereniging of coöperatie (één rechtspersoon) en voorzien van een schriftelijke verklaring van actief betrokken leerlingen, ouders, leden of vrijwilligers.

Artikel 8.2 Subsidiabele kosten

 • 1. Tot de subsidiabele kosten worden gerekend overeenkomstige artikel 2 t/m 7.

 • 2. Niet tot de subsidiabele kosten worden in ieder geval gerekend:

 • de administratieve kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag;

 • de kosten die verband houden met de aanvraag en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Artikel 8.3 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt de in artikel 2 t/m 8 opgenomen bedragen, met daarbij een verhoging van 25%. Per collectieve aanvraag wordt een maximum van € 5.000,00 subsidie toegekend.

Hoofdstuk 9 Weigerings- intrekkings- en terugvorderingsgronden algemeen

Artikel 9.1 Subsidie weigeren, intrekken en/of terugvorderen

 • 1. De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:35 van de Awb of in artikel 6 van de Asv;

 • b.

  het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd het subsidieplafond overschrijdt;

 • c.

  de aanvraag niet voldoet aan het doel van de regeling, zoals genoemd in artikel 1.2;

 • d.

  de aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 1.3;

 • e.

  er niet wordt voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de artikelen 1.5, 1.6, 2.1, 4.1, 5.1, 6.1 of 7.1;

 • f.

  er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor het gehele aangevraagde bedrag vanuit een andere regeling of voorziening (ook van andere overheid instellingen) al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor eenzelfde activiteit geen dubbele subsidie worden aangevraagd.

 • 2. De subsidieverlening wordt in ieder geval ingetrokken, indien:

 • a.

  er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:49 van de Awb

 • b.

  achteraf komt vast te staan dat zich een weigeringsgrond als omschreven in het eerste lid heeft voorgedaan.

 • 3. Indien de subsidieverlening is ingetrokken, of ten nadele van de ontvanger wordt gewijzigd, wordt de ten onrechte verstrekte subsidie teruggevorderd.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 10.1 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze regeling indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2023 tot en met 31 december 2026.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling klimaat adaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023

M. Hacking C. Bijl

secretaris burgemeester