Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit

Geldend van 21-02-2023 t/m heden

Intitulé

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Overwegende dat het voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is om bevoegdheden over te dragen aan medewerkers van de gemeente Moerdijk en aan eventuele derden;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

 • I.

  In te trekken de mandatenlijst, vastgesteld bij besluit van 1 december 2020. Alle mandaatbesluiten genomen tussen 1 december 2020 en de vaststelling van deze mandatenlijst worden ingetrokken voor zover ze ook in deze mandatenlijst opgenomen zijn.

 • II.

  De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende schema te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

 • III.

  Ten aanzien van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen een aantal hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

Mandaat: Mandaat is volgens artikel 10:1 Awb de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of enig ander persoon of college met openbaar gezag bekleed) een besluit te nemen. Een besluit is volgens artikel 1:3 Awb een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, gericht dus op rechtsgevolg, bijvoorbeeld het afgeven van vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene plaatselijke verordening. Kenmerk van mandaat is dat de bevoegdheid niet overgaat, maar in naam van de mandans wordt uitgeoefend. De mandans blijft dan ook verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid. Mandaat is eigenlijk de publiekrechtelijke tegenhanger van de volmacht uit het privaatrecht.

Volmacht: Volmacht heeft betrekking op het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in naam van het bestuursorgaan bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst. Artikel 10:12 Awb verklaart de hele afdeling 10.1.1 over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de volmacht.

Machtiging: Hiervan is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Dit zijn weer handelingen die geen privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn of geen besluiten zijn in de zin van artikel 1:3 Awb. Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie, het vragen van inlichtingen, het uitbrengen van advies of het afsluiten van een straat. Artikel 10:12 Awb verklaart de hele afdeling 10.1.1 over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de machtiging.

Algemeen

 
 
 

het college

:

college van burgemeester en wethouders van Moerdijk.

 
 
 
 

A. Ten aanzien van mandaat

 
 

a.

mandaat

:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

b.

mandans

:

degene die het mandaat verleent;

c.

mandataris

:

degene die het mandaat ontvangt.

 
 
 
 

B. Ten aanzien van volmacht

 
 

a.

volmacht

:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

b.

volmachtverlener

:

degene die de volmacht verleent;

c.

volmachtontvanger

:

degene die de volmacht ontvangt.

 
 
 
 

C. Ten aanzien van machtiging

 

a.

machtiging

:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten;

b.

machtigingverlener

:

degene die de machtiging verleent;

c.

machtigingverkrijger

:

degene die de machtiging ontvangt.

Artikel 2: Algemeen

 • 1. Het college c.q. de burgemeester kan mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de volgende mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers: portefeuillehouders, gemeentesecretaris, domeinregisseurs, en teamleiders of voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen medewerkers/adviseurs. Er kan ook mandaat, volmacht of machtiging worden verleend aan personen die niet in een ondergeschikte positie tegenover de mandans, volmachtverlener of machtigingverlener verkeren. Bij mandaat aan een domeinregisseur of teamleider wordt de domeinregisseur of teamleider bedoeld van het domein dat aan het begin van het hoofdstuk genoemd wordt. In het hoofdstuk “Algemeen” wordt met teamleider of domeinregisseur alle teamleiders en domeinregisseurs bedoeld.

 • 2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het schema wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3: Bevoegde personen bij mandaatverlening

 • 1. De aan de gemeentesecretaris toegekende bevoegdheden/verantwoordelijkheden worden bij afwezigheid toegekend aan de plaatsvervangend gemeentesecretaris.

 • 2. Het aan een bepaalde functionaris opgedragen mandaat, volmacht of machtiging wordt geacht eveneens opgedragen te zijn aan diens leidinggevende en aan de door het college als zodanig benoemde plaatsvervanger. Daarnaast kunnen teamleiders horizontaal worden vervangen door een teamleider van hetzelfde of een ander domein. Domeinregisseurs worden vervangen door de teamleiders van hun domein.

 • 3. Waar een bevoegdheid wordt gemandateerd aan een medewerker, wordt bedoeld de medewerker van het team waaronder de bevoegdheid in de mandatenlijst is geplaatst. Het mandaat geldt voor de medewerker die belast is met de uitvoering van de genoemde bevoegdheden.

 • 4. Indien een bevoegdheid gemandateerd wordt aan een projectleider, wordt hiermee ook bedoeld de medewerkers die tijdelijk als projectleider worden aangesteld. De bevoegdheden gelden dan voor de duur van het project en binnen eventueel vooraf gestelde kaders en budgetten. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk besluit tot aanstelling als (tijdelijk) projectleider. Een programmamanager wordt qua bevoegdheden in deze mandatenlijst gelijkgesteld met een projectleider.

 • 5. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “bij afwezigheid” of ‘’pv (plaatsvervanger)’’.

 • 6. Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens geacht te zijn opgedragen aan de teamleider van de betrokken functionele afdeling binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4: Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1. Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het college c.q. de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid. Bij gebruikmaking van de hardheidsclausule in verordeningen dient bij de adviesnota aan het college een advies van concern control gevoegd te worden;

  • b.

   de betrokken portefeuillehouder of de burgemeester dit kenbaar heeft gemaakt;

  • c.

   bij het besluit meerdere wethouders betrokken zijn;

  • d.

   bij betrokkenheid van meerdere afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

  • e.

   het besluit onderwerp is van een politieke discussie en/of in de publiciteit is geweest;

  • f.

   er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat;

  • g.

   artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is; of indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger enige twijfel koestert of zulks het geval is.

 • 2. Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het eerste lid een te nemen besluit voorlegt aan het college c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

 • 3. Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is, neemt het college het besluit zelf.

 • 4. Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit, met uitzondering van het besluit dat is genomen in strijd met het eerste lid onder g van dit artikel.

Artikel 5: Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1. Indien het college c.q. de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woord, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 2. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • -

   Het nemen van alle voorbereidende besluiten c.q. ontwerpbesluiten;

  • -

   Het intrekken van het besluit;

  • -

   Het geven van inlichtingen c.q. houden van voorlichtingsbijeenkomsten;

  • -

   Het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst e.d.;

  • -

   Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

  • -

   Verdagen en/of uitstellen of verlengen beslistermijn;

  • -

   Verzoeken om aanvullende informatie;

  • -

   Het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • -

   Het stellen van nadere voorwaarden;

  • -

   Het toekennen van bedragen in termijnen;

  • -

   Het toekennen van voorschotten;

  • -

   Het afleggen van verantwoording aan het rijk;

  • -

   Het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • -

   Het toezenden van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • -

   Alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 2. Correspondentie in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van door het gemeentebestuur te nemen/genomen besluiten, kortom alle gewone correspondentie die geen rechtsgevolgen heeft, kan de ambtenaar zelf (in eigen naam) ondertekenen, tenzij in dit besluit anders is geregeld. Tevens is de ambtenaar bevoegd tot algemene voorbereidingshandelingen die geen besluit opleveren. Dit is inherent aan de uitoefening van de functie van de betreffende ambtenaar. Onder algemene correspondentie en algemene handelingen worden bijvoorbeeld verstaan:

  • a.

   Het schriftelijk verstrekken en toezenden van gegevens en informatie;

  • b.

   Het opvragen van inlichtingen, bescheiden en kosteloze adviezen aan derden;

  • c.

   Het versturen van uitnodigingen voor een hoorzitting;

  • d.

   Het horen van belanghebbenden tijdens een hoorzitting;

  • e.

   Kennisgeving ter inzagelegging besluit/aanvraag;

  • f.

   Het uitreiken van een algemeen bewijs van ontvangst;

  • g.

   Het toezenden/doorzenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • h.

   Het bekend maken van besluiten;

  • i.

   Verzoeken om aanvullende informatie;

  • j.

   Geven van algemene informatie, geen besluiten zijnde;

  • k.

   Uitvoeren van de doorzendplicht;

 • 3. Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend de bevoegdheid om eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen voor de afwikkeling en transport van notariële akten te verrichten, ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 6: Ondertekening

 • 1. Daar waar door het college c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, namens dezen c.q. namens deze, en dan de functie en naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

Artikel 7: Vertegenwoordiging en procesbesluiten

 • 1. Aan de teamleiders, ieder voor zover het hun team betreft, wordt de bevoegdheid verleend tot het instellen van gerechtelijke middelen, hieronder wordt het volgende begrepen:

  • a.

   het starten van verhaals- en incassoprocedures,

  • b.

   het nemen van procesbesluiten

  • c.

   het aanspannen van civielrechtelijke procedures.

  • d.

   het voeren van verweer in strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures.

 • 2. Aan de medewerkers, ieder voor zover het hun team betreft, wordt de bevoegdheid verleend tot het aanspannen van bestuursrechtelijke procedures en het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures.

 • 3. De teamleiders en de medewerkers wordt daarbij de bevoegdheid verleend tot het verrichten van alle proceshandelingen, die het belang van de gemeente dienen.

 • 4. Aan de teamleiders, ieder voor zover het hun eigen team betreft, wordt de bevoegdheid verleend om bij geschillen te besluiten tot het volgen, uitvoeren en bewaken van een mediationtraject.

 • 5. Bij het voeren van mediation of het volgen van de “nieuwe zaaksbehandeling” van de rechtbank wordt aan de teamleiders onderhandelingsruimte toegekend om tot een oplossing van het conflict te komen.

 • 6. Aan de medewerkers wordt de bevoegdheid verleend tot het doen van aangifte bij de politie van vernieling, inbraak, diefstal en schade aan gemeentelijke eigendommen e.d. Tevens hebben de medewerkers de bevoegdheid de schade te verhalen op de veroorzaker daarvan, waaronder begrepen het desgewenst voegen in eventuele strafrechtelijke procedures.

 • 7. De teamleiders zijn bevoegd bovengenoemde bevoegdheden over te dragen aan hun medewerkers.

Artikel 8: Aanhaling, overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als het “Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit”.

 • 2. Het besluit treedt in werking met de ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3. Het besluit is van toepassing met betrekking tot aanvragen waarop, op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, nog niet is beslist.

 • 4. De “Mandatenlijst 2020/ 2021” vastgesteld op 1 december 2020 wordt hierbij ingetrokken. Alle mandaatbesluiten genomen tussen 1 december 2020 en de vaststelling van deze mandatenlijst worden ingetrokken voor zover ze ook in deze mandatenlijst opgenomen zijn.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 7 februari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders

de gemeentesecretaris,

Ir. J.C. Slagboom

de burgemeester,

A.J. Moerkerke

De burgemeester,

A.J. Moerkerke

Bijlage 1

 • 1.

  DOMEIN ONDERNEMEN EN LEEFOMGEVING

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

 

TEAM VEILIGHEID, VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

 

ALGEMEEN/APV

1.1

Het beslissen op aanvragen voor vergunningen/ ontheffingen alsmede het intrekken van vergunningen als bedoeld in de APV (m.u.v. evenementenvergunningen).

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

1.2

Het beslissen op aanvragen voor een evenementenvergunning op grond van de APV, m.u.v. evenementen:

 • -

  met een geschat bezoekersaantal boven 5000 personen, en/of

 • -

  met een verhoogd veiligheidsrisico,

 • -

  waarvoor een negatief advies is uitgebracht door adviseurs van het evenementenoverleg.

Burgemeester

Teamleider

 

1.3

Het verlenen van ontheffing van de sluitingstijd of afwijking van het sluitingsuur zoals bedoeld in artikel 2:29 en artikel 2:30 APV.

Burgemeester

Medewerkers

 

1.4

Bevoegdheden in het kader van de melding incidentele festiviteiten ingevolge artikel 4:3 APV.

College van B&W

Medewerkers

 

1.5

Beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden ingevolge artikel 4:11 APV.

College van B&W

Medewerkers

 

1.6

Het beslissen op aanvragen voor vergunningen alsmede intrekken en wijzigen van vergunningen o.g.v. Marktverordening.

College van B&W

Teamleider

 

1.7

Het beslissen op aanvragen voor vergunningen alsmede intrekken van vergunningen o.g.v. art 3 Wet op de kansspelen.

College van B&W

Medewerkers

 

1.8

Het verlenen, weigeren, intrekken en wijzigen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de Alcoholwet.

Burgemeester

Teamleider

 

1.9

Ontheffing o.g.v. art. 148 lid 1 sub b Wegenverkeerswet.

(verbod om wedstrijden op de weg te houden (fiets, puzzel, etc.).

College van B&W

Medewerkers

 

1.10

Het beslissen op verzoeken om een kansspelautomatenvergunning o.g.v. art. 30b Wet op de kansspelen.

Burgemeester

Medewerkers

 

1.11

Het beslissen huisnummers, straatnamen en wijkverdeling e.d. toe te kennen o.g.v. art 2 en 3 Verordening naamgeving en nummering.

College van B&W

Medewerkers

 

1.12

Het vaststellen van collectieve festiviteiten APV o.g.v. art 4:2 APV.

College van B&W

Teamleider

 

1.13

Het ondertekenen en uitgeven van een dagplaatsmarktvergunning en een standplaatsvergunning op de weekmarkt van Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad op grond van de marktverordening en marktreglement.

College van B&W

Marktmeester en zijn plaatsvervanger

 

1.14

Het aanwijzen van toezichthouders van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, belast met toezicht op naleving van hetgeen bij of krachtens WRO en Omgevingswet is bepaald.

College van B&W

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

1.15

Beslissen op een verzoek om een stookontheffing zoals bedoeld in artikel 5:34 APV.

College van B&W

Teamleider

 

1.16

Het nemen van besluiten in het kader van de Leegstandswet.

College van B&W

Medewerkers

 

1.17

Bevoegdheid tot het aanstellen en intrekken van aanstellingen van verkeersregelaars o.g.v. artikel 56 BABW.

Burgemeester

Medewerkers

Burgemeesters in politiedistrict Bergen op Zoom

 

1.18

Beslissen op een aanvraag registratie ingevolge artikel 1.46 Wet kinderopvang.

College van B&W

Medewerkers

 

1.19

Beslissen op een wijzigingsverzoek voor een opvanglocatie ingevolge artikel 1.47 Wet kinderopvang.

College van B&W

Medewerkers

 

1.20

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor het overbrengen van explosieven ingevolge art 10, 11, 12, 14, 16 en 17 van de Wet explosieven voor civiel gebruik.

College van B&W

Medewerkers

 

1.21

Het aanwijzen van toezichthouders en marktmeesters zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb en Marktverordening.

College van B&W en Burgemeester

Teamleider

 

1.22

Het verlenen van ontheffing van bepaalde verkeersregels op grond van artikel 87 RVV.

College van B&W

Teamleider

 

1.23

Besluiten op grond van de verordening Stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningen en accommodaties. 

College van B&W

Medewerkers

 

1.24

Het beoordelen van een melding voor het organiseren van klein kansspel inclusief een eventueel verbod ingevolge artikel 7c Wet op de kansspelen.

College van B&W

Medewerkers

 

1.25

Het ondertekenen van het selectiebesluit in het kader van archeologische monumentenzorg.

College van B&W

Teamleider

 
 

WONINGWET

1.26

Aanschrijvingen op grond van Woningwet.

College van B&W

Teamleider

 
 

BOUWVERORDENING/BOUWBESLUIT/Awb

1.27

Het verbinden van bodemsaneringsvoorwaarden aan omgevingsvergunning o.g.v. Bouwverordening artikel 2.4.2.

College van B&W

Teamleider

Overeenkomstig het advies van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant/ milieuambtenaren

1.28

Toesturen bewijs van ontvangst van een gebruiksmelding op grond van artikel 1:20 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerkers

 

1.29

Stellen, wijzigen of intrekken van nadere voorwaarden van een gebruiksmelding o.g.v. artikel 1.21 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerkers

 

1.30

Verbod een bouwwerk e.d. te gebruiken bij bouwvalligheid of bij bouwvalligheid van een nabijgelegen bouwwerk o.g.v. Art. 7.20 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Teamleider

 

1.31

Het staken van het gebruik van het gebouw wegens ontbreken van de in het Bouwbesluit opgelegde eisen van veiligheid en bij gebrek aan hygiëne o.g.v. Art. 7.21 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerkers

 

1.32

Het accepteren van een aanvraag sloopmelding en het verbinden van voorwaarden aan de melding o.g.v. art. 1.29 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerkers

 

1.33

Het herzien en vervangen van aangewezen (NEN) normen nadat publicatie van die normen heeft plaatsgevonden o.g.v. Bouwverordening artikel 10.6.

College van B&W

Medewerkers

 

1.34

Uitreiken bewijs van ontvangst melding sloopvoornemen op grond van artikel 1.28 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerkers

 

1.35

Het behandelen van een sloopmelding. O.g.v. artikel 1.26 t/m 1.30 Bouwbesluit 2012.

College van B&W

Medewerkers

 
 

WET MILIEUBEHEER (WM)

1.36

Besluiten over het stellen nadere eisen of maatwerkvoorschriften op grond van de Wm of een (mede daarop gebaseerde) AMvB, met uitzondering van procedures waarin zienswijzen en/of een negatief advies zijn/is ingebracht.

College van B&W

Teamleider

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht: portefeuillehouder is bevoegd

 

1.37

Het beslissen op aanvragen om ontheffing voor het vervoer van vuurwerk o.g.v. artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

College van B&W

Teamleider

Voorwaarde: er moet advies gevraagd worden aan de politie.

1.38

Het beslissen op het toepassen van de MER- procedure op bedrijfsniveau.

College van B&W

Teamleider

Bij grotere projecten: zie mandaat bevoegdheid Team ruimtelijke en economische ontwikkeling

 

ERFGOEDWET

1.39

Het berekenen van subsidiabele kosten voor rijksmonumenten op basis van de leidraad subsidiabele kosten en Erfgoedwet; berekening doorzenden naar minister.

College van B&W

Medewerkers

 

1.40

Wijzigen register als bedoeldin artikel 3.16 lid 3 Erfgoedwet juncto artikel 13 erfgoedverordening gemeente Moerdijk 2017.

College van B&W

Medewerkers

 

1.41

Nemen van besluiten op basis van de verordening Moerdijks Restauratie Fonds.

College van B&W

Medewerkers

 

1.42

Het in het kader van art. 8 en art. 9 Erfgoedverordening opstarten van de procedure tot aanwijzing van een object als gemeentelijk monument en het opleggen van voorbescherming, totdat het object definitief is aangewezen.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

In overleg met de portefeuillehouder.

 

WET GELUIDHINDER

1.43

Besluiten in het kader van de Wet geluidhinder.

College van B&W

Teamleider

 
 

WET BODEMBESCHERMING

1.44

Besluiten in het kader van de wet bodembescherming.

College van B&W

Teamleider

 
 

BESLUIT BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN 

1.45

Voorwaarden aan een gebruiksmelding te verbinden/ wijzigen/ intrekken o.g.v. art. 2.4 en 2.5 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

College van B&W

Teamleider

 

1.46

Het geven van gelegenheid de aanvraag om een gebruiksvergunning aan te vullen dan wel te verbeteren op grond van art. 2.4 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

College van B&W

Medewerkers

 
 

HANDHAVING

1.47

Voornemen handhavend optreden gericht op naleving van wetgeving die behoort tot het taakveld van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.48

Aanschrijving gericht op naleving van wetgeving die behoort tot het taakveld van de het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, op grond van o.a. artikel 125 Gemeentewet en het bij of krachtens de volgende wet -en regelgeving gestelde:

 • Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht,

 • Woningwet,

 • Bouwbesluit

 • Wet ruimtelijke Ordening,

 • Bouwverordening,

 • Erfgoedwet,

 • Monumentenwet,

 • Erfgoedverordening,

 • Wet milieubeheer,

 • Wet geluidhinder,

 • Wet bodembescherming,

 • Havengebruiksverordening/Havenbeheersverordening,

 • Algemene plaatselijke verordening,

 • Afvalstoffen verordening,

 • Marktverordening,

 • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen,

 • Alcoholwet, en

 • artikel 13b Opiumwet

 • Wet Kinderopvang

 • Wet publieke gezondheid

diverse andere tot het taakveld behorende specifieke wetgeving

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.49

Mededelen van het voldoen aan een handhavingsbesluit of het intrekken van een handhavingsbesluit.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.50

Het beslissen tot het stopzetten van een handhavingstraject.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.51

Het beslissen op verzoeken om handhaving.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.52

Nemen van een kostenverhaalbeschikking voor uitgevoerde bestuursdwang.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.53

Besluiten op een verzoek tot het nemen van een beschikking tot toepassen van bestuursdwang (art. 5:31a Awb).

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.54

Nemen van een invorderingsbeschikking van een verbeurde dwangsom (5:37 Awb).

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.55

Het toepassen van bestuursdwang door op de weg staande voertuigen over te brengen en in bewaring te stellen, als bedoeld in artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Toezichthouders/

BOA’s

 

1.56

Het bijhouden van register van gevallen waarin de wegsleepregeling is toegepast, als bedoeld in artikel 170, vierde lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Toezichthouders/

BOA’s

 

1.57

Het opmaken proces-verbaal krachtens artikel 5:29 tweede lid Awb en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

College van B&W

Toezichthouders/

BOA’s

 

1.58

Beschikking tot toepassing bestuursdwang bekend te maken, als bedoeld in artikel 170, eerst lid en 171 Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Toezichthouders/

BOA’s

 

1.59

Inning van de kosten van toepassen bestuursdwang, als bedoeld in art. 5:25 Awb, art. 171 Wegenverkeerswet en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

College van B&W

Toezichthouders/

BOA’s

 
 

BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN DE HAVENGEBRUIKSVERORDENING

 
 
 

1.60

Het aanwijzen van plaatsen binnen of buiten het vaarwater voor vaartuigen die in onmiddellijke staat van zinken verkeren o.g.v. artikel 15 lid 2 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Toezichthouders/

BOA’s

 

1.61

Het los gooien of kappen van trossen, kettingen, lijnen, uithouders enz. die in strijd met de Havengebruiksverordening zijn aangebracht. Op grond van artikel 9 Havengebruiksverordening.

College van B&W

Toezichthouders/ BOA’s

 
 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1.62

Het beslissen op aanvragen op grond van artikel 2.4 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo.

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen)

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht of verklaring van geen bezwaar (vvgb) wordt geweigerd: portefeuillehouder is bevoegd

1.63

Het beslissen op aanvragen op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wabo juncto artikel 4 van bijlage II van het Bor, waarbij afgeweken moet worden van de beleidsregel “Beleid planologisch strijdig gebruik”.

College van B&W

Teamleider

 • -

  Hiermee wordt afgeweken van de algemene regel van artikel 4 van deze mandatenlijst.

 • -

  Alleen indien consensus in werkgroep ruimte.

1.64

Het beslissen op een gefaseerde aanvraag als bedoeld in artikel 2.5 Wabo.

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen)

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht of verklaring van geen bezwaar (vvgb) wordt geweigerd: portefeuillehouder is bevoegd. 

1.65

Het intrekken van een beschikking eerste of tweede fase op grond van artikel 2.5 lid 5 Wabo.

College van B&W

Teamleider

 

1.66

Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning).

College van B&W

Teamleider

 

1.67

Het vragen van adviezen als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en H6 Bor.

College van B&W

Medewerkers

 

1.68

Uitbrengen van advies op grond van artikel 2.26 Wabo en H6 Bor.

College van B&W

Medewerkers

 

1.69

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en H6 Bor.

College van B&W

Medewerkers

 

1.70

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van 4:5 Awb.

College van B&W

Teamleider

aanvullende gegevens niet ingediend of onvolledig/onvoldoende

1.71

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van artikel 3.18 Wabo.

College van B&W

Teamleider

Coördinatie met Waterwet bij ippc inrichtingen

1.72

Intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.23 Wabo.

College van B&W

Teamleider

Coördinatie met Waterwet bij ippc inrichtingen

1.73

Besluiten over het wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning en (gedeeltelijk) intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.31 2.33 Wabo anders dan als sanctie, en uitgezonderd de procedures waarin zienswijzen en/of een negatief advies zijn/is uitgebracht.

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen).

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht:

portefeuillehouder is bevoegd

1.74

Actualiseren van omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.30 Wabo

Met uitzondering van procedures waarin zienswijzen en/of negatief advies zijn/is uitgebracht.

College van B&W

Teamleider of portefeuillehouder (zie specifieke bepalingen)

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q. negatief advies is uitgebracht:

portefeuillehouder is bevoegd

1.75

Beoordelen nader ingediende stukken n.a.v. opgenomen voorschriften in het besluit op de aanvraag o.g.v. art. 4.7 Bor.

College van B&W

Medewerkers

 

1.76

Uitreiken van een bewijs van een aanvraag omgevingsvergunning op grond van artikel 3.1 Wabo.

College van B&W

Medewerkers

 

1.77

Verlenen van vrijstelling van leges op grond van artikel 4d van de Legesverordening.

College van B&W

Medewerkers

 

1.78

Het op grond van artikel 3.9 lid 2 Wabo verlengen van de reguliere voorbereidingsprocedure van een aanvraag omgevingsvergunning.

College van B&W

Medewerkers

 
 

VEILIGHEID

 
 
 

1.79

Bevoegdheden op grond van de Havenbeveiligingswet, conform het besluit van de Burgemeester d.d. 21-9-2010, namelijk:

De uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van artikel 4 van de Havenbeveiligingswet

 • -

  De coördinatie van de havenveiligheidsmaatregelen en maatregelen als bedoeld in artikel 4d van de Havenbeveiligingswet;

 • -

  Het in acht nemen van algemene en bijzondere aanwijzingen bedoeld in artikel 5 van de Havenbeveiligingswet;

 • -

  Het verschaffen van inlichtingen als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Havenbeveiligingswet;

Het verlenen van een instemming als bedoeld in artikel 6 van de Havenbeveiligingswet;

Burgemeester

Havenmeester Zeehaven Moerdijk

Submandaat is toegestaan. Havenveiligheidsfunctionaris stemt in met mandaat.

 

1.80

Het alarmeren en opschalen van de gehele gemeentelijke crisisorganisatie.

College van B&W/ Burgemeester

AOV’ers/OVD-BZ van district Markiezaten

 

1.81

Het zonder separate opdracht of instructie, uitvoeren van taken, zoals deze zijn omschreven in de draaiboeken van de gemeentelijke crisisorganisatie.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende (regionaal aangestelde) functionarissen binnen gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie.

 

1.82

Ten tijde van een incident, zonder last of ruggespraak, ter bestrijding van het incident, voor dat deel waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, opdrachten te geven en uitgaven te doen tot een bedrag van € 1000,--.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende (regionaal aangestelde) functionarissen binnen gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie

 

1.83

Ten tijde van een incident, zonder last of ruggespraak, ter bestrijding van het incident opdrachten te geven en uitgaven te doen tot een bedrag van € 10.000, --.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg/AC Bevolkingszorg, Ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV)

 

1.84

Ten tijde van een buitengewone situatie tot en met GRIP1 opdrachten verlenen aan externen ten behoeve van het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of calamiteit boven het bedrag van € 10.000, -- met een maximum van € 30.000, --, na overleg met de burgemeester.

College van B&W/ Burgemeester

Dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg/ AC Bevolkingszorg, Ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV).

 

1.85

Ten tijde van een incident om ter bestrijding daarvan, zonder last of ruggespraak, opdrachten te verlenen en uitgaven te doen tot een bedrag van € 30.000, --.

College van B&W/ Burgemeester

lokale AOV’er/lokale Voorzitter HTO Bevolkingszorg/ teamleiders

NB! De voorzitter van de HRO kan een externe zijn van een andere gemeente.

1.86

Ten tijde van een incident opdrachten te verlenen en uitgaven te doen, waarbij direct zichtbaar is dat dit meer dan € 30.000, -- kost.

College van B&W

Burgemeester

 

1.87

Een bevel geven zich gedurende ten hoogste 14 dagen niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden, op grond van artikel 2:78 APV (gebiedsontzegging)

Burgemeester

Teamchef politieteam Roosendaal, district de Markiezaten

Sub mandaat toegestaan aan politieambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het NS-korps spoorwegpolitie

1.88

Het verstrekken van gegevens en bescheiden zonder toestemming van betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek.

(artikel 8:28 Wvggz)

Burgemeester

Medewerkers ontwikkeling I (Stafadviseur veiligheid)

Adviseurs

 

1.89

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister (artikel 8:30 Wvggz, tweede lid)

Burgemeester

Medewerker ontwikkeling I (Stafadviseur veiligheid)

Adviseurs

 

ZEEHAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

1.90

Het uitoefenen van de bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 en 9.1 in de havenbeheersverordening zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester.

Onder mandaat toegestaan.

1.91

Het vaststellen van beleidsregels omtrent de aan de havenmeester van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gemandateerde bevoegdheden.

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester

Onder mandaat niet toegestaan.

1.92

Het besluiten tot actieve en passieve openbaarmaking van documenten, zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot het werkterrein van de havenmeester van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester.

1.93

Het opleggen van een last onder bestuursdwang, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet of het opleggen van een last onder dwangsom, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de handhaving van de aan de havenmeester van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gemandateerde bevoegdheden.

College van B&W

Havenmeester Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Instemming van Havenmeester.

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM OPENBARE RUIMTE 

VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN/ONTHEFFINGEN ALGEMEEN

1.94

Het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere vergunningen, indien nodig voor de gemeente.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.95

Het verlenen van toestemming tot aansluiting op het gemeenteriool.

College van B&W

Medewerkers

 

1.96

Het verlenen van toestemming tot het leggen van dammen, duikers e.d. in sloten in eigendom dan wel beheer van de gemeente Moerdijk.

College van B&W

Medewerkers

 

1.97

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb.

College van B&W

Teamleider

 

1.98

Het verlenen van ontheffing van bepaalde verkeersregels op grond van artikel 87 RVV.

College van B&W

Medewerkers

 

1.99

Het weigeren van ontheffing van bepaalde verkeersregels op grond van artikel 87 RVV

College van B&W

Teamleider

 

1.100

Het beslissen op een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning als bedoeld in artikel 4 eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI).

College van B&W

Medewerkers

 

1.101

Het afwijken van het bepaalde in het handboek, vastgesteld op basis van artikel 9 lid 3 van de AVOI, voor de wijze van uitvoering bij het leggen van kabels en/of leidingen.

College van B&W

Teamleider

Afwijking van de algemene regel in artikel 4 van deze mandatenlijst dat afwijking van het beleid aan het college wordt voorgelegd.

1.102

Het afdoen van meldingen als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI).

College van B&W

Medewerkers

 

1.103

Besluiten/opdrachten voor het verleggen van kabels en leidingen op grond van art. 15 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI) en de Telecommunicatiewet.

College van B&W

Medewerkers

 

1.104

Het doen van verzoeken tot verleggingen, verzoeken tot het nemen van maatregelen en verzoeken tot aanpassingen als bedoeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI) en de Telecommunicatiewet.

College van B&W

Medewerkers

 

1.105

Het verlenen van toestemming aan een bedrijf om op te treden als saneerder van voorgenomen werkzaamheden onder een BUS (Besluit Uniforme Saneringen) melding.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.106

Het verlenen/verkrijgen van zakelijke rechten ten behoeve van riolering tot een bedrag van € 250.000, --.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

BESLUITEN M.B.T. VERKEER

1.107

Het afgeven, intrekken en wijzigen van besluiten o.g.v. de art. 14, 15 e.v. van de Wegenverkeerswet (verkeersbesluiten).

College van B&W

Medewerkers

 

1.108

Het weigeren van besluiten o.g.v. de art. 14, 15 e.v. van de Wegenverkeerswet (verkeersbesluiten).

College van B&W

Teamleider

 

1.109

Het toepassen van bestuursdwang door op de weg staande voertuigen over te brengen en in bewaring te stellen, als bedoeld in artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.110

Het bijhouden van register van gevallen waarin de wegsleepregeling is toegepast, als bedoeld in artikel 170, vierde lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.111

Het opmaken proces-verbaal krachtens artikel 5:29 tweede lid Awb en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.112

Beschikking tot toepassing bestuursdwang bekend te maken, als bedoeld in artikel 170, eerst lid en 171 Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.113

Inning van de kosten van toepassen bestuursdwang, als bedoeld in art. 5:25 Awb, art. 171 Wegenverkeerswet en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

1.114

Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen o.g.v. artikel 34 BABW.

College van B&W

Medewerkers

 

1.115

Het aanstellen van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers conform het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) artikel 56.

Burgemeester

Teamleider

 

1.116

Het beslissen op een verzoek om een ontheffing voor breed landbouwverkeer (<3.50) op basis van artikel 149 Wegenverkeerswet en artikel 9.1 Regeling voertuigen, op alle wegen van de gemeente Moerdijk.

College van B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer

 

BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

1.117

Besluiten m.b.t. aanleg en onderhoud wegen, plantsoenen en straatmeubilair e.d.

College van B&W

Medewerkers

 

AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN

1.118

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten betreffende aankoop en verkoop van materiaal en materieel.

College van B&W/Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Mits passend binnen budget en bij aankoop zijn alle bepalingen m.b.t. inkoopproces van toepassing.

Zie tevens artikel 7 Financiële verordening bij verkoop boven € 50.000, --.

1.119

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten binnen kader van de teamtaken.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

1.120

Bevoegdheid tot het overschrijven van eigendom van auto’s en aanhangers e.d.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.121

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met o.a. nutsbedrijven i.k.v. aankoop energie.

College van B&W/ Burgemeester

Niet reguliere inkoop en enkelvoudig onderhands tot het drempelbedrag van het inkoopbeleid: alle medewerkers (inclusief projectleiders)

Alle aanbestedingen en inkooptrajecten vanaf meervoudig onderhands: Domeinregisseurs, Teamleiders, Concerncontroller en Projectleiders.

 

OVERIGE

1.122

Het aanwijzen van losloop-, verbods- en (honden) uitlaatplaatsen o.g.v. art. 2:57 en 2:58, 2:58a en 2:58b APV.

College van B&W

Medewerkers

 

1.123

Verzoeken een verlichtings- of wijzigingsplan openbare verlichting, voorzien van kostenopgaaf, op te stellen.

College van B&W

Medewerkers

 

1.124

Het aanzeggen van bestuursdwang in het kader van een exploot/brief van een deurwaarder dat een huisuitzetting zal plaatsvinden.

College van B&W

Teamleider

 

1.125

Het beslissen op een aanvraag om subsidies op basis van de 'Nadere regels Compensatie Opbrengsten Papierinzameling'.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

1.126

Een beslissing op de subsidieaanvragen in het kader van de 'Subsidieregeling Moerdijk Klimaatbestendig'.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker ontwikkeling II (Adviseur Water)

 

1.127

Het beslissen op een aanvraag om subsidies in het kader van ''BVL Verkeersveiligheidstabel' voor basisscholen...

College van B&W

Medewerkers

 

1.128

Het ondertekenen van het selectiebesluit in het kader van archeologische monumentenzorg.

College van B&W

Teamleider

 

BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN DE HAVENGEBRUIKSVERORDENING

1.129

Het los gooien of kappen van trossen, kettingen, lijnen, uithouders enz. die in strijd met de Havengebruiksverordening zijn aangebracht. Op grond van artikel 9 Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.130

Het verlenen van ontheffing o.g.v. artikel 11 lid 4 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.131

Het losmaken van, het verhalen van, of het zich bevinden op een in de haven gemeerd vaartuig o.g.v. artikel 13 lid 1 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.132

Het aanwijzen van plaatsen binnen of buiten het vaarwater voor vaartuigen die in onmiddellijke staat van zinken verkeren o.g.v. artikel 15 lid 2 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester,

 

1.133

Het bepalen van de tijd waarbinnen een gezonken vaartuig gelicht moet zijn o.g.v. artikel 15 lid 4 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.134

Het aanwijzen van plaatsen voor laden en lossen o.g.v. artikel 18 lid 1 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

1.135

Het verlenen van een vergunning o.g.v. artikel 16 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Teamleider

 

1.136

Het verlenen van ontheffing o.g.v. artikel 17 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Teamleider

 

PERSONELE BEVOEGDHEDEN COÖRDINATOR SERVICETEAM OPENBARE RUIMTE

1.137

Alle activiteiten i.h.k.v. procedure werving & selectie regelen.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.138

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bij oproep verrichten van werkzaamheden ingevolge artikel 2.4 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.139

Het aangaan en het ondertekenen van stage overeenkomsten.

College van B&W/Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.140

Het aangaan van detacheringsovereenkomsten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.141

Het inhuren van personeel bij ziekte en overige situaties.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.142

Het overeenkomen van salaris o.g.v. art. 3.3 Cao Gemeenten bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

College van B&W

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.143

Het toekennen van een toelage op grond van de regeling toelage voor onregelmatige dienst ingevolge artikel 3.11 Cao Gemeenten.

College van B&W

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.144

Het toekennen van:

 • -

  de toelage beschikbaarheidsdienst ingevolge art. 3.13 Cao Gemeenten.

 • -

  de inconveniëntentoelage o.g.v. art. 3.14 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

 • -

  een vergoeding BHV, EHBO en interventieteam ingevolge artikel 3.20 Cao Gemeenten.

 • -

  een waarnemingstoelage voor volledig waarnemen andere betrekking ingevolge art. 3.10 Cao Gemeenten

 • -

  een afbouwtoelage ingevolge artikel 3.16 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.145

Het toepassen van de regeling reis- en verblijfkosten ingevolge art. 3.21 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen (incl. af paraferen declaratie) en toepassen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ingevolge van art. 3.22 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.146

Het bevorderen van personeel naar functieschaal o.g.v. art 3.4 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Passend binnen geldende beoordelings- en beloningsbeleid.

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.147

Vaststelling werktijden ingevolge art. 5.2 Cao Gemeenten en Kaderregeling arbeidsduur en werktijden gemeente Moerdijk 2014.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.148

Het goedkeuren van verkopen van vakantie-uren ingevolge artikel 6.5 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.149

Het toekennen van bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst ingevolge artikel 6.4 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.150

Het toekennen van (buitengewoon) verlof ingevolge de bepalingen in de Wazo en hfdst 6 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam 

1.151

Het toekennen van tijd en (on)kosten opleidingen, cursussen e.d. ingevolge hoofdstuk 8 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.152

Het vaststellen van een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan ingevolge artikel 8.7 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Na afstemming in SO. Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam. 

1.153

Het initiëren en voeren van gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus ingevolge art. 8.1 Cao Gemeenten en Regeling Gesprekscyclus.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.154

Het vaststellen van gespreksverslagen van gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus ingevolge artikel 7 lid 2 Regeling Gesprekscyclus.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam.

1.155

Het verlenen van ontslag op eigen verzoek.

College van B&W/ Burgemeester

Coördinator Serviceteam

Bevoegdheden gelden ten aanzien van medewerkers serviceteam. 

   

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

 

VOLKSHUISVESTING

 

1.156

Het uitvoeren van de Woningwet en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), en Huisvestingswet.

College van B&W

Adviseurs

Mits passend binnen gemeentelijke beleid.

RUIMTELIJKE ORDENING

 

1.157

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van planologische procedures, inclusief het geven van antwoord op een inspraakreactie.

College van B&W

Adviseurs

 

1.158

Overleg ingevolge art 3.1.1. Bro. (inclusief commentaar nota e.d.).

College van B&W

Adviseurs

 

1.159

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van genomen besluiten tot toepassen van de MER-procedure, inclusief verlenen van opdracht aan de commissie MER.

College van B&W

Adviseurs

 

1.160

Bevoegdheid tot het elektronisch (digitaal) waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen en het bijbehorende manifest.

College van B&W

Burgemeester

Adviseurs

 

1.161

Alle correspondentie omtrent planschadeverzoeken m.u.v. de beslissing op het planschadeverzoek, inclusief reactie op advies.

College van B&W

Adviseurs

 

1.162

Geven van opdracht aan een onafhankelijk planschade-adviseur en tevens ondertekening van de opdracht.

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

 

1.163

Het ontvankelijk verklaren van planschadeverzoeken.

College van B&W

Adviseurs

 

1.164

Het verdagen van een beslissing op een planschadeverzoek.

College van B&W

Adviseurs

 

WET GELUIDHINDER EN WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

 

1.165

Het besluiten tot het verlenen van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder.

College van B&W

Teamleider

Voor zover besluit ligt binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders. Daarbuiten blijft alleen het college bevoegd.

1.166

Uitvoering projecten sanering weg- en railverkeerslawaai.

College van B&W

Teamleider

 

1.167

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van genomen besluiten tot het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, inclusief de correspondentie omtrent alle aanverwante besluiten.

College van B&W

Adviseurs

 

PROJECTEN

 

1.168

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot verkoop of aankoop van (bouw)grond en opstallen in het kader van projecten inclusief levering.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.169

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten in het kader van projecten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.170

Het ondertekenen van startdocumenten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

1.171

Het aangaan en ondertekenen van locatie-ontwikkelingsovereenkomsten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.172

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies in het kader van projecten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.173

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot het verwerven van strategische gronden, inclusief eventuele opstallen, op basis van door het college van B&W genomen besluiten.

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.174

Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van projecten.

College van B&W/ Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

1.175

Het aanvragen van diverse vergunningen en ontheffingen in het kader van projecten, alsmede de ondertekening van de aanvraag.

College van B&W/ Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

ONROERENDE ZAKEN EN ZAKELIJKE RECHTEN EN OVEREENKOMSTEN

 

1.176

Het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst tot het bezwaren, verpachten, verhuren, verkopen, in gebruik geven of op andere wijze vervreemden van onroerende zaken en het doorhalen van zakelijke rechten.

College van B&W/Burgemeester

Adviseurs

Jaarlijks een overzicht verstrekken van verhuurde panden.

Verhuur wordt geregeld via een goedgekeurd model huurovereenkomst.

Zie tevens artikel 7 Financiële verordening bij verkoop boven € 50.000, --.

1.177

Het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst tot het pachten, huren, aankopen, ruilen of op andere wijze verwerven van onroerende zaken of alle overeenkomsten m.b.t. zakelijke rechten, tot een bedrag van € 250.000, --.

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

De bevoegdheid dient bij bedragen boven een aankoopsom, c.q. jaarlijks huurbedrag van € 250.000, -- aan het college te worden voorbehouden. Bovendien kan het college ad hoc het bedrag lager vaststellen. Aankoop geschiedt op basis van een taxatierapport en voor de aankoop is een krediet beschikbaar. Jaarlijks dient een overzicht van de gehuurde panden te worden verstrekt.

1.178

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake verhuur, verkoop of ingebruikgeving van snippergroen en ten behoeve van verhuur van volkstuinen en het verpachten of in bruikleen geven van gronden in het buitengebied.

College van B&W/Burgemeester

Adviseurs

Zie tevens artikel 7 Financiële verordening bij verkoop boven € 50.000, --.

1.179

Het controleren, goedkeuren en eventueel wijzigen van de notariële concept-akte, die is opgesteld aan de hand van een door of namens de burgemeester ondertekende overeenkomst.

College van B&W

Adviseurs

 

1.180

Beslissen op een beroep op verjaring omtrent gebruik gemeentegrond.

College van B&W

Adviseurs

 

1.181

Het beslissen omtrent het al dan niet vorderen van een schadevergoeding bij een geslaagd beroep op verjaring omtrent gebruik gemeentegrond.

College van B&W

Teamleider

 

1.182

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomsten voor de verhuur van vrachtwagenparkeerplaatsen.

College van B&W

Burgemeester

Adviseurs

 

1.183

Het verlenen van uitstel op de termijn gesteld in de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 voor het passeren van de notariële akte

College van B&W

Adviseurs

 

1.184

Het verlenen van ontheffing om een notariële akte later te passeren dan in de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 gestelde termijn.

College van B&W

Teamleider

 

1.185

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met o.a. nutsbedrijven i.k.v. aankoop energie.

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

 

1.186

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten binnen kader van de teamtaken.

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

 

1.187

Het beoordelen van een aanvraag tot het houden van een geveltuin of boomspiegel.

College van B&W

Adviseurs

 

1.188

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot het realiseren en exploiteren van opvanglocaties voor Oekraïners.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

OVERIGE

 

1.189

(sociaal culturele) Tarieven indexeren voor gemeentelijke accommodaties, voor zover dit binnen het kader van de vastgestelde begroting valt.

College van B&W

Adviseurs

 

1.190

Het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere vergunningen, indien nodig voor de gemeente.

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

 

1.191

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb

College van B&W

Teamleider

 

1.192

Het verlenen van ontheffing van bepaalde verkeersregels op grond van artikel 87 RVV.

College van B&W

Teamleider

 

1.193

Het beslissen op aanvragen op grond van de subsidieregeling windpark Oud-Dintel.

College van B&W

Adviseurs

 

1.194

Het beslissen op een aanvraag om subsidie met betrekking tot de kernbudgetten nieuwe stijl (zoals opgenomen in de begroting op grond van artikel 4:23 lid 3 onder c Awb).

College van B&W

Projectleider III

 

1.195

Het ondertekenen van het selectiebesluit in het kader van archeologische monumentenzorg.

College van B&W

Teamleider

 

 • 2.

  DOMEIN MENS EN MAATSCHAPPIJ

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM KCC

BEGRAAFPLAATSEN

2.1

Het verlenen en weigeren van toestemming voor een opgraving ten behoeve van herbegraving of crematie binnen de wettelijke grafrusttermijn (art. 29 Wet op de lijkbezorging).

Burgemeester

Teamleider

 

2.2

Het conform artikel 18 en 20 Wet op de lijkbezorging ter aarde bestellen of cremeren van een inwoner waarvan het lichaam niet door nabestaanden wordt opgeëist of onbekende overledene binnen het grondgebied van de gemeente.

Burgemeester

Teamleider

 

2.3

Het verlenen en weigeren van toestemming conform artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging om een overledene binnen 36 uur of na zes werkdagen ter aarde bestellen/cremeren.

Burgemeester

Teamleider

 

2.4

Het aanwijzen van de graven en uitgeven van grafaktes voor algemene graven en particuliere graven, urnengraven, natuurgraven, urnenzuilen en grafkelders en asverstrooiingen en geslotenverklaring voor particuliere graven, urnengraven, natuurgraven en urnenzuilen.

College van B&W

Medewerkers

 

2.5

Vergunning voor het plaatsen van een grafsteen en voorts alle andere bevoegdheden op basis van de Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen alsmede de daaruit voortvloeiende besluiten/regels.

College van B&W

Medewerkers

 

2.6

Het verlenen van ontheffing op basis van artikel 4 van de Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen, voor het rijden met een auto op de begraafplaatsen.

College van B&W

Teamleider

 

2.7

Het aangaan en ondertekenen van een bruikleenovereenkomst voor het gebruik van een drijvende urn op begraafplaats Noordtoren.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

2.8

Het toestaan van een 2e bijzetting van een urn in een enkeldiep graf op de begraafplaats Galgenweg, Zevenbergen.

College van B&W

Medewerkers

 

BRP EN BURGERZAKEN

2.9

Afgifte van een uittreksel uit de BRP, waaronder uittreksel persoonsregister.

College van B&W

Medewerkers

 

2.10

Legalisatie van handtekeningen en foto’s.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.11

Het aanvragen van inlichtingen uit strafregister/algemeen documentatieregister.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.12

Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten afgeven c.q. de paspoortwet uit te voeren.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.13

Opvragen inlichtingen justitieel register en politieregister en het opstellen van besluiten toekennen Nederlanderschap door optie, op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.14

Rijbewijzen afgeven o.b.v. artikel 116 Wegenverkeerswet 1994.

Burgemeester

Medewerkers

 

2.15

Het aanwijzen van een alternatieve locatie als “huis der gemeente”.

College van B&W

Teamleider

 

2.16

Het aanwijzen van, ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand o.g.v. artikel 16 lid 1, 2 en 3 van boek 1 BW.

College van B&W

Teamleider

 

ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN

2.17

Het beslissen op een aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 87 RVV van het verbod om de vesting Willemstad gedurende bepaalde tijdstippen in het weekend in te rijden met motorvoertuigen.

College van B&W

Medewerkers

 

2.18

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van de parkeerschijfzone in de vesting van Willemstad en in het centrum van Zevenbergen.

College van B&W

Medewerkers

 

2.19

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor kledinginzameling op grond van de afvalstoffenverordening.

College van B&W

Medewerkers

 

2.20

Het beslissen op een verzoek om een collectevergunning op grond van artikel 5:15 APV.

College van B&W

Medewerkers

 

STARTERSLENING, TOESLAGEN PEUTEROPVANG EN SUBSIDIE

2.21

Beslissing op aanvraag voor een VROM-starterslening.

College van B&W

Teamleider

 

2.22

Het beslissen op verzoeken op basis van de nadere regel jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente moerdijk, volgend uit artikel 3 van de Algemene subsidieverordening.

College van B&W

Medewerkers

 

   

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WMO, SCHULDHULPVERLENING, FONDS SOCIAAL DOMEIN, SUBSIDIE, LEERPLICHT EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN, HUISVESTING ONDERWIJS, VRIJWILLIGERSVERZEKERING, WET INBURGERING

2.23

Het beslissen op een aanvraag voor een Wmo-voorziening.

College van B&W

Medewerkers

 

2.24

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).

College van B&W

Medewerkers

 

2.25

Besluiten in het kader van het Fonds Sociaal Domein.

College van B&W

Tot € 5000,--: Medewerkers beleidsuitvoering 1 € 5000,-- en meer:

Portefeuillehouder

 

2.26

Het beslissen op verzoeken op basis van de nadere regels volgend uit artikel 3 van de Algemene subsidieverordening.

College van B&W

Medewerkers

 

2.27

Weigeren van verzoeken op grond van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening.

College van B&W

Medewerkers

Betreft verzoeken die niet vallen onder nadere regels op grond van art. 3 Algemene subsidieverordening

2.28

Het beslissen op verzoeken waarvan de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeld is in de begroting (artikel 4:23 lid 3c Algemene wet Bestuursrecht).

College van B&W

Medewerkers

 

2.29

Het beslissen op een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart o.g.v. art. 49 BABW.

College van B&W

Medewerkers

 

2.30

Ondertekenen van overeenkomsten die vallen onder de portefeuille “Wmo en Jeugdzorg”. Hiertoe behoren o.a. de volgende overeenkomsten:

 • -

  Overeenkomsten tot het inkopen van Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding etc.;

 • -

  Overeenkomsten voortvloeiende uit de Jeugdwet en hierop gebaseerde regelgeving, waaronder begrepen de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Roosendaal met betrekking tot de ondersteuning jeugdhulpregio West-Brabant West;

 • -

  Overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van de (jeugd)gezondheidszorg.

Burgemeester

Portefeuillehouder Wmo en Jeugdzorg

 

2.31

Besluiten tot beslissing op subsidieverzoeken ten behoeve van Stichting Veilig Thuis voor het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

College van B&W

College van B&W van gemeente Breda

Instemming college Breda

2.32

Het in de gelegenheid stellen van de betrokkene om te worden gehoord (artikel 7:1, derde lid, onder a, Wvggz).

Burgemeester

Directeur-bestuurder van stichting Veilig Thuis West-Brabant

Directeur-bestuurder is bevoegd om onder mandaat te verlenen.

2.33

Het inroepen van de hulp van ambtenaren van politie (artikel 8:1, vijfde lid, Wvggz).

Burgemeester

Hulpofficieren van justitie

 

2.34

Het verstrekken van gegevens voortvloeiende uit de wet aan geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke en de officier van justitie.

(artikel 8:29, eerste lid, Wvggz).

Burgemeester

Stafadviseur veiligheid

Ambtenaar openbare orde en veiligheid

Teamleider

Medewerkers

 

2.35

Het op de hoogte stellen van de zorgverantwoordelijke van uitwisseling van gegevens zonder toestemming van de betrokkene.

(artikel 8:29, tweede lid, Wvggz).

Burgemeester

Teamleider

Medewerkers

 

2.36

Het verstrekken van gegevens en bescheiden zonder toestemming van betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek.

(artikel 8:28 Wvggz).

Burgemeester

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering 1

Adviseurs

 

2.37

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister (artikel 8:30 Wvggz, tweede lid).

Burgemeester

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering 1

Adviseurs

 

2.38

Het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen.

(artikel 5:1 Wvggz).

College van B&W

Directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant

De directeur-bestuurder is bevoegd om onder mandaat te verlenen.

2.39

Het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak.

(artikel 5:2, tweede lid, Wvggz).

College van B&W

Bestuurder van GGZ Breburg

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

2.40

Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

(artikel 5:3 Wvggz)

College van B&W

Bestuurder van GGZ Breburg

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

2.41

Het berichten van degene die een melding heeft gedaan.

(artikel 5:2 Wvggz)

College van B&W

Bestuurder van GGZ Breburg

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

2.42

Het plegen van overleg met de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan.

(artikel 5:13, derde lid, onder c, Wvggz)

College van B&W

Teamleider MO

Medewerker beleidsuitvoering

Medewerkers

Jeugdprofessional

 

2.43

Het voeren van periodiek overleg met de officieren van justitie, de geneesheren-directeuren van zorgaanbieders, politie en overige ketenpartners in de zorg.

(artikel 8:31, eerste lid, Wvggz)

College van B&W

Directeur Sociaal Economisch Domein

Teamleider Wmo

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

van de gemeente Breda

Mede namens de gemeenten

Alphen-Chaam, Altena,

Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout,

Zundert

2.44

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister.

(artikel 8:30, tweede lid, Wvggz)

College van B&W

Domeinregisseur Mens & Maatschappij

Teamleider MO

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

Ambtenaar AOV

 

2.45

Nemen van besluiten en verrichten van andere rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor subsidiëring van de uitvoering van het verkennend onderzoek zoals opgenomen in het “Uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wet verplichte ggz van de gemeenten in West-Brabant”. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 • -

  Het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van de uitvoering van het verkennend onderzoek in de 10 gemeenten van de sub regio Breda;

 • -

  Het nemen van beslissingen op eventuele bezwaarschriften en het voeren van eventuele beroepsprocedures.

College van B&W

College van B&W van gemeente Breda

Het college van B&W van Breda is bevoegd om aan medewerkers van Breda onder mandaten te verlenen.

2.46

Bevoegdheid te besluiten om individuele voorzieningen in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten toe te kennen tot een maximum van € 5.000 per voorziening.

College van B&W

Teamleider

 

2.47

Het aanwijzen van de directeur Publieke Gezondheid van de GGD als toezichthouder kinderopvang ingevolge artikel 1.61 van de Wet Kinderopvang.

College van B&W

Teamleider

 

2.48

Bevoegdheid te besluiten op aanvragen huisvesting onderwijs in het kader van herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw, onderwijsleerpakket of leer- en hulpmiddelen en meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden. (Verordening voorziening huisvesting onderwijs).

College van B&W

Medewerkers

Bij schade > eigen risico, inschakelen medewerker verzekeringen voor inschakelen verzekering.

2.49

Niet in behandeling nemen van een onvolledige aanvraag op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

College van B&W

Teamleider

 

2.50

Het afwikkelen van claims m.b.t. de vrijwilligersverzekering

College van B&W

Medewerkers

Na overleg met medewerker verzekeringen in verband met aansprakelijkheid en tot bedrag eigen risico.

2.51

Bevoegdheid tot de uitbetaling van het Leefgeld in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Burgemeester

Het Werkplein Hart van West- Brabant

 

2.52

Het beslissen op een aanvraag om (wijziging van) ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van medische redenen of bijzondere examenomstandigheden, voor zover het een oud-inburgeraar van voor 2013 betreft.

College van B&W

Beleidsadviseur

 

2.53

Het beslissen op een aanvraag tot ontheffing van de inburgeringsplicht voor zover het een oud-inburgeraar onder de Wet Inburgering 2013 betreft.

College van B&W

Beleidsadviseur

 

2.54

Het beslissen op een aanvraag om (wijziging van) ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van medische redenen of bijzondere examenomstandigheden, voor zover het een oud-inburgeraar van voor 2013 betreft.

College van B&W

Beleidsadviseur

 

2.55

Het beslissen op een aanvraag tot ontheffing van de inburgeringsplicht voor zover het een oud-inburgeraar onder de Wet Inburgering 2013 betreft.

College van B&W

Beleidsadviseur

 

2.56

Vertegenwoordiging in bezwaar en gemeente in rechte tijdens zittingen in (hoger)beroep indien en voor zover de vertegenwoordiging moet geschieden door de vak afdeling i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar-en beroepschriften (betreffende de Wet Inburgering)

College van B&W

Beleidsadviseur

 

   

 

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM JEUGD

JEUGDWET

2.57

Toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele voorziening in natura hoog-complex (vanaf een bedrag van € 22.750, --) inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering I (Coördinator Centrum Jeugd en gezin)

 

2.58

Toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele maatvoorziening, inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden op basis van Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp, Beleidsregels PGB.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

2.59

Toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele voorziening persoonsgebonden budget, inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden, op basis van Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

2.60

Maatregelen Spoedeisende zorg binnen kantoortijd (tot een bedrag van € 5.000, --, op basis van Awb, Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp. Inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

2.61

Maatregelen Spoedeisende zorg buiten kantoortijd, op basis van Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp.

College van B&W

Gebiedsmanager van door college aangewezen team spoedeisende zorg

 

2.62

Het indienen van een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming.

College van B&W

Coördinator Jeugd

 

2.63

Verlening besluit Raad voor de Kinderbescherming/OM. Uithuisplaatsing en gesloten jeugdzorg, op basis van, Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp.

College van B&W

Teamleider

 

2.64

Aanvraag machtiging gesloten jeugdzorg. Vrijwilliger en gedwongen, op basis van Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp.

College van B&W

Teamleider

 

2.65

Vertegenwoordiging bij plaatsing gesloten jeugdhulp bij rechtbank. Vrijwilliger en gedwongen, op basis van Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp.

College van B&W

Jeugdprofessional

 

2.66

Spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging, op basis van artikel 6.1.8. Jeugdwet, Verordening Jeugd.

College van B&W

Teamleider

 

2.67

Vertegenwoordiging in bezwaar tijdens zitting in bezwaar en (hoger) beroep, op grond van Jeugdwet en Verordening jeugdhulp.

College van B&W

Teamleider

 

2.68

Toekennen, afwijzen of intrekken van een individuele voorziening in natura laag-complex (tot een drempelbedrag van € 22.750), inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden.

College van B&W/ Burgemeester

Jeugdprofessionals Centrum Jeugd en gezin

 

2.69

Periodieke betalingen en terugvorderingen (actie) in het kader van de Jeugdwet, op grond van Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp.

College van B&W

Medewerker bedrijfsvoering III

 

2.70

Indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging tot vrijwillig gesloten plaatsing, in het geval van een crisis buiten kantoortijden.

College van B&W

Door college aangewezen Team Spoedeisende Zorg van Gecertificeerde instelling

Jeugdprofessionals werkzaam voor Stichting Spring.

 

2.71

Het uitoefenen van bevoegdheden van burgemeester en wethouders als bedoeld in de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving waaronder de Regionale Verordening Jeugdhulp West- Brabant West.

College van B&W

Coördinator Centrum Jeugd en Gezin

Teamhoofd Zorg van de Gemeentewinkel

 

LEERLINGENVERVOER, FONDS SOCIAAL DOMEIN, WET KINDEROPVANG

2.72

Het beslissen op en afhandelen van aanvragen in het kader van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Moerdijk.

College van B&W

Medewerkers

 

2.73

Besluiten op grond van artikel 27 van de Verordening Leerlingenvervoer, in het onderwijsbelang van het kind, af te wijken van artikel 6 lid 7 van deze verordening waarin is bepaald dat een vervoersvoorziening wordt verstrekt naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en terug.

College van B&W

Medewerkers

Afwijking van artikel 4, algemene gedeelte van deze mandatenregeling.

2.74

Kosten van leerlingenvervoer bij andere gemeente declareren.

College van B&W

Medewerkers

 

2.75

Het verstrekken van opdrachten tot vervoer van leerlingen in het kader van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Moerdijk.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

2.76

Besluiten in het kader van het Fonds Sociaal Domein.

College van B&W

Tot € 5000,--: Teamleider

€ 5000,-- en meer:

Portefeuillehouder

 

2.77

Het plegen van overleg met de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan.

(artikel 5:13, derde lid, onder c, Wvggz)

College van B&W

Teamleider

Medewerkers

Jeugdprofessional

 

2.78

Besluiten tot het toekennen, afwijzen of intrekken van een “Sociaal Medische Indicatie” op basis van de Wet Kinderopvang.

College van B&W

Medewerker bedrijfsvoering III

 

2.79

Het toekennen, afwijzen of intrekken van een beschikking kinderopvangtoeslag op basis van de Wet Kinderopvang.

College van B&W

Medewerkers

 

 • 3.

  DOMEIN INTERNE DIENSTVERLENING

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM INFORMATIEMANAGEMENT EN FACILITAIRE ZAKEN

3.1

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. naslagwerken, abonnementen vakliteratuur, schoonmaak, onderhoud, catering, beveiliging en andere facilitaire producten en dienstverlening.

College van B&W/Burgemeester

Medewerker beleidsuitvoering I

Binnen budgetten

3.2

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot aankoop en verkoop van kantoorartikelen, kantoormeubilair, kantoorinrichtingsartikelen, repro-machines e.d., inclusief het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot het leveren van diensten voor beheer en onderhoud van deze zaken.

College van B&W/Burgemeester

Medewerker beleidsuitvoering I of II

Medewerker facilitaire ondersteuning I

Binnen budgetten

3.3

Nemen van besluiten zoals genoemd in artikel 2.60 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

College van B&W

Medewerker beleidsuitvoering II of III

Met uitzondering van beleidsafwegingen

3.4

Het aanwijzen van toezichthouders voor de uitvoering van de wet BRP, op grond van artikel 4.2 wet BRP.

College van B&W

Teamleider

 

3.5

Het opstellen van verklaringen onder ede of gelofte door een persoon die gegevens over zijn/ haar burgerlijke staat heeft vermeld.

College van B&W

Medewerkers

 

3.6

Het beslissen op verzoeken om (systematische) gegevensverstrekking.

College van B&W

Medewerker beleidsuitvoering II of III

 

3.7

Inlichtingen en afschriften uit kiesregisters verstrekken.

Burgemeester

Medewerker beleidsuitvoering II of III

 

3.8

Afgifte van een uittreksel uit de BRP.

College van B&W

Medewerker beleidsuitvoering II of III

 

3.9

Ondertekenen van een volmacht bewijs en kiezerspas.

Burgemeester

Medewerker beleidsuitvoering II of III

 

3.10

Instellen van een stembureau, hoofdstembureau én gemeentelijk stembureau, inclusief het benoemen van het (hoofd-)stembureau (artikel E 3 t/m E10 van de kieswet), de leden en de ondersteuners.

College van B&W

Medewerker beleidsuitvoering II of III

 

3.11

Aanwijzen van een stemlokaal (Artikel J 4 en J 4a van de Kieswet).

College van B&W

Medewerker beleidsuitvoering II of III

 

3.12

Vaststellen van de hoogte van de vergoeding van de stembureauleden en plaatsvervangende stembureauleden.

College van B&W

Medewerker beleidsuitvoering II of III

 

3.13

Bevoegdheid tot het bijhouden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie op grond van artikel 10 lid g en artikel 11 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie.

College van B&W

Medewerker ontwerp & voorbereiding V en medewerker gegevens II

 

3.14

Bevoegdheden i.h.k.v. de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkbp) onroerende zaken, waaronder het verrichten van alle handelingen in verband met de verplichtingen bij of krachtens artt.15 en 17a Wkbp.

College van B&W

Burgemeester

Medewerker ontwerp & voorbereiding V en medewerker gegevens II

 

3.15

Besluiten en beheershandelingen in het kader van de Wet Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG).

College van B&W

Medewerker ontwerp & voorbereiding V en medewerker gegevens II.

 

3.16

Zorgdragen voor de overbrenging van archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar naar de aangewezen archiefbewaarplaats (artikel 12 van de Archiefwet 1995) en samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats een verklaring van overbrenging opmaken die ten minste een specificatie van de archiefbescheiden bevat (artikel 9, derde lid Archiefbesluit 1995).

College van B&W

Medewerkers

 

3.17

Na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats beperkingen stellen aan de openbaarheid bij de over te brengen archiefbescheiden, en tevens het intrekken van de gestelde beperkingen, (artikel 15, eerste en derde lid van de Archiefwet 1995) en het daartoe strekkend besluit voegen bij de verklaring als bedoeld in artikel 9, derde lid Archiefbesluit 1995 (artikel 10 Archiefbesluit 1995).

College van B&W

Medewerkers

 

3.18

Zorgdragen voor de vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor in aanmerking komen (artikel 3 van de Archiefwet 1995) en een verklaring opmaken van de vernietiging met een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden alsmede op grond waarvan en op welke wijze de vernietiging is geschied (artikel 8 Archiefbesluit 1995).

College van B&W

Medewerkers

 

3.19

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten ten behoeve van Repro-taken.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

3.20

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. de aanschaf van diensten of materialen ten behoeve van (de organisatie van) verkiezingen.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker beleidsuitvoering II of III

Binnen budgetten

3.21

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. de aankoop en verkoop van licenties, software, hardware, ICT-diensten, adviezen, projecten e.d.

College van B&W/ Burgemeester

Informatie-adviseur, regiefunctionaris,

Chief Information Security Officer

Adviseur III

Medewerker beleidsuitvoering II

Binnen budgetten

3.22

Vaststellen van het handboek vervanging archiefbescheiden op grond van artikel 7 en 9 Archiefwet.

College van B&W

Medewerkers

 

3.23

Het aangaan en ondertekenen van bruikleenovereenkomsten voor het gebruik van ICT-middelen zoals computer, laptop, tablet, telefoon, keyboard en muis.

College van B&W/

Burgemeester

Medewerkers

 

3.24

Voeren van beheer over de e-Herkenningsmiddelen, inhoudende het volgende:

 • De aanschaf van e-Herkenningsmiddelen voor medewerkers.

 • De registratie per e-Herkenningsmiddel van de bijbehorende medewerker en de diensten waartoe deze persoon is gemachtigd.

 • Het beheer van de machtigingen voor e-Herkenningsmiddelen, zoals het intrekken, tijdelijk opschorten en uitbreiden.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers en adviseurs

 

3.25

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de aanwijs door het Kadaster van bestaande grenzen dan wel de aanwijs aan het Kadaster van nieuw te vormen grenzen ten gevolge van aan- en verkopen door de gemeente.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker ontwerp & voorbereiding V

Medewerker gegevens II

 

   

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM FINANCIËN, JURIDISCHE ZAKEN EN INKOOP

FINANCIËN

3.26

Het optreden als achtervanger voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) ten behoeve van leningen woningbouwvereniging.

College van B&W

Teamleider

 

3.27

Het verlenen van toestemming tot executoriale verkoop in geval van structurele betalingsachterstand.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

3.28

Het oninbaar verklaren van een individuele vordering tot een bedrag van € 2.500, -- op basis van artikel 255 lid 5 Gemeentewet.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

3.29

Besluiten inzake verzoeken om uitstel van betaling, het verlenen van voorschotten, met inbegrip van het wijzigen of intrekken daarvan en het instellen van betalingsregelingen.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

3.30

Besluiten op een verzoek om kwijtschelding van een bestuursrechtelijke geldschuld.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

3.31

Verrekening van een geldschuld met een bestaande vordering (4:93 Awb).

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

3.32

Terugvorderen van een onverschuldigd betaalde bestuursrechtelijke geldschuld.

College van B&W

Invorderingsambtenaar

 

3.33

Aanmanen van een schuldenaar die in verzuim is.

College van B&W

Medewerkers en Invorderingsambtenaar

 

3.34

Invorderen van een geldsom bij dwangbevel (art. 4:114 Awb).

College van B&W

Medewerkers en invorderingsambtenaar

 

   

3.35

Het ten aanzien van de invordering inzetten van bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft. (4:124 Awb).

College van B&W

Medewerker

3.36

Vaststellen bij beschikking van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente (art. 4:99 Awb).

College van B&W

Medewerker

3.37

Alle bevoegdheden inzake de administratie van de havens, waaronder de aanvraag van ligplaatsen, inschrijven op de wachtlijst, aangaan, ondertekenen en opzeggen van huurovereenkomsten, inclusief het in rekening brengen van de huurkosten.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

TREASURY STATUUT

3.38

Het beslissen over het aangaan en/ of verstrekken van geldleningen o.g.v. treasury statuut.

College van B&W

Teamleider

3.39

Het opvragen van tarieven bij de instanties waarmee gehandeld mag worden zoals genoemd in het treasury statuut o.g.v. treasury statuut.

Treasurer

Adviseur

3.40

Het afsluiten van transacties/beleggingen conform de richtlijn in het treasury statuut o.g.v. treasury statuut.

Treasurer

Adviseur

3.41

Besluiten m.b.t. aanpassen leningsvoorwaarden verstrekte hypothecaire geldleningen op grond van de “Financieringsregeling huisvesting ambtenaren gemeente Moerdijk 1998”.

College van B&W

Teamleider

BELASTINGEN/HEFFINGEN

3.42

Het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in belastingprocedures betreffende gemeentelijke belastingen.

College van B&W

Heffingsambtenaar

     

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

JURIDISCHE ZAKEN

VERZEKERINGEN/AANSPRAKELIJKSTELLINGEN

3.43

Het afdoen van aansprakelijkstellingen aan en door derden.

College van B&W

Adviseurs

Met uitzondering van planschade en zuivere schadebesluiten.

3.44

Het sluiten en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten.

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

3.45

Indienen vordering bij Schadefonds geweldsmisdrijven.

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

 

3.46

Opdracht verlenen omtrent de externe advisering van schadeverzoeken.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

3.47

Beslissen op verzoeken om nadeelcompensatie, met uitzondering van planschade.

College van B&W

Teamleider

 

BEZWAARPROCEDURE

3.48

Het beslissen op een verzoek van een bezwaarmaker de bezwaarprocedure over te slaan ingevolge art. 7:1a Awb.

College van B&W/Burgemeester

Adviseurs

 

3.49

Alle besluiten omtrent de bezwaarprocedure m.u.v. de beslissing op het bezwaar Inclusief beslissing tot verdaging o.g.v. artikel 7:10 lid 3 Awb.

College van B&W

Secretaris bezwaarschriftencommissie

 

KLACHTPROCEDURE

3.50

Kennelijk ongegrond en niet ontvankelijkheidsbeslissingen in klachtenprocedures.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

ONROERENDE ZAKEN EN ZAKELIJKE RECHTEN

3.51

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake het bezwaren, verhuren, verkopen, verpachten, in gebruik geven of op andere wijze vervreemden van onroerende zaken en het doorhalen van zakelijke rechten.

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

Zie tevens artikel 7 Financiële verordening bij verkoop boven € 50.000, --.

3.52

Toestemming verlenen voor de verkoop van onroerende zaken in particuliere eigendom indien dit vereiste in de akte is opgenomen

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

 

3.53

Het vervroegd in gebruik geven van reeds verkochte bouwterreinen.

College van B&W/ Burgemeester

Adviseurs

Conform algemene voorwaarden wordt aan gebruiker een vergoeding in rekening gebracht.

3.54

Het verlenen van uitstel op de termijn gesteld in de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 voor het passeren van de notariële akte

College van B&W

Adviseurs

 

3.55

Ontheffing verlenen om een notariële akte later te passeren dan in de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 gestelde termijn.

College van B&W

Adviseurs

 

3.56

Het controleren, goedkeuren en eventueel wijzigen van de notariële concept-akte, die is opgesteld aan de hand van een door of namens de burgemeester ondertekende overeenkomst.

College van B&W

Adviseurs

 

     

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

TEAM COMMUNICATIE, PENO, SECRETARIATEN

3.57

Het toekennen van buitengewoon verlof duurzaam doorwerken.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

3.58

Het afhandelen van ontslag ingevolge artikel 7:669 BW inclusief het toekennen van een transitievergoeding ingevolge artikel 7:673 BW.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

3.59

Besluit toekennen bovenwettelijke uitkering ingevolge hoofdstuk 10 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

3.60

Het toekennen van een overlijdensuitkering als gevolg van een ongeval in en door de dienst ingevolge artikel 7:674, lid 2 BW.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

3.61

Het opleggen van sancties.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Na besluit melding in college

3.62

Het toekennen van diensttijd- en jubileumuitkering o.g.v. art. 3.17 Cao Gemeente en hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers en adviseurs

 

3.63

Het toekennen van reiskostenvergoeding aan sollicitanten.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers en adviseurs

 

3.64

Het afhandelen van (open) sollicitaties.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers en adviseurs

 

3.65

Het uitvoeren van ABP-aanvragen.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers en adviseurs

 

3.66

Het uitbetalen van vergoedingen op basis van Cao Gemeenten en andere gemeentelijke regelingen.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers en adviseurs

 

3.67

Plaatsingsbesluiten in het kader van reorganisatie/doorontwikkeling.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

3.68

Bevoegdheid tot het nemen van een besluit o.g.v. artikel 132 b lid 1 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) tot het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten van planmatige begeleiding en ondersteuning bij het gericht zoeken naar en verwerven van passende arbeid. Hieronder wordt verstaan re-integratiekosten en scholingskosten.

College van B&W

Gemeentesecretaris

 

3.69

Aanwijzing werkzaamheden bij buitengewone omstandigheden o.g.v. art. 11.6 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

3.70

Besluiten en handelingen op grond van het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid, Wet Digitale Overheid en Europese toegankelijkheidsakte.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

3.71

O.g.v. artikel 171 Gemeentewet en artikel 60a van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap het uitreiken van het besluit tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.

Burgemeester

Medewerkers

 

3.72

Het inhuren van personeel bij ziekte en overige situaties.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker beleidsuitvoering III

 

3.73

Besluiten nemen volgend uit de HR21 Procedurereglement functiebeschrijving en waardering.

College van B&W

Gemeentesecretaris

Met uitzondering van (art. 4, art. 2.4, art. 5.2), en art. 7 en art. 8 van de procedureregeling als het gaat om een heroverweging van de eigen functie en direct eronder gepositioneerde functies.

 • 5.

  GRIFFIE

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

5.1

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke verplichtingen, in zoverre deze ten behoeve van de raad, de commissies of de rekenkamer worden aangegaan.

College van B&W/ Burgemeester

Raadsgriffier

 

 • 6.

  ALGEMEEN

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen/ voorwaarden

DIVERSEN

6.1

Het beslissen op een verzoek o.g.v. de Wet Open Overheid (Woo) aangaande het team.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider/concerncontroller

 

6.2

Het aangaan van overeenkomsten inzake het uitbetalen van het budget teamvorming.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider/concerncontroller

 

6.3

Het ontzeggen van de toegang tot het gemeentehuis aan personen (bijvoorbeeld bij agressie).

College van B&W

Teamleider/concerncontroller

 

6.4

Het vorderen dat een persoon het gemeentehuis verlaat vanwege wangedrag.

College van B&W

Medewerkers

 

6.5

Beslissen op een bezwaarschrift.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Dit is alleen mogelijk indien het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (in mandaat) is genomen door een teamleider of andere gemandateerde. Indien het besluit is genomen door de gemeentesecretaris of het college dient het college op het bezwaar te beslissen.

6.6

Het aanvragen van subsidies.

College van B&W

Teamleider projectleiders

 

6.7

Nemen van dwangsombeschikking als bedoeld in artikel 4:18 Awb.

College van B&W

Teamleider

 

6.8

Aanvragen van e-herkenning bij team Informatiemanagement en facilitaire zaken.

College van B&W

Medewerker

Na instemming van hiërarchisch leidinggevende.

 

Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van besluiten bij andere (overheids-)organen.

College van B&W

Teamleider

 

PERSONEEL

6.9

Het openstellen van vacatures.

College van B&W/ Burgemeester

Domeinregisseur

Teamleider

Gemeentesecretaris

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. vacatures voor medewerkers. Domeinregisseur v.w.b. vacatures voor teamleiders.

Gemeentesecretaris v.w.b. vacatures voor domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concern controller v.w.b. vacatures op Concern control.

6.10

Alle activiteiten i.h.k.v. procedure werving & selectie regelen.

College van B&W/ Burgemeester

Domeinregisseur

Teamleider

Gemeentesecretaris

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseur v.w.b. teamleider van hun domein.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.11

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bij oproep verrichten van werkzaamheden ingevolge artikel 2.4 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.12

Het aangaan en het ondertekenen van stage overeenkomsten.

College van B&W/Burgemeester

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

 

6.13

Het aangaan van detacheringsovereenkomsten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseurs

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseur v.w.b. teamleiders.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.14

Het inhuren van personeel bij ziekte en overige situaties.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. inhuren medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. inhuren teamleiders. Gemeentesecretaris v.w.b. inhuren domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.15

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met nieuw personeel ingevolge artikel 2.1 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.16

Het overeenkomen van salaris o.g.v. art. 3.3 Cao Gemeenten bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

College van B&W

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.17

Het toekennen van een toelage op grond van de regeling toelage voor onregelmatige dienst ingevolge artikel 3.11 Cao Gemeenten.

College van B&W

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.18

Het toekennen van:

 • -

  De toelage beschikbaarheidsdienst ingevolge art. 3.13 Cao Gemeenten;

 • -

  de inconveniëntentoelage o.g.v. art. 3.14 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

 • -

  een vergoeding BHV, EHBO en interventieteam ingevolge artikel 3.20 Cao Gemeenten;

 • -

  een waarnemingstoelage voor volledig waarnemen andere betrekking ingevolge art. 3.10 Cao Gemeenten;

 • -

  een afbouwtoelage ingevolge artikel 3.16 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

6.19

Het toekennen van:

 • -

  Een functioneringstoelage ingevolge art. 3.8 Cao Gemeenten en de Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen;

 • -

  een arbeidsmarkttoelage ingevolge artikel 3.19 Cao Gemeenten en uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen;

 • -

  een garantietoelage ingevolge artikel 3.15 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.20

Het toepassen van de regeling reis- en verblijfkosten ingevolge art. 3.21 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen (incl. af paraferen declaratie) en toepassen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ingevolge van art. 3.22 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders van hun domein. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.21

Het toekennen van persoonlijke gratificatie en groepsgratificatie o.g.v. art 3.18 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

College van B&W/ Burgemeester

Domeinregisseur

Teamleider

Gemeentesecretaris

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.22

Het bevorderen van personeel naar functieschaal o.g.v. art 3.4 Cao Gemeenten en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen.

College van B&W/ Burgemeester

Domeinregisseur

Gemeentesecretaris

Teamleider

Concerncontroller

Passend binnen geldende beoordelings- en beloningsbeleid.

Teamleiders v.w.b. bevorderen medewerkers.

Gemeentesecretaris v.w.b. bevorderen domeinregisseurs, en stafmedewerkers. Domeinregisseur v.w.b. teamleiders.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.23

Vaststelling werktijden ingevolge art. 5.2 Cao Gemeenten en Kaderregeling arbeidsduur en werktijden gemeente Moerdijk.

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

Concerncontroller

 

6.24

Het goedkeuren van verkopen van vakantie-uren ingevolge artikel 6.5 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseur v.w.b. teamleiders.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.25

Het toekennen van bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst ingevolge artikel 6.4 Cao Gemeenten.

College van B&W/Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en stafmedewerkers. Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.26

Het toekennen van (buitengewoon) verlof ingevolge de bepalingen in de Wazo en hfdst 6 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders.

Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.27

Het toekennen van tijd en (on)kosten opleidingen, cursussen e.d. ingevolge hoofdstuk 8 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Met advies P&O indien kosten hoger zijn dan € 2000,--.

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders. Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.28

Het vaststellen van een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan ingevolge artikel 8.7 Cao Gemeenten.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Na afstemming in SO. Teamleiders v.w.b. medewerkers.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Domeinregisseur v.w.b. teamleiders.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.29

Het initiëren en voeren van gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus ingevolge art. 8.1 Cao Gemeenten en Regeling Gesprekscyclus.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseur v.w.b. teamleiders Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.30

Het vaststellen van gespreksverslagen van gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus ingevolge artikel 7 lid 2 Regeling Gesprekscyclus.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris Teamleider

Domeinregisseur

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers.

Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs en stafmedewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. teamleiders.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.31

Het goedkeuren van nevenwerkzaamheden ingevolge art. 4 tot en met 11 Ambtenarenwet 2017.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Domeinregisseurs v.w.b. toekennen aan teamleiders. Gemeentesecretaris v.w.b. toekennen aan domeinregisseurs en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

6.32

Het besluiten tot vergoeden van schade conform de bepalingen in BW en de schaderegeling persoonlijke eigendommen personeel.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Elke schade wordt geaccordeerd door de teamleider.

6.33

Het vaststellen van algemene functiebeschrijvingen en daaraan gekoppelde functiewaarderingen.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Na afstemming in secretarisoverleg.

6.34

Het verlenen van ontslag op eigen verzoek.

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

Teamleider

Concerncontroller

Teamleiders v.w.b. medewerkers. Gemeentesecretaris v.w.b. domeinregisseurs, teamleiders en stafmedewerkers.

Concerncontroller v.w.b. medewerkers concern control.

OFFERTES, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

6.35

Offerte aanvragen (incl. afwijzing) en toesturen van nota van inlichtingen voor het aangaan van inkoopcontracten van goederen, diensten en werken.

College van B&W

Medewerkers en medewerkers van Stichting inkoopbureau West-Brabant

 

6.36

Mededeling voorlopige gunning (inclusief afwijzing en uitsluiting)

College van B&W

Medewerkers van Stichting inkoopbureau West-Brabant

 

6.37

Offerte aanvraag en besluit tot aangaan van niet reguliere inkoopcontracten zonder aanbesteding en inkoopcontracten met aanbesteding van werken, leveringen en diensten (opdrachten en gunningen). Tevens ondertekening van contracten.

College van B&W

Burgemeester

Niet reguliere inkoop en enkelvoudig onderhands tot het drempelbedrag van het inkoopbeleid: alle medewerkers (inclusief projectleiders)

Alle aanbestedingen en inkooptrajecten vanaf meervoudig onderhands: Domeinregisseurs, Teamleiders, concerncontroller en projectleiders.

Indien sprake is van de uitvoering van een project geldt dit mandaat voor enkelvoudig onderhands niet maar gelden de mandaten zoals die in het aanwijzingsbesluit voor directievoering/ toezichthouder zijn opgenomen.

6.38

Aangaan van deelovereenkomsten (opdrachten) binnen gesloten raamovereenkomst.

College van B&W Burgemeester

Medewerkers

M.u.v. bij projecten.

6.39

Besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder/ projectleider en het verstrekken van een toereikende volmacht/mandaat aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht/mandaat specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk of dienst, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/ toezichthouder/projectleider. De directievoerder/ toezichthouder/projectleider kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Moerdijk.

College van B&W

Burgemeester

Teamleiders

Projectleiders

Sub mandaat van teamleider/projectleider aan directievoerder/ toezichthouder in dit geval toegestaan.

Projectleider kan alleen aangewezen worden door teamleider.

6.40

Opdrachtverlening aan juridisch adviseurs en advocaten (aangaan van en ondertekenen opdracht/overeenkomst).

College van B&W/Burgemeester

Gemeentesecretaris

Domeinregisseur

Teamleider

Concerncontroller

Na instemming van Concern jurist.

6.41

Uitvoeringshandelingen met betrekking tot overeenkomsten waartoe het college besloten heeft, inclusief ondertekening.

College van B&W/Burgemeester.

Domeinregisseur Teamleider Projectleiders, Medewerker ontwikkeling I (= stafadviseur Veiligheid)

Concerncontroller

 

6.42

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten op grond van artikel 28 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

College van B&W/

Burgemeester

Domeinregisseurs

Teamleiders

Projectleiders

(Medewerker ontwikkeling I (= stafadviseur Veiligheid)

Concerncontroller

De overeenkomst moet vóór ondertekening getoetst worden door de privacy-officer of functionaris gegevensbescherming.

6.43

Bevoegdheid tot het verlenen van een toestemmingsbesluit ten behoeve van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

College van B&W/ Burgemeester

Gemeentesecretaris

De afwijking is slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd toestemmingsbesluit en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

6.44

Bevoegdheid tot het afwijken van de inkoopvoorwaarden

College van B&W/ Burgemeester

Niet regulier en Enkelvoudig onderhands aan de Teamleiders

Meervoudig onderhands aan de Gemeentesecretaris

Nationaal openbaar en Europees blijft een bevoegdheid van het college van Burgemeester wethouder

6.45

Bevoegdheid tot het beslissen op de klacht en het beslissen over de opschorting van de standstill-termijn op grond van artikel 6.2 van de Klachtenregeling inzake de inkoop- en aanbestedingsprocedures.

College van B&W

Teamleiders en gemeentesecretaris

Gebruik maken van het mandaat is alleen mogelijk indien bij de aanbesteding waarover een klacht is ingediend, de betreffende teamleider of gemeentesecretaris/griffier niet betrokken is geweest, anders dient respectievelijk de gemeentesecretaris of het college te beslissen.

 

 

 

 

Toelichting bij de artikelen

Artikel 1

Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan. Het gebruik van het begrip “college” is geheel in overeenstemming met de benaming in de Gemeentewet.

Artikel 2 lid 1

Het eerste lid geeft aan, aan welke functionarissen een bevoegdheid kan worden verleend. Ook aan functionarissen die niet ondergeschikt zijn aan de gemeente als werkgever kan worden gemandateerd.

Artikel 2 lid 2

Het tweede lid spreekt voor zich. De mandataris zal zich bij de uitoefening van de bevoegdheden moeten houden aan bijvoorbeeld het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, de geldende APV of geldend beleid met betrekking tot subsidieverstrekkingen. Ook mag hij natuurlijk niet in strijd handelen met Europese, nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving, waaronder begrepen strijd met regelgeving van andere bestuursorganen zoals bijvoorbeeld waterschappen, en de daarbij behorende jurisprudentie.

Artikel 3

In dit artikel wordt geregeld dat bij afwezigheid van gemandateerde functionarissen de direct leidinggevende of de plaatsvervanger van de functionaris in ieder geval ook bevoegd is de betreffende besluiten af te doen.

Artikel 4 lid 1

Dit artikel geeft de belangrijkste randvoorwaarden aan voor het uitoefenen van de verleende bevoegdheid. De situaties worden beschreven waarin teruggekoppeld moet worden naar het college of de burgemeester. Opgemerkt wordt dat het criterium als bedoeld onder “f” niet 100% waterdicht zal zijn. Een besluit hoeft op het moment van het nemen daarvan nog geen politieke of publicitaire consequenties te hebben, maar die kunnen in de loop der tijd ontstaan. Voorbeeld van persoonlijke betrokkenheid als bedoeld onder ”g” doet zich bijvoorbeeld voor als de mandataris een vergunning aanvraagt voor het kappen van een eigen boom.

Artikel 4 lid 2

In het tweede lid zijn de gevolgen neergelegd van de situatie, die zich voordoet in het eerste lid bijvoorbeeld: de mandans neemt dan zelf het besluit of laat de bevoegdheid aan de mandataris al dan niet onder oplegging van nadere instructies.

Artikel 4 lid 3

In artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet is opgenomen, dat het college de raad vooraf inlichtingen moet verstrekken over de uitoefening van onder andere de bevoegdheden als opgenomen in artikel 160, eerste lid onder “d” (besluiten tot en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen) en onder ”e” (voeren van rechtsgedingen), indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening van die bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Voorts is in dat artikel bepaald, dat in het laatste geval het college geen besluit neemt dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen. Een en ander laat weinig ruimte om de bevoegdheid over te dragen. Vandaar de inhoud van de redactie van het derde lid.

Artikel 4 lid 4

Het vierde lid maakt duidelijk, dat in het eerste lid wordt gedoeld op een terugkoppelingsplicht van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger . Deze terugkoppelingsplicht betreft een interne kwestie, die niet naar buiten werkt. Het zegt namelijk niets over de bevoegdheidstoedeling an sich . Daarmee wordt voorkomen, dat het niet voldoen aan de terugkoppelingsverplichting voor vervelende, gerechtelijke procedures kan zorgen. De uitzondering aan het slot van dit lid is vanzelfsprekend.

Artikel 5 lid 1

Voor de duidelijkheid is in dit artikel bepaald, dat het verlenen van een bevoegdheid niet alleen betreft het nemen van een besluit, bijvoorbeeld het beslissen op een aanvraag om subsidie, of het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verrichten van een feitelijke handelingen, maar dat daaronder ook vallen het voeren van correspondentie en alle andere voorbereidingshandelingen die worden verricht in de aanloop tot de totstandkoming van het besluit, de privaatrechtelijke rechtshandeling of de feitelijke handeling en de afhandeling daarvan, bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording aan het rijk bij de besteding van overheidsgelden. Voor de duidelijkheid zij opgemerkt, dat hieronder tevens valt het besluit om bijvoorbeeld een vergunning te weigeren, een beschikking niet te nemen of de overeenkomst niet aan te gaan dan wel de informatie niet te verstrekken.

Artikel 5 lid 2

Het verrichten van algemene voorbereidingshandelingen en het verstrekken van informatie etc. bij niet gemandateerde bevoegdheden, wordt geacht te behoren tot de reguliere taakuitoefening van de betrokken ambtenaren, voor zover daar geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke binding uit voort vloeit.

Artikel 7 lid 5:

Wat houdt de nieuwe zaaksbehandeling in?

Oplossingsgericht, rechtspraak op maat en zaken sneller op zitting. Dat is de kern van de nieuwe zaaksbehandeling . De rechtbanken hebben deze nieuwe werkwijze voor vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd. De meeste rechtbanken handelen alleen vreemdelingenzaken nog niet op deze manier af.

In vervolg komen zaken in principe 13 weken na binnenkomst van het beroepschrift op zitting. Het doel is om daar zoveel mogelijk in één keer tot een definitieve oplossing van het geschil te komen en jarenlang procederen te voorkomen.

Tijdens de zitting ‘nieuwe stijl’ bespreekt de rechter met de procespartijen – de eiser, een eventuele gemachtigde en de overheidsinstantie – wat de meest adequate behandeling van de zaak is. De rechter heeft daarbij aandacht voor het eventuele onderliggende conflict en de wijze waarop dat kan worden opgelost.

Het kan zijn dat de rechter een schikking beproeft of dat hij met partijen bekijkt of het geschil door middel van mediation , dus buiten de rechter om, kan worden opgelost. Ook kan de rechter ter zitting uitleg en inzicht geven in de proces- of bewijspositie van partijen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over bewijslevering of over het benoemen van een deskundige. Een andere mogelijkheid is dat de rechter aan de hand van een tussenuitspraak sturing geeft aan het vervolg van de procedure. Als de zaak na de bespreking op zitting kan worden afgedaan dan kan de rechter mondeling of schriftelijk uitspraak doen.

Om als vertegenwoordiger van de gemeente goed mee te kunnen werken aan deze nieuwe zaaksbehandeling is het dus van belang te weten hoe groot je onderhandelingsruimte is. Aangezien dit van geval tot geval zal verschillen is het niet mogelijk hier eenduidige regels over te geven. Een vertegenwoordiger van het college zal dus alvorens hij naar een zitting bij de rechtbank gaat, goed moeten overleggen met alle betrokken afdelingen en portefeuillehouders om vast te stellen tot hoever eventuele onderhandelingen kunnen gaan c.q. wat andere mogelijke oplossingen van het conflict kunnen zijn.

Artikel 8

Het nieuwe mandaatbesluit dient conform de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht openbaar bekend te worden gemaakt.