Regeling vervallen per 31-12-2023

Gemeente Heerlen - Compensatiemaatregelen energiekosten huishoudens 2023

Geldend van 20-02-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Gemeente Heerlen - Compensatiemaatregelen energiekosten huishoudens 2023

Huishoudens in de gemeente Heerlen die een onevenredig deel van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten en door de stijgende energieprijzen in problemen komen, kunnen gebruik maken van een gratis energieadvies aan huis van een energie bespaarcoach en/of een budget voor kleine energiebesparende maatregelen. Boven op de inkomenscategorie tot 130% van het sociaal minimum stelt het college ook een subsidie ter beschikking voor huishoudens met een inkomen boven de 130% van het sociaal minimum.

Voor jaar 2023 kan gebruik gemaakt worden van een gratis energie bespaarcoach en 2 energiebesparende maatregelen (waarde van € 98) van de Woonwijzerwinkel voor alle inkomens boven de inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum. (peildatum 01-01-2023)

Voor het jaar 2023 wordt een bedrag van € 100 voor kleine energiebesparende maatregelen ter beschikking gesteld aan huishoudens met een inkomen tussen de 130% en 175% van het sociaal minimum. (peildatum 01-01-2023)

Voor nadere informatie kunt u terecht in de bijgevoegde subsidieregel compensatiemaatregelen energiekosten huishoudens 2023.

Aanvragen kunnen vanaf 20 februari 2023 ingediend worden via de website van de gemeente Heerlen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gerechtigde: een inwoner van Heerlen die zijn hoofdverblijf heeft in een zelfstandige woonruimte.

 • b.

  gezamenlijke huishouding: een huishouding als bedoeld in artikel 3 Participatiewet.

 • c.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen.

 • d.

  Woonwijzerwinkel : Woonwijzerwinkel Limburg, het energielo-ket van de gemeente Heerlen aan de Roda J.C. Ring 61 in Kerkrade.

 • e.

  Energiebespaarcoach : adviseur van de Woonwijzerwinkel voor kleine besparingsmaatregelen die wordt aangeboden door de gemeente Heerlen.

 • f.

  Parkstad Energieknip: digitaal betalingssysteem van de Park-stadgemeenten voor aankopen van kleine energiebesparende middelen.

Artikel 2 Subsidiebedragen, Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de inkomenscategorie tussen 130% en 175% van het sociaal minimum is een budget beschikbaar van € 400.000

 • 2.

  Voor de inkomenscategorie vanaf 175% van het sociaal minimum is een budget beschikbaar van € 50.000

 • 3.

  Bij de verdeling houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende, complete aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

Artikel 3 Algemene vereisten voor subsidiëring / weigeringsgronden

 • 1.

  Een gerechtigde dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Woont zelfstandig in de gemeente Heerlen. Woont niet in een verpleeg -of zorginstelling, begeleid of beschermd, is geen kamerbewoner of heeft slechts een briefadres?

  • b.

   Is 21 jaar of ouder

  • c.

   Is niet uitgesloten van het recht op bijstand (bv detentie).

  • d.

   Is Nederlander of hiermee gelijkgesteld.

  • e.

   Heeft een inkomen dat ligt tussen de 135% en 175% van de bijstandsnorm of is toegelaten tot de schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen.

  • f.

   Heeft nog niet eerder de Parkstad Energieknip ontvangen.

 • 2.

  Een gerechtigde komt slechts één maal in aanmerking voor de subsidie. Indien meerdere gerechtigden een gezamenlijke huishouding vormen geldt dit maximum voor die gezamenlijke huishouding.

 • 3.

  Het aanbod geldt tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Voor jaar 2023 kan gebruik gemaakt worden van een gratis energie bespaarcoach en 2 energiebesparende maatregelen (waarde van € 98) van de Woonwijzerwinkel voor alle inkomens boven de inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum. (peildatum 01-01-2023)

 • 2.

  Voor het jaar 2023 wordt een bedrag van € 100 voor kleine energiebesparende maatregelen ter beschikking gesteld aan huishoudens met een inkomen tussen de 130% en 175% van het sociaal minimum. (peildatum 01-01-2023)

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 3.

  Een aanvraag dient bij voorkeur online ingediend te worden. Een papieren aanvraag is echter ook mogelijk

 • 4.

  Een aanvraag kan alleen door de gerechtigde worden ingediend.

 • 5.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft aan met welke code men bij de Woonwijzerwinkel een afspraak kan maken voor een bezoek van de energie bespaarcoach.

 • 4.

  Het budget van € 100 wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een tegoed op de Parkstad Energieknip. Hiervoor wordt in de beschikking aan de gerechtigde een QR-code opgenomen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie als niet aan de subsidieregels in artikel 3 wordt voldaan.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen waarin strikte toepassing van deze subsidieregel tot onbillijkheden leidt op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze subsidieregel.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregel treedt in werking op 20-2-2023 en eindigt op 31-12-2023.

Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Compensatiemaatregelen energiekosten huishoudens 2023

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 14 februari 2023.

de burgemeester,

drs. R. Wever

de wnd. secretaris,

drs. D. Huurdeman