Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Vaals

Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Vaals

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Gelet op:

 • -

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 35 van de Participatiewet;

Overwegende dat:

 • -

  Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag in 2023;

 • -

  Het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Vaals.

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Vaals

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

De wet:

De Participatiewet;

Bijstandsnorm

De norm zoals bedoeld in artikel 20 t/m 30 van de Wet;

College:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals;

Huishouden:

De alleenstaande die zelfstandig een huishouden voert; de alleenstaande ouder met een of meer niet ten laste komende kinderen die zelfstandig een huishouden voert en de in gezinsverband levende gehuwden of daarmee ex artikel 3 PW gelijkgestelden, al dan niet met kinderen;

Zelfstandige woonruimte:

Een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder en waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald;

Inkomen:

Het inkomen zoals omschreven in artikel 32 van de wet, onder aftrek van hetgeen op grond van artikel 31 lid 2 van de wet niet tot de middelen wordt gerekend en van hetgeen op grond van artikel 33 lid 5 van de wet buiten beschouwing wordt gelaten;

Peildatum:

Datum van aanvraag; 

Peilmaand:

De kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend;

Individuele inkomenstoeslag:

De toeslag zoals bedoeld in artikel 36 van de wet;

Student:

Een student of studente is iemand die een studie volgt in het hoger of middelbaar onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het hbo of mbo.

Alle andere begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht en Participatiewet.

Artikel 2. Energietoeslag

De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, waarop de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de Participatiewet van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat:

 • a)

  De cliënt de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan niet hoeft aan te tonen in geval van ambtshalve toekenning conform artikel 7;

 • b)

  De aanvrager als bedoeld in artikel 8 een bewijsstuk dient bij te voegen waaruit blijkt dat het energiecontract op zijn/haar naam staat of dat hij/zij de energiekosten betaalt;

 • c)

  De verminderde energiebelasting, voor zover die nog in 2023 wordt toegepast, niet als een voorliggende voorziening zoals bedoeld in artikel 15 van de wet wordt aangemerkt;

 • d)

  De draagkrachttoets, bedoeld in artikel 35 eerste lid van de wet, niet wordt toegepast;

 • e)

  Het drempelbedrag zoals bedoeld in artikel 35 tweede lid van de wet niet van toepassing is.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. De energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm die wonen in een zelfstandige woonruimte.

 • 2. Niet tot de doelgroep worden gerekend:

  • a)

   In een inrichting verblijvende personen van 21 jaar of ouder die in aanmerking komen voor de inrichtingsnorm van artikel 23 van de wet (de zak- en kleedgeldnorm);

  • b)

   Personen jonger dan 21 jaar, tenzij deze jongeren aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de wet ontvangen wegens het niet te gelden kunnen maken van de ouderlijke onderhoudsplicht;

  • c)

   Studenten;

  • d)

   Personen die uitsluitend met een briefadres ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP);

  • e)

   Personen met een verlaging van de bijstand wegens het ontbreken van woonkosten.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. Het college verstrekt een energietoeslag aan een huishouden uit de doelgroep, zoals benoemd in artikel 3, als voldaan wordt aan deze voorwaarden:

  • a)

   Het (gezamenlijk) inkomen in de peilmaand is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • b)

   Er is niet eerder een energietoeslag betreffende het kalenderjaar 2023 verstrekt (bijvoorbeeld door een andere gemeente of aan een ander persoon binnen het huishouden);

  • c)

   De aanvrager staat op de peildatum ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Vaals;

  • d)

   Er is sprake van bewoning van een zelfstandige woonruimte.

 • 2. Het recht op energietoeslag wordt vastgesteld op de peildatum en geldt voor het gehele kalenderjaar. Een huishouden heeft recht op maximaal één energietoeslag in het kalenderjaar 2023.

Artikel 5. Inkomen

 • 1. Het in aanmerking te nemen (gezamenlijk) inkomen is het netto-inkomen exclusief het gereserveerde vakantiegeld. Dit wordt afgezet tegen 120% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

 • 2. Bij de vaststelling van het inkomen wordt een verstrekte individuele inkomenstoeslag buiten beschouwing gelaten.

 • 3. Het in aanmerking te nemen inkomen wordt verlaagd met:

  • a)

   Feitelijke betalingen voor levensonderhoud ten behoeve van een niet in het gezinsverband levende echtgenoot of kinderen tot 21 jaar;

  • b)

   Verschuldigde belastingen over buitenlandse pensioenen.

Artikel 6. Hoogte energietoeslag

De energietoeslag bedraagt € 1300 per huishouden dat een zelfstandige woonruimte bewoont in 2023.

Artikel 7. Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, eerste lid, en bijstand ontvangen op grond van de Participatiewet ontvangen de energietoeslag in 2023 ambtshalve.

 • 2. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, eerste lid, en een uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004 ontvangen de energietoeslag in 2023 ambtshalve.

 • 3. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, eerste lid, en in het lopende jaar (tot 1 mei) of in het voorafgaande jaar bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) of een vergoeding ontvangen in het kader de Uitvoeringsregeling Maatschappelijke participatie gemeente Vaals 2020, de Uitvoeringsregeling tegemoetkoming in de schoolkosten gemeente Vaals 2020 of de Uitvoeringsregeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Vaals 2020, ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve.

 • 4. Huishoudens waarvan de inkomensgegevens zijn ontvangen via overige uitkeringsverstrekkers en die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, eerste lid, ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve.

Artikel 8. De aanvraag

 • 1. Huishoudens die in 2023 niet in aanmerking komen voor ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen digitaal een aanvraag indienen of gebruik maken van een papieren aanvraagformulier dat op telefonisch verzoek kan worden toegezonden, zelf kan worden gedownload en uitgeprint of kan worden afgehaald bij de balie van SZMH of gemeentehuis Vaals.

 • 2. Een aanvraag voor energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot uiterlijk de datum genoemd in artikel 35 lid 4 van de wet.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Als de aanvrager in een kalenderjaar niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval bepalen dat de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10. Inwerkingtreding, duur en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervallen op de datum, genoemd in artikel 35 lid 4 van de wet. Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Vaals’.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester