Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Premie Aanvullende Zorgverzekering gemeente Vaals 2023

Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Premie Aanvullende Zorgverzekering gemeente Vaals 2023

Artikel 1 Doel en doelgroep

 • 1. De regeling bevordert deelname aan een aanvullende zorgverzekering door een financiële bijdrage in de kosten van de premie voor een aanvullende zorgverzekering.

 • 2. De tegemoetkoming is bedoeld voor personen die een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten;

 • 3. De tegemoetkoming is bedoeld voor personen die afhankelijk zijn van een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en die niet beschikken over vermogen boven de voor hen van toepassing zijnde vermogensgrens conform artikel 34 PW.

 • 4. De tegemoetkoming is niet bedoeld voor studenten.

Artikel 2: Voorwaarden

 • 1. Deze regeling is van toepassing op personen van 18 jaar en ouder die tenminste 6 maanden in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Vaals zijn ingeschreven.

 • 2. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvrager beschikt over een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en een vermogen dat minder bedraagt dan de vermogensgrens.

 • 3. Vermogen gebonden in de door aanvrager zelf bewoonde eigendomswoning wordt voor het recht op deze tegemoetkoming niet meegerekend.

 • 4. Als peildatum voor de bepaling van het inkomen en vermogen wordt de maand januari van het betreffende kalenderjaar gehanteerd.

Artikel 3: Aanvraag

 • 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt op aanvraag.

 • 2. Het aanvragen van de tegemoetkoming geschiedt per verzekerd kalenderjaar.

 • 3. De tegemoetkoming wordt aangevraagd bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland via het daarvoor bestemde aanvraagformulier met de benodigde bewijsstukken.

 • 4. Wanneer gegevens ontbreken wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens binnen een gestelde termijn aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden overlegd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen.

 • 6. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een besluit genomen. De aanvrager ontvangt het besluit schriftelijk, voorzien van een toelichting.

Artikel 4: Hoogte van de bijdrage

 • 1. De maximale bijdrage bedraagt € 100,- per persoon van 18 jaar of ouder, per verzekerd kalenderjaar.

 • 2. De tegemoetkoming wordt verstrekt als de kosten van de aanvullende zorgverzekering aantoonbaar zijn voldaan.

 • 3. Bedraagt de premie van de aanvullende zorgverzekering minder dan € 100,- per verzekerd kalenderjaar, dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.

 • 4. De bijdrage is niet overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden.

Artikel 5: Hardheidsclausule

SZMH kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6: Terugvordering

 • 1. Terugvordering is aan de orde wanneer het toekennen van een bijdrage gebaseerd is op onjuiste inlichtingen (fraude).

 • 2. Terugvordering is tevens aan de orde wanneer achteraf blijkt dat de bijdrage niet gebruikt is voor het doel waarvoor het is toegekend.

Artikel 7: Inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De regeling is geldig voor de jaren 2023 en volgende.

 • 3. Deze uitvoeringsregeling vervangt de overige regelingen met betrekking tot premie aanvullende zorgverzekering van de aan SZMH deelnemende gemeenten.

Artikel 8: Citeertitel

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Vaals 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vaals in haar vergadering van 12 december 2022.

F.L.M.H. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter