Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming in de schoolkosten gemeente Vaals 2023

Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming in de schoolkosten gemeente Vaals 2023

Artikel 1: Doel en doelgroep

De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de schoolkosten voor kinderen van 12 t/m 17 jaar, die als leerling deelnemen aan voortgezet onderwijs, voor zover deze niet op basis van een rijksregeling vergoed worden.

De regeling is bedoeld voor huishoudens/personen die afhankelijk zijn van een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en die niet beschikken over vermogen boven de voor hen van toepassing zijnde vermogensgrens conform artikel 34 PW. De regeling is van toepassing op kinderen van 12 t/m 17 jaar die voortgezet onderwijs volgen.

Artikel 2: Voorwaarden

 • 1. Deze regeling is van toepassing op personen die tenminste 6 maanden in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Vaals zijn ingeschreven.

 • 2. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvrager beschikt over een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en een vermogen dat minder bedraagt dan de vermogensgrens conform artikel 34 PW.

 • 3. Vermogen gebonden in de door aanvrager zelf bewoonde eigendomswoning wordt voor het recht op deze tegemoetkoming niet meegerekend.

 • 4. Als peildatum voor de bepaling van het inkomen en vermogen wordt de maand juli voorafgaand aan het betreffendeschooljaar gehanteerd.

 • 5. Als peildatum voor de bepaling van een in aanmerking komend kind geldt 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • 6. Van de vereiste, dat deze regeling geldt voor kinderen van 12 t/m 17 jaar op het voortgezet onderwijs kan slechts in één uitzonderingssituatie worden afgeweken, en wel indien er sprake is van een leerling die een klas heeft overgeslagen.

Artikel 3: Aanvraag

 • 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt op aanvraag.

 • 2. Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 31 juli van het lopende schooljaar.

 • 3. De tegemoetkoming wordt aangevraagd bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland via het daarvoor bestemde aanvraagformulier met de benodigde bewijsstukken.

 • 4. Wanneer gegevens ontbreken wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens binnen een gestelde termijn aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden overlegd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen.

 • 6. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een besluit genomen. De aanvrager ontvangt het besluit schriftelijk, voorzien van een toelichting.

Artikel 4: Hoogte van de bijdrage

 • 1. De maximale bijdrage bedraagt € 155,- per kind per schooljaar.

 • 2. De hoogte van de bijdrage kan jaarlijks worden geïndexeerd.

 • 3. De bijdrage is niet overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden.

Artikel 5: Maximale vergoeding

Ervan uitgaande dat het aannemelijk is dat de kosten voor kinderen in het vervolgonderwijs daadwerkelijk op jaarbasis worden gemaakt, wordt zonder bewijsstukken het maximale bedrag vergoed.

Artikel 6: Hardheidsclausule

SZMH kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7: Verificatie

Ten bate van controle is het mogelijk dat na toekenning en verstrekking van de bijdrage kan worden gevraagd om bewijsstukken m.b.t. de besteding van de bijdrage.

Artikel 8: Terugvordering

 • 1. Terugvordering is aan de orde wanneer het toekennen van een bijdrage gebaseerd is op onjuiste inlichtingen (fraude).

 • 2. Terugvordering is tevens aan de orde wanneer achteraf blijkt dat de bijdrage niet gebruikt is voor het doel waarvoor het is toegekend.

Artikel 9: Inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De regeling is geldig voor de jaren 2023 en volgende.

 • 3. Deze uitvoeringsregeling vervangt de overige regelingen met betrekking tot schoolkosten voor kinderen van 12 t/m 17 jaar van de aan SZMH deelnemende gemeenten.

Artikel 10: Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming in de schoolkosten gemeente Vaals 2023 ”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vaals in haar vergadering van 12 december 2022.

F.L.M.H. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter