Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal gemeente Vaals 2023

Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal gemeente Vaals 2023

Artikel 1: Doel en doelgroep

De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de kosten voor de peuterspeelzaal, zodat kinderen van 2 t/m 4 jaar gebruik kunnen maken van deze voorschoolse voorziening. De regeling is bedoeld voor huishoudens/personen die afhankelijk zijn van een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en die niet beschikken over vermogen boven de voor hen van toepassing zijnde vermogensgrens conform artikel 34 PW.

Artikel 2: Voorwaarden

 • 1. Deze regeling is van toepassing op personen die tenminste 6 maanden in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Vaals zijn ingeschreven.

 • 2. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvrager beschikt over een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en een vermogen dat minder bedraagt dan de vermogensgrens conform artikel 34 PW.

 • 3. Vermogen gebonden in de door aanvrager zelf bewoonde eigendomswoning wordt voor het recht op deze tegemoetkoming niet meegerekend.

 • 4. Als peildatum voor de bepaling van het inkomen en vermogen wordt 1 januari van het betreffende kalenderjaar gehanteerd.

 • 5. Als peildatum voor de bepaling van een in aanmerking komend kind geldt 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 3: Aanvraag

 • 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt op aanvraag.

 • 2. Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 1 maart volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 3. De tegemoetkoming wordt aangevraagd bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland via het daarvoor bestemde aanvraagformulier met de benodigde bewijsstukken.

 • 4. Wanneer gegevens ontbreken wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens binnen een gestelde termijn aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden overlegd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen.

 • 6. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een besluit genomen. De aanvrager ontvangt het besluit schriftelijk, voorzien van een toelichting.

Artikel 4: Hoogte van de bijdrage

 • 1. De maximale bijdrage bedraagt 75% van de gemaakte kosten voor deelname aan de peuterspeelzaal.

 • 2. De hoogte van de bijdrage kan jaarlijks worden geïndexeerd.

 • 3. De bijdrage is niet overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden.

Artikel 5: Hardheidsclausule

SZMH kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6: Verificatie

Ten bate van controle is het mogelijk dat na toekenning en verstrekking van de bijdrage kan worden gevraagd om bewijsstukken m.b.t. de besteding van de bijdrage.

Artikel 7: Terugvordering

 • 1. Terugvordering is aan de orde wanneer het toekennen van een bijdrage gebaseerd is op onjuiste inlichtingen (fraude).

 • 2. Terugvordering is tevens aan de orde wanneer achteraf blijkt dat de bijdrage niet gebruikt is voor het doel waarvoor het is toegekend.

Artikel 8: Inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De regeling is geldig voor de jaren 2023 en volgende.

 • 3. Deze uitvoeringsregeling vervangt de overige regelingen met betrekking tot kosten voor deelname aan de peuterspeelzaal voor kinderen van 2 t/m 4 jaar van de aan SZMH deelnemende gemeenten.

Artikel 12: Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal gemeente Vaals 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vaals in haar vergadering van 12 december 2023.

F.L.M.H. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter