Uitvoeringsregeling Maatschappelijke Participatie gemeente Vaals 2023

Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling Maatschappelijke Participatie gemeente Vaals 2023

Artikel 1: Doel en doelgroep

De regeling bevordert de deelname aan maatschappelijke activiteiten door een financiële bijdrage in de kosten van maatschappelijke activiteiten. De regeling is bedoeld voor personen die afhankelijk zijn van een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en die niet beschikken over vermogen boven de voor hen van toepassing zijnde vermogensgrens conform artikel 34 PW. De regeling is ook van toepassing op de kinderen van personen met een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit geldt voor kinderen die op de peildatum 4 jaar of ouder zijn.

Artikel 2: Voorwaarden

 • 1. Deze regeling is van toepassing op personen die tenminste 6 maanden in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Vaals zijn ingeschreven.

 • 2. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvrager beschikt over een inkomen tot en met 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en een vermogen dat minder bedraagt dan de vermogensgrens.

 • 3. Vermogen gebonden in de door aanvrager zelf bewoonde eigendomswoning wordt voor het recht op deze tegemoetkoming niet meegerekend.

 • 4. Als peildatum voor de bepaling van het inkomen en vermogen wordt de maand januari van het betreffende kalenderjaar gehanteerd.

 • 5. Als peildatum voor de bepaling van een in aanmerking komend kind geldt 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 3: Aanvraag

 • 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt op aanvraag.

 • 2. Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 1 februari volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 3. De aanvraag wordt ingediend bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) via het daarvoor bestemde aanvraagformulier met de benodigde bewijsstukken.

 • 4. Wanneer gegevens ontbreken wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens binnen een gestelde termijn aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden overlegd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5. De tegemoetkoming wordt per kalenderjaar verstrekt. De aanvraag kan tot uiterlijk één maand na afloop van het kalenderjaar worden ingediend.

 • 6. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen.

 • 7. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een besluit genomen. De aanvrager ontvangt het besluit schriftelijk, voorzien van een toelichting.

Artikel 4: Kosten deelname maatschappelijke activiteiten

 • 1. De bijdrage wordt verstrekt voor deelnamekosten aan maatschappelijke activiteiten. Hieronder wordt verstaan:

  • a.

   contributie(s) van amateurverenigingen op het gebied van kunst, cultuur, en recreatie;

  • b.

   contributie(s) van amateurverenigingen op het gebied van sport;

  • c.

   lidmaatschappen van sportscholen;

  • d.

   seizoen abonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van het gemeentelijk zwembad (losse kaartjes zijn uitgesloten);

  • e.

   lidmaatschappen van bejaarden- en gehandicaptenorganisaties;

  • f.

   activiteiten van een vereniging, stichting of organisatie op het gebied van maatschappelijk welzijn;

  • g.

   bibliotheeklidmaatschap;

  • h.

   kindervakantiewerk;

  • i.

   peuterspeelzaalwerk en VVE;

  • j.

   activiteiten in het kader van meer bewegen voor ouderen: Vitaal 50+ en Chronisch Vitaal;

  • k.

   cursussen in het kader van volwasseneducatie;

  • l.

   cursussen van de GGD;

  • m.

   deelname aan eenmalige sociaal-culturele of sportieve activiteiten;

  • n.

   (mobiel) telefoon-, televisie- en/of internetabonnement;

  • o.

   krantenabonnement.

Artikel 5: Hoogte van de bijdrage

 • 1. De maximale bijdrage voor de activiteiten genoemd in artikel 5 bedraagt € 150,- per persoon per jaar.

 • 2. De hoogte van de bijdrage kan jaarlijks worden geïndexeerd.

 • 3. De bijdrage is niet overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden.

Artikel 6: Anticumulatie bepaling

Wanneer er, in het lopende kalenderjaar, sprake is van schoolgaande kinderen welke in aanmerking komen voor een vergoeding in het kader van artikel 35 PW vervalt het recht op een vergoeding in het kader van onderhavige regeling.

Artikel 7: Hardheidsclausule

SZMH kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8: Verificatie

Ten bate van controle is het mogelijk dat na toekenning en verstrekking van de bijdrage kan worden gevraagd om bewijsstukken m.b.t. de besteding van de bijdrage.

Artikel 9: Terugvordering

 • 1. Terugvordering is aan de orde wanneer het toekennen van een bijdrage gebaseerd is op onjuiste inlichtingen (fraude).

 • 2. Terugvordering is tevens aan de orde wanneer achteraf blijkt dat de bijdrage niet gebruikt is voor het doel waarvoor het is toegekend.

Artikel 10: Inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De regeling is geldig voor de jaren 2023 en volgende.

 • 3. Deze uitvoeringsregeling vervangt de overige regelingen met betrekking tot maatschappelijke participatie van de aan SZMH deelnemende gemeenten.

Artikel 11: Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling Maatschappelijke participatie gemeente Vaals 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vaals in haar vergadering van 12 december 2023.

F.L.M.H. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter