Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2023

Geldend van 18-02-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Veldhoven, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

De uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij dit besluit behorend overzicht, op te dragen aan de daarbij aangegeven ambtelijke functionarissen;

De volgende algemene bepalingen vast te stellen en van toepassing te verklaren op de bevoegdheden, zoals bedoeld onder I. van dit besluit:

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

 • 1.

  Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan de machtiging tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester uitoefenen van een besluitbevoegdheid, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid van het besluit en alle voorafgaande voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 2.

  Onder volmacht wordt in dit besluit verstaan de bevoegdheid tot het in naam van de burgemeester verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het ondertekenen van overeenkomsten met inbegrip van alle voorafgaande voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 3.

  Onder machtiging wordt in dit besluit verstaan de bevoegdheid tot het in naam van het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemeester verrichten van handelingen, anders dan bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 2. Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in het onder I. bedoelde overzicht.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de terzake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de terzake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3. Terugkoppeling

 • 1.

  Indien in enig geval wordt getwijfeld of de voorgenomen uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 2, oefent de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde zijn bevoegdheid niet uit dan nadat hij daarover overleg heeft gepleegd met het collegelid tot wiens portefeuille de betreffende aangelegenheid behoort dan wel, voor zover toepasselijk, met de burgemeester.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid vindt in elk geval plaats indien:

 • a.

  de portefeuillehouder of de burgemeester de wens daartoe heeft kenbaar gemaakt;

 • b.

  de uitoefening van de bevoegdheid (vermoedelijk) bestuurlijke/ politieke consequenties zal hebben;

 • c.

  precedentwerking is te verwachten.

Artikel 4. Ondertekening

 • 1.

  De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

- “Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

namens hen,”

danwel voor zover toepasselijk,

- “De burgemeester van Veldhoven,

namens hem,”

gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde, diens handtekening en naam.

 • 2.

  Het gebruik van een handtekeningstempel is niet toegestaan.

Artikel 5. Ondermandaat en substitutie

Buiten de in bijbehorend overzicht aangegeven gevallen is de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde niet bevoegd om ondermandaat of substitutie te verstrekken ten aanzien van enige bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid.

Artikel 6. Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door diens als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen vervanger.

 • 2.

  Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door het afdelingshoofd van een andere afdeling.

 • 3.

  Bij afwezigheid of verhindering van een teamleider worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd of een door deze aan te wijzen teamleider binnen die afdeling.

 • 4.

  Bij afwezigheid of verhindering van een binnen een gemeentelijke afdeling werkzame functionaris worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd.

Artikel 7. Toezicht en rapportage

 • 1.

  De functionaris, die rechtstreeks leiding geeft aan de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde, draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de opgedragen bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van de besluitbevoegdheden indien en voor zover de mandaatgever het verzoek daartoe kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 8. Evaluatie

Periodiek doch tenminste eenmaal per jaar gaat de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde, ieder voor zover het hem aangaat, na of de inhoud van het onder I. bedoelde overzicht aanpassing behoeft.

Artikel 9. Register/Informatieverstrekking

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het registreren van de bij dit besluit verleende mandaten, volmachten en machtigingen en de eventuele toekomstige wijzigingen of intrekking ervan, in een openbaar register.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de 1e dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2.

  Per voormelde datum vervallen de eerder verstrekte interne mandaten, volmachten en machtigingen, met uitzondering van de besluiten tot het verlenen van machtiging om de gemeentelijke bestuursorganen te vertegenwoordigen in administratiefrechtelijke procedures.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van 7 februari 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

De secretaris, l.s. De burgemeester,

Eric Bergmeester M.J.A. Delhez MSc

DE BURGEMEESTER VAN VELDHOVEN,

M.J.A. Delhez MSc

Bijlage

OVERZICHT BEHOREND BIJ HET BESLUIT INTERNE MANDATEN, VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN 2023zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders & de burgemeester d.d. 7 februari 2023

Inhoudsopgave

 • A.

  Algemeen

 • 1.

  Regie en Ontwikkeling (RenO)

 • 2.

  Beheer en Realisatie (BR)

 • 3.

  Advies & Ondersteuning (A&O)

  4. Mens en Omgeving (M&O)

 • 5.

  Facilitair Bedrijf (FB)

Bijlage: Conversietabel tekenmandaat Mens en Omgeving

 

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q.

GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

A. ALGEMEEN

 

MANDAAT

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het taakgebied van de gemandateerde

A-1

Inkoop

 

A-1.1

Aangaan, wijzigen, verlengen of opzeggen van overeenkomsten dan wel het verstrekken of gunnen van opdrachten voor werken, leveringen en diensten ten behoeve van de gemeente (inkoop).

Art. 160

Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Budgethouders

 • 3.

  Budgetbeheerders

De besluitbevoegdheid wordt uitgeoefend door budgetbeheerders (zoals aangewezen in de budgethoudersregeling) voor inkoop met een contractwaarde tot

 • 1.

  € 50.000,-- voor leveringen en diensten

 • 2.

  € 100.000,-- voor werken

met inachtneming van de volgende kaders:

Onderstaande kaders zijn van toepassing op alle gemandateerden:

 • 1.

  Inkoopbeleid gemeente Veldhoven vastgesteld bij collegebesluit van 11-07-2017.

 • 2.

  Bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat

A-1.2

Bevoegdheden met betrekking tot aanbesteden, met inbegrip van:

 • 1.

  vaststelling inkoopstrategie, bestekken, selectie-/gunningscriteria;

 • 2.

  selectie- en gunningsbesluiten;

 • 3.

  besluiten tot niet deelnemen aan een intergemeentelijk inkooptraject dat is voorzien in een vastgesteld inkoopplan

Art. 160

Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofden

 • 3.

  Teamleider

 • 1.

  Kader: Inkoop- en aanbestedingsprocedure vastgesteld bij collegebesluit d.d. 30-07-2013

 • 2.

  Bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat

A-2

Personeel

 

Mandaat

 

A-2.1

Het besluiten tot budgettair neutrale formatiewijzigingen

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofden

De besluitbevoegdheid wordt uitgeoefend door:

 • 1.

  gemeentesecretaris: op organisatieniveau;

 • 2.

  afdelingshoofden: op afdelingsniveau

Mandaat wordt uitgeoefend na afstemming met HRM

A-2.2

Besluiten over het treffen van een pensioen- of nabestaandenvoorziening voor wethouders

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

 
 
 
 

Volmacht

 

A-2a.1

Nemen beslissingen ter uitvoering van de Cao gemeenten, ledenraadpleging en het personeelshandsboek

 • 1.

  Cao gemeenten

 • 2.

  Personeelshandboek

Afdelingshoofd A&O

 • 1.

  Van de besluitbevoegdheid is uitgezonderd het personeel van de griffie

 • 2.

  - Bevoegdheden m.b.t. het opleggen van disciplinaire maatregelen zijn niet gemandateerd.

A-2a.2

Besluiten tot het vaststellen van functiebeschrij-vingen en functiewaarderingen

Artikel. 3.2 Cao gemeenten

Gemeentesecretaris

 

A-2a.3

Aangaan, wijzigen, verlengen of opzeggen van een arbeidsovereenkomst

Art. 7:610, art. 7:613, art. 7:668a en art. 7:669 BW

Afdelingshoofden

 

A-2a.4

Besluiten op een verzoek om onbetaald verlof

Artikel 6:13 Cao gemeenten

Afdelingshoofden

 

A-2a.5

Vergoeden van opleidingskosten in het kader van de duurzame inzetbaarheid

Artikel 8:2, artikel 8:4, artikel 8:5 Cao gemeenten

Afdelingshoofden

 

A-2a.6

Aanbieden stageovereenkomst voor opleiding, studie of onderzoek of het aanbieden van een werkervaringsovereenkomst

Artikel 2.8 en 2.9 Cao gemeenten

Afdelingshoofden

 

A-2a.7

Toekennen van een bedrag voor uitstekend functioneren of een bijzondere prestatie

Personeelshandboek

Afdelingshoofden

 

A-2a.8

Nemen van besluiten over salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3 Cao gemeenten

Afdelingshoofden

Volmacht tot het bevorderen van personeel reikt niet verder dan de formeel geldende functieschaal.

Mandaat wordt uitgeoefend na afstemming met HRM

A-2a.9

Nemen van besluiten over arbeidsduur en werktijden

Hoofdstuk 5 Cao gemeenten

Afdelingshoofden

Mandaat wordt uitgeoefend na afstemming met HRM

A-2a.10

Nemen van besluiten over uitvoeren van het individueel keuzebudget

Hoofdstuk 4 Cao gemeenten

Afdelingshoofden

 

A-2a.11

Nemen van besluiten over recht op salaris tijdens arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 7 Cao gemeenten

Afdelingshoofden

 

A-2a.12

Nemen van besluiten over nevenwerkzaamheden van ambtenaren

 

Afdelingshoofden

 

A-2a.13

Aangaan van een detacheringsovereenkomst

Artikel 7:690 BW

Afdelingshoofden

 

A-2a.14

Het opleggen van een disciplinaire maatregel

Artikel 7:650, artikel 7:651, artikel 7:660, artikel 7:628 BW

Gemeentesecretaris

 

A-3

Overig

 

A-3.1

Ondertekenen van:

 • 1.

  in mandaat genomen besluiten;

 • 2.

  brieven ter bekendmaking van in mandaat genomen besluiten;

 • 3.

  bescheiden in het kader van uitoefening v/e bevoegdheid waarvoor machtiging is verleend.

Art. 10:11 en

10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • 1.

  Gemandateerden

 • 2.

  Gemachtigden

Ondertekeningsmandaat voor zover betrekking hebbend op de uitoefening van (besluit-) bevoegdheden van gemandateerde c.q. gemachtigde

Zie bijlage Conversietabel tekenmandaat Omgevingszaken

A-3.2

Nemen van besluiten in het kader van de (voorbereiding) beslissing op een aanvraag:

 • 1.

  niet in behandeling nemen aanvraag;

 • 2.

  opschorten van de beslissing /het verzoeken om aanvulling van de aanvraag;

 • 3.

  verdagen/stellen nieuwe termijn;

 • 4.

  vaststellen verschuldigdheid en hoogte van dwangsommen

Art. 4:5 Awb

Art. 4:5/4:15 Awb

Art. 4:14 Awb

Art. 4:18 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Functionarissen in rol coördinator

 • 3.

  Gemandateerden

Indien en voor zover de gemandateerde tevens beschikt over een bevoegdheid te besluiten op de aanvraag.

A-3.3

Instemmen of afwijzen van verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep

Art. 7:1a Awb

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Functionarissen in rol coördinator

 

A-3.4

Nemen van besluiten in het kader van (de voorbereiding van) een beslissing op een bezwaarschrift:

 • 1.

  opschorting van de beslissing;

 • 2.

  verdaging/verder uitstel;

 • 3.

  vaststellen verschuldigdheid en hoogte van dwangsommen;

Art. 7:14 jo 4:15 Awb

Art. 7:10 Awb

Art. 7:14 jo 4:18 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Functionarissen in rol coördinator

 

A-3.5

Afdoening van externe klachten over gedragingen in de operationele, inhoudelijke sfeer.

Hfd. 9 Awb

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofden

 • 3.

  Teamleider

 • 4.

  Functionarissen in rol coördinator

Protocol klachtbehandeling 2009

A-3.6

Ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaarschift.

Hfd. 7 Awb

 • 1.

  - Gemeentesecretaris

 • 2.

  - Afdelingshoofden

 • 3.

  - Teamleider

Het mandaat wordt uitgeoefend indien en voor zover wordt besloten overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.

Het mandaat wordt niet uitgeoefend:

 • 1.

  - door de functionaris die in mandaat het bestreden besluit heeft genomen;

 • 2.

  - als het bestreden besluit door het bestuursorgaan is genomen;

 • 3.

  - als het advies van de bezwaarcommissie tevens een beleidsmatige aanbeveling bevat.

A-3.7

Nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet open overheid.

Wet open overheid

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Teamleider

 • 3.

  Functionarissen in rol coördinator

Mandaat met inbegrip besluitbevoegdheid inzake opschorting (art. 4.4 Woo)

A-3.8

Nemen van besluiten op verzoeken om hergebruik van overheidsinformatie als bedoeld in de Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet hergebruik overheidsinformatie

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Teamleider

 • 3.

  Functionarissen in rol coördinator

 

A-3.9

Nemen van besluiten op aanvragen/verzoeken als bedoeld in Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Teamleider

 • 3.

  Functionarissen in rol coördinator

 

A-3.10

Aangaan, wijzigen, verlengen en opzeggen van een verwerkersovereenkomst

Algemene verordening gegevensbescherming

Afdelingshoofden

 

A-3.11

In individuele gevallen ontzeggen van de toegang tot openbare dienstgebouwen en uitvaardigen van een waarschuwing dienaangaand.

Art. 160

Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofden M&O

 • 3.

  Functionarissen in rol coördinator FB en M&O

 • 4.

  Functionarissen in rol van lid Agressie Interventie Team

Protocol 'Integer en agressievrij - Protocol bij

normoverschrijdend gedrag en agressie' vastgesteld door b&w d.d. 10-10-2017

A-3.12

Uitoefenen van de (besluit-) bevoegdheid ter uitvoering van titel 4.4 Awb inzake bestuurs-rechtelijke geldschulden m.b.t. verrekening, uitstel van betaling, verlenen van een voorschot, vaststelling bedrag wettelijke rente of aanmaning

Art. 4:93, art. 4:94, art. 4:95, art. 4:99,

Art. 4:112 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Teamleider

 • 3.

  Gemandateerden

Indien en voor zover de gemandateerde tevens beschikt over een bevoegdheid te besluiten inzake de vaststelling van een bestuursrechtelijke geldschuld (betalingsverplichting).

A-3.13

Indienen verweerschrift namens de bestuursorganen voor bezwaar- en beroepschriften, zienswijzen, verzoeken om een voorlopige voorziening.

Art. 10:11 en

10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Afdelingshoofden

 
 
 
 

VOLMACHT

 

A-4.1

Sluiten en ondertekenen van contracten ter uitvoering van in mandaat genomen besluiten inzake privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Art. 171 Gemeentewet

Gemandateerden

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het taakgebied van de gevolmachtigde en diens mandaat.

 

MACHTIGING

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het taakgebied van de gemachtigde.

A-5.1

 • 1.

  Voeren van routinematige correspondentie met een louter administratief-technisch karakter;

 • 2.

  Opvragen, waarmerken en toezenden bescheiden;

  • 1.

   Verstrekken zakelijke inlichtingen aan derden over algemeen geldende voorschriften en regelingen of over feiten en gegevens betreffende de uitvoering van regelgeving

   • 1.

    Paraferen van contracten.

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofden

 • 3.

  Teamleider

 • 4.

  Medewerkers

 

A-5.2

Het vaststellen, wijzigen of intrekken van formulieren voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

Art. 4:4 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Teamleider

 • 3.

  Functionarissen in rol coördinator

 

A-5.3

Het aan belanghebbenden bieden van gelegenheid tot het indienen van zienswijzen over een voorgenomen beschikking.

Artt. 4:7 en 4:8 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Gemandateerden

Indien en voor zover de gemandateerde tevens beschikt over een bevoegdheid te besluiten op de aanvraag.

A-5.4

Aanvragen en afrekenen van subsidie t.b.v. de gemeente/het gemeentebestuur, alsmede opstellen en/of inzenden van documenten ter voldoening aan de subsidievoorschriften.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-5.5

Indienen van aanvragen om een vergunning t.b.v. gemeente/gemeentebestuur.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-5.6

Treffen maatregelen ter inning van privaatrech-telijke geldvorderingen (waaronder begrepen herinneren, ingebreke stellen, verrekenen, verle-nen van uitstel, treffen betalingsregeling en vast-stellen bedrag wettelijke rente), inclusief daartoe voeren van procedures bij de kantonrechter.

Art. 160 Gemeentewet

jo. art. 10:12 Awb

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofden

 • 3.

  Functionaris cluster Financiën in rol coördinator

 

A-5.7

Doen van aangifte wegens lokaalvredebreuk ex art. 139, lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Art. 160

Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofd M&O

 • 3.

  Functionarissen FB en M&O in rol coördinator

 • 4.

  Functionarissen in rol van lid Agressie Interventie Team

Protocol 'Integer en agressievrij - Protocol bij

normoverschrijdend gedrag en agressie' vastgesteld door b&w d.d. 10-10-2017

A-5.8

Kennisgeving uitstel beantwoording (art. 42) brieven.

Art. 42 lid 3 RvO

Gemeentesecretaris

 

A-5.9

Versturen van verzoeken om intrekking van een bezwaarschrift

Art. 7:11 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofden

 • 2.

  Functionarissen in rol coördinator

 

A-5.10

Verlenen van toegangsrechten voor alle systemen en diensten in het kader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Afdelingshoofden

 

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

1. REGIE EN ONTWIKKELING

 

MANDAAT

 

1-1

Zorg & Welzijn, Cultuur

 

1-1.1

Nemen van besluiten op grond van de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017 (ASVV 2017)

Artt. 2 lid 3, 6 lid 4, 7 lid 3, 8 lid 1 t/m 4, 9, 10 lid 3, 5 en 6, 11 lid 3 en 14 lid 1 t/m 5

(ASVV 2017)

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur in rol coördinator cluster participatie

 • 3.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster participatie

 • 1.

  Mandaat m.b.t. aanvragen tot € 10.000

 • 2.

  Mandaat voor het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van incidentele subsidie tot een bedrag van € 10.000

1-1.2

Nemen van besluiten op grond van de Subsidieregeling Vitale samenleving en de Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat

art. 3.2 lid 7 Subsidie-regelingen Vitale samenleving en Goed leef- en woonklimaat

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur in rol coördinator cluster participatie

 • 3.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster participatie

- Mandaat m.b.t. aanvragen tot € 10.000

- Mandaat voor het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van incidentele subsidie tot een bedrag van € 10.000

1-1.3

Het vaststellen van subsidies na afloop van het subsidietijdvak

Art. 4:46 Awb

Afdelingshoofd RenO

 

1-1.4

Het nemen van besluiten op bezwaren tegen subsidiebesluiten

Hoofdstuk 7 Awb

Afdelingshoofd RenO

 

1-1.5

Aangaan van een bruikleenovereenkomst m.b.t. kunst-, archeologische- en/of cultuur historische voorwerpen

Artikel 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd RenO

 

1-2

Onderwijs

 

1-2.1

Nemen van besluiten op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Artt. 5 lid 2 en 3, 6

lid 3 en 4, 15 lid 2,

17 lid 2, 18 lid 2, 25 lid 6

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur (in rol van coördinator) cluster Ontplooiing

 • 3.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A cluster Ontplooiing

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, vastgesteld d.d. 14-04-2015

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

1-3

Volkshuisvesting & RO

 

1-3.1

Nemen van besluiten tot het toelaten van gegadigden tot de procedure voor gronduitgifte van de bedrijventerrein Habraken.

Regeling gronduitgifte-

procedure Habraken

 • 1.

  Projectleider A (bedrijventerreinen), onderdeel Projecten

 • 2.

  Beleidsmedewerker A/

adviseur A (economische zaken), cluster Ruimte

 • 1.

  Projectleider B

Gronduitgifteprocedure Habraken, vastgesteld bij collegebesluit d.d. 17-04-2007 en uitgiftecriteria Habraken vastgesteld bij collegebesluit d.d. 17-7-2018.

1-3.2

Verlenen of weigeren van verzoeken tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023 (Huisvestingsverordening)

Art. 6 lid 7 Huisvestings- verordening

Afdelingshoofd RenO

 

1-3.3

Afwijzen v/e herhaald verzoek tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder Huisvestingsverordening

Art. 6 lid 10 Huisvestingsverorde- ning jo. art. 4:6 Awb

Afdelingshoofd RenO

 

1-3.4

Intrekken v/e beschikking tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a Huisvestingsverordening

Art.7 lid 1 Huisvestings- verordening

Afdelingshoofd RenO

 

1-3.5

Het, al dan niet op verzoek, wegens gewijzigde omstandigheden verstrekken v/e nieuwe beschikking tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a Huisvestingsverordening

Art. 7 lid 6 Huisvestings- verordening

Afdelingshoofd RenO

 

1-3.6

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het publiceren van de kennisgeving

Instemmen met het gecoördineerd voorbereiden en het ter inzage leggen van besluiten (Coördinatieverordening)

Art. 3.8 Wet op de ruimtelijke ordening

Art. 3.26 WRO

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

 • 2.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A (ruimtelijke ordening) cluster Ruimte

 • 3.

  Beleidsmedewerker B/ adviseur B (ruimtelijke ordening) cluster Ruimte

Mandaat mag uitgeoefend worden mits:

 • 1.

  geen reacties in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro zijn ingediend, of

 • 2.

  de ingediende vooroverlegreacties worden overgenomen en niet leiden tot aanpassingen in ontwerpbestemmingsplan die niet overeenstem-men met het eerdere standpunt van het college.

1-3.7

Beslissen op aanvragen op grond van de Verordening startersleningen gemeente Veldhoven 2020

Art. 3, lid 3, art. 6 lid1 en art. 4, lid 1, Verordening starters-leningen gemeente Veldhoven 2020

 • 1.

  - Afdelingshoofd RenO,

 • 2.

  Sr. Beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster Ruimte (wonen),

 • 3.

  Junior adviseur Wonen

 

1-3.8

Besluiten of bij de voorbereiding van een bestemmingsplanherziening een milieueffectrapport moet worden opgesteld

Artikel 7.7 Wet milieubeheer

Afdelingshoofd RenO

 

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

1-3.9

Niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen op grond van de Verordening startersleningen gemeente Veldhoven 2020

Artikel 5, lid 4, Veror-dening starters-leningen gemeente Veldhoven 2020

 • 1.

  - Afdelingshoofd RenO,

  • 1.

   - Sr. Beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster Ruimte (wonen)

  • 2.

   - Junior adviseur Wonen

 

1-3.10

Intrekken van toegewezen aanvragen op grond van de Verordening startersleningen gemeente Veldhoven 2020

Artikel 6, lid 2, Veror-dening starters-leningen gemeente Veldhoven 2020

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO,

 • 2.

  - Sr. Beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster Ruimte (wonen)

 • 3.

  - Junior adviseur Wonen

 

1-3.11

Beslissen op van aanvragen op grond van de Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’ gemeente Veldhoven 2020

Artt. 9 en 10, Verorde-ning Stimulerings- lening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbest-sanering’ gemeente Veldhoven 2020

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO,

 • 2.

  - Sr. Beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster Ruimte (wonen)

 • 3.

  - Junior adviseur Wonen

 

1-3.12

Niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen op grond van de Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’ gemeente Veldhoven 2020

Art. 8, lid 4, Verorde-ning Stimulerings-lening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbest-sanering’ gemeente Veldhoven 2020

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO,

 • 2.

  - Sr. Beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster Ruimte (wonen)

 • 3.

  - Junior adviseur Wonen

 

1-3.13

Intrekken van toegewezen aanvragen op grond van de Verordening Stimuleringslening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’ gemeente Veldhoven 2020

Art. 12, lid 1, Verorde-ning Stimulerings-lening ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbest-sanering’ gemeente Veldhoven 2020

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO,

 • 2.

  - Sr. Beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster Ruimte (wonen)

 • 3.

  - Junior adviseur Wonen

 

1-3.14

Reserveren van budget en het laten vervallen van de budgetreservering

Bijhouden van de financiële administratie

Artikelen 4, 5 en 7, Nadere regels ter uitvoering v/d verordeningen Starterslening en Stimuleringslening gemeente Veldhoven

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO,

 • 2.

  - Sr. Beleidsmedew./ sr. (juridisch) adviseur cluster Ruimte (wonen)

 • 3.

  - Junior adviseur Wonen

 

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

1-4

Economische zaken

 

1-4.1

Nemen van besluiten op grond van de Subsidieverordening Ondernemersfonds (subsidieverordening).

Art. 4, art. 9 lid 2, art. 13 lid 3, art. 14

Subsidieverordening

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

-Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur in rol coördinator cluster Ruimte

 
 

MACHTIGING

 

1-5.1

Elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten.

art. 1.2.1 lid 1, art. 1.2.2 lid 2 BRO

Medewerkers cluster Ruimte

Regeling standaarden Ruimtelijke Ordeningen 2008

1-5.2

Uitvoeren van de intake van (urgent) woningzoekenden, gespreksvoering, het doorzenden van verzoeken om urgentiebeschikking aan het secretariaat van de Urgentiecommissie en het voeren van alle routinematige correspondentie en contacten

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

 • 2.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A cluster participatie

 • 3.

  Medewerker beleid en uitvoering in de rol van medewerker huisvesting vergunninghouders

 

1-5.3

Vragen van adviezen aan derden o.b.v. de Huisvestingsverordening

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

Afdelingshoofd RenO

 

1-5.4

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan op (hoor)zittingen die door de Commissie voor de bezwaarschriften, de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van een bezwaar-, voorlopige voorziening, beroep- of hoger beroep procedure zijn belegd.

Art. 171 Gemeentewet,

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

 • 2.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A cluster participatie

 • 3.

  Medewerker beleid en uitvoering in de rol van medewerker huisvesting vergunninghouders

 • 1.

  Portefeuillehouder dient in kennis te worden gesteld van de geëntameerde procedure.

 • 2.

  Betreft beschikkingen op verzoeken tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a van de Huisvestingsverordening

1-5.5

Ondertekenen van door het college genomen besluiten op grond van de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017

Artikel 10:11 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd RenO

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur in rol coördinator cluster Participatie

 • 3.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster participatie

 

 

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

2. BEHEER EN REALISATIE

 

MANDAAT

 

2-1

Kabels & leidingen

 

2-1.1.

Verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Artikel 2:7 Apv

Afdelingshoofd BR

 

2-1.2

Verlenen van een vergunning en instemming voor kabels en leidingen

Art. 2.1 Verordening ondergrondse infrastructuur

Afdelingshoofd BR

Verordening ondergrondse infrastructuur Veldhoven 2015, vastgesteld d.d. 09-12-2014,

2-1.3

Het weigeren, wijzigen of intrekken van een (aanvraag om een) vergunning/instemming voor kabels en leidingen op grond van artikel 2.3 van de VOI te weigeren, te wijzigen of in te trekken.

Art. 2.3 Verordening ondergrondse infrastructuur

Afdelingshoofd BR

Verordening ondergrondse infrastructuur Veldhoven 2015, vastgesteld d.d. 09-12-2014,

2-2

Verkeer

 
 

2-2.1

Het nemen van besluiten op grond van de Parkeerverordening Veldhoven 2018 over:

 • 1.

  het vaststellen van de tijdstippen waarop het parkeren is toegestaan;

 • 2.

  het in bijzondere gevallen afwijken van de voorschriften van artikel 3 Parkeerverordening.

Art. 2 lid 3, Parkeerverordening

Art. 3, lid 11 Parkeerverordening

 • 1.

  Afdelingshoofd BR

 • 2.

  Senior medewerker beheer en onderhoud

 • 3.

  Secretarieel/administra-tief medewerker A,

Parkeerverordening 2020, vastgesteld d.d. 27-10-2020

2-2.2

Het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

Art. 149 Wegenver-keerswet (Wvw) jo. art. 87 RVV 1990

 • 1.

  Afdelingshoofd BR

 • 2.

  Senior medewerker beheer en onderhoud

 

2-2.3

Het nemen van verkeersbesluiten.

art. 15, art. 18 Wvw jo. art. 12 BABW

Afdelingshoofd BR

 

2-3

Algemene plaatselijke verordening

 

2-3.1

Verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg.

Art. 2:7, lid 1 Apv

Afdelingshoofd BR

 

2-3.2

Het verlenen van ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Art. 5:9 lid 3 jo. art. 1:4, art. 5:23 lid 3 jo. art 1:4 Apv

Afdelingshoofd BR

 

2-4

Marktverordening

 

2-4.1

Het uitvoeren van en het nemen van besluiten op grond van de Marktverordening.

Marktverordening 2020

 • 1.

  Afdelingshoofd BR

 • 2.

  Opzichter uitvoering

 • 3.

  Technisch medewerker A

 
 
 
 
 
 
 

 

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2-5

Verordening begraafplaats

 

2-5.1

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2010 (Verordening begraafplaats) en de nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Veldhoven.

 • 1.

  Artt. 8 lid 2, 10 lid 1, 17 lid 2, 18 lid 1 en 3, 20 lid 4 en 5, 22 lid 1 Verordening

 • 2.

  artt. 7 lid 2, 8 lid 3 en 13 lid 2 nadere regels

Afdelingshoofd BR

 

2-6

Wet BGT

 
 

2-6.1

Uitvoeren van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

Wet BGT

Medewerker GEO-informatie

 

2-7

Overig

 
 
 

2-7.1

Besluiten tot aangaan, wijzigen, verlengen of beëindigen van (tijdelijke) verhuur en ingebruikge- ving van gemeentelijke panden anders dan voor woon- of bedrijfsruimte, als bedoeld in Boek 7, titel 4, afdeling 5 en 6 BW, alsmede m.b.t. voormelde verhuur het verlenen van toestemming voor overdracht (of inbreng in een personenvennootschap of rechtspersoon) van huurrechten aan derden als bedoeld in de bij die verhuur daarvoor geldende bepalingen.

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd BR

 • 2.

  Senior medewerker beheer en onderhoud

Uitgezonderd de gebouwen binnen de BGE-locaties

Gebruiksvoorwaarden voor binnensport-accommodaties c.q. veldsportaccommodaties

2-7.2

Aangaan van verplichtingen voor het beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.

Art.160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

 

2-7.3

Aangaan en wijzigen van overeenkomsten voor het realiseren van een oplaadpunt voor elektrische auto’s

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische auto's in openbare ruimte, vastgesteld door b&w d.d. 10-3-2015

2-7.4

Nemen van besluiten t.a.v. de herinrichting van het openbaar gebied voor zover op de herinrichting de inspraakverordening niet van toepassing is.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

 

2-7.5

Aangaan, wijzigen, verlengen of beëindigen van huurovereenkomsten voor reclame op rotondes

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

Beleidsregels reclame op rotondes

2-7.6

Actualiseren van het parkeerverwijssysteem door wijziging of opnieuw aangaan van de Allonge bij de overeenkomst “gebruik onbebouwde grond diverse locaties voor plaatsen en in standhouden parkeerverwijssysteem t.b.v. ASML Netherlands B.V”, conform de bepalingen van de overeenkomst

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

“Uitgangspunten particuliere parkeerverwijssystemen in de openbare ruimte” vastgesteld bij collegebesluit van 2-2-2021

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

MACHTIGING

 

2-8.1

Doen van aangiften van schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen.

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd BR

Gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen aan functionarissen binnen zijn organisatie-onderdeel

2-8.2

De kadastrale aanwijzing in het terrein van perceelsgrenzen aan derden.

 • 1.

  Kadasterwet

 • 2.

  Art. 10:12 Awb

Medewerker GEO-informatie

 

2-8.3

Uitwisselen van informatie over ondergrondse netten. 

WION

Medewerker GEO-informatie

 
 

VOLMACHT

 

2-9.1

Tekenen van documenten in het kader van de oplevering van werken.

Burgerlijk recht

 • 1.

  Afdelingshoofd BR

 • 2.

  Senior medewerkers beheer en onderhoud

 • 3.

  Technisch medewerker A

 

2-9.2

Tekenen overeenkomsten met energiebedrijven inzake verplaatsing bestaande aansluitingen en aanpassing verbruikmeters.

Art. 171 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

 

VOLG

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

3. ADVIES & ONDERSTEUNING

 

MANDAAT

 

3-1

Financiën

 
 
 

3-1.1

Besluiten inzake het opnemen van financiering op de geldmarkt met een looptijd tot en met één jaar tot maximaal het terzake vastgesteld bedrag.

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofd A&O

Treasurystatuut

Limiet is € 25 miljoen, met dien verstande dat op geen enkel moment het totaal v/d opgenomen (kortlopende) financiering hoger mag zijn dan € 25 miljoen. Boven dat bedrag zijn gemeentesecretaris en afdelingshoofd A&O samen bevoegd.

3-1.2

Besluiten over renteherziening en –aanpassing en/ of vervroegde aflossing van leningen waaronder:

 • 1.

  wel/niet accepteren nieuw geoffreerde rentevoet

 • 2.

  vervroegd aflossen lening en accepteren van eventueel daarbij behorende boete;

 • 3.

  tegen betere rentevoet onder dezelfde condities bij een andere geldgever afsluiten v/e lening voor max. het bedrag v/d vervroegde aflossing.

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofd A&O

Treasurystatuut

3-1.3

Besluiten inzake het openen en sluiten van spaarrekeningen en rekening-courants bij banken

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofd A&O

Treasurystatuut

3-1.4

Op verzoek van notaris besluiten tot uitschrijving/ vervallenverklaring recht van hypotheek in openbare registers.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Zie 3-5.1

3-1.5

Besluiten over het aangaan van acceptgiro- en incassocontracten

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O

 • 2.

  Senior adviseur, cluster financiën

 

3-1.6

Besluiten inzake het opnemen van financiering bij decentrale overheden met een looptijd tot en met één jaar tot maximaal het ter zake vastgesteld bedrag.

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofd A&O

Limiet is € 25.000.000 per transactie met dien verstande dat op geen enkel moment het totaal van de opgenomen (kortlopende) financiering hoger mag zijn dan € 25 miljoen. Boven dat bedrag zijn gemeentesecretaris en afdelingshoofd A&O samen bevoegd

3-1.7

Afsluiten en vervroegd opnemen van deposito’s bij de schatkist (alle looptijden)

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofd A&O

Treasurystatuut

Geen limiet

3-1.8

Uitzetten van geldmiddelen bij de decentrale overheid (niet zijnde toezichthouders) met een looptijd tot en met één jaar.

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Gemeentesecretaris

 • 2.

  Afdelingshoofd A&O

Treasurystatuut

Geen limiet

VOLG. NR

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

3-1.9

Besluiten over aansprakelijkheidsstelling van gemeente door derden.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Afwikkeling schadeclaims tot max. € 2.500 per claim

3-1.10

Besluiten inzake aansprakelijkheidsstelling van derden door gemeente.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

3-1.11

Voegen in strafzaken inzake verhaal van kosten ter herstel van schade aan gemeentelijke eigendom.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

3-1.12

Het oninbaar verklaren van vorderingen kleiner dan € 5000,00

 • 1.

  Art. 255, lid 5 Gemeentewet

 • 2.

  Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

3-1.13

Besluiten tot het verlenen van finale kwijting, ongeacht de hoogte van het openstaande bedrag

Art. 160 Gemeentewet

- Afdelingshoofd A&O

- Sr. Beleidsmedewer-ker/ sr. (juridisch) adviseur in rol van coördinator cluster Financiën

 

3-2

Juridische Zaken / Grondexploitatie

 
 
 

3-2.1

Besluiten tot (tijdelijke) verhuur van gemeentelijke panden (m.u.v. overdekte sportaccommodaties)

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Kaderstelling college t.a.v. bepaling huurprijs, looptijd verhuur en evt. nadere voorwaarden

3-2.2

Het al dan niet op verzoek van huurders besluiten tot kleine bouwkundige aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

3-2.3

Afwijzen verzoeken tot aankoop strook gemeente-grond waar openbare bestemming op rust

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Toetsingskader: bestemmingsplannen en inrichtingsplannen

3-2.4

Aanbieden mogelijkheid om een optie te nemen op de aankoop van een kavel voor particuliere woningbouw of bedrijfsruimte, alsmede het verlenen van opties tot aankoop van deze kavels

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 • 1.

  aanbiedingen overeenkomstig volgorde van inschrijvingsdatum;

 • 2.

  het vastgestelde verkavelingsplan;

 • 3.

  de vastgestelde kavelprijzen;

3-2.5

Besluiten tot het in bruikleen geven, verhuren, in korte pacht geven en in jachtpacht geven van gemeentegrond en het toekennen van de vispacht

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Kaderstelling door het college t.a.v. bepaling van de prijs, de looptijd en nadere voorwaarden voor de recognitie, verhuur en verpachting blijft mogelijk.

3-2.6

Vestigen, wijzigen, verlengen, beëindigen van opstalrechten en erfdienstbaarheden

Boek 6 BW

Afdelingshoofd A&O

 

3-2.7

Overeenkomen, wijzigen, verlengen, beëindigen van kwalitatieve rechten en verplichtingen en derdenbedingen

Boek 6 BW

Afdelingshoofd A&O

 

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

3-2.8

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst betreffende verkoop van kavels voor woningbouw en bedrijfsruimten

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O

 • 2.

  Sr Beleidsmedewer-ker/ sr (juridisch) adviseur in rol van coördinator cluster Grondexploitatie

Bevoegdheid voor zover het college heeft besloten tot uitgifte van deze bouwkavels en binnen de daarbij aangegeven kaders (o.a. verkavelingsplan + grondprijzen en standaard en bijzondere bepalingen)

3-2.9

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst betreffende aan- en verkoop van rest- en groenstroken

Art. 160 Gemeentewet

- Afdelingshoofd A&O

- Sr Beleidsmedewer-ker/ sr (juridisch) adviseur in rol van coördinator cluster Grondexploitatie

 

3-2.10

Besluiten tot intrekking van een aantekening op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Art. 8 Wvg

Afdelingshoofd A&O

 

3-2.11

Besluiten op een verzoek o.g.v. Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade (Procedureverordening).

Procedureverordening

Afdelingshoofd A&O

Mandaat geldt niet als het uitgebrachte deskundigen advies niet wordt gevolgd.

Als geen deskundigenadvies wordt gevraagd geldt mandaat tot maximaal een bedrag van € 2000,00

3-2.12

Besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie

Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd A&O

Mandaat geldt niet als het uitgebrachte advies niet wordt gevolgd.

Indien geen advies wordt gevraagd geldt het mandaat tot maximaal een bedrag van € 2000,00

3-2.13

Het aangaan van de deelopdrachten

Leegstandbeheer en beveiliging

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd

 • 2.

  Sr Beleidsmedewer-ker/ sr (juridisch) adviseur in rol van coördinator cluster Grondexploitatie

 
 
 • 1.

  COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP (CPO)

 
 
 

3-2.13

Het besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (gedeeltelijk) beëindigen van

 • 1.

  intentieovereenkomsten;

 • 2.

  uitgifteovereenkomsten met leden van een CPO, dan wel de achtervang van de leden.

 • 3.

Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

De bevoegdheid wordt uitgeoefend met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad vastgestelde kaders en uitgangspunten, waaronder in ieder geval te verstaan (niet limitatief):

 • 1.

  Kadernota Grondbeleid

 • 2.

  Woonvisie

 • 3.

  Regionale Begrippenlijst Wonen

 • 4.

  Kaders van de woningbouwversnelling

 • 5.

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

3-2.14

Het besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (gedeeltelijk) beëindigen van:

 • 1.

  uitwerkingen (addendum) op reserveringsovereenkomsten.

Voor het aangaan van reserveringsovereenkomsten wordt nadrukkelijk géén mandaat verleend.

Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

De bevoegdheid wordt uitgeoefend:

 • 1.

  met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad vastgestelde kaders en uitgangspunten, waaronder in ieder geval te verstaan (niet limitatief):

  • 1.

   Kadernota Grondbeleid

  • 2.

   Woonvisie

  • 3.

   Regionale Begrippenlijst Wonen

  • 4.

   Kaders van de woningbouwversnelling

indien en voor zover het slechts een uitwerking betreft in overeenstemming met de vastgestelde kaders in de eerder gesloten reserveringsovereenkomst en geen wezenlijke inhoudelijke afwijkingen bevat.

 

WONINGBOUWVERNELLING (M.U.V. CPO-PROJECTEN)

 
 
 

3-2.15

Het besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (gedeeltelijk) beëindigen van:

 • 1.

  intentieverklaringen;

 • 2.

  anterieure overeenkomsten;

 • 3.

  uitgifteovereenkomsten;

uitwerkingen op projectovereenkomst.

Gemeentewet

Afdeling 6.1 en 6.4 Wet ruimtelijke ordening

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O

De bevoegdheid wordt uitgeoefend met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad vastgestelde kaders en uitgangspunten, waaronder in ieder geval te verstaan (niet limitatief):

 • 1.

  Kadernota Grondbeleid

Woonvisie

 • 1.

  Regionale Begrippenlijst Wonen

 • 2.

  Kaders van de woningbouwversnelling

3-2.16

Het besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (gedeeltelijk) beëindigen van:

 • 1.

  uitwerkingen (addendum) op projectovereenkomsten.

Voor het aangaan van projectovereenkomsten wordt nadrukkelijk géén mandaat verleend.

Gemeentewet

Afdeling 6.1 en 6.4 Wet ruimtelijke ordening

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O

De bevoegdheid wordt uitgeoefend:

 • 1.

  met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad vastgestelde kaders en uitgangspunten, waaronder in ieder geval te verstaan (niet limitatief):

  • 1.

   Kadernota Grondbeleid

  • 2.

   Woonvisie

  • 3.

   Regionale Begrippenlijst Wonen

  • 4.

   Kaders van de woningbouwversnelling

indien en voor zover het slechts een uitwerking betreft in overeenstemming met de vastgestelde kaders in de eerder gesloten projectovereenkomst en geen wezenlijke inhoudelijke afwijkingen bevat.

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

 • 1.

  GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

PRINCIPEVERZOEKEN/PROJECTEN WAARBIJ EEN PRINCIPEBESLUIT IS GENOMEN

 
 • 1.

 

3-2.17

Het aangaan, wijzigen, verlengen of (gedeeltelijk) beëindigen van:

 • 1.

  (anterieure) overeenkomsten ten behoeve van kostenverhaal;

 • 2.

  Planschadeverhaalsovereenkomsten.

Gemeentewet Afdeling 6.1 en 6.4 Wet ruimtelijke ordening

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O.

Mandaat geldt uitsluitend:

 • 1.

  nadat tot principemedewerking is besloten;

 • 2.

  in overeenstemming met dat besluit tot principemedewerking; én

binnen 24 maanden na besluit tot principemedewerking

3-2.18

Het aangaan van de deelopdrachten

Leegstandbeheer en beveiliging

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  - Afdelingshoofd

 • 2.

  - Sr Beleidsmedewer-ker/ sr (juridisch) adviseur in rol van coördinator cluster Grondexploitatie

 

3-3

Belastingen

 
 
 

3-3.1

Uitvoeren van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG).

art. 10, 11, 14, 31, 32, 39, 40 Wet BAG

BAG-beheerder

Gebruik mandaat door bij besluit aangewezen vervangers ingeval van afwezigheid BAG-beheerder.

 

VOLMACHT

 

3-4.1

Op verzoek van notaris afgeven van een volmacht tot het doen uitschrijven/ vervallen verklaren van een in de openbare registers ingeschreven recht van hypotheek.

Art. 171

Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Zie 3-1.5.

3-4.2

Compareren bij notariële en onderhandse akten betreffende het uitlenen van gelden al dan niet onder hypothecair verband en het waarborgen van renten en aflossingen van geldleningen door derden aan te gaan.

Art. 171

Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O

 • 2.

  Functionaris afdeling

Gebruik volmacht door functionaris ingeval van afwezigheid of verhindering van afdelingshoofd. Functionaris afdeling: Dhr. A. van Gompel

3-4.3

Compareren bij notariële akten met inbegrip van het verlenen van kwijting en het tekenen van overeenkomsten betreffende koop en verkoop, ruil, huur en verhuur, bruikleen, pacht en verpachting van onroerende zaken en de vestiging / verlening van zakelijke rechten daarop

Art. 171

Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O

 • 2.

  Functionarissen, cluster Grondexploitatie

Gebruik volmacht door functionarissen ingeval afwezigheid of verhindering van afdelingshoofd.

Functionarissen cluster Grondexploitatie:

 • 1.

  A.J.J. v. Eijk (notariële+onderhandse akten);

  • 1.

   R.P.A. Kox (notariële+onderhandse akten);

  • 2.

   E. de Groot (notariële+onderhandse akten)

  • 3.

   G. Gietman (notariële+onderhandse akten)

  • 4.

   I.M.D. Smiesing (notariële akten)

3-4.4

Beslissen op een administratief beroep inzake kwijtschelding

Art. 10:3 Awb

Afdelingshoofd A&O

 
 

MACHTIGING

 

3-5.1

Doen van aangiften en verstrekken inlichtingen aan de Belastingdienst

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

VOLG-NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

3-5.2

Geven van opdrachten aan de verzekeraar inzake mutaties van het verzekerd bestand van gemeentelijke eigendommen.

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

3-5.3

Langs telefonische weg uitvoeren (ongelimiteerd) van geld- en/of kapitaalmarkttransacties t.b.v. de gemeente

Art. 10:12 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd A&O

 • 2.

  Senior adviseur, cluster financiën

 

3-5.4

Het doen van verzoeken tot het verstrekken van politiegegevens in relatie tot aanvragen van koninklijke onderscheidingen.

Art. 18, lid 1 Wet Politie Gegevens

Art. 4:3 lid 1, onder b Besluit politiegegevens

Secretarieel/administratief medewerker A in rol coördinator cluster secretariaat

 

 

VOLG- NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q.

GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

4. MENS EN OMGEVING

 

MANDAAT

 

4-1

Werk en inkomen

 
 
 

4-1.1

Nemen van een besluit op grond van de:

 • 1.

  Participatiewet (Pw)

 • 2.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 

 • 3.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 • 4.

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en 9.3 Verordening Sociaal domein Veldhoven

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B (in functie van kwaliteits-medewerker W&I)

 • 4.

  Klantmanager A, W&I

 • 1.

  Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12-2019

 • 2.

  Regeling terugvordering en verhaal 2018, d.d. 19-12-2017

 • 3.

  Beleidsregels bijzondere bijstand kinderopvang d.d. 11-02-2014

 • 4.

  Nadere regels parttime ondernemen Participatie-wet Veldhoven 2018 vastgesteld 12-12-2017

 • 5.

  Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 d.d 16-02-2016

4-1.2

Nemen van besluiten inzake het verlenen van bijzondere bijstand in het kader van collectieve ziektekostenverzekeringen.

Participatiewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B (in functie van kwaliteits- medewerker W&I)

 • 4.

  Klantmanager W&I

 • 5.

  Secretarieel/administra-tief medewerker A

Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12- 2019

4-1.3

Uitvoeren van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het afgeven van verklaringen op grond van artikel 285 Faillissementswet

 • 1.

  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

 • 2.

  Art. 285 Faillissementswet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B (in functie van kwaliteits- medewerker W&I)

 • 4.

  Klantmanager A W&I

Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12- 2019

4-1.4

Nemen van besluiten op aanvragen om een meedoen-voorziening

7.4 Verordening Sociaal domein Veldhoven

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. juridisch adviseur

 • 3.

  Klantmanager W&I

 • 4.

  Secretarieel/administra-tief medewerker A

Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12- 2019

4-1.5

Nemen van besluiten over meerkosten chronische ziekte en beperking

 • 1.

  7.6 Verordening Sociaal domein Veldhoven

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B (in functie van kwaliteits-medewerker W&I)

 • 4.

  Klantmanager A, W&I

 • 1.

  Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12-2019

 • 2.

  Regeling meerkosten chronische ziekte en beperking Veldhoven 2018

4-1.6

Nemen van besluiten over verlenen bijzondere bijstand

 • 1.

  7.3 Verordening Sociaal domein Veldhoven

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B (in functie van kwaliteits- medewerker W&I)

 • 4.

  Klantmanager W&I

 • 5.

  Secretarieel/administra-tief medewerker A

Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 vastgesteld 16-02-2019

4-2

Zorg

 
 
 

4-2.1

Beslissen op aanvragen om voorzieningen ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Art. 2.3.1 Wmo

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

 • 3.

  Klantmanager A, Wmo

 • 4.

  Adviseur VH&T B in functie van kwaliteitsme-dewerker Wmo

Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12- 2019

4-2.2

Nemen van besluiten inzake het terugvorderen van een persoonsgebonden budget of overig verleende voorziening.

9.3 Verordening Sociaal domein Veldhoven

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

Regeling terugvordering en verhaal 2018 Veldhoven d.d. 19-12-2017

Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12- 2019

4-2.3

Nemen van besluiten inzake het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart.

Art. 49 BABW en Regeling gehandicap- tenparkeerkaart

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

 • 3.

  Klantmanager A, WMO

 • 4.

  Adviseur VH&T B in functie kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.4

Besluiten tot het aangaan van bruikleenovereenkomsten t.b.v. trapliften

Art. 160 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

 • 3.

  Adviseur VH & T B in functie van kwaliteits- medewerker WMO

 • 4.

  Klantmanager A, Wmo

 

4-2.5

Besluiten tot verlenging van de reservebankovereenkomsten voor Taxbus

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd M&O

Collegebesluit d.d. 11-11-2014

4-2.6

Bestellen en in ontvangst nemen van Gehandicapten Parkeerkaarten

Art. 160 Gemeentewet /artikel 10:12 Awb

Afdelingshoofd M&O

 

4-2.7

Verlenen of weigeren van verzoeken tot indeling in de medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3b Urgentieverordening of de sociale urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Huisvestingsverordening

Art. 6 lid 7 Urgentie-verordening

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

 • 3.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A in rol coördinator GST

 • 4.

  Klantmanager A, Wmo

 • 5.

  Adviseur VH&T B in functie kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.8

Afwijzen van een herhaald verzoek tot indeling in de medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3b van de Huisvestingsverordening of de sociale urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 van de Huisvestingsverordening

Art. 6 lid 10 Huisvestingsverordening jo. art. 4:6 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

 • 3.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A in rol coördinator GST

 • 4.

  Klantmanager A, Wmo

 • 5.

  Adviseur VH&T B in functie kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.9

Intrekken beschikking tot indeling in de medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3b Huisvestingsverordening of de sociale urgen-tiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Huisvestingsverordening

Art. 7 lid 1 Huisvestingsverordening

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

 • 3.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A in rol coördinator GST

 • 4.

  Klantmanager A, Wmo

 • 5.

  Adviseur VH&T B in functie kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.10

Het, al dan niet op verzoek, wegens gewijzigde omstandigheden verstrekken v/e nieuwe beschikking tot indeling in medische urgentie- categorie als bedoeld in art. 5 lid 3b Huisvestingsverordening of sociale urgentie- categorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Huisvestingsverordening

Art. 7 lid 6 Huisvestingsverordening

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo en Jeugd

 • 3.

  Beleidsmedewerker A/ adviseur A in rol coördinator GST

 • 4.

  Klantmanager A, Wmo

 • 5.

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.11

Bieden van brede ondersteuning aan gedupeerde aanvragers van de kinderopvangtoeslag en diens gezin. Dit mandaat wordt verleend aan de

Art. 2.21 Wet hersteloperatie toeslagen

Senior Beleidsmedewerker/ Sr (juridisch) adviseur in de rol van coördinator GST

 

4-3

Jeugdzorg

 
 
 

4-3.1

Beslissen op aanvragen op grond van de Jeugdwet

Jeugdwet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator WMO en Jeugd

 • 3.

  Klantmanager A (jeugd)

 • 4.

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Jeugd

Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12-2019

4-3.2

Nemen van besluiten inzake herziening, intrekking en terugvordering van een voorziening in het kader van jeugdhulpverlening

Jeugdwet

9.3 Verordening Sociaal domein Veldhoven

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator WMO en Jeugd

 • 3.

  Klantmanager A, Jeugd

 • 4.

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Jeugd

Verordening Sociaal domein Veldhoven, d.d. 17-12-2019

4-3.3

Nemen van besluiten in het kader van (aanvragen inzake) het vervoer van kinderen t.b.v. het schoolbezoek.

 • 1.

  art. 4 WPO

 • 2.

  art. 4 WEC

 • 3.

  art. 4 WVO

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator WMO

 • 3.

  Klantmanager A, jeugd

 • 4.

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker

Verordening leerlingenvervoer gemeente Veldhoven, vastgesteld d.d. 27-05-2014

4-3.4

Besluiten tot het aangaan van een incidentele overeenkomst met een niet-gecontracteerde aanbieder betreffende jeugdhulp

Artikel 160 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo + Jeugd

 • 3.

  Beleidsmedewerker A/ Adviseur A in rol coör-dinator generalisten- en specialistenteam (GST)

 • 4.

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Jeugd

Mandaat beleidscoördinator in rol coördinator tot maximaal € 50.000 per incidenteel jeugdhulpcontract

4-4

Algemene plaatselijke verordening

 

4-4.1

Verlenen van een vergunning, ontheffing, het accepteren van een melding of het geven van een toestemming alsmede het stellen van voorschriften en beperkingen daarbij op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Apv, m.u.v. de artt. 2:1, 2:24, 3:4

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

Bevoegdheid bedoeld in art. 4:10 lid 5 (toestem-ming voor direct vellen van bomen die vermeld zijn op de lijst met beschermde bomen, indien sprake is van acuut gevaar of spoedeisend belang) is alleen gemandateerd aan afdelingshoofd

4-4.2

Aanwijzen exacte locaties waar aanplakborden komen te staan.

Art. 2:30 lid 4 Apv

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv

4-4.3

Aanwijzen collectieve festiviteiten en dagen of dagdelen

Art. 4:2, lid 1 en 4 Apv

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 1.

  Beleid organisatie en handhaving kermissen in Veldhoven

 • 2.

  Nadere regels “geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten”

4-4.4

Vaststellen van een integrale zonetekening m.b.t. de kermissen in Veldhoven

Art. 2:6 Apv

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

Beleid organisatie en handhaving kermissen in Veldhoven

4-4.5

Aanwijzen van gevaarlijk of hinderlijk te achten honden en het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod

Art. 2:46 Apv

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-4.6

Verbieden van het maken of veranderen van een uitweg, indien het voornemen bekend is gemaakt aan aanvrager en geen zienswijze is ingediend

Artikel 2:8 Apv

Afdelingshoofd M&O

 

4-5

Wabo

 
 
 

4-5.1

Beschikken op aanvragen (inclusief de weigering daarvan) om een enkelvoudige of meervoudige omgevingsvergunning.

Art. 2.1, art. 2.2, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.10, art. 2.11, art. 2.12, art. 2.22, art. 3.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

Afdelingshoofd: mandaat voor verlenen omgevingsvergunning in uitgebreide procedure en verlenen/ weigeren omgevingsvergunning in reguliere procedure

Senior en adviseur: mandaat voor verlenen/ weigeren omgevingsvergunning in een reguliere procedure

Alle binnen- en buitenplanse ontheffingen zijn gemandateerd, m.u.v. projectbesluiten waarbij art. 2.12 lid 1 sub a3 Wabo wordt toegepast.

Weigeren van een omgevingsvergunning in een uitgebreide procedure is niet gemandateerd

4-5.2

Wijzigen (al dan niet ambtshalve) en intrekken van omgevingsvergunningen.

Art. 2.31, art. 2.33, art. 2.33a Wabo

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

Uitgezonderd de besluitbevoegdheid tot intrekking bij wijze van sanctie

Senior: bevoegd bij intrekking op verzoek van vergunninghouder (art. 2.33 Wabo, lid 2 onder b)

4-5.3

Besluiten in het kader van hoofdstuk 3 Wabo (Voorbereidingsprocedure).

Hoofdstuk 3 Wabo

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-5.4

Besluiten m.b.t. brandveiligheid op basis van de Wet veiligheidsregio’s en de Brandbeveiligings-verordening.

Art. 2.1 lid 1 sub d, art. 2.13 Wabo

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-5.5

Bekendmaken van een beschikking van rechtswege.

Art. 3.9 lid 3 Wabo jo. art. 4:20b en 4:20c Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-5.6

Aangaan, wijzigen, verlengen of beëindigen van een overeenkomst m.b.t. uitsluitend het verhaal van de kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd M&O

 

4-6

Milieu

 
 
 

4-6.1

 • 1.

  Accepteren van een melding op basis van de AMvB ex artikel 8.40 Wet milieubeheer (Wm).

 • 2.

  Beslissen over de gelijkwaardigheid van de in de aanvraag aangegeven andere maatregelen.

 • 3.

  Opleggen nadere eis/maatwerkvoorschriften.

Art. 8.41 Wm

Art. 8.40a lid 3 Wm

Art. 8.42 Wm

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

- Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-6.2

Besluiten tot het vaststellen van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wg).

Art. 45, art. 46, art. 47, art. 83, art. 85, art. 100a art. 100b Wg

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-6.3

Verlenen van een (paraplu-)ontheffing voor het brengen van afvalwater/afvalstoffen vanuit een niet-inrichting in openbaar riool.

Art. 10.63 lid 1 jo. art. 10.30 Wm

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7

Overige wettelijke regelingen

 
 
 

4-7.1

Verlenen van vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen (Wok).

Art. 3, art. 30b Wok

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.2

Verlenen van ontheffing voor het houden van wielerwedstrijden op de wegen binnen de gemeente.

 • 1.

  Art. 2:13 jo art. 2:12 lid 2 f Apv

 • 2.

  Art. 148 Wegenverkeerswet (Wvw)

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.3

Beslissen op aanvragen voor een vergunning ingevolge artikel 15 van de Leegstandswet.

Art. 15 Leegstandswet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.4

Verlenen en weigeren toestemming inzamelen textiel/ aanwijzen inzamelaars textiel.

Art. 2 lid 2, art. 3 lid 1f Afvalstoffenverordening jo art. 2 uitvoeringsbesluit

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.5

 • 1.

  Inschrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang

 • 2.

  Op aanvraag verstrekken van inlichtingen over in het register opgenomen gegevens.

 • 3.

  Geven van een schriftelijke aanwijzing.

Art. 1.46 en 1.47 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

Art. 1.65 Wko

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.6

Opleggen van een last onder dwangsom op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Art. 125 Gemeentewet jo. art. 5.32 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.7

Verlenen van een (tijdelijke) gebruiksvergunning en het verbinden, wijzigen of intrekken van voorwaarden.

Art. 2 lid 1, 2 en 3 Brandbeveiligings-verordening

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.8

Verlenen van een aanlegvergunning.

Art. 3.16 Wet ruimtelijke ordening

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.9

Toekennen, wijzigen en intrekken van nummers.

Art. 3 lid 2 en 5 Verordening naam-geving en nummering (adressen)

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.10

Aanstellen van verkeersregelaars.

 • 1.

  Art. 56, lid 1b BABW

 • 2.

  Regeling Verkeers-regelaars 2009

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.11

Nemen van verkeersbesluiten.

art. 15, art. 18 Wvw jo. art. 12 BABW

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

Bevoegdheid betreft het nemen van verkeersbesluiten tijdens evenementen

4-7.12

 • 1.

  Verlenen van ontheffing van de in artikel 2 v/d wet vervatte verboden en het verbinden van voorschriften en beperkingen.

 • 1.

  Intrekken of wijzigen van een ontheffing ex artikel 3 van de Verordening winkeltijden

Art. 3 Verordening Winkeltijden

Art. 5 sub a t/m f Verordening Winkel-tijden

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.13

 • 1.

  Verlenen vergunning o.g.v. de Drank- en Horecawet (DHW) en het verlenen v/e ontheffing van regels als bedoeld in art. 4 lid 4

 • 2.

  Verlenen van ontheffing voor de verstrekking van zwak-alcoholische drank buiten een inrichting.

 • 3.

  Toepassen van bestuursdwang

Art. 3, art. 4 jo art. 28 en art. 29 Dhw

Art. 35 Dhw

Art. 44 Dhw jo. art. 5:20 lid 1 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-7.14

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Inburgering 2021

Wet inburgering

4-8

Algemeen

 
 
 

4-8.1

Bieden van een gelegenheid tot het indienen van zienswijzen over een voorgenomen beschikking.

Art. 4:7, art. 4:8 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 4.

  Medewerkers M&O

Mandaat medewerkers voor zover zij betrokken zijn bij de voorbereiding van de beschikking

4-8.2

Intrekken van een vergunning, ontheffing of melding.

 
 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-8.3

Weigeren aanvraag vergunning, ontheffing of melding indien voornemen bekend is gemaakt aan aanvrager en geen zienswijze is ingediend.

 

Afdelingshoofd M&O

 

4-8.4

Inwinnen van inlichtingen uit de straf- en algemene documentatieregisters.

Wet justitiële en straf-vorderlijke gegevens en uitvoeringsbesluit

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidsmedewerker/

Adviseur B

 • 1.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

  • 1.

   Medewerker VH&T B

Inachtneming van de op persoonsniveau door de burgemeester gegeven en aan de minister van Justitie kenbaar gemaakte machtiging

4-8.5

Opschorten van de beslissing op een aanvraag en het verzoeken om aanvulling van de aanvraag

Art. 4:5, art. 4:15 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 4.

  Medewerkers M&O

Mandaat medewerkers voor zover zij betrokken zijn bij de voorbereiding van de beschikking

4-9

Toezicht en handhaving

 
 
 

4-9.1

Aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb op het taakgebied v/h cluster H&T en het uitgeven van legitimatiepassen als bedoeld in artikel 5:12 Awb.

 • 1.

  Aanwijzingsbevoegdheid in wet- en regelgeving,

 • 2.

  Hoofdstuk 5 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-9.2

Doen van een vooraanschrijving tot beëindiging van de overtreding van wettelijke voorschriften en daaruit voortvloeiende besluiten op het taakgebied van de afdeling Mens en Omgeving.

Art. 125 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-9.3

Nemen van besluiten op grond van afdeling 5.3.1. (last onder bestuursdwang) en afdeling 5.3.2. (last onder dwangsom) Awb.

Art. 125 Gemeentewet jo. afd. 5.3.1. en 5.3.2. Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

Mandaat voor de senior, de adviseur en de medewerker (beiden in rol van coördinator) gelden alleen voor wat betreft evenementen en de horeca

4-9.4

Doen van een waarschuwing tot beëindiging van overtreding van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 • 1.

  Art. 125 Gemeente-wet

 • 2.

  Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-9.5

Stilleggen van werkzaamheden en het treffen van voorzieningen gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of veiligheid, inclusief de bepaling dat het besluit geldt voor iedere rechtsopvolger.

Artt. 5.17 en 5.18 Wabo en hoofdstuk 5 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 4.

  Toezichthouders

Mandaat voor zover betrekking hebbend op vergunningen en voor zover de taakstelling van toezichthouder ex hoofdstuk 5 Awb en hoofdstuk 5 Wabo reikt

4-9.6

Opleggen last onder bestuursdwang inhoudende het overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen als bedoeld in artikel 170 WVW en het opmaken van een proces-verbaal en het bekendmaken van de beschikking tot toepassing van bestuursdwang.

Bijhouden register als bedoeld in artikel 170 lid 4 Wegenverkeerswet en het aan belanghebbenden verstrekken van gegevens uit het register

Art. 170, lid 1 Wvw jo. art. 125 Gem. wet jo. art. 170 lid 2 Wvw, art. 171 lid 1 Wvw en art. 5:29 Awb jo. art. 5 Besluit wegslepen van voertuigen

Art. 170 lid 4 Wvw jo. § 2 Besluit wegslepen van voertuigen

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 4.

  Medewerker VH&T B, cluster H&T

 • 5.

  Medewerker VH&T, cluster H&T

Het mandaat voor de medewerkers VH&T betreft de medewerkers “Stadstoezicht”

4-9.7

Vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten verbonden aan de oplegging van de last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 170 Wegenverkeerswet.

Art. 5:25 lid 6 Awb jo. art. 170 lid 1 Wvw jo. art. 172 lid 1 Wvw jo. artt. 12 en 13 Besluit wegslepen voertuigen

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 4.

  Medewerker VH&T B, cluster H&T

 • 5.

  Medewerker VH&T, cluster H&T

 

4-9.8

Teruggave van opgeslagen zaken aan de rechthebbende.

Opschorten van de teruggave tot de verschuldigde kosten zijn voldaan.

Art. 5:29 lid 3 Awb jo. art. 5:25 Awb

Art. 5:29 lid 4 Awb jo. art. 5:25 lid 6 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 4.

  Medewerker VH&T B, cluster H&T

 • 5.

  Medewerker VH&T, cluster H&T

Het mandaat voor de medewerkers VH&T betreft de medewerkers “Stadstoezicht”

4-9.9

Besluiten tot verkopen, het om niet overdoen of het laten vernietigen van een zaak.

Art. 160 Gemeentewet jo. art. 5:30 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 
 

VOLMACHT

 

4-10.1

Melden van een voornemen tot sanering bodemverontreiniging

Art. 28 lid 1 Wet bodembescherming

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-10.2

Overgaan tot verkoop, overdracht aan derde(n) om niet of vernietiging van een zaak als bedoeld in artikel 6, 8 of 11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Art. 6, art. 8, art. 11 boek 5 BW

- Afdelingshoofd M&O

- Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 1.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

-  Medewerker VH&T B, cluster H&T

 

4-10.3

Feitelijk verkopen, om niet overdoen of laten vernietigen van een zaak.

Art. 171 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 

4-10.4

Compareren bij notariële en onderhandse akten betreffende uitlenen gelden al dan niet onder hypothecair verband ter uitvoering van de Participatiewet , waarborgen van renten en aflossingen van geldleningen door derden bij Stadsbank Eindhoven aan te gaan en tekenen van compensatieovereenkomsten.

Art. 171 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 
 

MACHTIGING

 

4-11.1

Doen van aanvragen bij SZW om certificaten voor digitale verantwoording Wwb/Pw.

Participatiewet

Afdelingshoofd M&O

 

4-11.2

Uitwisselen van informatie met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Brabant t.b.v. de bestuurlijke en preventieve aanpak van georganiseerde misdaad

Artikel 160 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur cluster IV

 • 3.

  Adviseur VH&T B in rol coördinator

 • 4.

  Beleidsmedewerker B

  • 1.

   Medewerker VH&T B

 

4-11.3

Verzoek aan derden om (medisch) advies i.h.k.v. de uitoefening van bevoegdheden ex 4-1. e.v.

 

Gemandateerden

 

4-11.4

Doen van aangiften en het verstrekken van inlichtingen aan de Belastingdienst.

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd M&O

 

4-11.5

Verzoeken om (medisch) advies in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden ex 4-2.

 
 • 1.

  Beleidscoördinator in rol coördinator WMO

 • 2.

  Klantmanager A WMO

 

4-11.6

Uitvoeren van de intake van (urgent) woningzoekenden, gespreksvoering, doorzenden van verzoeken om urgentiebeschikking aan secretariaat van de Urgentiecommissie en het voeren van alle routinematige correspondentie en contacten

Art. 10:12 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidsmedewerker A/Adviseur A in rol van coördinator GST

 • 3.

  Adviseur VH & T B in functie van kwaliteits- medewerker WMO

 • 4.

  Klantmanager A

 

4-11.7

Vragen van adviezen aan derden op basis van de Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Beleidsmedewerker A/ Adviseur A in rol van coördinator GST

 • 3.

  Adviseur VH & T B in functie van kwaliteits- medewerker WMO

 • 4.

  Klantmanager A

 

4-11.8

Doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

Art. 2.4 Jeugdwet

- - Beleidsmedewerker A/ Adviseur A in rol van coördinator GST

 • 1.

  Geregistreerde jeugdzorg professionals uit het specialistenteam

Afstemmen met gekwalificeerd gedragsweten- schapper

4-11.9

Voeren van overleg met de gecertificeerde instelling

Art. 3.5 Jeugdwet

 • 1.

  Beleidsmedewerker A/ Adviseur A in rol van coördinator GST

 • 2.

  Beleidscoördinator in rol van coördinator WMO en Jeugd

 • 3.

  Leden GST

 • 4.

  Klantmanager A, jeugd

 

4-11.10

Indienen van een verzoek tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp

Art. 6.1.8 Jeugdwet

 • 1.

  Beleidsmedewerker A/ Adviseur A in rol van Coördinator GST

 • 2.

  Geregistreerde jeugdzorg professionals specialis-tenteam

Afstemmen met gekwalificeerd gedragsweten- schapper

4-11.11

Vertegenwoordiging op (hoor)zittingen die door Commissie voor bezwaarschriften, de (voor-zieningenrechter v/d) Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS in het kader van een bezwaar-, voorlopige voorziening-, beroep- of hoger beroepsprocedure worden belegd.

Art. 171 Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Klantmanager A

 • 3.

  Adviseur VH&T A

 • 1.

  Portefeuillehouder in kennis stellen van procedure.

 • 2.

  Betreft besluit op verzoek tot indeling in medi-sche urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3b Huisvestingsverordening of de sociale urgentie-categorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Urgentie-verordening en de intrekking of wijziging daarvan.

4-11.12

Opvragen van inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst en/of de politie in het kader van:

 • 1.

  Drank- en horecawet (exploitatievergunning)

 • 2.

  Wet op de Kansspelen

 • 3.

  Algemene plaatselijke verordening

 • 4.

  Wet Bibob

Artikel 10:12 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  Senior adviseur VH&T in rol van coördinator

 • 3.

  Medewerker beleid en uitvoering/adviseur

 • 4.

  Beleidsmedewerker fysiek domein

 • 5.

  Medewerker VH&T B

 

4-11.13

Ondertekenen van een door het college genomen besluit om wel of geen medewerking te verlenen aan een principeverzoek (inclusief verzoek betaling voorschot plankosten)

Art. 10:12 Awb

 • 1.

  - Afdelingshoofd M&O

 • 2.

  - Senior adviseur VH&T in rol coördinator

- Beleidsmedewerker B/ adviseur B cluster Vergunningen

 

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE

C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 
 • 1.

  5. Facilitair Bedrijf

 

MANDAAT

 

5-1

Facilitaire Dienstverlening

 
 
 

5-1.1

Besluiten inzake de incidentele ingebruikgeving aan derden van ruimten in het gemeentehuis

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd FB

 

5-1.2

Het aangaan van een overeenkomst voor het in bruikleen geven van een bureaustoel

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd FB

 

5-1a

Automatisering

 
 
 

5-1a.1

Het aangaan van een overeenkomst voor het in bruikleen geven van een mobiele telefoon, tablet of ander ict hulpmiddel

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd FB

 

5-2

Archief

 
 
 

5-2.1

Uitvoeren van de Beheerregeling informatiebeheer

Beheerregeling informatiebeheer

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd FB

Coördinator cluster Informatiebeheer

 

5-3

Burgerzaken

 
 
 

5-3.1

 • 1.

  Toekennen of afwijzen van verzoeken om gegevens uit de basisregistratie personen (per selectie) te verkrijgen

 • 1.

  Bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie

 • 1.

  Afgifte van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

 • 1.

  Afgifte bewijs van Nederlanderschap

 • 1.

  Afgifte van gewaarmerkte afschriften uit de basisregistratie personen

 • 1.

  Gevolg geven aan het verzoek tot inzage

 • 1.

  Art. 1.5 lid 2 jo. hoofdstuk 3 Wet basisregistratie personen (Wet brp)

 • 2.

  Besluit brp

 • 3.

 • 4.

  Art. 1.4 jo. hoofdstuk 2, afd. 1 Wet brp en art. 2.55 Wet brp

 • 5.

  Art. 21 Rijkswet op het Nederlanderschap

 • 6.

 • 7.

  Art. 2.55, lid 3 jo. art 3.6 en 3.9 Wet brp

 • 8.

  Besluit brp, Verordening brp en Privacyreglement

Art. 2.55 lid 2 Wet brp

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerker KCC-B

 • 1.

  Verordening Basisregistratie personen, vastgesteld d.d. 09-02-2021;

 • 2.

  Regeling BRP, vastgesteld d.d. 14-10-2014;

 • 3.

  Aanwijzingsbesluit BRP, vastgesteld 8-10-2014;

 • 4.

  Regeling Beheer en Toezicht BRP, vastgesteld 14-10-2014

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE

C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 
 • 1.

  Verwijderen gegevens en mededeling aan betrokkene over verwijdering gegevens uit de basisregistratie

 • 1.

  Opnemen van een wijziging in de BRP inzake het gebruik geslachtsnaam (eerdere) echtgenoot of (eerdere) geregistreerde partner en mededeling van opname aan verzoeker

 • 2.
  • 1.

   Op verzoek of ambtshalve opnemen, aanpassen, verbeteren of weigeren van gegevens in de BRP

 • 1.

  Art. 2.57 lid 6 Wet brp

 • 2.

 • 3.

 • 4.

  Art. 1:9 BW jo. art. 2.56 Wet brp

 • 1.

  Art. 2:58 Wet brp

 
 

5-3.2

Opleggen van een bestuurlijke boete

Art. 4.17 Wet brp/titel 5.4 Awb

Afdelingshoofd FB

Beleidsregel bestuurlijke boete BRP, zoals vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 12-05-2015

5-3.3

Aanwijzen van toezichthouder BRP

Art. 4.2 Wet brp/titel 5.2 Awb

Afdelingshoofd FB

 

5-3.4

Benoemen onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag of een huwelijk.

Art. 1:16, lid 2 BW / Besluit burgerlijke stand

Afdelingshoofd FB

Reglement burgerlijke stand, zoals vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 18-6-2013

5-3.5

Aanwijzen van een trouwlocatie

Art. 1:63 Burgerlijk Wetboek

- Afdelingshoofd FB

- Adviseur VH&T B

- Beleidsmdw/adviseur B

- Medewerker VH&T - backoffice (A)

Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven, zoals vastgesteld bij B&W besluit d.d. 03-04-2012

5-3.6

 • 1.

  Afgifte van verlof stellen afwijkende termijn voor begraven of cremeren;

 • 2.

  Afgifte of weigeren van verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot;

 • 3.

  Afgifte laisser-passer voor het vervoer van een overledene naar het buitenland

art. 17 lid 1, art. 68 lid 1 Wet op de Lijkbezorging

art. 11 lid 1 Besluit op de Lijkbezorging

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerker KCC-B

 

5-3.7

In ontvangst nemen van aanvragen reis-documenten en verstrekken, inhouden, weigeren en vervallen verklaren van reis-documenten (Nederlandse identiteitskaart, paspoort, vluchtingenpaspoort, vreemdelingen-paspoort)

art. 26 lid 1a, art. 40 lid 1a, art. 44, art. 55 Paspoortwet

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerker KCC-B

Mandaat medewerker VH&T backoffice en medewerker KCC-B alleen voor het in ontvangst nemen, verstrekken en inhouden van reisdocumenten

5-3.8

In ontvangst nemen van aanvragen en het verstrekken en weigeren van rijbewijzen

Hoofdstuk VI Wegenverkeerswet

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerker KCC-B

Mandaat medewerker VH&T backoffice en medewerker KCC-B alleen voor het afgeven van rijbewijzen

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE

C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

5-3.9

Uitoefenen van in en krachtens de kieswetten toegekende bevoegdheden.

 • 1.

  Kieswet;

 • 2.

  Kiesbesluit;

 • 3.

  Akte verkiezing leden EP;

 • 4.

  Richtlijnen EU nr. 93/109 EG

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

Met uitzondering van:

 • 1.

  Instelling/samenstelling hoofd stembureau;

 • 2.

  Aanwijzing van de stemlokalen;

 • 3.

  Indeling gemeente in stemdistricten;

 • 4.

  Vaststelling vergoeding voorzitter, leden stembureau en gebruikte stemlokalen;

 • 5.

  Taken burgemeester als vz hoofdstembureau.

5-3.10

 • 1.

  Omzetten van een stempas in een kiezerspas

 • 2.

  Afgifte van een volmachtsbewijs

 • 3.

  Afgifte van een ondersteuningsverklaring

 • 1.

  art. K4 Kieswet

 • 2.

  art. L6 Kieswet

 • 3.

  art. H4 Kieswet

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerker KCC-B

 

5-3.11

 • 1.

  Behandelen en beslissen op verzoeken tot verkrijgen van het Nederlanderschap door optie en het doen van afstand van het Nederlanderschap

 • 1.

  Adviseren inzake het verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie ex artikel 7 Rijkswet op het Nederlanderschap

 • 1.

  Uitvoering geven aan het bepaalde over de bekendmaking van de verkrijging van het Nederlanderschap

 • 1.

  Artt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 63, 64 Besluit verkrijging en verlies Nederlan-derschap (BvvN)

 • 1.

  Art. 37 BvvN

 • 1.

  Art. 60a en 60b BvvN

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 

5-3.12

Vaststellen, innen, afdragen en verantwoorden van naturalisatiegelden kosten Rijk

Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 

5-3.13

Nemen van besluiten ter uitvoering van bij of krachtens de distributievoorschriften en de Inkwartierings- en Vorderingswetten (mobilisatie-voorbereiding en vordering motorrijtuigen en gebouwen) opgedragen taken.

 • 1.

  Distributiewet

 • 2.

  Inkwartieringswet

 • 3.

  Vorderingswet

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 

5-3.14

Legaliseren van handtekening(en).

Gewoonterecht

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerkers KCC-B

 

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE

C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

5-3.15

Regelen van de verstrekking van gegevens aan organen van de gemeente

Art. 3.8 Wet brp

Afdelingshoofd FB

 

5-4

Overige wettelijke regelingen

 
 
 

5-4.1

Verlenen ontheffing van verbod, als bedoeld in artikel 25 RVV 1990

Art. 149 Wegenverkeerswet jo. art. 87 RVV 1990

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerkers KCC-B

Beleidsregels Parkeerschijfzone Kromstraat eo vastgesteld bij collegebesluit d.d. 7-11-2007

5-4.2

 • 1.

  Verlenen, intrekken of wijzigen van een vergunning voor parkeren op belanghebbenden- of parkeerapparatuurplaatsen, incl. het stellen van voorschriften/beperkingen

 • 2.

  Verlenen ontheffing van verboden, als bedoeld in artikel 7 lid 1 en artikel 8 lid 1

Art. 3, lid 1 jo. lid 9 en 10, art. 6 Parkeerverordening

Art. 7 lid 3, art. 8 lid 4, Parkeerverordening

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerkers KCC-B

Parkeerverordening 2018, vastgesteld d.d. 19-12-2017

5-4.3

Zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging met inbegrip van de daarbij behorende uitvoeringshandelingen

Art. 21, lid 1 Wet op de lijkbezorging

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T B

 

5-4.4

Uitvoeren van taken op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Artt. 7 lid 1 jo 8 lid 1a, 7 lid 4 jo 8 lid 1b 8 lid 1e jo art 11 lid 1, 9 lid 1 Wkpb

Wkpb-beheerder

Gebruik mandaat door bij besluit d.d. 22-05-2007 aangewezen vervangers ingeval van afwezigheid/ verhindering Wkpb-beheerder.

 
 
 

VOLMACHT

 

5-5.1

Bestellen van waardepapieren (reisdocumenten, uittrekselpapier)

art. 160 lid 1e Gemeentewet

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Adviseur VH&T B

 • 3.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 

5-5.2

Overgaan tot verkoop, overdracht aan derde(n) om niet of vernietiging van een zaak als bedoeld in artikel 6, 8 of 11 boek 5 BW

Art. 6, art. 8, art. 11 boek 5 BW

Adviseur VH&T B

 
 
 
 

MACHTIGING

 

5-6.1

In ontvangst nemen van dwangbevelen gericht aan de gemeente.

Art. 10:12 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Medewerker F/O A bode

 

5-6.2

In ontvangst nemen van aangetekende stukken.

Art. 10:12 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Medewerker F/O A

 

5-6.3

Aanvragen en intrekken van certificaten PKI Overheid binnen het domein Overheid/Bedrijven en Organisatie en het autoriseren van certificaatbeheerders en contactpersonen

Art. 10:12 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur, cluster IM

Machtiging 05-09-2011

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE

C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

5-6.4

Aanvragen middelen en machtigingen op betrouwbaarheidsniveau EH3 en lager

Art. 10:12 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur, cluster IM

Machtiging 02-07-2015

5-6.5

Bestellen van rijbewijzen

Art. 1 lid 1a jo. lid 2a Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerker KCC-B

 

5-6.6

In ontvangst nemen van leveringen van bestellingen van rijbewijzen

Art. 1 lid 1a jo. lid 2b Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

Medewerker F/O A

 

5-6.7

In ontvangst nemen, onderzoeken en doorzenden van een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent gedrag

Art. 30 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 • 4.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 5.

  Medewerker KCC-B

 

5-6.8

Opvragen inlichtingen uit het justitieel documen- tatieregister en de antecedentenadministratie van de politie ten behoeve van het nemen van een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete

Art. 4.17 Wet brp/ titel 5.4 Awb (bestuurlijke boete)

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 3.

  Adviseur VH&T B

 

5-6.9

Bestellen en in ontvangst nemen van gehandicapten parkeerkaarten (GPK)

Art. 10:12 Awb

In het machtigingsformulier genoemde medewerkers FB

Machtiging d.d. 25-03-2015. Zie 4-2.6

5-6.10

Raadplegen van gegevens in Suwinet-Inkijk

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 2.

  Beleidsmedew./adviseur B

 

5-6.11

Het doen van verzoeken tot het verstrekken van politiegegevens in relatie tot aanvragen van koninklijke onderscheidingen.

 • 1.

  - Art. 18, lid 1 Wet Politiegegevens en art. 4:3 lid 1b Besluit politiegegevens

 • 2.

  - Reglement o/d Orde v/d Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

 • 1.

  - Beleidsmedewerker/ adviseur B

 

5-6.12

Het doen van verzoeken tot het verstrekken van politiegegevens ten behoeve van de beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen van het Nederlanderschap

Artikel 18, lid 1 Wet Politiegegevens en artikel 4:3, lid 1 onder b sub 1 Besluit Politiegegevens

 • 1.

  Beleidsmedewerker / adviseur B

 • 2.

  Adviseur VH&T B

 • 3.

  Medewerker VH&T backoffice B

 • 4.

  Medewerker KCC B

 

 

Bijlage: Conversietabel tekenmandaat Mens en Omgeving

Gemandateerde

Tenaamstelling bij ondertekening

 
 

Senior adviseur integrale veiligheid

Coördinator afdeling Mens en Omgeving

Senior beleidsmedewerker/senior juridisch adviseur

Coördinator afdeling Mens en Omgeving

Adviseur VH&T B, cluster H&T

Coördinator afdeling Mens en Omgeving

Beleidsmedewerker/Adviseur B

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medw. VH&T B, cluster H&T

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medw. VH&T, cluster H&T

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Toezichthouders

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medewerkers OZ

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medewerkers

Medewerker afdeling Mens en Omgeving