Regeling vervalt per 01-01-2026

Beleidsregel maatwerk bij medisch afval gemeente Doetinchem 2023-2025

Geldend van 18-02-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregel maatwerk bij medisch afval gemeente Doetinchem 2023-2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

Overwegende dat,

de gemeenteraad van Doetinchem heeft besloten om per 1 januari 2022 “betalen voor restafval” in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

het wenselijk is om belastingplichtigen die vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van “betalen voor restafval” een hogere aanslag afvalstoffenheffing dan gemiddeld ontvangen, hiervoor te compenseren.

Gelet op de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023;

b e s l u i t e n:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Maatwerk bij medisch afval Gemeente Doetinchem 2023-2025

Artikel 1 Voorwaarde

De belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing kan in aanmerking komen voor vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing indien hij of zij als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van hem- of haarzelf of van personen die behoren tot zijn of haar huishouden, medisch afval heeft, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en/of dialysemateriaal. Onder chronische ziekte of medische beperking wordt verstaan een ziekte of medische beperking die naar verwachting langer dan een jaar duurt.

Artikel 2 Aanvraag

De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen door middel van een hiervoor bedoeld (digitaal) aanvraagformulier.

Artikel 3 Tegemoetkoming

Voor belastingplichtigen die voldoen aan het gestelde onder 1 en 2 van deze regeling, geldt dat de hier bedoelde vermindering als volgt wordt bepaald:

  • a.

    Belastingplichtigen met minicontainers aan huis mogen eens per 2 weken in plaats van eens per 4 weken hun restafvalcontainer aanbieden. Per belastingjaar zijn de eerste dertien aanbiedingen gratis.

  • b.

    Voor de belastingplichtigen die gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval worden de eerste 80 inworpen van een 60 liter zak of de eerste 160 inworpen van een 30 liter zak in de verzamelcontainer voor restafval per belastingjaar vrijgesteld. Bovenstaande geldt voor zowel een eenpersoons- als een meerpersoonshuishouden.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belastingplichtige afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing ervan naar het oordeel van het college onredelijke gevolgen heeft.

Artikel 5 Overige bepalingen

  • a. Deze beleidsregel kan aangehaald worden als “Maatwerk bij medisch afval Gemeente Doetinchem 2023-2025”.

  • b. Indien het “Maatwerk bij medisch afval” in de loop van het jaar wordt aangemeld of voor een belastingplichtige stopt, wordt de mindering in afvalstoffenheffing naar rato afgerekend.

  • c. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2023.

  • d. Deze beleidsregel geldt tot 1 januari 2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem op 14 februari 2023.

Burgemeester,

Secretaris,