Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2023

Geldend van 17-02-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel nr 6695 van 13 december 2022;

gelet op het besluit van 29 juni 2022 van de raad tot vaststelling van het bestuursakkoord “Gouda geeft door” (hoofdstuk 4, onderdeel kansengelijkheid);

gelet op de artikelen 2 en 5 van de Verordening maatschappelijke participatie Gouda 2023;

besluit vast te stellen de Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2023.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: de verordening bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2023:

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  inwoner: een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en ingeschreven staat in de gemeente Gouda in de Basisregistratie personen;

 • d.

  stadspas: een door of namens het college aan een inwoner verstrekt document dat strekt ter bevordering van de deelname aan maatschappelijke, educatieve, recreatieve, sportieve en culturele activiteiten;

 • e.

  kind: een persoon jonger dan 18 jaar die ingeschreven staat in de gemeente Gouda in de Basisregistratie personen voor wie aan de alleenstaande ouder of gehuwde kinderbijslag op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt betaald of zal worden betaald vanaf het eerstvolgende kwartaal of het pleegkind jonger dan 18 jaar waarvoor een pleegvergoeding wordt ontvangen op grond van artikel 5.3, eerste lid, van de Jeugdwet;

 • f.

  aanvrager:

  • 1°.

   de inwoner die tot de doelgroep behoort en een voorziening aanvraagt voor zichzelf;

  • 2°.

   de kinderbijslaggerechtigde ouder of de verzorger die een voorziening aanvraagt voor een kind dat tot de doelgroep behoort; of

  • 3°.

   degene die het gezag over een kind heeft en een voorziening aanvraagt voor een kind dat tot de doelgroep behoort.

 • g.

  peildatum: de datum waarop het college de aanvraag heeft ontvangen;

 • h.

  doelgroep: inwoners met een laag inkomen en de tot hun last komende kinderen zoals bedoeld in de verordening in artikel 3.

 • i.

  middentarief: het tarief voor inwoners met een hoger inkomen dan de doelgroep en niet meer dan het inkomen dat genoemd wordt in artikel 5, lid 2 van de verordening.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze regeling is, ter nadere uitwerking van de verordening, van toepassing op het aanvragen en verstrekken van voorzieningen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening.

Artikel 3. Inkomen

 • 1. Het inkomen, bedoeld in artikel 5 van de verordening, wordt bepaald op de peildatum.

 • 2. Als inkomen wordt aangemerkt het totale jaarinkomen dat het huishouden geniet uit:

  • a.

   winst uit ondernemingen;

  • b.

   winst uit aanmerkelijk belang;

  • c.

   inkomsten uit of in verband met arbeid of bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

  • d.

   alimentatie;

  • e.

   heffingskortingen van de belastingdienst.

 • 3. Bij de vaststelling van het rekeninkomen wordt geen rekening gehouden met inkomsten uit overwerk en vakantietoeslag.

Artikel 4. Stadspas

 • 1. Het college verstrekt een stadspas als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van de verordening aan de aanvrager in de vorm van de Rotterdampas.

 • 2. Het college verstrekt de stadspas voor drie tarieven:

  • a.

   Reductietarief: Het college verstrekt de stadspas tegen het gereduceerde tarief van € 5,- per pas voor volwassenen uit de doelgroep, en om niet voor kinderen uit de doelgroep.

  • b.

   Middentarief: Voor inwoners met een hoger inkomen dan de doelgroep en niet meer dan het inkomen dat genoemd wordt in artikel 5, lid 2 van de verordening, verstrekt het college de stadspas voor het midden tarief van €32,50 en €10,- voor hun minderjarige kinderen.

  • c.

   Regulier tarief: Volwassenen die niet tot de doelgroep behoren betalen € 65,- per pas. Voor hun minderjarige kinderen betalen zij €20.- per pas.

 • 3. De stadspas is geldig van 1 maart van het lopende kalenderjaar tot 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar, ongeacht het moment waarop de stadspas is verstrekt.

 • 4. De stadspas is geldig wanneer deze in ieder geval is voorzien van de volgende kenmerken:

  • a.

   een pasfoto, en

  • b.

   een uniek aan de pashouder toegekend stadspasnummer.

 • 5. Om in aanmerking te komen voor de stadspas tegen een gereduceerd tarief, dient de aanvrager:

  • a.

   inwoner te zijn van de gemeente Gouda;

  • b.

   18 jaar of ouder te zijn;

  • c.

   te beschikken over een inkomen dat de in artikel 5 van de verordening gestelde grens niet overschrijdt;

  • d.

   te beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

 • 6. In afwijking van het vijfde lid, kan het college een stadspas verstrekken aan een kind dat tot de doelgroep behoort op basis van een aanvraag die is ingediend door:

  • a.

   de tekenbevoegde van een organisatie die in Gouda een accommodatie heeft als bedoeld in artikel 1.1, van de Jeugdwet, alwaar het betreffende kind verblijft of;

  • b.

   door degene die het gezag over het kind heeft.

 • 7. Te overleggen gegevens bij de aanvraag zijn:

  • a.

   ID-kaart of paspoort van de aanvrager dat op peildatum geldig is,

  • b.

   afschriften van de toepasselijke documenten van instanties en werkgevers, die nodig zijn om vast te stellen of recht bestaat op een voorziening.

 • 8. Indien de stadspas is kwijtgeraakt, kan de pashouder een duplicaat ontvangen tegen kostprijs, die door het college wordt vastgesteld.

 • 9. De stadspas is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5. Kindpakket

 • 1. Het college biedt kinderen uit de doelgroep, ondersteuning gericht op meedoen in de samenleving. De voorzieningen, genoemd in artikel 2, tweede lid sub a tot en met d, van de verordening voor de doelgroep kinderen, worden door het college gebundeld in een kindpakket. Het kindpakket bevat de volgende leeftijdsgebonden voorzieningen:

  • a.

   voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar oud een tegemoetkoming in de kosten van het bezoek van kinderopvang;

  • b.

   voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten;

  • c.

   voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een jeugdtegoed voor de aanschaf van specifieke producten ten behoeve van kinderen;

  • d.

   voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een tegemoetkoming in de schoolkosten voor specifieke kosten die samenhangen met schoolactiviteiten;

  • e.

   voor kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar een ID-kaart in natura.

 • 2. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het kindpakket zijn:

  • a.

   aanvrager ontvangt op de peildatum kinderbijslag voor het betreffende kind;

  • b.

   aanvrager heeft op de peildatum een inkomen dat de in artikel 5 van de verordening gestelde grens niet overschrijdt; en

  • c.

   aanvrager en het kind hebben op de peildatum hetzelfde woonadres in Gouda.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kan het college een voorziening verstrekken aan een kind dat tot de doelgroep behoort op basis van een aanvraag die is ingediend door:

  • a.

   de tekenbevoegde van een organisatie die in Gouda een accommodatie heeft als bedoeld in artikel 1.1, van de Jeugdwet, alwaar het betreffende kind verblijft of;

  • b.

   degene die het gezag over het kind heeft of het kind verzorgt.

 • 4. Het college kan de aanvrager verplichten tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 6 Tegemoetkoming kosten kinderopvangorganisatie

 • 1. De tegemoetkoming bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, bedraagt de kosten voor de eigen ouderbijdrage van maximaal twee dagdelen per week bezoek aan een kinderopvangorganisatie die voldoet aan het kwaliteitskader van de gemeente Gouda en conform de kaders van de regeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda..

 • 2. Vergoeding van de eigen ouderbijdrage vindt alleen plaats indien geen andere vorm van tegemoetkoming voor die kosten bestaat.

 • 3. De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt voor de kosten van het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • 4. Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de tegemoetkoming wordt verstrekt.

Artikel 7. Tegemoetkoming voor sportieve, educatieve en culturele activiteiten

 • 1. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar verstrekt het college een tegemoetkoming, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, in de kosten voor cursussen op het gebied van muziek, toneel, theater, beeldende kunsten, lidmaatschap van een sportclub en het volgen van zwemlessen, bij instellingen die door het college worden bekendgemaakt op de website: www.gouda.nl.

 • 2. De instellingen, bedoeld in het eerste lid, voldoen in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aangeboden activiteiten dragen bij aan de maatschappelijke participatie van kinderen;

  • b.

   inschrijving in de Kamer van Koophandel; en

  • c.

   de kosten van het lidmaatschap worden kenbaar gemaakt op een website.

 • 3. De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op de werkelijke kosten van deelname of lidmaatschap van één activiteit.

 • 4. De tegemoetkoming wordt beschikbaar gesteld door middel van 2 tegoedbonnen die beschikbaar worden gesteld op de stadspas van het betreffende kind.

 • 5. De tegoedbonnen op de stadspas hebben een maximale geldigheid van 6 maanden. Het is hierdoor mogelijk om maximaal eenmaal per jaar te wisselen van activiteit of lidmaatschap.

 • 6. De tegemoetkoming kan jaarlijks worden aangevraagd van 1 maart tot 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar, en kan uitsluitend worden besteed gedurende de geldigheidsduur van de stadspas, bedoeld in artikel 4, derde lid.

Artikel 8. Jeugdtegoed

 • 1. Het jeugdtegoed, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder c, bedraagt € 150,– per kind per pasjaar.

 • 2. Het tegoed wordt beschikbaar gesteld door middel van een storting op de stadspas van het betreffende kind en kan jaarlijks worden toegekend bij aanvraag van de stadspas.

 • 3. Het tegoed kan uitsluitend worden besteed gedurende de geldigheidsduur van de stadspas, bedoeld in artikel 4, derde lid, waarop het tegoed is gestort.

 • 4. Een eventueel saldo van het jeugdtegoed op de stadspas vervalt met ingang van de dag waarop de geldigheidsperiode van de stadspas is verstreken.

 • 5. Het jeugdtegoed kan uitsluitend worden besteed aan producten die vallen onder de productgroepen die zijn vermeld in de bijlage bij deze regeling en bij winkels die worden bekengemaakt door het college op de website www.gouda.nl.

 • 6. De winkels, bedoeld in het vijfde lid, voldoen in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   kassa’s worden gekoppeld aan een betaalnetwerk op basis waarvan registratie van transacties kan plaatsvinden;

  • b.

   kortingsacties worden niet uitgesloten;

  • c.

   terugstorten van een tegoed is mogelijk, eventueel in de vorm van tegoedbonnen; en

  • d.

   deelbetalingen zijn mogelijk door aanvullend te betalen met andere betaalmiddelen.

 • 7. Het tegoed dat op een stadspas is gestort, is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 9. Schoolkosten

 • 1. Voor kinderen uit de doelgroep verstrekt het college op aanvraag een tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder d, die onvermijdelijk samenhangen met schoolactiviteiten, voor zover de school of een andere regeling hierin niet voorziet.

 • 2. De aanvraag kan éénmaal per jaar worden ingediend binnen het schooljaar waarin de kosten waarvoor tegemoetkoming wordt aangevraagd zijn gemaakt of zullen worden gemaakt.

 • 3. De tegemoetkoming dient gebruikt te worden voor school benodigde materialen of hulpmiddelen zoals de aanschaf van een printer en cartridges of de kosten van een internetabonnement.

 • 4. De tegemoetkoming bedraagt:

  • a.

   € 100,- per kind in het primair onderwijs;

  • b.

   € 200,- per kind op het voortgezet onderwijs.

 • 5. In aanvulling op deze tegemoetkoming kan voor kinderen uit de doelgroep op het voortgezet onderwijs tevens eenmaal per 5 jaar een tegemoetkoming aangevraagd worden voor de aanschaf van een door school voorgeschreven computer, laptop of tablet met toebehoren, op basis van de werkelijke kosten tot een maximumbedrag van € 400,-.

  Het college kan nadere regels en beleidsregels vaststellen ter uitvoering van dit artikel.

Artikel 10. ID-kaart

 • 1. Het college verstrekt op aanvraag eenmalig aan kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar een ID-kaart in natura als voorziening bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e.

 • 2. De verstrekking, bedoeld in het eerste lid, wordt beschikbaar gesteld door middel van een tegoedbon die inwisselbaar is bij de gemeente Gouda.

Artikel 11. Volwassenentegoed

 • 1. Het tegoed, bedoeld in artikel 2, lid 2 sub e van de verordening bedraagt

 • 1. € 50,– per volwassene die behoort tot de doelgroep.

 • 2. Het tegoed wordt beschikbaar gesteld door middel van een storting op de stadspas van de desbetreffende persoon en kan jaarlijks worden toegekend bij aanvraag van de stadspas.

 • 3. Het tegoed kan uitsluitend worden besteed gedurende de geldigheidsduur van de stadspas, bedoeld in artikel 4, derde lid, waarop het tegoed is gestort.

 • 4. Een eventueel saldo van het volwassenentegoed op de stadspas vervalt met ingang van de dag waarop de geldigheidsperiode van de stadspas is verstreken.

 • 5. Het volwassenentegoed kan uitsluitend worden besteed aan producten die vallen onder de productgroepen die zijn vermeld in de bijlage bij deze regeling en bij winkels die worden bekengemaakt door het college op de website www.gouda.nl.

 • 6. De winkels, bedoeld in het vijfde lid, voldoen in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   kassa’s worden gekoppeld aan een betaalnetwerk op basis waarvan registratie van transacties kan plaatsvinden;

  • b.

   kortingsacties worden niet uitgesloten;

  • c.

   terugstorten van een tegoed is mogelijk, eventueel in de vorm van tegoedbonnen; en

  • d.

   deelbetalingen zijn mogelijk door aanvullend te betalen met andere betaalmiddelen.

 • 7. Het tegoed dat op de stadspas is gestort, is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 12. Inwerkingtreding en duur

 • 1. De beleidsregels bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017 worden ingetrokken per 8 februari 2023

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 februari 2023.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage – Productgroepen jeugdtegoed Gouda (artikel 8, vijfde lid)

Producten die kunnen worden gekocht met het jeugdtegoed:

Kinderkleding

Kleding in de maten 104 tot en met 176, Kinderschoenen

Schoolspullen, Bijvoorbeeld:

 • pennen /stiften/ potloden

 • agenda

 • lijm

 • gum / puntenslijper

 • schaar

 • schriften

 • collegeblokken

 • ringbanden / snelhechters / insteekhoesjes/tabbladen

 • markers

 • passer

 • rekenmachine

 • geodriehoek

 • kaftpapier

 • nietmachine

 • perforator

 • etiketten voor de gekafte boeken

 • woordenboeken (geen leesboeken)

 • atlas

 • etui

 • rugzak/schooltas

 • broodtrommel

 • drinkbeker

 • usb stick

 • fietstas/fietsmand

 • fietsverlichting

 • regenpak

Sport en cultuur

 • gymtas

 • gymschoenen

 • gymshirt

 • zwembroek/badpak/bikini

 • sportkleding (clubkleding)

 • sportmaterialen voor de sport waar het kind lid van is (bv. scheenbeschermers, hockeystick, cap, etc.)

 • bijdrage aan een instrumentenfonds of andere voor muziekles noodzakelijke materialen

 • hobbymaterialen

 • eenmalig inschrijfgeld t.b.v. plaatsing op wachtlijst (zwemlessen) bij sportpunt Gouda.

Overig

 • Fiets

 • kinderspeelgoed

 • leesboeken en tijdschriften

Het jeugdtegoed is bedoeld om kinderen te ondersteunen te kunnen meedoen op school, met sport of kunstlessen. Om die reden is inzet van het jeugdtegoed NIET TOEGESTAAN voor:

 • Cadeaukaarten en kansspelen,

 • eten&drinken,

 • genotsmiddelen,

 • telefoons en beltegoed,

 • meubels, bed- en badkamerartikelen,

 • reisartikelen,

 • sieraden en horloges

Het volwassenentegoed kan worden besteed bij aangesloten winkels zoals gepubliceerd op Gouda.nl en is bestemd voor producten bedoeld in artikel 11, lid 5 zijnde:

Rugzakken of aktetassen

Hobbyartikelen

Sportspullen

Kleding

Boeken en tijdschriften

Tablets en laptops (voorzover bij de winkels op Gouda.nl beschikbaar)

Gezelschapsspellen en speelgoed

Fiets- en fietsaccessoires & reparaties

Thuiszorg producten

Dierenbenodigdheden en dierenarts

Bedartikelen

Badkamerartikelen

Keukenartikelen

Schoenen

Menstruatieproducten

Mondkapjes & zelftesten

Het tegoed is uitgesloten voor:

Cadeaukaarten en kansspelen

Eten en drinken

Alcohol en tabak

Telefoon en beltegoed

Koffers

Sieraden en horloges

Dierenvoeding

Persoonlijke verzorgingsproducten

Toelichting:

Stadspas

De stadpas is geldig van geldig van 1 maart van het lopende kalenderjaar tot 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Indien de pas is verstrekt in de loop van deze periode, heeft de pas een kortere geldigheidsduur. De stadspas kan worden aangeschaft voor drie verschillende tarieven afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Het reductietarief voor inwoners die tot de doelgroep laag inkomen behoren. Het midden tarief voor inwoners met een inkomen boven de norm voor de doelgroep maar onder de 150% van de bijstandsnorm. Het reguliere tarief voor inwoners die niet tot een van de twee voorgaande groepen behoren.

Kindpakket

In dit artikel worden de diverse maatregelen gericht op kinderen samengevoegd in het kindpakket en de voorwaarden voor aanvraag van kindpakketten beschreven.

De aanvraag zal in de meeste gevallen worden ingediend door de ouder of verzorger. Het is echter mogelijk dat iemand anders dan de ouders het gezag over een kind heeft. In dit geval is sprake van voogdij. In de regeling is bepaald dat een voorziening ook kan worden aangevraagd door degene die het gezag over het kind uitoefent of die het kind feitelijk verzorgt.

Om te voorkomen dat geen aanvraag kan worden ingediend voor een kind dat niet bij ouders of verzorgers woont, maar bijvoorbeeld in een instelling, is bepaald dat bijvoorbeeld de directeur van een accommodatie als bedoeld in de Jeugdwet, een voorziening kan aanvragen voor het betreffende kind. De tekenbevoegdheid moet wel uit de aanvraag blijken, bijvoorbeeld door het meesturen van een machtiging of volmacht. Hierbij kan worden afgeweken van de voorwaarden zoals het vereiste van hetzelfde woonadres.

Voor het kindpakket is het op grond van de verordening mogelijk om eventueel een ambtshalve toekenning te doen van de voorzieningen omdat deze gerelateerd worden aan de aanvraag van een stadpas. Indien bij aanvraag voor een stadspas voor een kind geen aanvraag is ingediend voor een kindpakket, kan het college besluiten om de voorzieningen jeugdtegoed en sport/cultuurvoucher voor kinderen ambtshalve toe te kennen.

Tevens kan met toepassing van de in de verordening opgenomen hardheidsclausule vanwege individuele en zwaarwegende omstandigheden afgeweken worden van deze regeling. Het gaat hierbij om situaties die niet zijn voorzien bij het vaststellen van de regeling en waarin het niet redelijk zou zijn om geen voorziening te verstrekken.

Jeugdtegoed

Met deze regeling wordt een financieel tegoed gekoppeld aan de stadspas van het kind behorende tot de doelgroep. De stadspas fungeert als betaalpas. De doelgroep kan hiermee bij geselecteerde winkels het tegoed besteden aan specifieke productgroepen. Uitgangspunt is dat de aanschaf van deze producten voor de doelgroep noodzakelijk is om goed te kunnen participeren, zoals bijvoorbeeld het geval is met schoolspullen, sportspullen of een bijdrage aan een instrumentenfonds bij muziekles.

Het jeugdtegoed wordt toegekend per kind. Als er meerdere kinderen in een huishouden aanwezig zijn, kan voor elk van de betreffende kinderen een tegoed worden aangevraagd. Ieder kind krijgt het tegoed via de eigen stadspas beschikbaar.

De productgroepen zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. De winkels waar deze producten te koop zijn, worden door het college bekendgemaakt op de website van de gemeente Gouda. De op de website vermelde lijst is geen statisch gegeven, er kunnen winkels bijkomen als voldaan wordt aan de door het college gestelde eisen De kassa’s moeten kunnen worden gekoppeld aan een betaalnetwerk op basis waarvan registratie van transacties kan plaatsvinden. Kortingsacties mogen niet worden uitgesloten. Terugstorten van een tegoed dient mogelijk te zijn, eventueel in de vorm van tegoedbonnen. Deelbetalingen zijn mogelijk door aanvullend te betalen met andere betaalmiddelen.

Tegemoetkoming voor sport, cultuur of educatieve activiteiten

De tegemoetkoming voor sportieve of culturele activiteiten stelt kinderen uit de doelgroep in staat om ‘gratis’ een sport, zwemles, muziekles of toneel, theater of andere cursussen beeldende vormgeving te volgen of deel te nemen aan cursussen in de bibliotheek met een educatief element. Hiermee wordt de ontwikkeling van kinderen ondersteund en kunnen kinderen ontdekken waar hun talenten en passies liggen. De tegemoetkoming voor deelname aan een activiteit of een lidmaatschap wordt beschikbaar gesteld via vouchers op de stadspas.

De organisaties en verenigingen waar kinderen terecht kunnen worden bekendgemaakt door het college op de website van de gemeente Gouda. Het college stelt de voorwaarden waaraan de organisaties en verenigingen dienen te voldoen om opgenomen te worden op de lijst. Hierbij zal het college letten op de mate waarin de door instelling aangeboden activiteit bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van het kind. Tevens dienen de instellingen ingeschreven te staan bij de Kamer van koophandel en moet de contributie worden gepubliceerd op een website.

Tegemoetkoming kosten kindercentrum of peuterspeelzaal

Voor kinderen onder de 4 jaar wordt het bezoek aan een kindcentrum of peuterspeelzaal ondersteund zodat zij in contact komen met leeftijdsgenootjes. Voor deze leeftijdgroep wordt geen jeugdtegoed beschikbaar gesteld, daarvoor zijn de kosten voor participatie nog te gering. De kosten voor aanschaf van spullen en inrichtingskosten babykamer, etc. kunnen indien noodzakelijk via de bijzondere bijstand worden vergoed.

ID-kaart

Kinderen van 14 jaar en ouder zijn verplicht om een ID-bewijs te hebben. Om die reden is het mogelijk om een eenmalig ‘gratis’ een ID-kaart aan te vragen voor kinderen zodat zij niet door de kosten worden beperkt in het hebben van een ID-bewijs en daarmee ook weer makkelijk toegang hebben tot zaken waarvoor identificatie nodig is.

Schoolkosten

De tegemoetkoming heeft betrekking op onvermijdelijke kosten in verband met school. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor schoolkosten niet betalen, zijn scholen verplicht de leerling een voor de ouder kosteloos alternatief aan te bieden om een leerling wel het vastgestelde onderwijsprogramma te kunnen laten volgen. In sommige gevallen kan het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leiden tot sociale uitsluiting van kinderen, en in die gevallen kan een tegemoetkoming van de gemeente worden aangevraagd voor zover de school hierin niet voorziet. Te denken valt aan materialen of apparatuur die voor school nodig is of een internetabonnement. De aanvraag van de tegemoetkoming kan eenmaal per jaar worden ingediend en heeft betrekking op het dan lopende schooljaar. De hoogte is afhankelijk van het type onderwijs en gemaximeerd per schooljaar.

In het voortgezet onderwijs is een computer of laptop of tablet noodzakelijk. Hoewel scholen ouders niet kunnen verplichten deze aan te schaffen is in veel gevallen het niet hebben van een laptop een beperking. Hiervoor kan een bijdrage worden verleend van maximaal € 400,- per 5 jaar. Laptops en tablets zijn vaak op scholen te verkrijgen via huurkoop, daarmee zijn de apparaten direct goed verzekerd. Deze tegemoetkoming kan ook gebruikt worden voor deelname aan deze constructie. Voor de aanschaf van schoolspullen zoals passers, rekenmachines en schooltassen kan ook gebruik gemaakt worden van het jeugdtegoed.

Volwassentegoed

Het college bepaalt de hoogte van dit tegoed. Met deze regeling wordt een financieel tegoed gekoppeld aan de Rotterdampas van de volwassenen, behorende tot de doelgroep. De Rotterdampas fungeert als betaalpas. De doelgroep kan hiermee bij geselecteerde winkels het tegoed besteden aan specifieke productgroepen. Uitgangspunt is dat deze producten participatie bevorderen.