Regeling vervallen per 01-01-2024

Tijdelijke beleidsregel energiebijdrage 2023 Breda

Geldend van 21-02-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tijdelijke beleidsregel energiebijdrage 2023 Breda

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  de wetswijziging die het mogelijk maakt voor gemeenten om in 2023 opnieuw een eenmalige energietoeslag uit te keren aan mensen met een laag inkomen pas in juli 2023 intreedt;

 • -

  het college het te lang vindt duren tot dat de wet intreedt en de inwoners van Breda het juist nu nodig hebben om een bijdrage te ontvangen voor de energiekosten;

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor energiebijdrage 2023 Breda;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregel vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand 2020, Gemeente Breda.

besluit vast te stellen:

Tijdelijke beleidsregel energiebijdrage 2023 Breda

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda;

 • c.

  laag inkomen: totaal van het inkomen, zijnde 130% van de geldende bijstandsnorm of 130% van de geldende AOW-norm bij pensioengerechtigden exclusief vakantietoeslag;

 • d.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de wet;

 • e.

  energielasten: kosten van energie voor huishouden (aanvrager ontvangt de energienota)

 • f.

  Zelfstandige woonruimte: de woning beschikt over een eigen toegang, een eigen keuken en een eigen toilet;

 • g.

  peildatum ambtshalve toekenningen: 1 januari 2023

 • h.

  peildatum overige aanvragen: datum van de aanvraag;

 • i.

  referteperiode overige aanvragen: periode van 3 maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag.

 • j.

  Landelijke regeling: energietoeslag 2023

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energiebijdrage 2023

 • 1. De eenmalige energiebijdrage 2023 van € 500,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen met energielasten. De bijzondere bijstand wordt ambtshalve of op aanvraag verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) dat ambtshalve een energiebijdrage toegekend krijgt, heeft een laag inkomen niet hoger dan 130% van de geldende bijstandsnorm of 130% van de geldende AOW-norm op peildatum 1 januari 2023.

 • 4. Een huishouden (alleenstaande of gezin) dat een aanvraag indient, heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130 % van de geldende bijstandsnorm of 130% van de geldende AOW-norm.

 • 5. Tot een huishouden (en doelgroep in deze) wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar; tenzij deze persoon al bijzondere bijstand krijgt omdat van de ouders/verzorgers geen onderhoudsplicht kan worden verwacht;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   dak- of thuisloos is en/of een briefadres heeft, vanwege het ontbreken van energielasten.

Artikel 3: Voorwaarden

 • 1. Het college kan een eenmalige energiebijdrage verstrekken aan de aanvrager als deze valt binnen de doelgroepsomschrijving van artikel 2 én voldoet aan deze voorwaarden:

  • a.

   aanvrager staat op peildatum ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Breda;

  • b.

   aanvrager bewoont een zelfstandige woonruimte;

  • c.

   aanvrager is energielasten verschuldigd.

 • 2. Het recht op een eenmalige energiebijdrage wordt éénmalig vastgesteld op de peildatum en geldt voor het kalenderjaar 2023, ongeacht of deze toeslag in een andere gemeente ontvangen werd.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en artikel 3, en:

  • a.

   algemene bijstand (Participatiewet) ontvangen;

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ, BBZ 2004 of verkorte BBZ;

  • c.

   personen die in een traject WSNP of MSNP zitten

  ontvangen de eenmalige energiebijdrage 2023 ambtshalve mits voldaan aan de voorwaarden.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energiebijdrage 2023 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.breda.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk als naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energiebijdrage kan worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Artikel 6: Hoogte eenmalige energiebijdrage

 • 1. Het college verstrekt aan aanvragers die recht hebben op een eenmalige energiebijdrage een tegemoetkoming van € 500,- per huishouden.

 • 2. Als de vaststelling van de wet er aanleiding toe geeft om een hoger bedrag uit te keren dan nu vastgesteld, kan het bedrag opgehoogd worden en wordt het verstrekt onder deze tijdelijke beleidsregel energiebijdrage.

 • 3. Het bedrag waarmee deze tijdelijke beleidsregel energiebijdrage kan worden opgehoogd wordt ambtshalve uitgekeerd aan de rechthebbenden na ingangsdatum van de gewijzigde wet.

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2023.

 • 2. Deze beleidsregel blijft van toepassing op aanvragen die vóór of op 31 december 2023 zijn ingediend totdat het besluit op de aanvraag onherroepelijk is geworden.

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Tijdelijke beleidsregel energiebijdrage 2023 Breda.’

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Breda op 7 februari 2023,

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Toelichting

Deze beleidsregels staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energiebijdrage. In artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht is een hardheidsclausule voor beleidsregels opgenomen. Het is mogelijk om van deze beleidsregel af te wijken als het handelen overeenkomstig deze beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen. In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met het ‘vermogen’ wordt geen rekening gehouden. Het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ zijn in deze beleidsregel nader gedefinieerd.

In artikel 2, vijfde lid staan de personen die uitgezonderd zijn van de energiebijdrage. Hierbij is de aansluiting gezocht op de huidige wettekst en het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand (Participatiewet) ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ, BBZ 2004 of verkorte BBZ. Conform artikel 4 van deze beleidsregels kent het college van burgemeester en wethouders de energietoeslag ook ambtshalve toe aan huishoudens met een AIO-uitkering via de SVB. Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt dat de Sociale Verzekeringsbank tijdig de benodigde data ten aanzien van de AIO-uitkeringen aanlevert.

Voor ambtshalve toekennen geldt als peildatum 1 januari 2023. Voor aanvragen van overige huishoudens met een laag inkomen geldt als peildatum de datum van aanvraag. In de voorgaande drie maanden voorafgaand aan die aanvraag moet sprake zijn van een laag inkomen.

Aanvragen kan tot en met 31 december 2023.