Regeling vervallen per 17-06-2023

Subsidieregeling tegemoetkoming Energiekosten MKB Winterfonds Nijmegen

Geldend van 13-03-2023 t/m 16-06-2023

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming Energiekosten MKB Winterfonds Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op artikel 2, derde lid, artikel 2, vijfde lid en artikel 3, vijfde lid van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019,

overwegende dat:

• De energiekosten voor ondernemers in de afgelopen periode sterk zijn gestegen;

• Dit voor ondernemers tot grote lastenverhoging leidt;

• De provincie Gelderland op 15 november 2022 het Gelders Winterfonds heeft ingesteld;

• Gemeente Nijmegen uit dit fonds een subsidie van € 853.427,- toegekend heeft gekregen;

• Deze middelen ingezet dienen te worden voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan

maatschappelijke voorzieningen of het MKB;

• Maatschappelijke voorzieningen aanspraak kunnen maken op middelen die beschikbaar

worden gesteld via het noodfonds maatschappelijke organisaties;

• Het MKB is uitgesloten van dit noodfonds;

• Het college tijdens de raadsvergadering d.d. 1 februari 2023 heeft toegezegd een deel van de

middelen uit het Gelders Winterfonds in te zetten ter ondersteuning aan het MKB;

Besluit vast te stellen de nadere regels: subsidieregeling tegemoetkoming Energiekosten MKB Winterfonds Nijmegen

Artikel 1 Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Ondernemer: staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft één of meer ondernemingen, geen stichting of vereniging waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen - inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn;

 • b.

  De-minimis verordening: een Europese verordening waarin een uitzondering wordt omschreven op de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun bij het verstrekken van kleine bedragen aan staatssteun.

 • c.

  Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas;

 • d.

  Staatssteun: Steunmaatregelen van EU-landen, of in welke vorm dan ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, moeten onverenigbaar zijn met de interne markt, voor zover zij het handelsverkeer tussen de EU-landen ongunstig beïnvloeden. Artikel 107, lid 1, van het VWEU

 • e.

  Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer van uw energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze nadere regel heeft als doel om ondernemers met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen door het inrichten van een regeling omtrent tegemoetkoming in de energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten éénmalig te compenseren voor ondernemers die in acute problemen zitten.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een subsidieaanvrager die ondernemer is zoals bedoeld in artikel 1 onder a van deze regeling en één of meer panden in de Gemeente Nijmegen met een zelfstandige energieaansluiting heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op € 300.000,-

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

Éénmalige verstrekking van een subsidiebedrag per pand met een zelfstandige energieaansluiting voor energiekosten, berekend over een periode van zes maanden. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

het verschil tussen de voorschotnota van de maand met de laagste energiekosten (exclusief BTW) van 2022 en de voorschotnota van de maand met de hoogste energiekosten (exclusief BTW) van 2022 wordt berekend. Dit verschil wordt doorberekend voor een periode van zes maanden. Van dit bedrag wordt 50 % gesubsidieerd met een minimum van € 500 en een maximum van € 3.000 per aanvraag.

Als het subsidiebedrag lager is dan € 500 wordt geen subsidie verleend.

Als het te subsidiëren bedrag hoger zou zijn dan € 3.000 wordt maximaal € 3.000 aan subsidie verleend.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvrager

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  de subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de geldende Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 en van deze nadere regeling;

 • 2.

  de subsidieaanvraag wordt aangevraagd bij en afgehandeld door RVN@

 • 3.

  de subsidieaanvraag gaat over één pand met een zelfstandige energieaansluiting van de subsidieaanvrager waarin hij zijn onderneming uitoefent. Als de subsidieaanvrager meerdere panden heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent, dan dient hij voor ieder pand met een zelfstandige energieaansluiting een separate subsidieaanvraag in;

 • 4.

  een kopie van maximaal drie maanden oud van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dient overlegd te worden, met daarop het aantal werkzame personen herkenbaar opgenomen en waaruit blijkt dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Nijmegen;

 • 5.

  er dient sprake te zijn van aantoonbare stijging van energiekosten, van gas en/of elektra. Indien de subsidieaanvrager betaald naar verbruik overlegt subsidieaanvrager twee nota’s waaruit blijkt dat de kWh elektriciteit en/of m3 gas gestegen is. Indien subsidieaanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektra heeft, overlegt subsidieaanvrager van beide leveranciers de gevraagde voorschotnota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

 • a.

  een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van de maand met de laagste energiekosten van 2022 én

 • b.

  een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van de maand met de hoogste energiekosten van 2022;

 • 6.

  subsidieaanvrager overlegt een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring zoals bedoeld in de de-minimis verordening.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen vanaf 13 maart 2023 tot en met 16 juni 2023 worden ingediend bij RVN@.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/subsidieaanvrager

Per aanvraag wordt minimaal € 500 en maximaal € 3.000 subsidie verleend.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2. Aanvragen worden getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht, de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 en deze subsidieregeling.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen over de aanvraag.

 • 2.

  Wanneer aanvragen voldoen aan de eisen uit de Algemene wet bestuursrecht, de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 en deze subsidieregeling wordt de subsidie direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat er geen verantwoording achteraf plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 13 maart 2023 en heeft een tijdelijk karakter en geldt tot en met 16 juni 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Subsidieregeling tegemoetkoming Energiekosten MKB Winterfonds Nijmegen

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 14 februari 2023.

de gemeentesecretaris

drs. A. van der Klift

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls