Mandaatbesluit GGD Gelderland-Zuid inzake de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit GGD Gelderland-Zuid inzake de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten,

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op de artikelen 1.61 t/m 1.70 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

BESLUIT:

Mandaat te verlenen aan de directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid van de volgende bevoegdheden genoemd in het bijgevoegde mandaatregister met inachtneming van de volgende bepalingen:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • 2.

  b. ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander.

Artikel 2

De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de GGD Gelderland-Zuid.

Artikel 3

Deze mandaatverlening behoeft de instemming van de directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid, omdat sprake is van mandaatverlening aan een niet-ondergeschikte.

Artikel 4

Indien bezwaar of enig ander rechtsmiddel wordt ingesteld tegen een besluit dat in mandaat is genomen, blijft het college van Druten bevoegd tot afhandeling.

Artikel 5

 • 1.

  1. Onder het mandaat om te beslissen op een aanvraag wordt mede begrepen weigering, wijziging en beëindiging.

 • 2.

  2. De bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur zijn van toepassing voor zover zij betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van de GGD Gelderland-Zuid.

Artikel 6

 • 1.

  1. De gemandateerde mag geen gebruik maken van het mandaat als te verwachten is dat het college van Druten of de betrokken portefeuillehouder door de raad of door raadsleden op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken.

 • 1.

  2. De gemandateerde stelt het college van Druten of de verantwoordelijke portefeuillehouder tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan moet worden aangenomen dat kennisneming door het college of de verantwoordelijke portefeuillehouder gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

 • 1.

  a. de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden

daartoe aanleiding geven;

 • 1.

  b. advies nodig is van anderen dan de gemandateerde of onder hem ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt.

 • 1.

  3. Het niet voldoen aan deze terugkoppelingsplicht doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de krachtens mandaat genomen beslissing.

Artikel 7

Het gestelde in dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en op machtiging tot het verrichten van handelingen die geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn.

Artikel 8

Dit mandaatbesluit komt van rechtswege te vervallen op het moment dat de "Overeenkomst tot uitvoering van bepaalde taken betreffende registratie en handhaving kinderopvang" wordt ontbonden of beëindigd.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 17 november 2015.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DRUTEN
de secretaris, de burgemeester,
mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen drs. L.J.E.M. van Riswijk