Volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de Statengriffie

Geldend van 16-02-2023 t/m heden

Intitulé

Volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de Statengriffie

Besluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland van 6 februari 2023, houdende de verlening van volmacht aan de Statengriffier tot vertegenwoordiging van de provincie in- en buiten rechte.

De commissaris van de Koning,

gelet op 176 van de Provinciewet en het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten;

Besluit:

vast te stellen het Volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten.

Artikel 1 Volmacht

De commissaris van de Koning verleent volmacht aan de griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland, alsmede aan diens formele plaatsvervangers, tot vertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland in- en buiten rechte ter zake van besluiten welke door hen zijn genomen krachtens het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten, alsmede ter zake van besluiten welke door het fractievoorzittersoverleg of de werkgeverscommissie van Provinciale Staten zijn genomen krachtens het Algemeen mandaatbesluit Statengriffie Zuid- Holland.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten.

Ondertekening

Den Haag, 6 februari 2023.

De commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

drs. J. Smit.