Beleidsregel Rentetarief stimuleringslening

Geldend van 16-02-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Rentetarief stimuleringslening

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 7 februari 2023 bijeen;

overwegende dat,

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent:

de uitleg van de volgende wettelijke voorschriften:

art. 13, zesde lid van de Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande woningvoorraad en accommodaties gemeente Moerdijk,

omdat het wenselijk is dat aan eigenaren van bestaande woningen en accommodaties die een stimuleringslening aanvragen duidelijkheid geboden wordt over de wijze waarop het rentetarief wordt gebaseerd en omdat het wenselijk is het tarief op een eensluidende wijze te bepalen;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

art. 13, zesde lid van de Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande woningvoorraad en accommodaties gemeente Moerdijk;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel rentetarief stimuleringslening van de gemeente Moerdijk

Artikel 1. Bepalen rentetarief

Het rentetarief voor stimuleringsleningen wordt ongeacht de looptijd van de lening gebaseerd op het 10-jaars rentetarief, zoals SVn dat met betrekking tot de stimuleringsregeling op zijn website vermeldt.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze beleidsregel treedt in werking na de dag van bekendmaking.

  • 2.

    Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel rentetarief stimuleringslening van de gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 7 februari 2023.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

A.J.Moerkerke