Nadere regel subsidie Winterfonds Oldebroek

Geldend van 17-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie Winterfonds Oldebroek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023, nr. 1087468;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek;

overwegende dat:

 • -

  het Rijk en de provincie Gelderland een compensatiepakket voor gestegen energielasten en hoge inflatie voor gemeenten beschikbaar hebben gesteld;

 • -

  de gemeente Oldebroek wil voorkomen dat in de gemeente gevestigde verenigingen, maatschappelijke of niet-commerciële instellingen, door financiële problemen, als gevolg en ten tijde van de periode van extreem hoge energielasten (na 1 augustus 2022) in hun voortbestaan bedreigd worden;

besluit vast te stellen de:

Nadere regel subsidie Winterfonds Oldebroek

Artikel 1 Wettelijke grondslag

 • 1. Voor alle subsidieaanvragen geldt dat de subsidie wordt verleend op basis van:

  • a.

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek, en

  • c.

   het Toetsingskader voor de nadere regel subsidie Winterfonds Oldebroek.

 • 2. Aanvullend op de regelgeving die voor alle subsidieaanvragen geldt, gelden voor het Winterfonds Oldebroek de regels die in deze nadere regel zijn vastgelegd.

Artikel 2 Subsidiekader

Voor alle subsidieaanvragen geldt dat:

 • a.

  de activiteiten moeten bijdragen aan de realisatie van de in het gemeentelijk beleid opgenomen doelstellingen;

 • b.

  een aanvrager (rechtspersoon) in aanmerking komt voor subsidie als hij ten minste 10 leden heeft, of een activiteit organiseert waaraan minimaal 10 mensen deelnemen;

 • c.

  geen subsidie wordt verleend als er voor de betreffende activiteit al een andere regeling is waarop men een beroep kan doen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. De aanvrager kan alleen in aanmerking komen voor subsidie wanneer deze:

  • a.

   Een vereniging, maatschappelijke of niet-commerciële instelling betreft, waar de gemeente Oldebroek al een subsidierelatie mee heeft;

  • b.

   Deze organisatie is gevestigd in de gemeente Oldebroek of werkzaam voor de Oldebroeker samenleving;

  • c.

   Er sprake is van een cruciale voorziening voor de Oldebroeker samenleving. Zonder de aanwezigheid van deze specifieke voorziening wordt het welzijn van inwoners van de gemeente Oldebroek op een incidentele of structurele manier beperkt;

  • d.

   De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan door en ten tijde van de sterk gestegen energieprijzen, na 1 augustus 2022;

  • e.

   Door de aanvrager aantoonbaar schadebeperkende maatregelen zijn genomen, en;

  • f.

   De situatie niet mag zijn ontstaan door verwijtbaar gedrag van de aanvrager.

Artikel 4 Subsidiegrondslag

 • 1. De hoogte van de bijdrage is 35% van de hogere energiekosten ten opzichte van 2021, het minimale bedrag per aanvraag is € 500 en het maximale bedrag € 10.000.

 • 2. De bijdrage is in principe een gift maar kan een lening worden indien er toch een voorziening vanuit het Rijk of Provincie komt.

 • 3. Indien er achteraf sprake is van verwijtbaar gedrag wordt het een direct inbare vordering.

 • 4. Het subsidieplafond bedraagt € 114.155.

Artikel 5 Weigeringsgronden:

De subsidie wordt geweigerd, als aanvrager niet voldoet aan de subsidievoorwaarden in de wettelijke grondslag genoemd in artikel 1 en de subsidievoorwaarden in artikel 3 lid 1.

Artikel 6 Verantwoording:

 • 1. De subsidie wordt bij verstrekking voorlopig vastgesteld.

 • 2. De aanvrager dient binnen twee weken nadat deze alsnog een tegemoetkoming via een andere voorliggende voorziening ontvangt dit schriftelijk te melden bij het college.

 • 3. Het bedrag dat de aanvrager van deze andere voorziening ontvangt wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente Oldebroek en moet door de aanvrager terugbetaald worden.

 • 4. Terugbetaling genoemd in lid 3 moet geschieden binnen een door de gemeente Oldebroek vastgestelde termijn.

 • 5. Zodra de aanvrager de jaarrekening van de energieleverancier heeft ontvangen, met daarin opgenomen de periode 2022 (specifiek vanaf 1 augustus 2022), dient aanvrager een verzoek tot vaststelling in bij het college. Het verzoek tot vaststelling bevat minimaal de energieafrekening over de periode 2021 en de energieafrekening over de periode 2022 (specifiek vanaf 1 augustus 2022). Hiermee kan aanvrager de hogere energielasten aantonen, op basis waarvan het college de definitieve subsidie vaststelt.

Artikel 7 Overige bepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze Nadere regel subsidie Winterfonds Oldebroek treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

,burgmeester T.H. Haseloop-Amsing

, secretaris P. Lensselink

Bijlage: Toetsingskader voor de Nadere regel subsidie Winterfonds Oldebroek (Collegebesluit 7 februari 2023)

Behorende bij Nadere regel subsidie Winterfonds, als genoemd in artikel 1.

 • 1.

  Het noodfonds kan enkel worden aangewend door verenigingen, maatschappelijke of niet-commerciële instellingen.

 • 2.

  Deze organisaties bevinden zich in de gemeente Oldebroek of zijn werkzaam voor de Oldebroeker samenleving.

 • 3.

  Er sprake is van een cruciale voorziening* voor de Oldebroeker samenleving.

 • 4.

  De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan ten tijde van de sterk gestegen energieprijzen en inflatie (na 1 augustus 2022).

 • 5.

  Er zijn geen andere voorliggende voorzieningen beschikbaar vanuit het o.a. Rijk of de Provincie die een deel van de financiële gevolgen kunnen dekken.

 • 6.

  Door de aanvrager zijn aantoonbaar schadebeperkende maatregelen genomen.

 • 7.

  De situatie mag niet zijn ontstaan door verwijtbaar gedrag van de aanvrager.

 • 8.

  De hoogte van de bijdrage wordt individueel beoordeeld, er is een minimum van € 500 of maximum van € 10.000 en niet meer dan 35% van de hogere energiekosten ten opzichte van 2021.

 • 9.

  De bijdrage is in principe een gift maar kan een lening worden indien er toch een voorziening vanuit het Rijk of Provincie komt. Indien er achteraf sprake is van verwijtbaar gedrag wordt het een direct inbare vordering.

Aanvullende informatie bij de beoordeling van de aanvragen:

 • Het college wordt geadviseerd door de ambtelijke organisatie over het toekennen of afwijzen van de aanvraag.

 • Indien noodzakelijk kan de aanvrager de aanvraag aanvullen met extra informatie om zo alsnog de aanvraag toegekend te krijgen.

 • Een cruciale voorziening kan ook worden gezien als een voorziening waarbij bij het wegvallen van de voorziening druk ontstaat op het behalen van beleidsdoelstellingen.

 • Er mag geen sprake zijn van niet geoorloofde staatssteun.

 • De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de individuele situatie, maar zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat noodzakelijk is om het voortbestaan en/of functioneren van de instelling mogelijk te maken.

 • Het college kan zelfstandig besluiten om andere omstandigheden dan vermeld in de subsidievoorwaarden te betrekken.

 • Het college informeert de raad uiterlijk 1 november 2023 over het gebruik van de subsidieregeling.

 • Het subsidieplafond bedraagt € 114.155.

*Cruciale voorziening: betreft een specifieke voorziening in de vorm van een vereniging, maatschappelijke of niet-commerciële instelling die actief en werkzaam en gevestigd is in de gemeente Oldebroek. Zonder de aanwezigheid van deze specifieke voorziening (groepen van) wordt het welzijn van inwoners (natuurlijke personen) van de gemeente Oldebroek op een incidentele of structurele manier beperkt ten opzichte van voor de sterk gestegen energielasten vanwege de hoge inflatie.