Aanwijzing buitenplanse omgevingsplanactiviteiten ex artikel 16.15a Omgevingswet De raad van dan de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2022 betreffende de aanwijzing van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; gelet op artikel 16.15a Omgevingswet Besluit:

Geldend van 10-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2023

Intitulé

Aanwijzing buitenplanse omgevingsplanactiviteiten ex artikel 16.15a Omgevingswet De raad van dan de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2022 betreffende de aanwijzing van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; gelet op artikel 16.15a Omgevingswet Besluit:

Dat advies met instemming van de raad is vereist voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, behalve voorde navolgende gevallen:

Bijbehorende bouwwerken

Voor de bouw/uitbreiding en/of het gebruik van een bijbehorend bouwwerk is geen advies van de gemeenteraad nodig. Het gaat om bouwwerken als: bijgebouwen, aanbouwen, uitbouwen, maar ook bedrijfsgebouwen die bij een bestaand hoofdgebouw worden geplaatst.

Bouwwerken van openbaar nut

Geen advies van de gemeenteraad is nodig voor het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer en het bouwwerk niet hoger is dan 5 meter en/of de oppervlakte meer dan 50 m2 bedraagt.

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk geen gebouw zijnde is geen advies vereist mits het niet hoger is dan 15 meter en de oppervlakte niet meer dan 100 m2 bedraagt.

Overige uitbreidingen van gebouwen

Geen advies wordt gevraagd voor het bouwen van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.

Antenne-installaties

Geen advies is vereist voor de bouw van een antenne-nstallatie, mits niet hoger dan 40 meter.

Warmtekrachtkoppeling

Geen advies is vereist voor het bouwen van een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998;

Installatie voor duurzame energie

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het bouwen van een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen.

Herinrichting openbaar gebied

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.

Gebruik bouwwerken en gronden

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en het gebruik van bij die bouwwerken aansluitend terrein.

Bewonen recreatiewoning

Geen advies is vereist voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning als wordt voldaan aan de voorwaarden van ons gemeentelijk beleid voor dit gebruik.

Vergroten woonperceel

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het toestaan dat gronden worden gebruikt en ingericht als erf behorende bij een woning al dan niet in combinatie met de bouw van bijbehorende bouwwerken en/of bouwwerken geen gebouw zijnde als bedoeld in paragraaf 5.2 en 5.4.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): deze categorie komt niet voor op de huidige lijst. Hij is bedoeld voor die gevallen waarin een inwoner een (deel)perceel heeft gekocht om bij zijn tuin/erf/woonperceel te trekken. Vaak gaat het om gronden met een agrarische bestemming of openbaar groen.

Tijdelijk gebruik/tijdelijke bouwwerken

Geen advies is vereist voor ander gebruik van gronden of bouwwerken, inclusief de bouw ervan, dan bedoeld in de hiervoor genoemde paragrafen, voor een termijn van ten hoogste vijftien jaar.

Toelichting op de aanwijzing van adviesplichtige activiteiten

Algemeen

De gemeenteraad kende al het instrument van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Het adviesrecht van de raad komt hiervoor in de plaats.

De Omgevingswet wijst in artikel 16.15a de gemeenteraad aan als adviseur bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Om van het adviesrecht gebruik te kunnen maken dient de gemeenteraad zelf gevallen aan te wijzen waarin zij van dat recht gebruik wenst te maken. Het moet daarbij gaan om zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Deze activiteiten zijn in strijd met het omgevingsplan. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders ook een negatief besluit kan nemen op zo’n aanvraag. Een dergelijke aanvraag leidt niet zonder meer tot een vergunning. Het initiatief moet bijvoorbeeld ook passen in de omgevingsvisie of eventuele andere relevante beleidskaders.

De lijst van adviesplichtige activiteiten is niet statisch. Het kan wenselijk zijn om de lijst in de toekomst te actualiseren. Bijvoorbeeld naar aanleiding van bepaalde beleidsmatige ontwikkelingen. Ook zal in de praktijk moeten blijken of aan de wettelijke termijnen kan worden voldaan voor de afhandeling van deze aanvragen. Voor de inwerkingtreding van Omgevingswet geldt voor deze buitenplanse activiteiten een wettelijke termijn van 26 weken. Na de inwerkingtreding geldt een standaardtermijn van 8 weken die eenmalig verlengd kan worden met 6 weken.

Systematiek van de ‘kruimellijst’

De lijst van activiteiten sluit qua terminologie en qua typologie grotendeels aan bij de omschrijvingen van het huidige artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (de zogenaamde kruimellijst). Op deze manier blijft de toelichting op die regeling én de daarop gebaseerde jurisprudentie leidraad bij het gebruiken van de lijst. Wel is bij enkele categorieën een verruiming toegepast. Omdat de systematiek van de ‘kruimellijst’ wordt gevolgd, bestaat de lijst uit een beschrijving van activiteiten waarvoor geen adviesrecht geldt. Voor alle overige activiteiten is het adviesrecht van de gemeenteraad wel van toepassing.

Toelichting per activiteit

Hierna wordt per activiteit een toelichting gegeven. Wanneer het college voornemens is een positief besluit te nemen over een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit geldt het adviesrecht van de gemeenteraad. Voor onderstaande activiteiten geldt geen adviesrecht van de gemeenteraad.

1.1 Bijbehorende Bouwwerken

Voor de bouw/uitbreiding en/of het gebruik van een bijbehorend bouwwerk is geen advies van de gemeenteraad nodig. Het gaat om bouwwerken als: bijgebouwen, aanbouwen, uitbouwen, maar ook bedrijfsgebouwen die bij een bestaand hoofdgebouw worden geplaatst.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Onder de Wabo was al geen vvgb nodig voor bijbehorende bouwwerken in de bebouwde kom. Onder de Wabo is wel een vvgb van de gemeenteraad nodig als het gaat om een bijbehorend bouwwerk, buiten de bebouwde kom en:

Hoger dan 5 meter (m.u.v. kassen of bedrijfsgebouwen van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf);

Oppervlakte groter dan 150 m2.

Dat is in de nieuwe situatie niet meer het geval. In de nieuwe situatie trekken we de benadering die nu al geldt voor de bebouwde kom, door naar buiten de bebouwde kom. Bijbehorende bouwwerken zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

1.2 Bouwwerken van openbaar nut

Geen advies van de gemeenteraad is nodig voor het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer en het bouwwerk niet hoger is dan 5 meter en/of de oppervlakte meer dan 50 m2 bedraagt.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Hier verandert niks, voor deze activiteiten is nu ook geen vvgb vereist.

1.3 Bouwwerk geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk geen gebouw zijnde is geen advies vereist mits het niet hoger is dan 15 meter en de oppervlakte niet meer dan 100 m2 bedraagt.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Onder de Wabo is geen vvgb vereist als het bouwwerk niet hoger is dan 10 meter en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m2.

Overige uitbreidingen van gebouwen

Geen advies wordt gevraagd voor het bouwen van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Hier verandert niks, voor deze activiteiten is nu ook geen vvgb vereist.

Antenne-installaties

Geen advies is vereist voor de bouw van een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Hier verandert niks, voor deze activiteiten is nu ook geen vvgb vereist.

Warmtekrachtkoppeling

Geen advies is vereist voor het bouwen van een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998;

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Hier verandert niks, voor deze activiteiten is nu ook geen vvgb vereist.

Installatie voor duurzame energie

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het bouwen van een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Hier verandert niks, voor deze activiteiten is nu ook geen vvgb vereist.

Herinrichting openbaar gebied

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Hier verandert niks, voor deze activiteiten is nu ook geen vvgb vereist.

Gebruik bouwwerken en gronden

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en het gebruik van bij die bouwwerken aansluitend terrein.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Onder de Wabo is wel een vvgb vereist als het gaat om gebruik van een bouwwerk buiten de bebouwde kom en het gebruik anders is dan een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.

Bewonen recreatiewoning

Geen advies is vereist voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning als wordt voldaan aan de voorwaarden van ons gemeentelijk beleid voor dit gebruik.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Er verandert niets ten opzichte van de huidige situatie. Als kan worden voldaan aan de voorwaarden van het gemeentelijk beleid voor bewoning van recreatiewoningen, is nu ook geen vvgb vereist.

Het uitgangspunt van dit gemeentelijk beleid is dat bewoning van een recreatiewoning niet wordt toegestaan. Tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan;

de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;

de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden,

de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en

de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was.

Indien aan de voorwaarden van dit bestaand gemeentelijk beleid wordt voldaan, wordt bewoning toegestaan. Er hoeft dan geen uitgebreide procedure te worden doorlopen en is dus ook geen vvgb van de raad nodig.

Vergroten woonperceel

Geen advies van de gemeenteraad is vereist voor het toestaan dat gronden worden gebruikt en ingericht als erf behorende bij een woning al dan niet in combinatie met de bouw van bijbehorende bouwwerken en/of bouwwerken geen gebouw zijnde als bedoeld in paragraaf 5.2 en 5.4.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): deze categorie komt niet voor op de huidige lijst. Hij is bedoeld voor die gevallen waarin een inwoner een (deel)perceel heeft gekocht om bij zijn tuin/erf/woonperceel te trekken. Vaak gaat het om gronden met een agrarische bestemming of openbaar groen.

Tijdelijk gebruik/tijdelijke bouwwerken

Geen advies is vereist voor ander gebruik van gronden of bouwwerken, inclusief de bouw ervan, dan bedoeld in de hiervoor genoemde paragrafen, voor een termijn van ten hoogste vijftien jaar.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie (Wabo): Oorspronkelijk wordt een termijn van ten hoogste 10 jaar genoemd. We willen echter aansluiten bij de termijn van vijftien jaar die in de Crisis- en herstelwet wordt genoemd en rekening houden met ontwikkelingen zoals Tiny Houses waarvoor een maximale termijn van vijftien jaar voor een tijdelijke vergunning meer passend is.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2022

De griffier, De voorzitter

R.J. Puite drs. M.J.F.J. Thijsen