Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Eemsdelta

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Eemsdelta

De raad der gemeente Eemsdelta

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta (hierna: college) van 21 december 2022

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

overwegende dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een rioolvoorziening voor afvalwater;

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool.

besluit vast te stellen

VERORDENING OP DE AFVOER VAN HEMELWATER EN GRONDWATER GEMEENTE EEMSDELTA

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Vervallen

Artikel 2. Plicht tot afkoppelen

 • 1.

  Het is in de daartoe door het college krachtens artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of in het omgevingsplan aangewezen gebieden verboden om:

  a. een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool; of

  b. bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen vrijkomend grondwater te lozen in het openbaar vuilwaterriool.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

 • 3.

  De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op de openbare weg en inrichtingen in de zin van de wet Milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 • 4.

  Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

 • 6.

  Vervallen.

Artikel 3. Strafbepaling

Vervallen.

Artikel 4. Toezichthouders

Vervallen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Eemsdelta.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 21 december 2022.

De voorzitter,

De griffier,