Regeling vervalt per 01-01-2028

Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2027 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 1.3 en 1.5 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

overwegende dat het wenselijk is bij te dragen aan het vergroten van grondwatervoorraden, het optimaliseren van watersystemen en te zorgen voor een efficiënt gebruik van water;

BESLUITEN:

vast te stellen de Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 7 februari 2023

Kenmerk 4.3/2023000164

Uitgegeven: 13 februari 2023

Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  alternatieve maatregel: maatregel die door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld als alternatief voor een maatregel opgenomen in bijlage A bij de Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater;

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

 • -

  LVV: Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

 • -

  rijksbijdrage: specifieke uitkering dan wel subsidie op grond van de Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren en faciliteren van het nemen van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken in de vorm van een geldbedrag voor de volgende maatregelen:

  • a.

   robuust watersysteem:

   • i.

    flexibel peilbeheer in hoofdwatersysteem regionale waterbeheerders

   • ii.

    beekherstel en herprofilering leggerwaterlopen

   • iii.

    regelbare en onderwater drainage

   • iv.

    verminderen lokale waterafvoer en ontwatering

   • v.

    afkoppelen verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorziening

  • b.

   efficiënt watergebruik:

   • i..

    verbeteren bodemstructuur

   • ii.

    gerichte watergeefsystemen

   • iii.

    bedrijfsgerichte stimuleringsplannen

  • c.

   ruimtelijke adaptatie:

   • i.

    grondgebruik aanpassen: functie veranderen in ruimte voor water

   • ii.

    naaldbos omzetten in heide of loofbos

  • d.

   een alternatieve maatregel, waarvoor door het Bestuurlijk Platform Zoetwater goedkeuring is verleend

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • 1.

  gemeente Aa en Hunze

 • 2.

  gemeente Assen

 • 3.

  gemeente Groningen

 • 4.

  gemeente Noordenveld

 • 5.

  gemeente Tynaarlo

 • 6.

  LTO Noord

 • 7.

  waterschap Hunze en Aas

 • 8.

  Wetterskip Fryslân

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag voor subsidie gebruik van het subsidieportaal van de provincie Drenthe.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor subsidie wordt een overzicht van de uit te voeren maatregelen en de begrote kosten overgelegd. Het is verplicht om daarbij het beschikbaar gestelde format te gebruiken.

 • 3.

  Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling, mag elke aanvrager maximaal eenmaal een aanvraag voor subsidie indienen.

Artikel 6 Voorwaarde rijksbijdrage

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt onder het voorbehoud dat het Rijk de volledige rijksbijdrage beschikbaar stelt.

 • 2.

  Als het Rijk de rijksbijdrage niet beschikbaar stelt, of verlaagt, dan kan dit gevolgen hebben voor de verleende subsidie.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn de kosten van het uitvoeren van een maatregel die is opgenomen in bijlage A bij de Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater of het uitvoeren van een alternatieve maatregel.

 • 2.

  Kosten van activiteiten die na 31 december 2021 hebben plaatsgevonden kunnen voor verstrekking van een subsidie in aanmerking komen.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 13 van de Asv komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  kosten van regulier beheer en onderhoud of achterstallig onderhoud tenzij het een maatregel als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater, innovatie of kostenbesparing van regulier beheer of onderhoud betreft;

 • 2.

  kosten van personeel van de eigen organisatie;

 • 3.

  kosten van activiteiten die zijn verricht vóór 1 januari 2022;

 • 4.

  kosten waarvoor reeds een specifieke uitkering of subsidie met middelen uit het Deltafonds is verstrekt, anders dan op grond van deze regeling;

 • 5.

  gerechtskosten, kosten voor financieringen, debetrente, kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of andere subsidiebemiddelaar;

 • 6.

  vergoedingen voor de inzet van uren van vrijwilligers.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal de in de Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater genoemde percentages van de subsidiabele kosten tot een maximum van het bedrag zoals opgenomen in bijlage 1 van deze subsidieregeling in de tabel bijdragen partijen in programma zandgronden Noord-Nederland, in de rij Rijksbijdrage na aftrek van btw/compensatie kolom (onderaan in de tabel).

Artikel 10 Aanvullende subsidie maatregelen landbouw

De subsidie aan LTO Noord kan voor maatregelen die in de provincie Drenthe worden uitgevoerd, worden aangevuld tot maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor zover de aanvraag tot subsidieverlening voor wat betreft deze aanvulling voldoet aan artikel 16 en de Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022.

Artikel 11 Voorwaarde dekking en eigen bijdrage

 • 1.

  De aanvrager is verplicht de eigen bijdrage van de voor de subsidie in aanmerking komende kosten te dekken met:

  • a.

   een eigen bijdrage of bijdrage van derden, niet zijnde eigen arbeid;

  • b.

   gewaardeerde goederen of gronden, als de waarde is bepaald door een onafhankelijke deskundige of instantie, zoals een taxateur.

 • 2.

  De eigen bijdrage of de bijdrage van derden mag niet afkomstig zijn van (andere) Deltafondsmiddelen van het Rijk.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027 bedraagt voor de periode van 2022 tot en met 2027: € 7.400.020,--.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor de aanvullende subsidie maatregelen Landbouw, bedoeld in artikel 10, bedraagt voor de periode van 2022 tot en met 2027: € 700.000,--.

 • 3.

  Het subsidieplafond als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingen voor 2023 tot en met 2027 door Provinciale Staten.

Artikel 13 Verdeelsystematiek

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Alle maatregelen waarvoor een subsidie is verstrekt zijn uiterlijk op de datum die in de verleningsbeschikking is bepaald gerealiseerd.

 • 2.

  De subsidieontvanger verstrekt jaarlijks voor 1 februari informatie over de voortgang van de maatregelen over het voorgaande kalenderjaar (voortgangsrapportage) aan Gedeputeerde Staten.

 • 3.

  Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format Voortgangsrapportage te gebruiken. In de voorgangsrapportage zijn in ieder geval opgenomen:

  • a.

   de uitgevoerde maatregelen en de gerealiseerde aantallen hectares maatregelen, voorzien van een kaart waarop de locatie duidelijk is aangegeven;

  • b.

   de gemaakte kosten en gerealiseerde eigen bijdrage en bijdrage van derden;

  • c.

   de geplande maatregelen;

  • d.

   de geplande kosten; en

  • e.

   de eventuele risico’s.

Artikel 15 Verantwoording

 • 1.

  Als de subsidieontvanger een gemeente is, wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de subsidie op de wijze bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

 • 2.

  Als de subsidieontvanger een waterschap is, wordt informatie ten behoeve van de verantwoording van de subsidie uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar aan de Minister verzonden in de vorm van:

  • a.

   de jaarrekening en het jaarverslag, bedoeld in artikel 104, eerste lid, van de Waterschapswet; en

  • b.

   de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 109, derde en vierde lid, van de Waterschapswet.

 • 3.

  In afwijking van artikel 23 van de Asv dienen gemeenten en waterschappen uiterlijk dertien weken na de laatste verantwoording als bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 4.

  In afwijking van artikel 23 van de Asv dienen overige subsidieontvangers uiterlijk dertien weken na de subsidie periode een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

Artikel 16 Staatssteun gemeenten, provincies, waterschappen en waterdrinkbedrijven

 • 1.

  Bij besteding van de subsidie zijn gemeenten, provincies en waterschappen verplicht zich te houden aan de Europese regels op het gebied van aanbesteding en staatssteun.

 • 2.

  De subsidie aan drinkwaterbedrijven die als een overheidsbedrijf zijn aangemerkt voor de uitvoering van deze maatregelen levert geen staatssteun op.

Artikel 17 Staatssteun landbouwbedrijven

 • 1.

  De subsidie aan LTO Noord voldoet aan artikel 14, leden 3 sub a en 6 sub a, b, c en d van de LVV, voor de volgende productieve investeringen op landbouwbedrijven:

  • a.

   regelbare drainage en onderwaterdrainage

  • b.

   verminderen lokale waterafvoer en ontwatering

  • c.

   verbeteren bodemstructuur

  • d.

   gerichte watergeef-systemen

  • e.

   bedrijfsgerichte stimuleringsplannen

 • 2.

  De totale bijdrage van medeoverheden voor de bekostiging van de productieve investering per landbouwbedrijf bedraagt niet meer dan 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 18 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2028.

Artikel 19 Overgangsrecht

Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die voor 1 januari 2028 zijn aangevraagd.

Artikel 20 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027.

Bijlage 1: behorende bij artikel 9 van de subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027

Tabel bijdragen partijen in programma zandgronden Noord-Nederland

afbeelding binnen de regeling