Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Energiekosten MKB Nissewaard

Geldend van 15-02-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Energiekosten MKB Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening Nissewaard (ASN);

Mede gelet op het bepaalde in artikel 107, tweede lid onder b. van het Verdrag over de werking van de Europese Unie;

Overwegende dat:

 • -

  Onze gemeente, haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen financieel en economisch worden getroffen door de Energiecrisis;

 • -

  Ondanks financiële ondersteuning van de Rijksoverheid de lokale economie en de lokale werkgelegenheid schade ondervindt en het voortbestaan van ondernemingen, ook in Nissewaard, in gevaar komt;

 • -

  De gemeente, daar waar mogelijk, de lokale economie wil ondersteunen door financiële steun te verstrekken aan lokale ondernemers in het belang van het voortbestaan van hun onderneming, het verduurzamen van de ondernemingen en bij te dragen aan het waarborgen van de werkgelegenheid.

 • -

  De gemeente daartoe over de financiële middelen en de mogelijkheden beschikt om te komen tot een zo rechtmatig en rechtvaardig mogelijke verdeling door middel van onderstaande subsidieregeling;

 • -

  De gemeente gerechtigd is tot deze vorm van ondersteuning aan het lokale bedrijfsleven op grond van het bepaalde in artikel 107, tweede lid onder b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin is bepaald dat de overheid bevoegd is tot het treffen van steunmaatregelen tot herstel van schade veroorzaakt door natuurrampen en andere buitengewone omstandigheden.

 • -

  De subsidie is bedoeld als een aanvulling op de noodmaatregelen van het rijk en/of provincie. Voordat een subsidie kan worden verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling: Energiekosten MKB Nissewaard.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Energiecrisis: De energieprijzen in de Europese Unie zijn omhooggeschoten wat voor enorme onzekerheid op de energiemarkt zorgt met effecten voor burgers en bedrijven.

 • 2.

  Onderneming MKB Nissewaard:

  • a.

   Een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en/of diensten, met als doel het behalen van winst;

  • b.

   Die ondernemingen die minimaal 2 en maximaal 49 personen – inclusief eigena(a)r(en) – werkzaam zijn.

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel het verstrekken van financiële steun aan lokale ondernemers in het belang van de lokale werkgelegenheid, duurzaamheid en het voortbestaan van deze ondernemingen.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Een subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt verstrekt aan ondernemingen met een hoofdvestiging in de gemeente Nissewaard, die nadelige gevolgen ondervinden van de energiecrisis voor de werkgelegenheid in en het voortbestaan van die ondernemingen.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Op aanvragen om subsidie wordt door het college van burgemeester en wethouders beslist in volgorde van ontvangst en totdat het bedrag van het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt EU 90.000.

Artikel 5 Begrotingspost

Voor deze subsidieregeling is de bestemmingsreserve Energiecrisis beschikbaar.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling komen onder meer de volgende kosten en/of schade van de onderneming in aanmerking:

  • 1.

   Advieskosten voor energiebesparende maatregelen om het voortbestaan van de onderneming te ondersteunen;

  • 2.

   Investeringskosten om energiebesparende maatregelen te treffen in de bedrijfsvoering.

 • 2. De kosten en/of schade van de onderneming, als genoemd in het eerste lid, dienen te zijn opgekomen op of na 10 november 2022.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De subsidie voor advies- dan wel investeringskosten wordt eenmalig verstrekt en bedraagt:

 • -

  Voor eenmalige advieskosten maximaal EU 700 voor een onderneming, als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder a. en b. en;

 • -

  Voor eenmalige investeringskosten minimaal EU 250 en maximaal EU 1.500 voor een onderneming als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder a. en b.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie kan bij burgemeester en wethouders worden ingediend tot en met 31 december 2023.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk gedaan en bevat tenminste de volgende gegevens:

  • a.

   Een recent bewijs van inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de onderneming op 10 november 2022 in de gemeente Nissewaard een hoofdvestiging heeft;

  • b.

   Een overzicht, vergezeld van bewijsstukken en toelichting, van de gemaakte kosten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

  • c.

   Een bankrekeningnummer ten name van de aanvragende onderneming.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen een (digitaal) formulier vaststellen voor het doen van een aanvraag.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Nissewaard kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren als:

 • 1.

  De aanvraag geen betrekking heeft op de Energiecrisis dan wel op de bestrijding van de negatieve gevolgen daarvan;

 • 2.

  De aanvraag niet tot doel heeft bij te dragen aan:

  • a.

   Behoud van de werkgelegenheid in de onderneming;

  • b.

   Een duurzaam voortbestaan van de onderneming door het treffen van energiebesparende maatregelen.

Artikel 10 Wijze van verstrekking en vaststelling subsidie

 • 1. Bij besluit van burgemeester en wethouders wordt de subsidie vastgesteld.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen in het besluit, zo zij dat noodzakelijk achten, voorschriften of beperkingen opleggen, zoals eisen ten aanzien van de verantwoording van de wijze van besteding van de subsidie.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Door burgemeester en wethouders kan van de bepalingen in deze subsidieregeling worden afgeweken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger, gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de met die bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023 en is geldig tot en met 31 december 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Energiekosten MKB Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 31 januari 2023.

De burgemeester

F. van Oosten

De secretaris,

M. Weerts