Uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV Apeldoorn 2023

Geldend van 14-02-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV Apeldoorn 2023

Het college van de gemeente Apeldoorn;

gelet op hoofdstuk 4, afdeling 6, van de Algemene plaatselijke verordening 2014;

overwegende dat in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen het wenselijk is nadere regels te stellen ter uitwerking van hoofdstuk 4, afdeling 6 Afvalstoffen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014;

besluit vast te stellen het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV Apeldoorn 2023.

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

APV: Algemene plaatselijke verordening 2014;

grondgebonden woning: woning met voortuin of achtertuin met achterom en daardoor geschikt om met een individueel inzamelmiddel aan te bieden.

Paragraaf 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2. Aanwijzing van de inzamelplaats

Het college wijst als plaats waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijke afval, achter te laten als bedoeld in artikel 4:24 van de APV aan: Recycleplein Aruba 16 Apeldoorn.

Artikel 3. Aanwijzing andere inzamelaars

Het college wijst als andere inzamelaar als bedoeld in artikel 4:23 van de APV aan:

 • a.

  Voor de inzameling van kringloopgoederen: de in Apeldoorn gevestigde bedrijven die bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) zijn aangesloten en het Keurmerk Kringloopbedrijven hebben.

 • b.

  containerverhuurbedrijven voor het inzamelen van particulier(e) bouw- en sloopafval, grof snoeiafval, grond, zand, bestrating, inboedels en dergelijke.

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

 • 1. Voor de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld gelden de volgende omschrijvingen als bedoeld in artikel 4:26 van de APV:

  • a.

   bio-afval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong en beperkt van omvang is;

  • b.

   klein chemisch afval: afvalstoffen die als gevaarlijk worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen en vermeld zijn in de KCA-lijst in bijlage 12 behorende bij het Beleidskader LAP3;

  • c.

   papier en karton: schoon papier en karton, zoals kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier (van printers en kopieerapparaten), papier en kartonnen verpakkingen en snijafval;

  • d.

   glas: eenmalige glasverpakkingen, zoals potten en flessen of andere verpakkingen van glas;

  • e.

   textiel: droog, niet met olie of verf vervuilde kleding, beddengoed, lappen stof en gordijnen, schoenen en laarzen;

  • f.

   luiers en incontinentiemateriaal;

  • g.

   elektrische- en elektronische apparatuur: apparatuur als bedoeld in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  • h.

   asbest en asbesthoudend materiaal: afval bestaande uit asbest of waarin zich asbest bevindt;

  • i.

   plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingsmateriaal en drankenkartons: verpakkingen van kunststof of metaal en drankenkartons als bedoeld in de tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven gesloten Raamovereenkomst Verpakkingen;

  • j.

   huishoudelijk restafval: afval dat overblijft na afscheiding van de onder a tot en met i genoemde categorieën;

  • k.

   grof huishoudelijk restafval: huishoudelijk restafval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of inzamelvoorziening kan worden aangeboden.

 • 2. Voor de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld gelden de door Circulus B.V. gegeven aanwijzingen.

 • 3. Voor de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die worden achtergelaten op de inzamelplaats als bedoeld in artikel 2 gelden de door Circulus B.V. gegeven aanwijzingen.

Artikel 5. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1. Voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen worden de volgende in de tabel opgenomen inzamelmiddelen, inzamelvoorzieningen en inzamelplaatsen aangewezen:

  Soort afval

   

  Grondgebonden woning

  Niet grondgebonden woning

  Bio-afval

  afbeelding binnen de regeling

  minicontainer

  bovengrondse container

  Papier en karton

  afbeelding binnen de regeling

  minicontainer of bovengrondse/ondergrondse container

  bovengrondse/ondergrondse container

  Plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingsmaterialen en drankenkartons

  afbeelding binnen de regeling

  minicontainer of bovengrondse/ondergrondse container

  bovengrondse/ondergrondse container

  Fijn huishoudelijk restafval

  afbeelding binnen de regeling

  minicontainer of ondergrondse container

  ondergrondse container

  Glas

  afbeelding binnen de regeling

  bovengrondse/ondergrondse container

  bovengrondse/ondergrondse container

  Textiel

  afbeelding binnen de regeling

  bovengrondse/ondergrondse container

  bovengrondse/ondergrondse container

  Luiers en incontinentiemateriaal

  afbeelding binnen de regeling

  ondergrondse container

  ondergrondse container

  Klein chemisch afval

  afbeelding binnen de regeling

  inzamelplaats

  inzamelplaats

  Elektrische en elektronische apparatuur

  afbeelding binnen de regeling

  inzamelplaats

  inzamelplaats

  Asbest en asbesthoudend materiaal

  afbeelding binnen de regeling

  inzamelplaats

  inzamelplaats

  Grof huishoudelijk afval

  afbeelding binnen de regeling

  inzamelplaats

  inzamelplaats

 • 2. Circulus B.V. stelt de minicontainers en milieupas in bruikleen ter beschikking. Deze behoren tot de woning.

 • 3. De bewoner moet beschadiging, verlies of diefstal van een minicontainer of Milieupas melden bij Circulus B.V.

Artikel 6. Frequentie van inzameling

 • 1. Circulus B.V. zamelt:

  • a.

   bio-afval in minicontainers één keer per twee weken in;

  • b.

   papier en karton in minicontainers één keer per vier weken in;

  • c.

   kunststof-, metalen verpakkingsmaterialen en drankenkartons in minicontainers één keer per twee weken in;

  • d.

   fijn huishoudelijk restafval in minicontainers op afroep één keer per twee weken in;

  • e.

   grof huishoudelijk restafval op afroep in.

 • 2. Circulus B.V. bepaalt de dag waarop wordt ingezameld en de afwijkingen daarop in verband met een algemeen erkende feestdag. Deze dagen worden op de Afvalkalender gepubliceerd.

Artikel 7. Afzonderlijk aanbieden

Het verbod bioafval anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden of achter te laten op een inzamelplaats als bedoeld in artikel 4:24 van de APV geldt niet voor personen aan wie geen minicontainer voor bio-afval ter beschikking is gesteld en die niet gebruik kunnen maken van een bovengrondse container voor bio-afval.

Artikel 8. Wijze van aanbieden

 • 1. De bewoner kan de minicontainer aanbieden op de door Circulus B.V. bepaalde dag als bedoeld in artikel 6, tweede lid.

 • 2. De bewoner plaatst de minicontainer overeenkomstig de door Circulus B.V. gegeven aanwijzingen.

Paragraaf 3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 9. Inzameling door inzameldienst

De volgende bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen van basisscholen, die in het kader van educatie actief aan afvalscheiding willen doen en deelnemen aan het project Clean Wise worden ingezameld door Circulus B.V.:

 • a.

  bio-afval: dat deel van de bedrijfsafvalstoffen dat van organische oorsprong en beperkt van omvang is;

 • b.

  plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingsmateriaal en drankenkartons: verpakkingen van kunststof of metaal en drankenkartons als bedoeld in de tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven gesloten Raamovereenkomst Verpakkingen.

Artikel 10. Inzamelmiddel

 • 1. Voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen worden de volgende in de tabel opgenomen inzamelmiddelen, inzamelvoorzieningen en inzamelplaatsen aangewezen:

  Soort afval

   

  Basisschool die deelneemt aan het project Cleanwise

  Bio-afval

  afbeelding binnen de regeling

  minicontainer

  Plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingsmaterialen en drankenkartons

  afbeelding binnen de regeling

  minicontainer

 • 2. Circulus B.V. stelt de minicontainers in bruikleen ter beschikking. Deze behoren tot de basisschool.

 • 3. De basisschool moet beschadiging, verlies of diefstal van een minicontainer melden bij Circulus B.V.

Artikel 11. Frequentie van inzameling

 • 1. Circulus B.V. zamelt:

  • a.

   bio-afval in minicontainers één keer per twee weken in;

  • b.

   kunststof-, metalen verpakkingsmaterialen en drankenkartons in minicontainers één keer per twee weken in.

 • 2. Circulus B.V. bepaalt de dag waarop wordt ingezameld en de afwijkingen daarop in verband met een algemeen erkende feestdag. Deze dagen worden op de Afvalkalender gepubliceerd.

Artikel 12. Wijze van aanbieden

 • 1. De basisschool kan de minicontainer aanbieden op de door Circulus B.V. bepaalde dag als bedoeld in artikel 11, tweede lid.

 • 2. De basisschool plaatst de minicontainer overeenkomstig de door Circulus B.V. gegeven aanwijzingen.

 • 3. De basisschool laat de minicontainer na afloop van de in het eerste lid bedoelde dag binnen het perceel van de basisschool staan.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 13. Mandaat, machtiging, overleg en informatie

 • 1. Circulus-Berkel B.V. oefent de bevoegdheden die in dit besluit aan haar zijn toegekend, uit op basis van mandaat of machtiging namens ons college.

 • 2. Circulus-Berkel B.V. is bevoegd tot ondermandaat of doormachtiging van deze bevoegdheden aan de onder haar ressorterende functionarissen.

 • 3. Circulus-Berkel B.V. voert indien nodig over de uitoefening van deze bevoegdheden voorafgaand overleg met ons college of een daartoe aangewezen functionaris.

 • 4. Circulus-Berkel B.V. informeert de inwoners van Apeldoorn op adequate wijze over haar taak-uitoefening als aangewezen inzameldienst.

Artikel 14. Intrekken

Het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV wordt ingetrokken.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 16. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV Apeldoorn 2023.

Ondertekening