Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland van 1 februari 2023, PZH-2022-820094864 tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2023 – 2027 voor de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland (Besluit verhogen subsidieplafond 2023 – 2027 Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland)

Geldend van 11-02-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland van 1 februari 2023, PZH-2022-820094864 tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2023 – 2027 voor de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland (Besluit verhogen subsidieplafond 2023 – 2027 Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland)

Provinciale staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 10 januari 2023, met het besluitnummer PZH-2022-820094864;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit verhogen subsidieplafond 2023 – 2027 Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 – 2027 van de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland wordt verhoogd met € 3.800.000 en bedraagt daarmee € 8.800.000.

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 11 van de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging subsidieplafond 2023 – 2027 Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 1 februari 2023

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

B.S.M. Sepers

voorzitter,

drs. J. Smit