Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dantumadiel

Geldend van 10-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dantumadiel

De raad van de gemeente Dantumadiel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dantumadiel

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dantumadiel.

  • Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering

    d.d. 31 januari 2023.

De raad voornoemd,

Ondertekening

De griffier,

M. jonker

De voorzitter,

N.L. Agricola

Toelichting

Algemeen

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 geldt. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239).

Artikelsgewijs

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

Binnen de huidige uitvoeringspraktijk is het niet altijd haalbaar om in minder dan 8 weken een goede afweging te kunnen maken welke hulpverlening er ingezet moet worden. Het helder krijgen van de gehele financiële situatie vergt van zowel de hulpverlener als de inwoner veel inzet. Het bijeen brengen van de benodigde financiële documenten in complexe situaties kost tijd. Dat wij de maximale termijn van 8 weken hanteren, betekent niet dat een beschikking pas aan het einde van deze termijn wordt afgegeven. We zetten ons in om inwoners zo snel als mogelijk toe te leiden naar een schuldregeling. De termijn waarbinnen dat mogelijk is, hangt af van de situatie.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de wet.