Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten

Geldend van 10-02-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, PZH-2023-824093632 (DOS-2020-0007039), houdende vaststelling van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten

behoeve van de griffie van Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 59a en 166 van de Provinciewet, en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

vast te stellen, het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten

Artikel 1 Mandaat

  • 1. Aan de griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 158, lid 1 onder e van de Provinciewet, voor zover deze de bedrijfsvoering van de Statengriffie betreffen, waaronder in ieder geval het aangaan van arbeidsovereenkomsten en besluiten inzake inkoop en aanbesteding van diensten en leveringen ten behoeve van Provinciale Staten en de Statengriffie, een en ander voor zover de daartoe aan Provinciale Staten of de Statengriffie beschikbaar gestelde budgetten niet worden overschreden.

  • 2. Aan het fractievoorzittersoverleg als bedoeld in artikel 90 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland, e.a., alsmede aan de griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland, wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen als bedoeld in artikel 158, lid 1 onder f van de Provinciewet voor zover deze het door of namens Provinciale Staten aangestelde personeel van de Statengriffie betreft, met inbegrip van de daarvoor benodigde procesbesluiten en het voeren van verweer in de betreffende procedures.

Artikel 2 Vervanging

Ingeval van afwezigheid van de griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland, kan het mandaat als bedoeld in artikel 1 worden uitgeoefend door diens formele plaatsvervanger(s).

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten.

Ondertekening

Den Haag, 31 januari 2023,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit,

voorzitter

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

secretaris