Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2023

Geldend van 10-02-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2023

Inleiding

Dit is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2023 (hierna: UVTH 2023) dat jaarlijks wordt opgesteld. Het UVTH geeft aan hoe wij het Vergunningen-, toezicht en handhavingsbeleid (hierna: VTH-beleid) in praktijk uitvoeren. Op 13 december 2022 is het nieuwe VTH-beleid vastgesteld. Het beleid beschrijft een doelgerichte werkwijze, het werken vanuit de bedoeling, waarbij gekeken wordt op welke manier wij ons doel het beste kunnen bereiken. Ook zijn daarin nieuwe ontwikkelingen meegenomen die invloed hebben op onze VTH-taken.

Naast het UVTH stellen wij ook elk jaar een evaluatie van het UVTH vast. Het UVTH en de evaluatie maken onderdeel uit van de Big-8 cyclus. In de evaluatie blikken wij terug op het voorgaande jaar. Aan de hand van deze bevindingen wordt het nieuwe UVTH voor het daaropvolgende jaar weer opgesteld.

Keuzes maken

Het VTH-takenpakket is breed. We kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom maken we ieder jaar keuzes. Daarbij werken wij volgens ons VTH-beleid.

Om te bepalen waar de grootste risico’s zitten, hebben we in het VTH-beleid een risicoanalyse opgesteld. Vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren wij verder uit volgens strategieën en prioriteiten die eveneens in het VTH-beleid staan.

Tevens hebben wij in het VTH-beleid ons doel, randvoorwaarden en uitgangspunten bepaald. Dit allemaal helpt ons om keuzes te maken en de juiste dingen te doen.

In 2021 en 2022 hebben we te maken gehad met Covid-19. Ook voor 2023 kan het zijn dat wij hiermee wederom te maken krijgen. Vandaar dat we dit ook moeten borgen in onze processen, om te komen tot een snelle omschakeling in de VTH-taken.

Verder zijn belangrijke ontwikkelingen de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Wij spelen hierop in bij onze VTH-taken en de nieuwe wetgevingen wordt geimplementeerd in onze werkprocessen.

Op dit moment is de werkdruk hoog. Dit betekent dat de basis goed op orde moet zijn en dat eventuele nieuwe taken kritisch bekeken moeten worden. Dit houdt in dat vacatureruimte slim ingevuld moet worden, andere taken niet of later zullen worden opgepakt of dat er budget vrijgemaakt moet worden om de nieuwe taken toch op te kunnen pakken.

Afbakening met andere werkvelden

Het UVTH gaat over de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken (hierna: VTH-taken) binnen onze gemeente voor zover deze betrekking hebben op het fysieke domein. Activiteiten die soms onder dezelfde juridische reikwijdte vallen, zoals de Algemene plaatselijke verordening (Apv), maar direct betrekking hebben op bijvoorbeeld integrale veiligheid zijn niet in dit programma opgenomen. Deze komen terug in het betreffende uitvoeringsprogramma van integrale veiligheid.

Relatie uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ODZOB) voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot met name het onderdeel milieu (onderverdeeld in een basistakenpakket, verzoektaken en collectieve taken).

In 2019 hebben wij voor het uitvoeren van milieutoezicht en -handhaving het Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht 2018, strategie voor de uitvoering van het Wabo-milieutoezicht in Zuidoost-Brabant (ROK Milieutoezicht 2018) vastgesteld.

Voor de uitvoering van de vergunningverlening van de Wabo-milieutaken hebben wij in 2020 het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening 2020-2023 (ROK-VV) vastgesteld. Beide documenten maken ongewijzigd onderdeel uit van het UVTH 2023.

Het ROK milieutoezicht 2018 en ROK-VV zijn onderdeel van de gezamenlijke beleidscyclus zoals wettelijk voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten is voorgeschreven in artikel 7.2 van het Bor.

Interbestuurlijk toezicht

Het Interbestuurlijk toezicht (IBT) van de provincie houdt onder meer toezicht op de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving door gemeenten.

Volgens de Wabo moeten wij altijd een actueel Vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid hebben en jaarlijks een uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving vaststellen. Daarnaast dienen wij een evaluatieverslag vast te stellen. De provincie controleert of deze documenten tijdig bestuurlijk worden vastgesteld en of de inhoud voldoet aan de wettelijke eisen. Met het vaststellen van dit UVTH wordt wederom voldaan aan deze wettelijke vereisten.

Samen met het UVTH 2023 is ook de evaluatie van het UVTH 2022 vastgesteld.

2. Werken vanuit de bedoeling

In het VTH-beleid staat ons doel waar wij aan willen werken.

Ons doel

Mogelijk maken dat we een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving krijgen, behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen.

Daarbij hebben wij de volgende randvoorwaarden gesteld om zo goed mogelijk te kunnen werken aan het gestelde doel.

De organisatie op orde hebben (basis op orde);

Goede interne en externe afstemming;

Toegankelijke en duidelijke communicatie;

Eigen verantwoordelijkheid bevorderen van onze inwoners en bedrijven.

Ons doel staat in het UVTH centraal. Wij kijken op welke manier wij dit doel kunnen bereiken. Onze werkwijze stemmen we af op het te behalen doel.

De randvoorwaarden om zo goed mogelijk te kunnen werken aan het gestelde doel zijn ook in ons VTH-beleid vastgelegd. Het is van belang om deze randvoorwaarden te borgen voor een goede uitvoering van ons dagelijkse werk.

Instrumenten

In het VTH-beleid zijn de instrumenten opgenomen om het gestelde doel te kunnen bereiken. Vergunningen, toezicht en handhaving en dienstverlening zijn geen doel op zich, maar instrumenten die ingezet worden om steeds dichter bij ons doel te komen.

De volgende instrumenten kunnen ingezet worden om bij te dragen aan het doel:

Vergunningen (meldingen);

Toezicht en Handhaving;

Dienstverlening.

Vergunningen

Het belangrijkste doel van een vergunning is het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving (veilig, gezond en duurzaam) en het bieden van rechtszekerheid.

Meldingen

Meldingen zijn in de meeste gevallen te beschouwen als een lichte vergunning. Het beoordelen van de effecten en het bieden van rechtszekerheid blijven hierbij van belang.

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn twee aparte instrumenten. Het doel van toezicht is het voorkomen (dan wel beperken) van onveilige, ongezonde en niet duurzame situaties. Daarnaast is het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft.

Handhaving

Handhaving komt na toezicht. Wanneer er sprake is van overtredingen, wordt er gekeken of en op welke manier bestuurlijk optreden nodig is.

Dienstverlening

Dienstverlening is een instrument dat op verschillende manieren ingezet kan worden. De ene keer gaat het om het inzetten van dienstverlening bij een vergunningsaanvraag en de andere keer om een handhavingszaak. Maar ook bij het ontwikkelen van beleid kan dienstverlening ingezet worden. Met de komst van de Omgevingswet zullen wij onder andere dienstverlening inzetten door aan te sluiten bij de serviceformules die zijn ontwikkeld voor de Omgevingswet

Het VTH-beleid geeft verder een uitvoerige omschrijving wat precies onder de bovengenoemde instrumenten wordt verstaan.

Aantallen inzet instrumenten 2023

Als het verder gaat over het tellen van de VTH-instrumenten, heeft de verdergaande integratie dit ook al moeilijker gemaakt. Eén omgevingsvergunning omvat meerdere activiteiten zoals milieu, bouw en gebruik brandveiligheid. En daarom zoeken we in het toezicht, waar efficiënt en mogelijk, de integraliteit. Door de komst van de Omgevingswet zal deze integratie alleen maar meer worden gevraagd/gezocht.

Hieronder een overzicht van de te verwachten aantallen inzet aan instrumenten in 2023.

Vergunningen en meldingen*

Voor 1 juli

Na 1 juli

Totaal

Omgevingsvergunningen en vooroverlegzaken

300

270

570

Bouwmeldingen (Wkb)

50

50

Start meldingen bouw (Wkb)

50

50

Gereedmeldingen bouw (Wkb)

50

50

Sloopmeldingen

135

Apv meldingen

220

Meldingen en vergunningen evenementen

120

Alcoholvergunningen en -meldingen

40

Toezicht en handhaving*

Voor 1 juli

Na 1 juli

Totaal

Meldingen stadstoezicht

1759

Bouwcontroles

200

175

375

Controle brandveiligheid gebouwen

45

Controle brandveiligheid evenementen

4

Toezichtzaken ODZOB

220

Haltfafdoeningen horeca

3

Strafbeschikkingen

60

Handhavingszaken (omgevingsrecht)

40

*Uitgangspunt is in werking treding Omgevingswet en Wkb op 1 juli 2023

Wkb zal voor gevolgklasse II nog niet op 1 juli in werkingtreden voor bestaande bouw (dit heeft gevolgen voor het aantal).

3. Onze acties voor 2023

In dit hoofdstuk is concreet gekeken naar onze acties die wij in 2023 op VTH-gebied gaan uitvoeren. Voor het opstellen van onze acties is gekeken naar de resultaten van de evaluatie UVTH 2022, ons doel en onze uitgangspunten in onze uitvoeringsstrategieën, die zijn benoemd in het VTH-beleid.

Doorwerking van de evaluatie 2022 in dit UVTH

De evaluatie van het UVTH 2022 is afgerond. De gegevens van deze evaluatie zijn verwerkt in het opstellen van het UVTH 2023.

Op basis van de evaluatie 2022 kunnen de volgende bevindingen genoemd worden voor dit UVTH.

Basis op orde

‘De basis op orde’ is en blijft een belangrijke randvoorwaarde om onze VTH-taken goed te kunnen uitvoeren. Met de basis op orde dient in ieder geval de huidige capaciteitsbehoefte ingevuld te zijn, waarbij het belangrijk is om de prioritering te beheersen. Het kader daarbij voor de dagelijkse prioritering is dit UVTH.

Op dit moment is de basis nog niet op orde, aangezien de totale capaciteitsbehoefte nog niet is ingevuld. Vandaar dat ook in 2023 de basis op orde als uitgangspunt blijft staan. Vanuit de basis op orde wordt ook een doorkijk gemaakt naar de capaciteitsbehoefte onder de Omgevingswet. In 2022 is dit aspect al inzichtelijk gemaakt binnen het ‘programma Omgevingswet’ en is capaciteit begroot. Naast het invullen van de huidige capaciteitsbehoefte zal ook de capaciteit onder de Omgevingswet in 2023 verder uitgewerkt worden en zullen de nodige vacatures uitgezet worden. Met de basis op orde kan verder gebouwd worden aan onze ambities met de komst van de Omgevingswet.

Implementatie Omgevingswet in VTH werkzaamheden

Werken onder de nieuwe Omgevingswet blijft belangrijk in onze VTH-taken. Ondanks dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, blijft het werken in de geest van deze wet belangrijk. Kennis opdoen over de wet en het verder opleiden van de VTH-medewerkers is een onderdeel dat ook in 2023 blijvend moet plaatsvinden. Eind 2022 is een begin gemaakt om het werken met de Omgevingswet meer te beleggen in de lijn organisatie. Het is de bedoeling dat het programma Omgevingswet meer een faciliterende rol krijgt. Uiteindelijk zal het programma niet meer nodig zijn. De transitie van de invoering van de Omgevingswet vanuit het programma naar de lijn-organisatie (werkvloer) is een zeer belangrijk onderdeel waaraan in 2023 gewerkt gaat worden.

Werken vanuit de bedoeling

Het uitgangspunt van het VTH-beleid en ons UVTH is doelgericht werken. Om het doelgericht werken en het VTH-beleid en UVTH ‘levendige’ documenten te houden, heeft binnen de clusters VTH het werken vanuit de bedoeling in 2022 vorm gekregen. Per kwartaal zijn sessies belegd waarbij gesproken is over wat het werken vanuit de bedoeling nu precies inhoudt. Praktijk casussen zijn besproken, waarbij discussies zijn gevoerd over op welke manier je een casus aanpakt, kijkend vanuit de doelen van ons VTH-beleid. Het is belangrijk om deze sessies ook in 2023 weer te houden. Hierdoor blijven we bezig met het werken vanuit de bedoeling en blijven de VTH-documenten ‘levendige’ documenten. In 2023 gaan wij hiermee dan ook verder. Daarbij zal ook gekeken worden of ook vanuit het huidige lopende gemeentebrede ontwikkeltraject ‘de Geluksexpeditie’ het werken vanuit de bedoeling uitgerold kan worden. Hierin zal de verbinding gezocht worden.

Omgevingswetbestendig maken van de Kwaliteitscriteria

In de evaluatie van 2022 zijn de kwaliteitscriteria geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van de Kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving (deel A t/m C). Eind 2022 is er een nieuw deel D toegevoegd aan de Kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving. Het gaat ondermeer om 5 nieuwe competentieprofielen, opgesteld voor de nieuwe of meest veranderende rollen onder de Omgevingswet. Ze zijn gericht op de rollen van casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. In 2023 zullen wij dit meenemen in de capaciteitsbehoeften met betrekking tot onze VTH-taken. Met als doel samen steeds beter in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal ook de evaluatie van de nieuwe kwaliteitscriteria (onderdeel D) plaatsvinden.

Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Evenals de Omgevingswet is ook de inwerkingtreding van de Wkb uitgesteld. In het programma Omgevingswet wordt private Kwaliteitsborging als onderdeel meegenomen. De gevolgen van de Kwaliteitborging voor onze organisatie in het licht van de Omgevingswet zijn in 2022 in kaart gebracht en verwerkt in het VTH-beleid. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Wkb, zal in 2023 verder gewerkt worden om de Wkb te implementeren in alle werkprocessen. Het werken met de Wkb is een belangrijk onderdeel van onze VTH-taken. Er is een projectgroep die zich bezig houdt met het tijdig implementeren van en borging van het werken met de Wkb.

Onze thema’s

In het VTH-beleid is onze werkwijze beschreven in de verschillende uitvoeringsstrategieën. Per uitvoeringsstrategie zijn ook onze uitgangspunten opgenomen. In dit UVTH wordt aangegeven welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren. Daarbij wordt ons doel vooropgesteld en worden de uitgangpunten van de uitvoeringsstrategieën in het VTH-beleid ook bij de uitvoering van deze werkzaamheden als uitgangspunt genomen. De werkzaamheden zijn uitgewerkt in thema’s waaraan wij werken. Het UVTH is doelgericht, waardoor het opnemen van thema’s waaraan wij werken voor deze werkwijze erg praktisch. In de praktijk is het namelijk belangrijk dat wij vanuit ons eigen thema (vakdiscipline) kunnen bepalen welke acties/werkzaamheden wij moeten uitvoeren om het doel te bereiken.

Voor het goed slagen van een thematische aanpak is er wel een thema-eigenaar nodig, die zich verantwoordelijk voelt voor de organisatie, de aanpak en de evaluatie van het thema.

Voor het bepalen van de thema’s is aangesloten bij de risicoanalyse van ons VTH-beleid. De volgende thema’s maken onderdeel uit van dit UVTH:

Thema

Eigenaar

Bouwen

-Vergunningen/juridisch:

Coördinator clusters V&O

-Toezicht en Handhaving:

Coördinator cluster H&T

Ruimtelijke ordening

-Vergunningen/juridisch:

Coördinator clusters V&O

-Toezicht en Handhaving:

Coordinator cluster H&T

Brandveiligheid

-Vergunningen/juridisch:

Coördinator clusters V&O

-Toezicht en Handhaving:

Coördinator cluster H&T

Verordeningen /bijzondere wetten

-Vergunningen/juridisch:

Coördinator clusters V&O

-Toezicht en Handhaving:

Coördinator cluster H&T

V&O= Vergunningen en Ondersteuning en H&T= Handhaving en Toezicht

Een belangrijk ander domein met thema’s waarbij veel raakvlakken zijn met VTH is Veiligheid. Hiervoor is het Uitvoeringsprogramma Veiligheid De Kempen vastgesteld. Vanuit dit programma kan een beroep worden gedaan op de VTH-instrumenten. Dit geldt ook voor thema’s vanuit andere (beleids-)domeinen.

Werkzaamheden

Bij onze werkzaamheden worden onze activiteiten beschreven die wij uitvoeren om ons doel te bereiken. Concreet: Wat gaan we ‘doen’?

In de ‘tabel doelgericht inzetten van werkzaamheden en instrumenten binnen aangegeven thema’ van dit UVTH zijn onder de kolom ‘werkzaamheden’ de activiteiten benoemd die wij (dagelijks) uitvoeren op VTH-gebied om het gestelde doel te bereiken. Deze zijn per thema weergegeven met daarbij de instrumenten die ingezet worden.

De werkzaamheden zijn daadwerkelijk werkwoorden die geformuleerd zijn.

Projecten

Daarnaast hebben wij voor de thema’s projecten benoemd waaraan wij in 2023 gaan werken. De eigenaren van de thema’s zullen zo snel mogelijk in het jaar moeten zorgen voor een slim geformuleerde, concrete en meetbare aanpak van de hieronder genoemde projecten. Hierbij moet ons doel centraal staan en moet vooraf duidelijk geformuleerd worden wanneer succes is behaald, zodat monitoring en evaluatie mogelijk zijn.

Thema bouwen

Project woningbouwversnelling

In 2020 is de woningbouwversnelling gaan spelen. Op dit moment speelt de woningbouwversnelling nog volop en zijn we bezig met het woningbouwprogramma. De uitdaging blijft om ook in 2023 de woningbouwversnelling in te passen in de reguliere werkzaamheden.

Thema ruimtelijke ordening

Project recreatieparken

Permanente bewoning op recreatieparken is al een aantal jaren een belangrijk onderwerp voor gemeenten. Er is in 2022 veel discussie geweest over de manier waarop wij als gemeente om moeten gaan met dit onderwerp.

In 2023 zal dan ook onderzocht worden wat de gemeentelijke bestuurlijke aanpak gaat worden met het permanent wonen op recreatieparken en welke acties wij daarin gaan uitvoeren.

Project KIT-controles

Vanuit integrale veiligheid worden er KIT controles uitgevoerd. Hierbij worden bepaalde locaties bezocht en wordt integraal toezicht uitgevoerd. Vanuit VTH wordt in 2023 aangesloten bij deze controles voor jurdisiche en uitvoerende ondersteuning.

Thema Brandveiligheid

Project kamerverhuur

In bepaalde gevallen gelden voor kamergewijze bewoning van woningen aanvullende voorschriften als het gaat om brandveilig gebruik. Dit is het geval als het gaat om een ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’. Een wooneenheid is een gedeelte van de woning dat bestemd is voor afzonderlijke bewoning. Het is van belang om de reguliere woonfunctie en de woonfunctie voor kamergewijze verhuur uit elkaar te

houden. Als men bijvoorbeeld over studentenhuisvesting spreekt heeft men het veelal over beide vormen van huisvesting. Maar zelfstandige studentenwoningen moeten

voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor de ‘reguliere’ woonfunctie. De verhuur van 5 of meer studentenkamers binnen een woning moet met betrekking tot brandveiligheid aan specifieke (andere) eisen voldoen: de voorschriften voor kamergewijze verhuur. Indien de woning meerdere functies tegelijk heeft, moet altijd aan de strengste eis worden voldaan.

In het kader van brandveiligheid en het waarborgen van een veilige leefomgeving is het belangrijk dat kamerverhuur voldoet aan de geldende voorschriften.

Daarom gaan wij vanuit onze toezicht- en handhavingstaken in 2023 extra controles uitvoeren op deze voorschriften bij kamergewijze verhuur.

Thema Verordeningen / bijzondere wetten

Project interventies bijplaatsingen

Veldhoven heeft nog steeds veel overlast van bijplaatsingen (zwerfafval) bij ondergrondse containers. Deze bijplaatsingen bestaan vooral uit oud-papier en kartonnen dozen, grofvuil en restafvalzakken. In 2022 is een top 5 gemaakt van de hotspots waarop controles ingezet gaan worden. In 2023 gaan wij deze controles uitvoeren. Daarbij zal ook inzet plaatsvinden van communicatie en voorlichting aan inwoners.

Project Horecanota

Op 2 juli 2019 is de Horecanota gemeente Veldhoven vastgesteld. Deze nota geeft een integraal helder overzicht van de huidige lokale (beleids)uitvoering. En voorziet in een aanscherping van (beleids)uitvoering en actualisatie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van horeca. De planning was om in 2020 en 2021 verder uitvoering te geven aan het (beleids)uitvoeringskader van de Horecanota gemeente Veldhoven. Door de coronacrisis zijn eet- en drinkgelenheden voor een langere periode gesloten geweest. Hierdoor heeft de uitvoering van de horecanota ook niet verder plaatsgevonden. De uitvoering van deze Horecanota is doorgeschoven naar 2022.

In 2022 is een projectplan opgesteld voor duurzaamheid binnen de horeca en is een start gemaakt met het project Kwaliteit Veilig Uitgaan (KVU). In 2023 zal verder uitvoering gegeven worden aan beide projecten.

Project alcholvergunningen en speelautomaten

Tijdens controles bij horecainrichtingen wordt de alcoholvergunning gecontroleerd. In de gevallen dat uit deze controles blijkt dat de leidinggevende is gewijzigd, zal deze leidinggevende getoetst worden op zedelijkheid en levensgedrag zoals opgenomen in de Alcoholwet. Onderdeel daarbij is het uitvoeren van de Bibob-toets.

Om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan, is (ondermeer) voor het aanwezig hebben van speelautomaten binnen een inrichting een vergunning Wet op de kansspelen nodig.

In 2022 is het project gestart met het controleren van horecainrichtingen op alcholvergunnigen en speelautomatenvergunningen. Dit project zal verder doorgezet worden in 2023. Daarnaast wordt in 2023 een begin gemaakt met het controleren van paracommericele inrichtingen op alcholvergunningen.

Project sluitingstijden

Horecainrichtingen en paracommericele inrichtingen moet zich houden aan de sluitingstijden zoals zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening. In 2023 gaat er een project lopen waarbij alle horeca en paracommerciele inrichtingen

gecontroleerd gaan worden op het voldoen aan deze sluitingstijden.

Project Heling

In de Apv van gemeente Veldhoven zijn artikelen opgenomen over ‘heling’.

Om heling verder als gemeente zo efficient mogelijk aan te pakken, gaan wij een project opstarten waarbij juridische handvatten worden geimplementeerd om heling tegen te gaan en hiertegen op te kunnen treden. Daarbij zal onder andere gekeken worden om ons als gemeente aan te sluiten bij het Digitaal Opkopers loket (LOR) en het Digitaal Opkopers Register (DOR) en naar het opstellen van beleidsregels.

4. Organisatorsche ambities

In het VTH-beleid zijn onze organisatorische ambities opgenomen. Daarbij is uitgegaan van onze huidige opgave: ‘Een succesvolle transitie van de invoering van de Omgevingswet van het programma Omgevingswet naar de lijn organisatie (werkvloer)’.

In dit UVTH komt terug wat wij dit jaar gaan doen om te werken aan deze ambities. Hieronder staan voor dit jaar de punten opgenomen ‘wat willen we bereiken’ en daaronder zijn voor dit jaar de acties opgenomen ‘wat we hiervoor gaan doen’.

Wat willen we bereiken

We willen bereiken dat:

Er leesbare VTH-documenten zijn die voldoen aan de wettelijke kwaliteit en daarbij verschillende organisatie-brede processen en beleidstukken aan elkaar koppelen.

De organisatie en de ketenpartners samenwerken volgens de Omgevingswet. Van binnen naar buiten (werkprocessen en procesondersteunende systemen) en van buiten naar binnen.

De Wkb ingevoerd is in onze werkprocessen en er op toezien dat de private kwaliteitsborger en initiatiefnemers verantwoordelijkheid nemen.

Er een eenduidige werkwijze gerealiseerd wordt in het doelgericht werken voor de VTH-taken.

Wat gaan wij hiervoor doen

We willen hiervoor het volgende doen:

Bij het jaarlijks opstellen van het nieuwe UVTH en de evluatie de Big-8 cyclus toepassen. We zien erop toe dat dit op een juiste manier plaatsvindt, door tussentijdse evaluatiemomenten plaats te laten vinden.

Zorgen dat de nieuwe VTH-werkprocessen in het kader van de Omgevingswet klaar zijn. In 2023 gaan we verder met het oefenen met deze werkprocessen en worden de processen geheel omgezet en uitgevoerd in de praktijk. De processen worden geëvalueerd. Concrete afspraken met onze ketenpartners zullen getoetst worden op uitvoerbaarheid. Daar waar nodig vindt bijstelling van de processen en de afspraken plaats.

Het werken onder de Wkb plaats laten vinden in onze dagelijkse praktijk (als de Wkb in werking is getreden). Hiervoor worden opleidingen gevolgd. Het uitrollen van informatie en de manier van werken onder de Wkb wordt extern duidelijk kenbaar gemaakt en het communiceren hierover naar externen wordt verder opgepakt.

Zorgen dat onze VTH-documenten levendige documenten worden. Net als vorig jaar wordt per kwartaal met onze medewerkers van VTH gekeken hoe er doelgericht wordt gewerkt. De input wordt weer gebruikt bij het opstellen van de nieuwe VTH-documenten. Het werken vanuit de bedoeling wordt continue onder de aandacht gebracht bij de medewerkers van VTH. Dit gebeurt door het gesprek aan te gaan en casussen te bespreken. Onderzocht zal worden op welke wijze andere afdelingen hierbij aangehaakt kunnen worden.

5. Inzet capaciteit en middelen

De begroting 2023 is vastgesteld en daarmee zijn de middelen voor het UVTH geborgd. Het betreft de volgende kostenplaatsen:

Begroot

430016

434399

462216

Totaal

Inhuur

Overige

Loonkosten

Num-mer

Taakveld

kostenplaats

Kosten (x 1000)

210210

Veiligheid

Omgev.handh.

en-toez./

Apv&bijz.wetten

€ 224

€ -

€ 107

€ 117

210212

Veiligheid

Omg.vergunn.-meld./Apv-bijz.wetten

€ 214

€ -

€ -

€ 214

270400

Volksgezondheid en milieu

Omg.vergunn.-meldingen/milieu

€ 227

€ 55

€ 1

€ 171

270402

Volksgezondheid en milieu

Omgevingshandhaving en –toezicht/milieu

€ 368

€ 119

€ 126

€ 124

280302

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omg.vergunn.-meld./bouw & brandveiligh

€ 850

€ 291

€ 29

€ 530

280303

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omg.vergunn.-meld./Apv-bijz.wetten

€ 27

€ -

€ 1

€ 26

280305

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omgevingsvergunn. en -meldingen Algemeen

€ 7

€ -

€ 2

€ 5

280307

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omg.handh.&toez./bouw,brandveiligh.en RO

€ 415

€ -

€ 8

€ 407

280308

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omgev.handh.en -toez./wonen-bouwen

€ 22

€ 9

€ 5

€ 9

Totaal

€ 2.354

€ 474

€ 279

€ 1.603

Inzetbaar budget

Na de inzet van uren van eigen personeel, is de tweede grootste post voor de uitvoering van de VTH-taken het budget gereserveerd voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob). Samen met de Odzob is gekeken op welke manier zij de acties kunnen uitvoeren om de gestelde doelen te bereiken en welke budgetten hiervoor nodig zijn.

Met de Odzob zijn in het werkprogramma 2022 de volgende budgetten afgesproken:

Product

Budget (x1000)

Vergunningverlening

122k

Toezicht en Handhaving

139k

Juridische ondersteuning

2k

Klacht/melding behandelen

5k

Omgevingskwaliteit

10k

Milieuonderzoek, -beleid en – advies

12k

Geluidsmetingen

-

Bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning

38k

Totaal

328k

De Omgevingsdienst rekent een gedeelte van de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet door aan de deelnemers. De kosten voor “Vergunningverlening” zijn realistischer gepland. Jaarlijks was daar een grote overschrijding die buiten het werkprogramma om werd betaald. Nu is meer binnen het werkprogramma begroot.

De ODZOB werkt in 2023 met 2 begrotingen; één waarin de gevolgen van de Omgevingswet zijn opgenomen en één zonder. Dit werkt ook door in het werkprogramma dat we met de ODZOB hebben afgesproken.

6.Monitoring en borging

In het VTH-beleid is de systematiek van de Big 8 uitgewerkt. Het VTH-beleid zelf is het strategisch beleidskader. Dit UVTH is de invulling van wat in de Big 8 het ‘operationeel beleidskader’ genoemd wordt.

Operationeel beleidskader

Het operationeel beleidskader is het instrument dat het strategisch beleidskader vertaalt voor ‘de werkvloer’. Hierin wordt jaarlijks, in een uitvoeringsprogramma, beschreven hoe door de uitvoerende organisatie(s) invulling gegeven wordt aan de gewenste aanpak en de gestelde doelen in het strategisch beleidskader. Vanuit dit instrument start (via de stap programma & organisatie) de operationele cyclus.

Zoals in het model hiernaast is te zien, maakt ook ‘programma & organisatie’ onderdeel uit van de operationele cyclus. Het UVTH haakt echter ook aan bij planning & organisatie, aan de kant van de strategische cyclus.

De manager(s) van de afdelingen zullen met inzet van de p&o-cyclus de uitvoering van het operationele beleidskader mogelijk moeten maken. Dan wel via de rapportage en evaluatie input moeten geven over benodigde bijstellingen. De begroting is een belangrijk aspect van de p&o-cyclus, hierin worden de (financiële) middelen beschikbaar gesteld. In hoofdstuk 5 van dit UVTH zijn de begrotingsaspecten welke een relatie hebben met UVTH uitgelicht.

Omdat we het UVTH, in de geest van doelgericht werken, vooral zien als het startschot van de operationele cyclus, volgt hieronder nog een korte toelichting op de onderdelen uit deze cyclus.

Voorbereiden

Onder dit element van de Big 8 vallen de diverse protocollen, werkinstructies, (beleids-)afspraken, ingerichte ICT en dergelijken. Het betreft de randvoorwaardelijke inregeling van de uitvoerende werkprocessen VTH.

Wat is aan de voorkant nodig om de acties die bijdragen aan de doelen te kunnen uitvoeren?

Hieronder vallen ook de adviesrollen van externe partners. Voor de VTH-werkzaamheden zijn processen opgesteld, waarbij ook duidelijk is opgenomen op welke moment advies gevraagd moet worden bij onze externe partners.

Hierover worden goede (werk)afspraken gemaakt met onze externe partners. Zoals de koppeling tussen het bestuurs- en strafrechtelijke handhavingstraject. De Boa’s zijn de duidelijke link tussen politie en gemeente. Maar ook het cluster Integrale veiligheid speelt hierin een grote rol. Het handhavingsbeleid is gedeeld en het UVTH wordt jaarlijks gedeeld met onze externe partners om zo op een goede manier samen te werken.

Omdat veel acties (voor grote delen) gekoppeld zijn aan thema’s, ligt er een belangrijke taak voor de eigenaren van deze thema’s om hier vorm aan te geven.

Uitvoeren

Binnen deze stap komt VTH tot uitvoering. Het betreft het verlenen van de vergunningen, het afleggen van de controlebezoeken, het starten van de repressieve handhaving, het houden van (voor)overleg, het toetsen van deelaspecten en dergelijken.

Om deze stap goed te kunnen uitvoeren, hoort hier ook het faciliteren van de beoogde inzet bij. Dit betreft de randvoorwaarden voor het uitvoeren van de inhoudelijke werkzaamheden, zoals: een werkverdeling, beschikbaarheid van voldoende hulp- en financiële middelen en sturen op bezetting.

Hier vinden voornamelijk de acties plaats die bijdragen aan het behalen van onze doelen.

Kunnen het personeel en eventuele andere middelen direct op de gewenste manier ingezet worden?

Hier ligt een belangrijke taak voor zowel het lijnmanagement (afdelingshoofd in samenwerking met de coördinatoren) als voor de eigenaren van de thema’s. Maar zeker ook voor onze uitvoerende medewerkers.

Monitoren

De huidige geautomatiseerde systemen maken het mogelijk om op veel gewenste parameters en metadata op ieder gewenst moment een weergave te tonen. Net zoals het voorbereiden en uitvoeren kan dit dus continu plaatsvinden. Afhankelijk van de behoefte kan gekozen worden voor een set aan data ten behoeve van de gewenste monitoring. Zodoende kan de monitoring ingezet worden als hulpmiddel voor de uitvoering (is bijsturing nodig?), maar ook voor de beleidsevaluatie (onderdeel rapportage & evaluatie). Daarnaast vormt het samen met het operationeel beleidskader de input voor het onderdeel p&c. De monitoring is input voor de jaarlijkse evaluatie. In de evaluatie worden de personele capaciteit en de financiële middelen van dat jaar geëvalueerd. Aan de hand van deze resultaten worden de personele capaciteit en financiële middelen daar waar nodig aangepast in het nieuw op te stellen UVTH.

Belangrijk is verder dat wij op doelniveau de output en outcome van onze acties bewaken en daar indien nodig op bijsturen.

Ook hier ligt weer een belangrijke rol voor het lijnmanagement en de eigenaren van de thema’s.

Het doelgericht werken vraagt om een nieuwe richting, een nieuwe monitoring.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk is gekeken hoe de ‘acties’, ‘thema’en ‘instrument’ ingezet worden voor het halen van een doel.

Ook in 2023 zal verder worden gekeken op welke manier goede monitoring van het doelgericht werken plaats kan vinden.

Tabel doelgericht inzetten van werkzaamheden en instrumenten binnen aangegeven thema

Doel: Mogelijk maken dat we een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving krijgen, behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen.

Werkzaamheden

Thema

Instrument

Houvast

 

 Bouwen

 

 

Bouwen en slopen volgens Bouwbesluit/Bbl

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Bouwen overeenkomstig (private) afspraken

Dienstverlening

Gecommuniceerd advies duurzaamheid

ook met kwaliteitborger

Vergunningen

Overeengekomen voorwaarden gekoppeld

Toezicht

Afspraken nagekomen

Handhaving

Gedwongen om alsnog afspraken na te komen

Maken ruimelijke afweging bij strijdigheid bestemmingsplan / omgevingsplan

Vergunningen

Aantal (gemotiveerde) vergunningen niet passend binnen bestemmingsplan / omgevingsplan

Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisering)

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

Betrekken en afstemmen partners bij ongewenste situatie / gebruik

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Actie

Thema

Instrument

Houvast

Bouwen

Betrekken en afstemmen partners bij ongewenste situatie / gebruik

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Integreren belangen buiten toetsingskaders

Dienstverlening

Hoeveel advisering over aspecten buiten (juridische) kaders

Zorgen voor goede overdracht naar

Dientsverlening

Archiefbevragingen

Geven van uitleg

Dienstverlening

Uitleg over regelgeving, vooroverleggen etc.

Doelgericht en zaakgesteurd werken

Vergunningen

Doel behaald / deelzaken uitzetten, zaakgericht advies

Toezicht

Doel behaald / deelzaken uitzetten, zaakgericht advies

Handhaving

Doel behaald / hoeveel zaken niet in orde

Bewust maken behoud kwaliteit bouw en bewust maken van evt. overlast/gevolgen door handelen

Dienstverlening

Wat en hoe. Hoeveel extra comminicatie.

Niet beginnen voor vergunningverlening

Vergunningen

Vermindering leges niet illegaal beginnen

Toezicht

Vermindering leges niet illegaal beginnen

Actie

Thema

Instrument

Houvast

Bouwen

Bouwen met certificaat

Vergunningen

Vermindering leges bouwen onder certificaat

Toezicht

Vermindering leges bouwen onder certificaat

Verzoek om betrekken belangen omgeving

Vergunningen

Laten organiseren van bijeenkomsten

Toezicht

Onderling oplossen i.p.v. regels handhaven

Aansturen op volledige aanvragen

Vergunningen

Vermindering leges volledige aanvraag

Ruimtelijke ordening

Inbreng/toetsen bestemmingsplannen / omgevingsplan milieu duurzaamheid en gezondheid

Dienstverlening

Aantal adviezen

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen

Thema gericht gezamenlijk controleren van activiteiten

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie

Actie

Thema

Instrument

Houvast

Ruimtelijke ordening

Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisering)

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie (hoeveel boetes / intrekken vergunning)

Integraal afstemmen

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Signaleren van bodemactiviteiten en toezicht en handhaving sanering bodem

Vergunningen

Hoeveel en wat

Toezicht

Aantal bodemmeldingen en aantal bodemcontroles behandeld en uitgevoerd door de ODZOB

Handhaving

Aantal bodemmeldingen en aantal handhavingsacties uitgevoerd door de ODZOB

Toetsen bestemmingsplan / omgevingsplan

Vergunningen

Hoeveel geen vergunning + aantal aanvragen passend binnen bestemmingsplan/omgevingsplan

Toetsen aan ambitiedocument samen voor ruimtelijke kwaliteit

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Vergunningen

Aanpassingen plan n.a.v. ambitiedocument

Toezicht

Hoeveel en wat

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Vergunningen

Aanpassingen plan n.a.v. ambitiedocument

Actie

Thema

Instrument

Houvast

Brandveiligheid

Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisatie)

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

Controleren aan bouwbesluit/Bbl

Vergunningen

Hoeveel en wat

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie doorgegeven Veiligheidsregio

Handhaving

Hoeveel en wat + Veiligheidsregio

 

 

Toetsen indienen vergunning brandveilig gebruik

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Vergunningen

Hoeveel en wat

Toetsen indienen melding brandveilig gebruik

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Vergunningen

Hoeveel en wat

Afstemmen en samenwerking Veiligheidsregio

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Verordeningen

Toetsen evenementen aan landelijke regels en lokaal beleid

Vergunningen

Aanpassingen plan na toetsing

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie gedwongen aangepast

Actie

Thema

Instrument

Houvast

Verordeningen

Toetsen aan de Alcoholwet en actueel lokaal beleid

Vergunningen

Nadere gegevens opvragen om te voldoen

Informeren over wetgeving en lokale regels

Dienstverlening

Duidelijkheid geven om te voldoen aan regels

Maken van afspraken over voldoen aan gezondheidsaspecten (bovenwettelijk)

Dienstverlening

Hoeveel en wat + afspraken nagekomen

Toetsen aan bestemmingsplan / omgevingsplan

Dienstverlening

Integraal: passen activiteiten (horeca, evenementen) binnen bestemming

Beschermen van het openbaar gebied

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Toezicht

Hoeveel en wat

Handhaving

Hoeveel en wat

In behandeling nemen meldingen openbaar gebied / openbaar ruimte

Vergunningen

Hoeveel en wat (meldingen en vergunningen)

Toezicht

Hoeveel en wat (rapportages)

Handhaving

Hoeveel en wat (lastgevingen)

Afstemmen intern en extern

Dienstverlening

Duidelijkheid geven / eenduidig optreden

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

Verordeningen

 

 

Adviseren bij veranderen / oprichten bedrijven

Vergunnigen

Beoordeling evaluatie ODZOB

Afstemmen toezichtsprogramma

Toezicht

Beoordeling evaluatie ODZOB

Informeren van bedrijven en burgers

Dienstverlening

Hoevvele en wat + Duidelijkheid geven. Mondeling en brieven

Informeren organisatoren / inrichtigen

Dienstverelning

Hoeveel en wat +Duidelijkheid geven.

Zorgen voor verkeersveiligheid

Vergunningen

Hoeveel en wat + verkeersborden

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Handhaving

Hoeveel en wat + situaite gewongen aangepast

Beperken van overlast

Dienstverlening

Hoeveel en wat + afspraken gemaakt

Toezicht

Hoeveel en wat + afspraken nagekomen

Handhaving

Hoeveel en wat + afspraken gewongen aangepast

Constateren / opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

Dienstverlening

Hoeveel en wat

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie gedwongen

*Klachten en meldingen in de openbare ruimte worden geregistreerd in het klachtensysteem Djuma. Andere klachten worden geregisteerd in de systemen Next en/of Powerbrowser. Ook de handhavingsverzoeken en overtredingen van wet- en regelgeving worden geregisteerd in deze systemen.

Ondertekening