Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Bernheze 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Bernheze 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a)verordening: Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Bernheze;

b)inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een PBD-zak, minicontainer, kca-box, ten behoeve van één huishouden;

c) inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

d)vastgestelde inzameldagen: de dagen waarop volgens de afvalkalender/afvalwijzer het afval wordt opgehaald/ingezameld.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

2. Het college verleent per 1 januari 2023 een alleenrecht als bedoeld in artikel 2.24 aanhef en onder a van de Aanbestedingswet 2012 voor de huis-aan-huis inzameling van GFT, restafval, kunststof verpakkingsmateriaal, blik, drankenkartons (PBD), EPS/piepschuim, harde kunststoffen, Klein Chemisch Afval (KCA), kerstbomen; aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

3. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

a. Renewi Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven voor de inzameling van verpakkingsglas, luiers en incontinentiemateriaal;

b. Stichtingen, verenigingen en Van Munster Recyclers/Reisswolf Heesch BV voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton.

c. Stichting Kringloopcentrum Bernheze, gevestigd te Oss, voor de inzameling van textiel binnen de gemeente Bernheze voor de inzameling van textiel;

d. De gemeente Bernheze voor de inzameling van componenten op de milieustraat;

4. Op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening wordt bepaald dat slechts die huishoudens gefaciliteerd worden met inzamelmiddelen, het ledigen hiervan en de toegang tot de milieustraat die ook daadwerkelijk worden belast met de afvalstoffenheffing tenzij op enigerlei wijze een vrijstelling of ontheffing hiervoor hebben ontvangen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

1. De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

1 afgewerkte olie;

2 asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt of waarvan het visueel onmogelijk is te bepalen of het wel of geen asbest is/bevat (Eterniet);

3 autobanden (met of zonder velg): banden van particuliere voertuigen;

4 elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

5 plantaardig of dierlijk vet en frituurolie;

6 vlakglas: glas zoals ramen en aquaria, niet zijnde verpakkingsglas;

7 grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

8 B-Hout: licht vervuild hout (geverfd) en schoon sloophout;

9 C-hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

10 klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&W;

11 luiers en incontinentiemateriaal: eenmalige (wegwerp)luiers, babyverzorgingsdoekjes en incontinentiemateriaal;

12 matrassen: oude matrassen van bedden met tijk, droog, niet rottend en/of beschimmeld;

13 papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, zoals drankenkartons, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang en vinyl;

14 metalen en oud ijzer: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro, alsmede blik zoals metalen conserven blikken, b.v. van groenten of fruit en doppen van potjes;

15 kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

16 drankenkartons: verpakkingen gemaakt van karton gelamineerd met bv PE-folie voor met name vloeibare voedingsmiddelen, zoals melk, yoghurt en dranken;

17 Puin (schoon), gips of gasbeton;

18 PVC;

19 vloerbedekking en tapijt;

20 bouw- en sloopafval (zoals dakleer, isolatiemateriaal of vervuild puin);

21 zwarte grond of graszoden;

22 kadavers; dode kleine huis- en gezelschapsdieren;

23 bruikbare huisraad: spullen die nog door anderen te gebruiken zijn en verkocht kunnen worden b.v. via internet of een kringloopwinkel.

2. Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening wordt voor de onderstaande categorieën van afvalstoffen de inzamelfrequentie vastgesteld:

1 groente-, fruit- en tuinafval (incl. etensresten): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld. Voor zover dit wordt aangeboden door middel van een gft-container (grijze romp met groen deksel) met een inhoud van 140 of 240 liter op de kenbaar gemaakte inzameldag.

→ één keer per twee weken.

2 kunststof verpakkingen in combinatie met drankenkartons en blik: verpakkingen van kunststof blik en drankkartons zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen. Voor zover dit wordt aangeboden in de beschikbaar gestelde zakken op de kenbaar gemaakte inzameldag.

→ één keer per twee weken.

3 huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening. Voor zover dit wordt aangeboden door middel van een grijze restafval container met een inhoud van 240 liter op de kenbaar gemaakte inzameldag.

→ één keer per vier weken.

Voor zover dit wordt aangeboden door middel van een grijze restafval container met een inhoud van 660 liter bovengrondse verzamelcontainer t.b.v. hoogbouw op de kenbaar gemaakte inzameldag.

→ één keer per week.

Als gevolg van feestdagen alsmede aanpassingen in het inzamelprogramma kunnen er in de vastgestelde frequentie incidenteel wijzigingen voorkomen. Het definitieve inzamelprogramma wordt kenbaar gemaakt via de afval-app en op verzoek analoog toegestuurd.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

a. voor restafval van huishoudens een van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer van 240 liter;

b. voor GFT-afval van huishoudens een van gemeentewege verstrekte groene minicontainer dan wel grijze minicontainer met groen deksel van 140 of 240 liter;

c. voor restafval van huishoudens de van gemeentewege geplaatste bovengrondse verzamelcontainers;

d. oud papier en karton worden gebundeld in eigen kartonnen doos.

e. voor kunststof verpakkingsmateriaal, blik en drankkartons doorzichtige (grijze) plastic zakken met die gratis zijn af te halen bij diverse adressen binnen de gemeente;

f. voor verpakkingsglas in de daartoe aanwezige glascontainers;

g. voor textiel in de daartoe aanwezige textielcontainers;

h. luier- en incontinentiemateriaal in speciale zakken in de daartoe aanwezige luiercontainers;

Het college kan beslissen brengvoorzieningen niet langer open te stellen.

Voor de onder a t/m d genoemde inzamelmiddelen is het behoudens het volume van de minicontainers aan het college om te bepalen welke inzamelmiddelen beschikbaar worden gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat een 140 of 240 liter container voor gft- en een 240 liter voor restafval. In specifieke situaties kan er gekozen worden voor een verzamelcontainer al dan niet ondergronds. Een tweede uitgangspunt is hierbij dat als dit meerkosten tot gevolg heeft deze voor rekening komen van de gebruiker of een andere belanghebbende niet zijnde de gemeente.

Burgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij kenbaar maken behoefte te hebben aan één of meerdere inzamelmiddelen bij verhuizing of het betrekken van een nieuwbouwwoning.

Artikel 5. Aanwijzing brengplaatsen voor achterlaten van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen en regels voor dagen, tijden en wijze van aanbieding

a. Krachtens artikel 10.22 lid 1 b van de Wet milieubeheer en artikel 5 van de verordening, worden de volgende plaatsen aangewezen voor het achterlaten van de hierna te noemen categorieën huishoudelijke afvalstoffen:

b. voor de van gemeentewege aangewezen milieustraat:

- Milieustraat Bernheze, De Morgenstond 4, Heeswijk-Dinther, Voor de categorieën huishoudelijk afval 1 t/m 19 uit artikel 3.

c. voor de van gemeentewege aangewezen overige locaties:

- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, Heeswijk Dinther. Voor de categorieën huishoudelijk afval 20 uit artikel 3.

- Firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode. Voor categorie huishoudelijk afval 21 uit artikel 3.

- Gemeentewerf, De Morgenstond 4, Heeswijk Dinther. Voor de categorieën huishoudelijk afval 22 uit artikel 3.

- Kringloopbedrijf, Voorste Groes 1A, Heesch. Voor de categorieën huishoudelijk afval 23 uit artikel 3.

Het college kan beslissen brengvoorzieningen niet langer open te stellen.

d. De openingstijden van de milieustraat Bernheze zijn:

• woensdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur;

• zaterdag van 08.30 tot 14.00 uur.

e. De openingstijden van het Firma Van Schaijk zijn:

• woensdag van 13.00 tot 18.00 uur;

• zaterdag van 08.30 tot 14.00 uur.

f. Op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaarts¬dag, Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuw¬jaarsdag is de milieustraat gesloten. Daarnaast kunnen door of namens het college andere dagen worden aangewezen waarop de milieustraat eveneens geheel gesloten zijn of andere openingstijden hebben.

g. Onderscheid wordt gemaakt tussen betaalde afvalstromen waarvoor op basis van een tarief per eenheid kosten in rekening wordt gebracht en gratis afvalstromen waarvoor geen kosten in rekening wordt gebracht. Door het uitladen en storten van afvalstoffen accepteert de aanbieder de daaraan verbonden voorwaarden en kosten.

Betaalde afvalstoffen (onder andere):

- autoband met velg

- autobanden zonder velg vanaf 5 stuks

- grof huishoudelijk afval;

- huishoudelijk houtafval;

- matrassen éénpersoonsmatras;

- matrassen tweepersoonsmatras;

- schoon puin en gips/gasbeton

- vloerbedekking, tapijt;

- PVC;

- voor wat betreft gasflessen, bedraagt dit het tarief per gasfles.

Gratis afvalstoffen (onder andere):

- afgewerkte olie;

- asbest;

- autobanden zonder velg maximaal 5 stuks;

- elektrische apparaten;

- frituurvet;

- glas;

- textiel;

- klein chemisch afval;

- luiers- / incontinentiemateriaal;

- metalen;

- papier en karton;

- PBD.

h. De in het derde lid genoemde afvalstoffen mogen uitsluitend gescheiden worden aangeboden en gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers of andere ter plaatse beschikbare voorzieningen een en ander volgens de schriftelijke instructies ter plaatse en/of de aanwijzingen van het personeel van de milieustraat.

i. Het tarief voor bij onderdeel f bedoelde betaalde afvalstoffen wordt, overeenkomstig de geldende verordening afvalstoffenheffingen een tarief voor inwoners van de gemeente Bernheze;

j. Op grond van wet- en regelgeving ten aanzien van milieu en arbeidsomstandigheden gelden bij aanbieding van de volgende huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen de daarbij genoemde voorwaarden en restricties:

- Afgewerkte olie: Afgewerkte olie wordt alleen ingenomen in afgesloten verpakking;

- Asbest (maximaal 35 m2): Sloopmelding verplicht afgesloten en verpakt met 0,2 mm doorzichtig plastic, max. 35 m2. Akkoord-bewijs sloopmelding dient meegenomen te worden naar de milieustraat;

- Autobanden zonder velg maximaal 5 stuks;

- Elektronische apparaten niet gedemonteerd;

- Frituurvet wordt alleen ingenomen in afgesloten verpakking;

- Grof huishoudelijk afval bestaat uit restafval dat niet in de container past;

- Houtafval schoon/sloophout/geïmpregneerd;

- Klein chemisch afval (kca) Afgesloten aanbieden, max. 20 liter;

- Matrassen éénpersoonsmatras;

- Matrassen tweepersoonsmatras;

- Puin (schoon) gips wordt alleen schoon ingenomen;

- PVC wordt alleen schoon ingenomen.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente, of het beheer wordt gedaan namens de gemeente;

b. de gemeente en de inzameldienst zijn bevoegd om de container te voorzien van een chip en een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer;

c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen, milieupas, of sleutel ten behoeve van verzamelcontainers behoren bij de woning;

d. bij verhuizing moeten de inzamelmiddelen compleet, onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende perceel worden achtergelaten. De milieupas, of sleutel, ten behoeve van verzamelcontainers dient eveneens bij het betreffende perceel te worden achtergelaten;

e. Wanneer uw container vermist, gestolen of kapot is. Maak dan een melding in de Afvalwijzer app, bel het Publiekscentrum, via telefoonnummer 0412-45 88 88 of stuur een e-mail naar gemeente@bernheze.org.

f. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente Bernheze en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

g. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

h. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt en deze op niet inzameldagen te stallen op eigen terrein/niet openbaar terrein;

i. het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm;

j. de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water en een zacht reinigingsmiddel dat het inzamelmiddel niet aantast;

k. op verzoek en tegen betaling kan de gebruiker wisselen van formaat container. De omruilkosten worden jaarlijks in de Verordening Afvalstoffenheffing vastgesteld en op de gemeentelijke website vermeld;

l. op verzoek en tegen betaling kan de gebruiker een slot op een container laten aanbrengen. De kosten worden jaarlijks in de Verordening Afvalstoffenheffing vastgesteld en op de gemeentelijke website vermeld;

m. de kosten voor het omruilen zijn niet verschuldigd bij een verhuizing, mits binnen drie maanden gerekend vanaf het moment dat de verhuizing heeft plaatsgevonden, een verzoek wordt ingediend. Hiervan kan slechts 1 maal per verhuizing gebruik van gemaakt worden.

2. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. De gemeente wijst indien zij dit noodzakelijk acht de aanbiedplaatsen aan. De PBD-zakken dienen zoveel als mogelijk te worden aangeboden aan de hiervoor bestemde haken;

b. de containers moeten vanaf de aangesloten percelen goed te bereiken zijn. Bij de plaatsing van ondergrondse containers wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter vanaf de hoofdingang van de woning of woongebouw. Bij de plaatsing van minicontainers wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van 75 meter vanaf de hoofdingang van de woning of woongebouw. Hier kan van worden afgeweken als er dan te weinig percelen op de ondergrondse container kunnen worden aangesloten of als de container elders in de loop- en rijrichting kan worden geplaatst.

c. de gemeente Bernheze, of namens deze de inzameldienst, is bevoegd een inzamelvoorziening, zijnde een ondergrondse- of bovengrondse verzamelcontainer, te voorzien van een milieupas/registratiesysteem waarmee een groep gebruikers van bepaalde percelen toegang krijgt tot deze verzamelcontainer. Uitsluitend bewoners van het perceel waarop de milieupas of toegangssleutel is geregistreerd mogen gebruikmaken van de betreffende inzamelvoorziening. Het is niet toegestaan een toegangspas of -sleutel uit te lenen of af te geven aan derden;

d. in het belang van een doelmatige inzameling van afvalstoffen kan door of namens het college worden bepaald dat, op daarbij nader te noemen locaties, het inzamelmiddel al dan niet tijdelijk op een andere plaats te worden aangeboden;

e. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

f. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken. Het is tevens verboden om afvalstoffen naast, op of onder de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen aan te (laten) bieden;

g. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval in gemeenschappelijke boven- of ondergrondse inzamelvoorzieningen moet geschieden in een gesloten (vuilnis)zak;

h. het inzamelmiddel mag bij het aanbieden op een inzameldag geen defecten of gebreken vertonen waardoor het niet naar behoren kan functioneren;

i. het inzamelmiddel mag gedurende het ter lediging aanbieden, niet worden vastgebonden aan of geplaatst onder een voorwerp behoudens de PBD-zakken;

j. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

k. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

l. het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval bedraagt maximaal 20 liter;

m. de brengdepots/inzamelplaatsen van de gemeente Bernheze worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 5 van de Verordening kunnen worden achter gelaten;

n. bij de afgifte van afvalstoffen op het afvaldepot zijn de acceptatievoorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website van de gemeente. Voorts wordt in ieder geval radioactief afval niet geaccepteerd op het afvalbrengpunt evenals als zodanig herkenbaar bedrijfsafval. Jaarlijks worden de vastgestelde tarieven gepubliceerd in de Verordening Afvalstoffenheffing en op de website van de gemeente;

o. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de milieustraat kunnen legitimeren;

p. bij afgifte van afvalstoffen op een van de milieustraat in de gemeente Bernheze is het reglement van het milieustraat van toepassing;

q. textiel dient droog en in gesloten zakken en schoeisel aan elkaar gebonden te worden aangeboden in de textielcontainers.

r. papier en karton moet worden aangeboden in het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel zoals bedoeld in artikel 4 onder d. van dit besluit.

3. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening kunnen de volgende huishoudelijke afvalstoffen, zonder door de gemeente beschikbaar gesteld of voorgeschreven inzamelmiddel maar wel gescheiden, ter inzameling worden aangeboden op de hiervoor bestemde brengdepots:

a. asbest;

b. autobanden;

c. bouw- en sloopafval;

d. elektrische of elektronische apparatuur;

e. etensresten;

f. frituurvet;

g. glas;

h. GFT (groente-, fruit- en tuinafval);

i. harde kunststoffen;

j. houtafval;

k. papier en karton;

l. puin, gips en gasbeton;

m. klein chemisch afval;

n. luier- en incontinentie afval;

o. matrassen;

p. metalen;

q. PBD (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons);

r. restafval;

s. textiel;

t. vloerbedekking en= tapijt.

Artikel 7. Dagen, tijden en locatie voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de volgende regels vast op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening:

a. inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de voor het betreffende perceel vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de afvalkalender/afval app vóór 7.30 uur. Jaarlijks worden de inzameldagen in een afvalkalender gepubliceerd;

b. inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

c. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, op eigen terrein worden geplaatst;

d. bewoners die gebruik maken van gemeenschappelijke inzamelvoorzieningen staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/of andere overlast naar omwonenden wordt veroorzaakt. In verband met geluidhinder worden de glasbakken bij voorkeur tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt;

e. als de inzameling van papier en karton plaatsvindt voor 18.00 uur, uiterlijk om 7.30 uur op die dag aanbieden. Als de inzameling plaatsvindt tussen 18.00 en 22.00 uur pas na 16.00 uur aanbieden op de inzameldag;

f. de openingstijden van de milieustraat worden jaarlijks gepubliceerd in de afval-app en op de gemeentelijke website.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad en/of de gemeentelijke website.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Bernheze 2023.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze van 20 december 2022

De secretaris, de voorzitter,

P. Hurkmans M. Moorman

Ondertekening