Verkeersbesluit Ligplaats innemen op aangewezen vaarwegen

Geldend van 16-02-2023 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit Ligplaats innemen op aangewezen vaarwegen

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Gelet op

het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat

op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 3, van de Scheepvaartverkeerswet in samenhang met de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 15 december 2021 (registratienummer: DM 1878342), Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht d.d. 10 maart 2021 (registratienummer: DM 1878364), het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 20 februari 1992 (registratienummer: DM 1025622) en het besluit van Provinciale Staten van Utrecht d.d. 18 maart 1992 (registratienummer: DM 1016578) het college van dijkgraaf en hoogheemraden het nautisch beheer voor vaarwegen in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: het waterschap) uitvoert;

bij dit besluit een gewaarmerkte situatietekening en een tabel zijn gevoegd met de zogenaamde ‘aangewezen vaarwegen’ in het beheergebied van het waterschap waarop dit verkeersbesluit van toepassing is;

vanwege de voorgenomen intrekking van artikel 3.A.2 van de Keur 2018 het noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat er een verbod geldt om op de aangewezen vaarwegen ligplaats in te nemen buiten de daarvoor bestemde en ingerichte plaatsen;

er voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en Doorslag, Grecht en Enkele Wiericke al afmeerverboden van kracht zijn die overeenkomen met het afmeerverbod in dit ‘Verkeersbesluit Ligplaats innemen op aangewezen vaarwegen’;

op grond van het bepaalde in artikel 2 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer het bevoegd gezag slechts verkeerstekens aanbrengt die opgenomen zijn in de bijlagen 7 en 8 behorende bij het Binnenvaartpolitiereglement;

de aan te brengen verkeerstekens verbodsborden betreffen zoals genoemd onder A5 in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

aan de verkeerstekens een nadere aanduiding kan worden toegevoegd;

dit besluit van 28 juni 2022 tot en met 12 juli 2022 voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

BESLUIT:

  • I.

    Het is verboden om op de in Bijlage I (Overzichtstekening Aangewezen vaarwegen, nautisch beheer HDSR) en Bijlage II (Tabel Aangewezen vaarwegen, nautisch beheer HDSR) aangegeven vaarwegen ligplaats in te nemen buiten de daarvoor bestemde en ingerichte plaatsen;

  • II.

    dit besluit wordt aangehaald als "Verkeersbesluit Ligplaats innemen op aangewezen vaarwegen" (DM 1897623);

  • III.

    dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van het besluit.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt door belang- hebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ te Houten. Dit kan schriftelijk of digitaal, voor meer informatie zie onze website Bezwaar en beroep - HDSR. Tevens bestaat de mogelijkheid de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht (postbus 16005, 3500 DA te Utrecht) om een voorlopige voorziening te verzoeken. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website Varen – HDSR.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 augustus 2022.

J.C.H. Haan, dijkgraaf

F.H.M. Apeldoorn, secretaris-directeur

Bijlage I Overzichtstekening Aangewezen vaarwegen, nautisch beheer HDSR

afbeelding binnen de regeling

Bijlage II Tabel Aangewezen vaarwegen, nautisch beheer HDSR

Aangewezen vaarweg HDSR

Locatie

Opmerking

Grecht

Tussen sluis Woerdense Verlaat en Oude Rijn

Voorheen: aangewezen vaarweg

Dubbele Wiericke

Van de Oude Rijn tot de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Voorheen: aangewezen vaarweg

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en

Doorslag

Van het Merwedekanaal tot en met de Waaiersluis te Gouda

Voorheen: aangewezen vaarweg

Kromme Rijn benedenloop

Sluis Werkhoven - Waterlinieweg

Voorheen: overig vaarwater

Kromme IJssel

Tussen de Enge IJssel en de splitsing met de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Doorslag

Voorheen: overig vaarwater

Enge IJssel

Tussen de Lopikerwetering en de Enge IJssel

Voorheen: overig vaarwater

Oude Rijn (Oost)

Sluis Haanwijk – Snellebrug,Woerden

Voorheen: overig vaarwater

Leidsche Rijn

Amsterdam-Rijnkanaal - sluis Haanwijk

Voorheen: overig vaarwater

Lange en Korte Linschoten

Jaap Bijzerwetering, Woerden - sluis Oudewater

Voorheen: overig vaarwater

Jaap Bijzerwetering

Korte Linschoten - Oude Rijn

Voorheen: overig vaarwater

Montfoortse Vaart

Sluis Montfoort – Lange Linschoten

Voorheen: overig vaarwater

Kromme Rijn bovenloop

Wijk bij Duurstede – sluis Werkhoven

Verbod gemotoriseerd varen; voorheen: overig vaarwater

Enkele Wiericke

Oude Rijn – GHIJ Hekendorp

Verbod gemotoriseerd varen; voorheen: overig vaarwater