Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Geldend van 12-10-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Zaaknummer: Z22-047683

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder C van de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Amstelveen;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de middels dit collegebesluit aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Amstelveen;

besluiten vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 1

Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient plaats te vinden zoals aangegeven in de jaarlijkse gemeentelijke afvalkalender. Naast hetgeen op de afvalkalender staat vermeld dienen de huishoudelijke afvalstoffen als volgt te worden aangeboden.

Artikel 2

De huishoudelijke afvalstoffen dienen voor 7.30 uur op de inzameldag op de door het college aangewezen aanbiedplaats te worden aangeboden.

Artikel 3

 • 1.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld:

Afvalstof

Inzamelmiddel

Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT/E)

GFT-rolcontainer of GFE-wijkcontainer

Klein chemisch afval (KCA)

milieu-box (op afspraak)

Verpakkingsglas

glas-wijkcontainer

Oud papier en karton (OPK)

OPK-rolcontainer of OPK-wijkcontainer

Textiel

textiel-wijkcontainer

Plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)

PMD-rolcontainer of de PMD-wijkcontainer

Restafval

Restafval-rolcontainer (buitengebeid) en restafval-wijkcontainer

 • 2.

  Bij woningen (laagbouw) moet een GFT en een PMD rolcontainer aanwezig zijn. Een papiercontainer is optioneel.

 • 3.

  Woningen in het buitengebied hebben vier rolcontainers: GFT, PMD, Papier en Restafval. De restafvalrolcontainer kan ingeruild worden voor een afvalpas.

 • 4.

  Het is mogelijk om een gratis extra container voor GFT, PMD of Papier aan te vragen. Een extra container voor Restafval is niet gratis. De raad stelt elk jaar de prijs vast van de extra restcontainer.

Artikel 4

 • 1.

  Het overdragen of aanbieden in containers dient te geschieden op de bij het perceel behorende door het college aangewezen aanbiedplaats. De container dient met de voorzijde, waar zich het handvat van de deksel bevindt, naar de rijweg te worden geplaatst.

 • 2.

  De houder van een container moet de container op de inzameldag uiterlijk om 7.30 uur aanbieden.

 • 3.

  Bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de van gemeentewege verstrekte container goed gesloten en zonder dat er afval uitsteekt. De container mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter gewicht hebben dan 40 kilogram. Het afval moet op zo’n wijze in de container zitten dat het er vanzelf uitvalt in het voertuig.

 • 4.

  De houder van een inzamelmiddel moet ervoor zorgen dat het inzamelmiddel zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van een krachtens artikel 1, aangegeven inzameldag, van de openbare weg is verwijderd.

 • 5.

  De houder van het inzamelmiddel is aansprakelijk voor schade aan of ontstaan door het inzamelmiddel mits deze schade niet is veroorzaakt door het inzamelveortuig.

Artikel 5

Door de inzameldienst kan, indien daartoe aanleiding bestaat in bijzondere gevallen worden toegestaan, dat anders dan in de van gemeentewege verstrekte container op afroep huishoudelijke afvalstoffen worden overgedragen of aangeboden.

Artikel 6

 • 1.

  De inzameldienst zamelt groente-, fruit- en tuinafval en etensresten ten minste eenmaal per twee weken nabij elk perceel in. Bewoners van elk perceel dienen dan ook over een rolcontainer voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten te beschikken.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid zamelt de inzameldienst geen groente-, fruitafval en etensrestenafval in bij hoogbouw, uitgezonderd -bij aangewezen hoogbouw.

 • 3.

  De inzameldienst zamelt kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen (blikjes) en drankkartons ten minste eenmaal per twee weken nabij elk perceel in. Bewoners van elk perceel dienen dan ook over een rolcontainer voor kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankkartons te beschikken.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid worden kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons bij de hoogbouw ter inzameling aangeboden middels wijkcontainers op een loopafstand van maximaal 300 meter vanaf de perceelsgrens.

 • 5.

  De inzameldienst zamelt oud papier en karton ten minste eenmaal per vier weken nabij elk perceel in.

 • 6.

  In afwijking van het vijfde lid worden oud papier en karton bij hoogbouw ter inzameling aangeboden middels wijkcontainers.

 • 7.

  Het huishoudelijke restafval, met uitzondering van grof huishoudelijk afval, wordt ter inzameling aangeboden middels wijkcontainers op een loopafstand van maximaal 300 meter vanaf de perceelsgrens.

Artikel 7

Huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder extra kosten worden achtergelaten op het afvalbrengstation van de gemeente Amstelveen, onder de volgende regels:

 • a.

  De afvalstoffen kunnen, uitsluitend door Amstelveense inwoners, worden achtergelaten van maandag tot en met zaterdag tussen 8.30 uur en 16.00 uur en op zondag van 12:00 – 16:00 uur;

 • b.

  Verbouwingsafval kan tot een maximum van een kubieke meter per maand zonder extra kosten worden achtergelaten;

 • c.

  De afvalstoffen dienen gescheiden te worden achtergelaten in de daarvoor als zodanig aangegeven inzamelmiddelen of op de als zodanig aangegeven plaats;

 • d.

  KCA en grond dienen te worden afgegeven bij de beheerder van het Afvalbrengstation;

 • e.

  Asbesthoudende afvalstoffen dienen deugdelijk in plastic verpakt te worden aangeboden.

 • f.

  Voor het Afvalbrengstation gelden zogenaamde huisregels. Bezoekers moeten zich aan deze regels houden;

 • g.

  Ongeacht het vorenstaande dienen de aanwijzingen van de beheerder te worden opgevolgd.

Artikel 8

 • 1.

  Grof huishoudelijk afval kan uitsluitend tegen betaling, op telefonische afspraak, worden aangeboden of overgedragen aan de inzameldienst.

 • 2.

  Het is niet mogelijk verbouwingsafval aan te bieden of over te dragen aan de inzameldienst.

Artikel 9

 • 1.

  Het aanbieden van grof huishoudelijk afval dient in handzame bundels te geschieden door plaatsing daarvan op het afgesproken tijdstip om 7.30 uur op de openbare weg: het voetpad (niet bij een wijkcontainer), zo dicht mogelijk bij de rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg.

 • 2.

  Een stuk grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 40x50x100 centimeter en geen groter gewicht hebben dan 30 kilogram.

Artikel 10

 • 1.

  De restafvalwijkcontainers worden afgesloten. Inwoners kunnen de aan hen toegewezen restafvalwijkcontainers openen met een eigen pasje die gekoppeld is aan hun woonadres.

 • 2.

  Per huisaansluiting wordt 1 pasje uitgegeven.

 • 3.

  Bij verlies van de afvalpas kan tegen betaling een nieuw pasje aangevraagd worden.

 • 4.

  Bij diefstal van de afvalpas wordt bij overhandiging van een verklaring zonder extra betaling een nieuwe afvalpas uitgegeven.

Artikel 11

De gemeentelijke inzameldienst van de afdeling Centrale Beheertaken (CBT) is aangewezen voor de inzameling van het KWD afval afkomstig van bedrijven.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Afvalstoffenverordening 2022 gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens