Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2023

Geldend van 09-02-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe;

gelet op het bepaalde in de artikelen 4, 8, 12, 13, 16, 25, 26, 28, 31 en 34 van de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2022’;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2023’.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  begraafplaats: alle gemeentelijke begraafplaatsen die de gemeente Neder-Betuwe ten tijde van de verordening in beheer heeft, waaronder

  • -

   de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden;

  • -

   de begraafplaats aan de Dalwagenseweg te Opheusden;

  • -

   de begraafplaats aan de Nedereindsestraat te Kesteren;

  • -

   de begraafplaats aan de Kalkestraat te Dodewaard;

  • -

   de begraafplaats aan de Hoef te Ochten.

  • -

   de begraafplaats bij de NH Kerk in Hien, Dodewaard;

  • -

   de begraafplaats bij de NH Kerk in Dodewaard;

 • b.

  particulier graf: een graf in beheer en eigendom van de gemeente, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   -het doen begraven en begraven houden van een of meerdere lijk(en);

  • -

   -het doen bijzetten en bijgezet houden van een of meerdere asbus(sen) met of zonder urn;

 • c.

  particulier dubbelgraf: twee naast elkaar gelegen particuliere graven die gelijktijdig worden uitgegeven en waarin enkeldiep wordt begraven, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van een of meerdere lijk(en);

  • -

   het doen bijzetten of bijgezet houden van een of meerdere asbus(sen) met of zonder urn;

 • d.

  particuliere grafkelder: een betonnen of gemetselde ruimte, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van een of meerdere lijk(en);

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van een of meerdere asbus(sen) met of zonder urn;

 • e.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken van levenloos geboren kinderen of menselijke vruchten, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geboren kinderen of menselijke vruchten, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van een of meer overledene(n);

 • g.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van een of meer overledene(n);

 • h.

  algemeen graf: een graf in beheer en eigendom van de gemeente waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk;

 • i.

  foetusgraf: in een graf in beheer en eigendom van de gemeente waarin de gelegenheid wordt geboden tot het (doen) begraven van een foetus;

 • j.

  foetus: de menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken of levenloos ter wereld komt, of die binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Wanneer diezelfde menselijke vrucht meer dan 24 uur heeft geleefd is geen sprake meer van een foetus;

 • k.

  foetushof: een deel van de begraafplaats bestemd voor foetusgraven;

 • l.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • m.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • n.

  strooiveld: een permanent daartoe bestemde plaats op een gemeentelijke begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of bij een urnenruimte;

 • p.

  beheerder: de ambtenaar die de eindverantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • q.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe;

 • r.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, een particuliere grafkelder, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis;

 • s.

  belanghebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een foetusgraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • t.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht of het gebruik wordt verleend;

 • u.

  grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, een particuliere grafkelder, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis;

 • v.

  gebruik: het gebruik van een algemeen graf;

 • w.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig en niet breukgevoelig zijn en die bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is;

 • x.

  schudden: hergebruik van graven na verplaatsen van de aanwezige stoffelijke resten in hetzelfde graf;

 • y.

  gedenkplaatje: een naamplaatje op een algemeen gedenkmonument bij een strooiveld, verzamelgraf of foetushof;

 • z.

  verzamelgraf: locatie waar de stoffelijke resten van geruimde graven zijn herbegraven.

Artikel 2 Begrip particulier graf

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder ‘particulier graf’ mede verstaan: particuliere grafkelder, particulier kindergraf, particulier urnengraf en particuliere urnennis.

Artikel 3 Openstelling

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van 08:00 uur tot een half uur na zonsondergang. Voor werkzaamheden die door derden worden verricht op zaterdag gelden deze tijden niet; bijzondere gevallen daar gelaten.

Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar hebben alleen toegang tot de begraafplaatsen onder begeleiding van een meerderjarig persoon.

Hoofdstuk 2 Lijkbezorging

Artikel 4 Tijden lijkbezorging

De tijd van begraven van een lijk en het bezorgen van as is op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Uitvaarten vinden niet gelijktijdig plaats. Wanneer op één dag meer dan één uitvaart plaatsvindt zit er minimaal 3 uur tussen de aanvangstijden van de uitvaarten.

Artikel 5 Mogelijkheden lijkbezorging

 • 1. Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de volgende mogelijkheden tot lijkbezorging geboden:

  • a.

   het begraven of bijzetten in een algemeen graf;

  • b.

   het begraven of bijzetten in een particulier graf;

  • c.

   het begraven of bijzetten in een particuliere grafkelder;

  • d.

   het begraven of bijzetten in een particulier kindergraf;

  • e.

   het begraven of bijzetten in een particulier urnengraf;

  • f.

   het plaatsen of bijzetten in een particuliere urnennis;

  • g.

   het begraven in een foetusgraf;

  • h.

   het verstrooien van as van personen op het strooiveld gelegen op de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden en op de begraafplaats aan de Hoef te Ochten.

 • 2. Sommige typen graven of bepaalde diensten zijn soms niet, niet meer, nog niet, niet voor alle termijnen of niet op alle begraafplaatsen beschikbaar. Een aanvrager heeft geen recht op levering.

 • 3. Op een graf mag geen asbus worden geplaatst.

Artikel 6 Uitgifte particulier dubbelgraf

Op delen van begraafplaatsen waar 2-diep kan worden begraven worden geen particuliere dubbelgraven uitgegeven. Het betreft de grafvelden op het opgehoogde gedeelte op begraafplaats Markstraat en op het opgehoogde gedeelte op begraafplaats Kalkestraat.

Artikel 7 Aantal overledenen en asbussen graf

 • 1. Voor graven 1-diep geldt dat hierin ten hoogste mag worden begraven:

  • -

   één lijk of

  • -

   één lijk en één asbus bevattende de as van een gecremeerd lijk.

 • 2. Voor graven 2-diep geldt dat hierin ten hoogste mag worden begraven:

  • -

   twee lijken of

  • -

   een lijk en één asbus bevattende de as van een gecremeerd lijk of

  • -

   twee asbussen bevattende de as van een gecremeerd lijk.

 • 3. Algemene graven 1-diep worden uitgegeven op

  • -

   de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden;

  • -

   de begraafplaats aan de Kalkestraat te Dodewaard;

  • -

   de begraafplaats aan de Hoef te Ochten.

 • 4. Particuliere graven 1-diep worden uitgegeven op

  • -

   de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden;

  • -

   de begraafplaats aan de Kalkestraat te Dodewaard;

  • -

   de begraafplaats aan de Hoef te Ochten;

 • 5. Particuliere graven 2-diep worden uitgegeven op

  • -

   de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden;

  • -

   de begraafplaats aan de Kalkestraat te Dodewaard.

Artikel 8 Aantal overledenen en asbussen grafkelder

 • 1. Voor een particuliere grafkelder geldt dat hierin ten hoogste mag worden begraven

  • -

   twee lijken of

  • -

   één lijk en één asbus bevattende de as van een gecremeerd lijk of

  • -

   twee asbussen bevattende de as van een gecremeerd lijk.

 • 2. Particuliere grafkelders worden uitgegeven op

  • -

   de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden

  • -

   de begraafplaats aan de Kalkestraat te Dodewaard;

  • -

   de begraafplaats aan de Hoef te Ochten.

Artikel 9 Aantal overledenen en asbussen urnengraf

 • 1. Voor een particulier urnengraf geldt dat hierin ten hoogste twee asbussen bevattende de as van een gecremeerd lijk mogen worden begraven.

 • 2. Particuliere urnengraven worden uitgegeven op

  • -

   de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden;

  • -

   de begraafplaats aan de Kalkestraat te Dodewaard;

  • -

   de begraafplaats aan de Hoef te Ochten.

Artikel 10 Aantal overledenen en asbussen urnennis

 • 1. Voor een particulier urnennis geldt dat hierin ten hoogste twee asbussen bevattende de as van een gecremeerd lijk mogen worden geplaatst.

 • 2. Particuliere urnennissen worden uitgegeven op

  • -

   de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden;

  • -

   de begraafplaats aan de Kalkestraat te Dodewaard;

  • -

   de begraafplaats aan de Hoef te Ochten.

Artikel 11 Aanvraag en voorwaarden schudden

 • 1. Het schudden van graven, zoals bedoeld in artikel 31 van de beheersverordening, is slechts mogelijk met toestemming van de beheerder.

 • 2. Een aanvraag voor het schudden van een graf dient door de rechthebbende te worden ingediend bij de beheerder.

 • 3. De beheerder zal toestemming tot schudden verlenen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   a.er is een termijn van minimaal 10 jaar verstreken sinds de laatste begraving in het graf;

  • b.

   b.de te verplaatsen stoffelijke resten zijn voldoende verteerd, dit naar oordeel van de beheerder. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de lijkvertering onvoldoende heeft plaatsgevonden, kan de beheerder als nog besluiten het schudden niet toe te staan. In dat geval zal de begraving plaats vinden in een ander graf.

 • 4. De werkzaamheden met betrekking tot het schudden van de graven worden door of namens de gemeente uitgevoerd.

 • 5. Eventueel aanwezige grafbedekking wordt voorafgaand aan de werkzaamheden door of namens de rechthebbende tijdelijk verwijderd en na afronding van de werkzaamheden door of namens de rechthebbende terug geplaatst.

Artikel 12 Verstrooiing as

De gemeente heeft twee verstrooiingsplaatsen aangewezen: één op de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden en één op de begraafplaats aan de Hoef te Ochten. Aan verstrooiing van as zijn de volgende voorwaarden gesteld:

 • a.

  voor verstrooiing moet toestemming worden aangevraagd bij de beheerder. In de aanvraag moeten naam, overlijdensdatum, plaats van overlijden en naam en adres van de nabestaande worden vermeld. Ook moet melding gemaakt worden van welke verstrooiingsplaats men gebruik wil maken.

 • b.

  de beheerder moet minimaal drie werkdagen voorafgaande aan de verstrooiing in kennis worden gesteld van de feitelijke verstrooiing.

Artikel 13 Foetushof

 • 1. Gelegenheid tot het begraven van een foetus wordt uitsluitend verleend aan de ouders van de foetus.

 • 2. Tot begraving van een foetus wordt niet overgegaan dan nadat aan de beheerder een verklaring van een arts of verloskundige is overgelegd waaruit blijkt dat de begraving een foetus betreft. Een verlof tot begraving of crematie is dan niet nodig.

 • 3. Bij begraving op het foetushof mag voor het omhulsel uitsluitend gebruik gemaakt worden van natuurlijke, afbreekbare materialen.

 • 4. De beheerder bepaalt in overleg met de ouders de tijd en de procedure van de begraving.

 • 5. Bij het foetushof wordt een centrale gedenkplaats aangewezen. Op de centrale gedenkplaats mogen tijdelijk bloemen e.d. worden gelegd. De beheerder verwijdert al hetgeen is neergelegd na 4 weken of eerder indien dat voor het aanzien van de begraafplaats wenselijk is.

 • 6. Met uitzondering van de daarvoor aangewezen centrale gedenkplaats mogen op (de begraafplekken op) het foetushof geen gedenktekens/objecten (naambordje, grafsteen, krans, linten, bloemen, lantarentjes e.d.) worden aangebracht.

 • 7. Gedenktekens/objecten die geplaatst zijn elders dan op de daarvoor aangewezen centrale gedenkplek worden door de beheerder direct verwijderd, zonder dat enige aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

 • 8. Er geldt voor een begraafplek op het foetushof géén minimale instandhoudingstermijn (grafrusttermijn). Opheffing van een begraafplek vindt plaats naar het oordeel van de beheerder.

 • 9. De beheerder is bevoegd af te wijken van het in dit artikel bepaalde indien daarvoor gegronde redenen zijn en de afwijking niet leidt tot aantasting van het aanzien van de begraafplaats en/of het foetushof en de afwijking niet hinderlijk is voor het beheer.

 • 10. Op verzoek van de in lid 1 genoemde personen kan een foetus ook worden begraven in een graf voor kinderen of volwassenen, een urnengraf of een grafkelder of worden bijgezet in een urnennis. De foetus wordt dan behandeld als een kind van jonger dan 12 jaar, of – in het geval van een grafkelder – als een volwassene.

Hoofdstuk 3 Afmetingen graven en asbezorging

Artikel 14 Afmetingen graven

 • 1. De afmetingen van elke afzonderlijke grafruimte bedragen

  • a.

   voor een gewone grafruimte: lengte 235 cm, breedte 100 cm.

  • b.

   voor een gewone grafruimte op het laaggelegen gedeelte van de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden (grafnummers 1 tot en met 2151): lengte 235cm, breedte 90 cm;

  • c.

   voor een kindergrafruimte zijn er twee verschillende mogelijkheden:

  • d.

   lengte 175 cm, breedte 100 cm;

  • e.

   lengte 100 cm, breedte 70 cm.

  • f.

   voor een ruimte in de urnenmuur: lengte 50 cm, breedte 50 cm.

 • 2. De urnenmuur op de begraafplaats aan de Hoef te Ochten kent afwijkende maten ten opzichte van lid 1. Afhankelijk van de aangewezen urnenplaats dient bij de afmetingen van de urn rekening gehouden te worden met deze afwijkende maten.

Artikel 15 Grafkelders

Indien de aanvraag om een uitsluitend recht op een particulier graf mede betrekking heeft op de aanleg van een grafkelder dient deze grafkelder ten minste te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • a.

  er mag geen sprake zijn van een bovengrondse grafkelder;

 • b.

  de wanden, vloer en het deksel van de grafkelder moeten bestaan uit steenachtig materiaal;

 • c.

  de buitenafmetingen van de kelder bedragen

 • d.

  voor een enkele ondergrondse kelder: lengte 250 cm, breedte 110 cm (binnenwerkse maten: minimaal 230 cm lang en minimaal 100 cm breed);

 • e.

  voor een dubbele ondergrondse kelder: lengte 250 cm, breedte 220 cm (binnenwerkse maten: minimaal 230 cm lang en minimaal 200 cm breed);

 • f.

  de bovenzijde van de afdekplaat van de grafkelder moet een waterdichte afsluiting waarborgen;

 • g.

  de afdekplaat van de grafkelder mag niet hoger boven het maaiveld uitsteken dan de bovenzijde van de vloerplaten van de omliggende grafbedekking.

Hoofdstuk 4 Vergunning grafbedekking

Artikel 16 Vereisten vergunning

 • 1. Een vergunning voor het hebben of vervangen van grafbedekking dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening, schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 2. Op de ontwerptekening dient tenminste te worden vermeld:

  • a.

   een boven, voor en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, de kleur en de bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   of de letters e.d. ingehakt, opgebracht of van metaal zijn;

  • d.

   de tekst (deze mag niet aanstootgevend zijn);

  • e.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuraties;

  • f.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 3. In de aanvraag moet worden vermeld:

  • a.

   de naam van de overledene;

  • b.

   naam, adres en handtekening van de rechthebbende;

  • c.

   de begraafplaats en het grafnummer.

 • 4. De ontwerptekening dient tenminste vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het college. De beheerder geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken kan plaatsen.

 • 5. Bij afwijkingen van de in deze nadere regels genoemde maten en materialen beslist het college of de vergunning wordt verleend.

Hoofdstuk 5 Gedenkteken

Artikel 17 Materiaalgebruik

Voor de gedenktekens op graven mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Voor een gedenkteken in een urnenmuur is alleen natuursteen toegestaan. Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

Artikel 18 Gedenkplaatje

 • 1. Voor het gedenkplaatje wordt bronskleurig aluminium gebruikt.

 • 2. De afmetingen van het gedenkplaatje zijn 100 x 25 x 2 mm.

 • 3. Op dit plaatje kan vermeld worden:

  • -

   de naam van de overledene (voorletter(s) en achternaam);

  • -

   geboortedatum;

  • -

   overlijdensdatum.

 • 4. Plaatsing van het gedenkplaatje gebeurt door de gemeente. De aanvrager/rechthebbende ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

 • 5. Het gedenkplaatje wordt voor een termijn van 10 jaar geplaatst.

 • 6. Na het verstrijken van de termijn genoemd in het vijfde lid kan het gedenkplaatje door of namens het college worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

 • 7. Na verwijdering van het gedenkplaatje, zoals is bedoeld in artikel 5, wordt het zonder kosten beschikbaar gesteld aan de nabestaanden.

Artikel 19 Afmetingen gedenkteken

 • 1. De afmetingen voor het staande gedeelte van een gedenkteken zijn:

  • -

   enkel graf: maximale breedte 100 cm en hoogte 100 cm, voetstuk inbegrepen;

  • -

   dubbel graf: maximale breedte 200 cm en hoogte 100 cm, voetstuk inbegrepen.

 • 2. De afmeting van het voetstuk moet zijn: 15 x 10 x80/100 cm. Midden onder de grafsteen moet een betonplaatje worden geplaatst: 8 x 35 x 80/100 cm, waarop het grafmonument moet worden bevestigd met minimaal twee dookpennen. Het staande gedeelte dient aan de achterzijde van het grafoppervlak geplaatst te worden.

 • 3. De afmetingen voor het liggende gedeelte van een gedenkteken zijn:

  • -

   enkel graf: maximale breedte 100 cm, lengte 200 cm en hoogte 25 cm; minimale dikte 8 cm;

  • -

   dubbel graf: maximale breedte 200 cm, lengte 200 cm, hoogte 25 cm, minimale dikte 8 cm;

 • 4. De grafzerken moeten worden gelegd onder een helling van 1 op 20 en wel zodanig, dat de kleinste hoogte (aan de voorzijde langs het pad met inbegrip van de dikte van de zerk) 20 cm boven het maaiveld bedraagt. De onderbouw moet aan de voorzijde tussen dekzerk en maaiveld van natuursteen zijn en zodanig aangebracht, dat deze aan de onderkant van de zerk 25 cm uitspringt. Het grafwerk moet worden geplaatst op tenminste 4 beton- of kunststof poeren met minimaal 8 cm diameter.

 • 5. Op het laaggelegen gedeelte van de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden met de grafnummers 1 tot en met 2151 geldt een maximale breedte van het grafmonument van zowel het staande als het liggende gedeelte van 90 cm.

 • 6. Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 20 Afmetingen kindergedenkteken

 • 1. De afmetingen voor het staande gedeelte van een grafmonument zijn:

  • -

   maximale breedte 70 cm, maximale hoogte 70 cm; minimale dikte 6 cm;

 • 2. De afmetingen voor het liggende gedeelte van een grafmonument zijn;

  • -

   maximale breedte 70 cm, maximale lengte 100 ofwel 175 cm (afhankelijk van de afmetingen van het graf), maximale hoogte 25 cm; minimale dikte 8 cm;

Artikel 21 Afmetingen gedenkteken ondergrondse kelder

 • 1. De afmetingen voor het staande gedeelte van een gedenkteken zijn:

  • -

   enkel graf: maximale breedte 110 cm, maximale hoogte 100 cm, voetstuk inbegrepen; minimale dikte 6-10 cm;

  • -

   dubbel graf: maximale breedte 200 cm en maximale hoogte 100 cm, voetstuk inbegrepen; minimale dikte 6-10 cm;

 • 2. De afmeting van het voetstuk moet zijn: 15 x 10 x80/110 cm. Midden onder de grafsteen moet een betonplaatje worden geplaatst: 8 x 35 x 80/110 cm, waarop het grafmonument moet worden bevestigd met minimaal twee dookpennen. Het staande gedeelte dient aan de achterzijde van het grafoppervlak geplaatst te worden.

 • 3. De afmetingen voor de liggende zerk van een ondergrondse kelder zijn:

  • -

   enkel graf: maximale breedte 110, maximale lengte 250 cm, dikte 6-10 cm;

  • -

   dubbel graf: maximale breedte 220 cm, maximale lengte 250 cm, dikte 6-10 cm.

 • 4. De grafzerken moeten worden gelegd onder een helling van 1 op 20 en wel zodanig, dat de kleinste hoogte (aan de voorzijde langs het pad met inbegrip van de dikte van de zerk) 0.20 m boven het maaiveld bedraagt. De onderbouw moet aan de voorzijde tussen dekzerk en maaiveld van natuursteen zijn en zodanig aangebracht, dat deze aan de onderkant van de zerk 25 cm uitspringt.

Artikel 22 Afmetingen gedenkplaat urnenmuur

 • 1. De afmetingen voor een gedenkplaat in de ruimte van een urnenmuur zijn: breedte ca. 50 cm, hoogte ca. 50 cm, minimale dikte 2 cm.

 • 2. De urnenmuur in Ochten kent afwijkende maten.

 • 3. De werkelijke afmetingen dienen na uitgifte voorafgaand aan het bestellen van de gedenkplaat door de rechthebbende zelf te worden vastgesteld.

Artikel 23 Afmetingen overig gedenkteken

 • 1. De afmetingen voor overige gedenktekens zijn:

  • -

   maximale breedte 100 cm, met uitzondering van het laaggelegen gedeelte van de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden (grafnummers 1 t/m 2151); daar geldt een breedte van maximaal 90 cm, maximale lengte 200 cm, banden 6 cm x 12 cm;

 • 2. De afmetingen van de letterplaat zijn:

  • -

   maximale breedte 100 cm, met uitzondering van het laaggelegen gedeelte van de begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden (grafnummer 1 t/m 2151); daar geldt een breedte van maximaal 90 cm, maximale hoogte 100 cm, dikte minimaal 6 cm.

 • 3. De paaltjes of blokken op de banden mogen geen grotere hoogte hebben dan 20 cm boven de banden. De betonvloer van 5 cm dikte (afmetingen gelijk als grafbedekking) moet geplaatst worden op minimaal 4 beton- of kunststof poeren van minimaal 8 cm dikte

 • 4. Uitsluitend op een particulier graf mag tijdelijk een bordje worden geplaatst met daarop vermeld de overlijdensdatum en de naam van de overledene die ter plaatse is begraven. Voor het plaatsen van het bordje gelden de volgende regels:

  • -

   het plaatsen en verwijderen van de bordjes is een taak van de begrafenisondernemer;

  • -

   kosten zijn geheel voor de rechthebbende;

  • -

   bordjes mogen maximaal 12 maanden op het graf worden geplaatst. De periode van 12 maanden gaat in op de dag van begraven;

  • -

   de afmetingen van het bordje zijn 25 cm x 10 cm;

  • -

   de ondergrond van het bordje is zwart;

  • -

   de letterkleur op het bordje is goud.

Artikel 24 Zwerfkeien

Het is toegestaan maximaal één zwerfkei te gebruiken als grafmonument, mits deze de doorsnede van 100 cm niet te boven gaat.

Artikel 25 Grafnummering

Elk nieuw te plaatsen gedenkteken is aan de linker voorzijde van het liggend gedenkteken voorzien van het grafnummer.

Artikel 26 Hekwerken

 • 1. Het gebruik van hekwerken en kettingen op graven is toegestaan mits:

  • a.

   deze gedurende de uitgifteperiode van het graf goed onderhouden worden;

  • b.

   deze de hoogte van 50 cm boven het maaiveld niet te boven gaan;

  • c.

   het een smeedijzeren hekwerk betreft of er gebruik is gemaakt van een metalen ketting in combinatie met metalen of natuurstenen paaltjes.

Artikel 27 Funderingen

 • 1. Elk gedenkteken moet worden geplaatst op tenminste 4 beton- of kunststof poeren met een minimale diameter van 8 cm en een minimale lengte van 100 cm bij een enkel gedenkteken en een minimale lengte van 160 cm bij een dubbel gedenkteken.

 • 2. Monumenten, banden, schervenvloeren en dekplaten dienen volledig gefundeerd te zijn.

 • 3. Funderingen dienen uit één stuk gewapend beton te bestaan en moeten onder het maaiveld liggen.

 • 4. Hekwerken moeten, indien deze niet op banden zijn gevestigd, 30 cm onder het maaiveld op de hoeken gefundeerd worden met een betonnen voet.

Artikel 28 Reclame

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 29 Tijden plaatsing

 • 1. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste twee werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van een gedenkteken dient plaats te vinden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) en op zaterdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Artikel 30 Afval en beschadigingen

Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens dienen van de begraafplaats te worden meegenomen door degene die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens moeten door of namens de veroorzaker worden hersteld.

Hoofdstuk 6 Losse bloemen en planten, eenjarige planten en winterharde gewassen

Artikel 31 Beplanting

 • 1. De oppervlakte van het eigen graf kan door de rechthebbenden van het graf worden beplant met gewassen, die de voor het graf beschikbare oppervlakte volgens Hoofdstuk 5 (Gedenkteken) niet overschrijden of door snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag niet meer zijn dan 40 cm.

 • 2. Bomen, opgaande of breed uitgroeiende coniferen of heesters zijn niet toegestaan.

 • 3. Het is uitsluitend toegestaan op het particulier graf aan te planten. Het is verboden naast, voor of achter het graf beplanting of gewassen te planten.

 • 4. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte beplant worden, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Artikel 32 Potplanten en bloemen

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een gaf losse bloemen te leggen.

Hoofdstuk 7 Onderhoud door de rechthebbende

Artikel 33 Onderhoud rechthebbende

 • 1. De rechthebbende is verplicht het gedenkteken, de beplanting en andere grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Onder dit onderhoud wordt verstaan:

  • -

   het schoonmaken van het gedenkteken;

  • -

   het indien nodig stellen van het gedenkteken;

  • -

   het verven of vergulden van letters en andere figuren op het gedenkteken;

  • -

   het aanbrengen, onderhouden en eventueel vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige planten;

  • -

   het verwijderen van dode planten;

  • -

   het uitvoeren van herstellingen van het gedenkteken en andere grafbedekking.

 • 2. Het afval dat vrij komt bij het onderhoud dient door een ieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 34. Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

Artikel 35 Citeertitel

 • 1. Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2023’.

Artikel 36 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. De ‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2022’ worden ingetrokken bij inwerkingtreding van deze nadere regels.

Artikel 37 Overgangsbepaling

Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande nadere regels en uitvoeringsbesluiten van de begraafplaatsen van de gemeente Neder-Betuwe.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

de secretaris,

mr. G.S. Stam

de burgemeester,

A.J. Kottelenberg