Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Achtkarspelen 2023

Geldend van 10-02-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Achtkarspelen 2023

Het college van de gemeente Achtkarspelen

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in artikel 106 van de Gemeentewet;

 • -

  het bepaalde in artikel 10.3 en 10.4 van de Awb;

Besluit:

 • 1.

  Aan te wijzen als vervanger van de gemeentesecretaris: de medewerkers die voor de gemeente Achtkarspelen of de Werkmaatschappij 8KTD de functie van (cluster)manager bekleden en hen op te dragen:

  • a.

   in geval van afwezigheid van de gemeentesecretaris onderling uit te maken wie in voorkomend geval daadwerkelijk als loco-secretaris optreedt;

  • b.

   alle taken en verantwoordelijkheden van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uit te oefenen.

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan, onder gelijktijdige intrekking van het besluit Benoeming loco-gemeentesecretaris gemeente Achtkarspelen 2018.

Ondertekening

Buitenpost, 24 januari 2023

de secretaris,

mr. M.P. de Jong

de burgemeester,

mr. O.F. Brouwer